April's top ang umibig sa karahasan sa karahasan din mag wawakas in pilipino slogan ideas. ang umibig sa karahasan sa karahasan din mag wawakas in pilipino phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2024

Slogan Generator

Ang Umibig Sa Karahasan Sa Karahasan Din Mag Wawakas In Pilipino Slogan Ideas

The Importance of "Ang Umibig sa Karahasan, sa Karahasan Din Magwawakas" Filipino Slogans

"Ang Umibig sa Karahasan, sa Karahasan Din Magwawakas" is a Filipino slogan that translates to "The One Who Loves Violence, Will Also End in Violence." This slogan speaks of the cycle of violence, of how those who choose violence as a means to an end will ultimately suffer the consequences of their actions. This slogan is importance in reminding individuals to opt for peaceful resolutions and to have empathy for those around them. Effective Ang Umibig sa Karahasan sa karahasan Din Magwawakas in Pilipino slogans are those that are concise, clear, and easy to remember. One such slogan is "Sa karahasan walang panalo, pag-ibig ang siyang tunay na tagumpay!" which means "In violence, there is no victory, only love is true success!" This slogan highlights the idea that love and understanding will always triumph over violence and hate.Another example of an effective Ang Umibig sa Karahasan sa karahasan Din Magwawakas in Pilipino slogan is "Ipaglaban ang kapayapaan, at alisin ang karahasan." which means "Fight for peace and remove violence." This slogan emphasizes that peaceful and non-violent means are the most effective ways to bring about change in society.In conclusion, Ang Umibig sa Karahasan sa Karahasan Din Magwawakas in Pilipino slogans serve as an important reminder to choose love and non-violence over hatred and violence. It is crucial that we spread and promote these slogans to help prevent the negative consequences of violence in our communities.

1. Iwasan ang karahasang nagdadala ng wakas.

2. Sa karahasan walang nagtatagal, kaya't magmahal na lang tayo ng malasakit.

3. Walang kaligayahan sa karahasan, magmahal nang may pagpapakalma.

4. Sa pag-ibig, walang pumipigil hangga't hindi nag-uumpisa ng karahasan.

5. Ang pag-ibig ay hindi nagpapahirap ng buhay; ang karahasan ang nagtitiyak nito.

6. Sa puso natin, hindi natatanggal ang pag-ibig. Kaya't ang karahasan, kayang-kaya nating iwasan.

7. Hindi laging kailangang magbitaw ng karahasan, dahil sa pag-ibig, tayo rin ang kikilos.

8. Hindi natin makakalimutan, ang pag-ibig ay nananatili habang ang karahasan ay mabilis maglaho.

9. Sa pag-ibig natin, maaring magkakasakitan. Subalit sa karahasan, maaring wakasan na natin.

10. Ang pag-ibig ay naaayon sa tao. Ang karahasan ay hindi naaayon sa kanya.

11. Sa karahasan, wala ng pag-asa; sa pag-ibig, mayroon pa ring puwang para sa panibagong umaga.

12. Kaaway ng karahasan ay pagiging mabuti, dahil ito ay nagpapayo sa atin na magmahal ng totoo.

13. Hindi masama ang magmahal, pero ang karahasan ay hindi kailangan sa pagliko ng mundo.

14. Sa pag-ibig at malasakit, kayang iibsan ang sakit.

15. Hindi kailanman mag-aaksaya ng oras sa mga pangit at kasamaan dahil sa pag-ibig, ang kabutihan ang pumupuno.

16. Kapag sa pag-ibig, walang bira-birahan. Kapag sa karahasan, mas madalas, mismong sarili ang-lilipulin.

17. Sa pag-ibig, marinig man ang salita ng karahasan, hindi ito papantay sa kapayapaan na kanyang hatid.

18. Kasakitang dulot ng karahasan ay hindi kailangan. Nariyan ang pag-ibig upang magbigay ng tamang paghahandog sa isa't isa.

19. Sa pag-ibig, kumustahin sinang alamat. Sa karahasan, rehistrado ang napatay na tao.

20. Pag-ibig ata ang nakakatanggal ng bigat sa puso. Kung ito ang siyang walang-hanggan, paalam na karahasan.

21. Hindi siya nagmamahal kung ang mga puso ay dudurugin nito. Sa pag-ibig, sapat na ang pagsukli ng pagmamahal.

22. Ang karahasan, walang sinisino lalapitan. Sa pag-ibig, bukas ang mga pinto sa lahat ng karikitan.

23. Wag mong isuko ang pag-ibig dahil lang sa karahasan na dumadating. Malayo pa ang mararating, basta't magpakilala ka lang sa kanyang tahanan.

24. Bago mahulog sa kanyang mga kamay, tatanungin mo muna ba ang sarili kung karahasan ba ang hinahanap o pag-ibig?

25. Sa pag-ibig, hindi ang sakit ang dalang pagtitiis, kundi ang kasiyahan ng araw-araw na pagsasama.

26. Pag-ibig ang magsisilbing sandalan, kapag ang mga alaala'y nakakasilaw. Hindi ang karahasan, sa posisyon ng lahat.

27. Sa pag-ibig, hindi hinihingi ang kayamanan. Sa Ganyan, hindi makakabuo ng tunay na pagmamahalan.

28. Magpahinga lang ngunit huwag susuko. Dahil kung magmamahal ka, hindi kailangan ng karahasan.

29. Para sa mga nagmahal, hindi malayo ang kanyang pagsapit sa mismong pinili ng buhay, sa kanyang kabuuan.

30. Pag-ibig ang siyang lahat. Ang kasamaan ay masasakop na lang. Ang karahasan ay kayang harapin nang may pakumbabang-sigla.

31. Sa pag-ibig, hindi hadlang ang motibo ng kahirapan. Sa karahasan, may kaniya-kaniyang diskarte ang bawat isa.

32. Hindi kailangan ng mga salita, kapag ikaw ay mahal. Ang karahasan ay nakapaputas ng buhay, sa pag-ibig, nabubuhay.

33. Sa pag-ibig, mas panalo ka kung nag-iingat ka. Sa karahasan, madalas sa maling lugar ka makakatulog.

34. Kapag ang pag-ibig ay naging kasamaan, walang ibang makakapag-pagaling kundi ikaw lang mismo.

35. Hindi kahilingan ang nangingibabaw kapag nagmamahal. Sa karahasan, kinakailangan ito upang matakasan.

36. Sa pag-ibig, walang sapat na dahilan upang mahalin. Sa karahasan, kailangang maghanap ng malasakit.

37. Sa pag-ibig, hatid ang pakiramdam na nabibitaw. Sa karahasan, nakaramdam ka na ba ng sakit?

38. Hindi kailangang makipag-digmaan, kapag nagmamahal. Ang talaban ay hindi sa karahasan lamang, kundi sa lahat ng masama.

39. Sa pag-ibig, walang talo kaya't huwag kang mag-alala. Darating din ang tamang panahon pero sa karahasan, wala ka nang magagawa kundi tumakas.

40. Hindi na kailangan ang salamat o pasalamat sa pag-ibig. Sa karahasan, walang lugar ang mga ito.

41. Mahalin ang may pagpapakumbaba, sa karahasan, kakailanganin nito upang sumamba.

42. Sa pag-ibig, nagbabagyo, sumisiklab ang damdamin. Sa karahasan, walang tigil ang paghingi urong-sulong.

43. Walang hihigit pa sa pagtitiis kapag nagmamahal. Sa karahasan, hindi ito sapat upang mabuhay.

44. Sa pag-ibig, hindi magpapa-talo ng kahit na sino. Kapag sa karahasan naman, madalas ay mas lalong naiipit ang nasa gitna.

45. Sa karahasan, walang pag-ibig. Sa pag-ibig, dala nito ay hamon.

46. Sa pagsisimula ng karahasan, sa karahasan na rin magtatapos. Sa pag-ibig naman, hindi ito mawawala kahit kalian.

47. Walang sapat na dahilan upang magmaldita. Bago habulin ng karahasan, sa pag-ibig muna maghanap.

48. Sa pag-ibig at malasakit, nagbubunga ng kapanatagan sa buhay. Sa karahasan, nagbibigay ng mga tanong na walang kasagutan.

49. Hindi kahinaan ang umibig. Sa karahasan pa nga ang lakas ng loob ang kinakailangan.

50. Walang abiso ang karahasan, kaya't huwag na nating paabutin sa wala. Sa pag-ibig, hindi tayo kailangan maghabol-habulan.

51. Hindi hadlang ang misteryo, kapag mayroong isang pag-ibig na tutulungan ka pa rin. Sa karahasan naman, walang magbibigay ng tulong dahil hindi mo kaya magpatuloy.

52. Sa pag-ibig, walang nakakapigil ng pagkilos. Sa karahasan, kalimitang ito'y nanghihina sa sariling kakayahang mag-reason-out.

53. Hindi natin namamalayan, ang pag-ibig ay nariyan na pala. Sa karahasan, hindi natin malalaman kung hindi tayo magbabaliktanaw sa nagdaang karanasan.

54. Sa pag-ibig, walang hadlang, walang nalalaten. Sa karahasan, walang kasiguranan kung basta sagana ka na nakikipaglaban.

55. Hindi naman kailangang hanapin, ang pag-ibig ay darating tulad ng isang magandang sorpresa. Sa karahasan, hindi mo na kailangan mag-worry, dahil yun na nga 'yon.

56. Sa pag-ibig, kahit na iyo or lihim mo pa man iyong karnal na handog, maguugat pa rin sa mabuting balak. Sa karahasan, hindi lahat ng taong may mabuting balak magiging tagumpay.

57. Sa pag-ibig, walang pamimilit. Sa karahasan, lahat ay mapilit kahit ayaw mo na.

58. Hindi tuyo ang ngiti, pag dumalaw ang tunay na pag-ibig. Sa karahasan, ang ngiti ay nagsisilbing pantal sa nagpupumiglas mong puso.

59. Ang pag-ibig, nagbibigay ng lakas ng loob. Sa karahasan, ang kahinaan ay nagdudulot ng suklam.

60. Sa pag-ibig, hindi kailangan ng kasamaan; ang kabutihan at malasakit lamang. Sa karahasan, hindi mai-idadahilan ang kahit anong kasamaan dahil hindi ito nakakapaghatid ng solusyon.

61. Kapag mayroong pag-ibig sa buhay, maraming bagay ang kayang harapin. Sa karahasan, lalong pagbubutiin ang pag-aaral upang matugunan ang hamon niya.

62. Sa pag-ibig, hindi kailangang umahas. Sa karahasan, kailangan pang maglakbay at magpatibay ng loob bago ka makatugon sa hamon niya.

63. Hindi siya magiging para sa'yo kung hindi naman talaga. Sa karahasan, walang alinlangan ka na sa pagtaas ng laban mo sa mundo.

64. Sa pag-ibig, hindi kailangan ng panloloko. Sa karahasan, walang masamang manghula sa mangyayari.

65. Hindi ako magbabago, kahit 'pag pinalitan mo ang takbo ng mundo. Sa karahasan naman, hindi ka pa rin magbabago, dahil mayroon at mayroong pag-asang magbago.

66. Sa pag-ibig, hindi kailangan ng hinangad. Sa karahasan, hindi mo mapapabago ang pangyayari kung hindi ka maghahanda.

67. Kahit na ang mundo ay pumasok sa tubig. Sa pag-ibig, mayroon pa ring pag-asa. Sa karahasan, lalo pa ring tatayog ang mundo kung mayroong panganib.

68. Walang hihigit sa halaga ng pag-ibig sa buhay. Sa karahasan, sumusugat ang puso at pumapasakit ng lubos.

69. Walang anak na hindi itinuturing na kakaiba ang kanyang mga magulang. Ang pag-ibig ay makapagbibigay ng katuparan ng mga pangarap at pagiging tunay na masaya. Sa karahasan, hindi maisasantabi ang takot na maging malakas at naglalabasan sa anumang oras.

70. Sa bawat pagkakataon, hindi masamang umibig. Sa karahasan, masyadong mapanganib ito upang mapagpasyahan kung marapat na tanggapin.

71. Hindi kailangang magpakapagod sa pagsuyo. Sa pag-ibig, hindi ka pinapabalik ng pag-ibig. Sa karahasan, hindi rin sumusuko sa pagpupursigi hanggang makatago palayo.

72. Sa pag-ibig, kahit ano at kahit sino okay lang. Sa karahasan, may kailangang maghanda upang siya ay hindi maapektuhan at hindi masaktan pa ng mas malala.

73. Kahit na ano pa ang sasabihin nila, hindi mapapaglaban ang pag-ibig ng kasinungalngan. Sa karahasan, ang pagkakahati-hati ng mundo ang pinakamalaking hamon niya.

74. Hindi kailangan ng mga salita upang malaman kung mahal ka niya. Sa pag-ibig, ang tingin niya sa'yong mga mata ang papatunay niyan. Sa karahasan, tatag at kahandaan lamang ang siya niyang isusumbong sa'yo.

75. Kapag sa karahasan sapat na ang katnugan, sa pag-ibig hindi ito naaawa sa sinumang gusto mo.

76. Sa pag-ibig, ang bawat oras ay kayamanan. Sa karahasan, kailangan mo ng dalahin na binibigay ng bawat sandali.

77. Sa pag-ibig, pantay-pantay ang mga tao. Sa karahasan, may sadyang mas mabababa at mayaman na manatili sa taas.

78. Sa pag-ibig, hindi mali ang maging malapit sa pangarap. Sa karahasan, hindi pa kailanman naipapakita kung magiging tunay na magkatugma ang mga hakbang niyo niya.

79. Hindi kailangan maging perpekto para mahalin ng taong mahal mo. Sa pag-ibig, may mas karelasyong humihingi ng espasyo. Sa karahasan, kailangan ng lakas magpursige at kayanin ang lahat ng takot na pumipigil sa iyong laban.

80. Sa pag-ibig, hindi kailangan ng tanga. Sa karahasan, hindi rin natatapos na linggo o taon para sa kanyang kaguluhang sobra.

81. Sa bawat pagkakataon, ang pag-ibig ay mayroon sa tuwid na paraan. Sa karahasan, kailangang mahaplos nang malalim ang hirap na lumayo sa mga negosyante.

82. Hindi lahat ng panibagong tao, kailangang magbago ng gustong labanan. Sa pag-ibig at katauhan, walang sinuman namang gustong magkasakit. Sa karahasan, mayroong walang hitik na kagilagilalas na kapayapaan na mas maganda na nalikha.

83. Hindi nababasa ng mga mata kung gaano kaapi at sakit ang nagbuo ng puso ng mga nagmamahalan. Sa karahasan, mahirap nang malimutan ang naging kasaysayan.

84. Kahit sa pag-ibig, hindi lamang tayo papatay sa mga hindi natin kasamang tao o kababayan. Sa karahasan naman, lalabanan natin ang kung kanino upang itama lamang ang mga mali.

85. Sa pag-ibig, hindi kailangan ng pagkakataon. Sa karahasan, hindi ka rin magkakapagod laban sa kung saan nakapiring ang laban.

86. Sa pag-ibig, hindi kailangang magpakapagod sa inakalang puso. Sa karahasan, kung mahirap nang magpigil, lalo pa ang pumalakpakan at nalugmok na.

87. Sa pag-ibig, hindi hadlang ang kahirapan. Sa karahasan, damang-dama at isinasaalang-alang ang lugar, kahit na sapat lang sa iyo ang hanapbuhay.

88. Sa pag-ibig, hindi nakakapinsala ang pagkakatatwa. Sa karahasan, maraming bagay na hindi kailangan nang serbisyno para maghanda sa kung ano pa mang dahilang hindi naman ikaw mismo ang mag-aayos.

89. Sa pag-ibig, hindi kakailanganin ang pagpapa-awa. Sa karahasan, kailangan mo ng isang patunay na susunod sayo sa ano mang kasamaan o kaguluhang mas kaaya aya sa buhay ng tao.

90. Sa pag-ibig, hindi kailangan ng walang humpay na gawi. Sa karahasan, pagdadasal at pakikipagkaisa ang kailangan.

91. Ang magsisimula, tapos din sa kanyang iniluluha. Sa pag-ibig,

Creating memorable and effective slogans is crucial when it comes to promoting advocacy or any cause. Ang umibig sa karahasan sa karahasan din mag wawakas in pilipino is a powerful message that demands attention and action. To create an effective slogan, it should be short, catchy, and easy to remember. It should also convey the message clearly and evoke an emotional response from the audience. Utilizing metaphors, alliteration, and rhyming can also make the slogan more memorable. Some possible ideas related to this topic include "Love is stronger than violence," "Choose love, not hate," and "Stop the cycle of violence." These slogans, along with others, can be used to spread awareness and promote action against violence. By implementing these tips and tricks, crafting memorable and effective slogans can help create a positive impact and inspire change in society.

Ang Umibig Sa Karahasan Sa Karahasan Din Mag Wawakas In Pilipino Nouns

Gather ideas using ang umibig sa karahasan sa karahasan din mag wawakas in pilipino nouns to create a more catchy and original slogan.

Ang nouns: ANG, home reserve, National Guard, Air National Guard
Mag nouns: magazine, press, publication, public press

Ang Umibig Sa Karahasan Sa Karahasan Din Mag Wawakas In Pilipino Rhymes

Slogans that rhyme with ang umibig sa karahasan sa karahasan din mag wawakas in pilipino are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Ang: liang, li-kang, xiaogang, boomerang, xinjiang, chiang, rang, bang, mang, pang, chang, ylang-ylang, pyongyang, spang, yang, get the hang, strang, krang, ziyang, kang, crang, stang, section gang, harangue, jang, zhang, gang, tunkelang, road gang, sprang, tsang, nang, hwang, guilt pang, mustang, youth gang, zang, press gang, chuang, dang, wolfgang, sturm und drang, nanchang, whang, flang, slang, baoguang, hang, tsiang, tang, wang, klang, shang, sea tang, care a hang, sang, mangue, verdinsgang, shenyang, schlang, thang, trang, fang, gangue, langue, kuomintang, durang, clang, lange, hangsang, siang, overhang, tangue, drang, prang, cangue, chain gang, bhang, huang, lang, vang

Words that rhyme with Mag: gladstone bag, punching bag, scrag, montag, sandbag, burlap bag, blague, shopping bag, dag, golf bag, hagg, sleeping bag, fagg, sag, jet lag, bague, old bag, name tag, schlag, coefficient of drag, sweet flag, bagge, drag, yellow flag, bundestag, grocery bag, doggie bag, nautical signal flag, blue flag, sight gag, fag, brag, slag, greylag, ice bag, black flag, shrag, nag, lag, white flag, sprag, shag, body bag, stagg, air bag, basic slag, zig-zag, bag, tag, paper bag, rosin bag, sontag, braxton bragg, snag, tagg, royal stag, sweat bag, blagg, saddlebag, scum bag, southern blue flag, myrtle flag, ditty bag, schrag, dog tag, hbsag, doggy bag, wagg, ragtag, airbag, rag, carrier bag, kit bag, clutch bag, overnight bag, tool bag, wag, book bag, cragg, flag, flagg, bragg, spragg, tote bag, main drag, time lag, gag, duffel bag, zag, ag, handbag, shoulder bag, mailbag, hag, national flag, code flag, tea bag, stag, price tag
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯