July's top 15 words tagalog tungkol sa kalikasan slogan ideas. 15 words tagalog tungkol sa kalikasan phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2024

Slogan Generator

15 Words Tagalog Tungkol Sa Kalikasan Slogan Ideas

Tagalog Kalikasan Slogans

Tagalog ay isang wika na ginagamit sa Pilipinas. Ang mga Tagalog na mga slogan tungkol sa kalikasan ay nagpapahayag ng pagmamahal at paggalang sa kapaligiran. Ang mga slogan ay nagpapahayag ng mga pangunahing prinsipyo ng pag-iingat sa kalikasan at pagpapanatili ng balanseng ekolohiya. Ang mga slogan ay maaaring maging mga payak na mga salita o mga mahabang mga pahayag na naglalarawan ng mga pangunahing layunin ng pag-iingat sa kalikasan. Halimbawa, ang "Tulungan ang Kalikasan, Panatilihin ang Kalikasan" ay isang mahabang pahayag na nagpapahayag ng pagmamahal at paggalang sa kapaligiran. Ang iba pang mga Tagalog na mga slogan tungkol sa kalikasan ay "Protektahan ang Kalikasan, Panatilihin ang Kalikasan", "Buhayin ang Kalikasan, Ingatan ang Kalikasan", at "Iingatan ang Kalikasan, Ipakita ang Pagmamahal". Ang mga slogan ay nagpapahayag ng pagmamahal at pagpapahalaga sa kalikasan at ang pagiging responsable ng bawat isa sa pag-iingat sa kapaligiran.

1. Kalikasan, Kaligtasan!

2. Kalikasan, Kalikasan para sa Kalinaw!

3. Kalikasan, Isang Regalo na Walang Halaga!

4. Kalikasan, Buhay ng Bawat Isang Tao!

5. Kalikasan, Ipaglaban Mo!

6. Kalikasan, Isang Pag-ibig na Walang Hanggan!

7. Kalikasan, Panatilihin at Protektahan!

8. Kalikasan, Itaguyod at Ipagmalaki!

9. Kalikasan, Isang Biyaya na Walang Halaga!

10. Kalikasan, Buhay na Pag-ibig!

11. Kalikasan, Alagaan at Protektahan!

12. Kalikasan, Kaligtasan ng Bawat Isang Tao!

13. Kalikasan, Isang Regalo na Walang Halaga!

14. Kalikasan, Isang Biyaya na Walang Hanggan!

15. Kalikasan, Isang Pag-ibig na Walang Hanggan!

16. Kalikasan, Ipagmalaki at Itaguyod!

17. Kalikasan, Isang Biyaya na Walang Halaga!

18. Kalikasan, Isang Regalo na Walang Hanggan!

19. Kalikasan, Isang Regalo na Walang Halaga!

20. Kalikasan, Isang Biyaya na Walang Hanggan!

21. Kalikasan, Isang Pag-ibig na Walang Halaga!

22. Kalikasan, Protektahan at Alagaan!

23. Kalikasan, Isang Biyaya na Walang Halaga!

24. Kalikasan, Isang Regalo na Walang Hanggan!

25. Kalikasan, Isang Pag-ibig na Walang Halaga!

26. Kalikasan, Isang Regalo na Walang Hanggan!

27. Kalikasan, Isang Biyaya na Walang Halaga!

28. Kalikasan, Ipagmalaki at Protektahan!

29. Kalikasan, Isang Pag-ibig na Walang Hanggan!

30. Kalikasan, Isang Biyaya na Walang Halaga!

31. Kalikasan, Isang Regalo na Walang Hanggan!

32. Kalikasan, Isang Pag-ibig na Walang Halaga!

33. Kalikasan, Isang Regalo na Walang Halaga!

34. Kalikasan, Isang Biyaya na Walang Hanggan!

35. Kalikasan, Ipagmalaki at Alagaan!

36. Kalikasan, Isang Regalo na Walang Halaga!

37. Kalikasan, Isang Pag-ibig na Walang Hanggan!

38. Kalikasan, Isang Biyaya na Walang Halaga!

39. Kalikasan, Isang Regalo na Walang Hanggan!

40. Kalikasan, Isang Pag-ibig na Walang Halaga!

41. Kalikasan, Isang Regalo na Walang Halaga!

42. Kalikasan, Isang Biyaya na Walang Hanggan!

43. Kalikasan, Itaguyod at Protektahan!

44. Kalikasan, Isang Regalo na Walang Halaga!

45. Kalikasan, Isang Pag-ibig na Walang Hanggan!

46. Kalikasan, Isang Biyaya na Walang Halaga!

47. Kalikasan, Isang Regalo na Walang Hanggan!

48. Kalikasan, Isang Pag-ibig na Walang Halaga!

49. Kalikasan, Isang Regalo na Walang Halaga!

50. Kalikasan, Isang Biyaya na Walang Hanggan!

Para sa mga naghahanap ng 15 mga salita sa Tagalog tungkol sa Kalikasan na mga slogan, maaari kang magsimula sa pamamagitan ng pag-iisip ng mga salitang may kinalaman sa mga kalikasan na tema. Halimbawa, maaari kang magsimula sa mga salitang tulad ng "kalikasan", "pagkakaisa", "kapaligiran", "kaligtasan", atbp. Pagkatapos, maaari mong i-pair ang mga ito sa iba pang mga salita na may kinalaman sa Kalikasan upang magamit bilang mga slogan. Halimbawa, maaari kang magsimula sa "Kalikasan, Ipaglaban!", "Kapaligiran, Pagyamanin!", o "Pagkakaisa para sa Kaligtasan ng Kalikasan!". Ngunit huwag kalimutan na ang mga slogan ay dapat na maikli at madaling maunawaan, at dapat na magbigay ng mensahe tungkol sa pag-iingat sa kalikasan.

15 Words Tagalog Tungkol Sa Kalikasan Nouns

Gather ideas using 15 words tagalog tungkol sa kalikasan nouns to create a more catchy and original slogan.

Words nouns: language, row, linguistic communication, spoken language, dustup, difference, line, conflict, text, wrangle, voice communication, actor's line, dispute, speech, language, speech communication, difference of opinion, spoken communication, textual matter, speech, language, lyric, oral communication, quarrel, run-in
Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine

15 Words Tagalog Tungkol Sa Kalikasan Rhymes

Slogans that rhyme with 15 words tagalog tungkol sa kalikasan are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Words: snowbirds, twothirds, hummingbirds, birds, nerds, sunbirds, thirds, gerdes, passwords, crosswords, thunderbirds, girds, bluebirds, firebirds, kurds, songbirds, herds, watchwords, kingbirds, curds, keywords

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯