December's top buwan ng wika slogan ideas. buwan ng wika phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Buwan Ng Wika Slogan Ideas

Title: Celebrating Buwan ng Wika: The Significance and Effectiveness of Slogans Buwan ng Wika, also known as "National Language Month," is an annual celebration in the Philippines that highlights the Filipino language's importance and significance. During this month-long celebration, many Filipino organizations and institutions come up with their Buwan ng Wika slogans. These slogans aim to promote the use of the Filipino language in everyday conversations and encourage Filipinos to be proud of their language and culture. Effective Buwan ng Wika slogans are memorable and catchy, making them easy to remember and share. Examples of effective slogans include "Ang hindi magmahal sa sariling wika ay lumaki sa ibang bansa" (Those who do not love their own language grew up in foreign lands) by Jose Rizal and "Bawat wika ay may kani-kanyang ganda" (Every language has its own beauty) by Alfredo Gonzales Jr. Effective slogans often resonate with people's emotions and make them feel proud of their identity and culture. Overall, Buwan ng Wika slogans play a significant role in promoting and preserving the Filipino language and culture.

1. Magbago na ang wika, magbago na ang mundo

2. Laging isapuso ang pagmamahal sa ating wika

3. Ipagmalaki ang sariling wika, ipakita ang sariling galing

4. Sa Filipino magsalita, ating kultura’y magpakitang-gilas

5. Gabay natin ang linguwistikong reporma, pag-ibig sa wika’y isalba

6. Salitang Filipino, wag hayaang malimot

7. Buwan ng Wika, bigyang halaga’t pagpupugay

8. Wika natin, treasure natin

9. Bato-bato sa langit, ang Filipino’y huwag ikahiya

10. Sulong, Filipino! Papuntang kinabukasan ng ating kultura

11. Dakilang wika, haligi ng kasaysayan

12. Ibalik natin ang pagmamahal sa ating wika

13. Kultura’y makilala’t wika’y maging pamilyar

14. Tindig at ipagsigawan: itaas ang watawat ng wika!

15. Magsalita ng Filipino, lumago ang ating kultura

16. Wika’y mahalagang bahagi ng ating identidad

17. Buwan ng Wika, buwan ng pagmamahal sa bayan

18. Kabantugan ng wika, kabantugan ng bayan

19. Sa bawat salita natin, kultura’y nasisilip

20. Ipagmalaki, ipagtanggol, at ipaglaban ang wika natin

21. Wika’y puhunan, pagmamahal ang kabayaran

22. Mahalin at palaganapin ang ating wika

23. Wika’y magpapalaya, magtutulungan na tayo

24. Pagmamahal sa wika, pagpapahalaga sa sariling lahi

25. Bagong henerasyon, gamitin ang ating katutubong wika sa bawat okasyon

26. Isigaw ang pagmamahal sa ating wika, isulong ang kanyang kadakilaan

27. Wika’y kayamanan, huwag nating kalimutan

28. Magpakita ng bilib sa sariling wika, huwag mandusohan

29. Sa bawat salita, wika’y pumapasok

30. Bukas ngayon, siya pa rin ang wika nating lahat

31. Halaga sa wika, halaga sa bayan

32. Wag kang mangangako, kung di mo kayang magtagalog

33. Sa ating wika, kasaysayan natin nakalagay

34. Buwan ng Wika, isigaw ang pagmamahal sa ating wika

35. Ipaglaban, ihayag, at palaganapin ang wika nating lahat

36. Filipino ang wika ko, Filipino ang puso ko

37. Hangad ko’y maging maalam, hindi sa banyaga kundi sa sariling wika ko

38. Wika’y pagsasama-sama, wika’y nagbibigay kasiyahan

39. Isa ka sa mga sagisag ng ating bansa, wag mong kalilimutan ang wikang Filipino

40. Di ka magaling pag di kayang magtagalog

41. Sa ating wika, patuloy tayong magpapakilala sa mundo

42. Maraming wika ang ating bansa, sa pagpapahalaga ng wika natin tayong lahat ay kailangan

43. Pagsasalita ng ating wika, magtutulungan tayong lahat

44. Pagsalita ng wikang Filipino, itanghal ang galing ng Pilipino

45. Hindi lang papel ang wika natin, ito’y tungkulin natin

46. Wika’y pag-ibig, pagmamahal sa bayan

47. Pinoy ako, Pinoy tayo, magtagalog tayo

48. Wika mo, wika ko, wika nating lahat

49. Wag uupo sa panghuhusga, kailangan matuto ang sumuporta sa wika ng bayan

50. Mahalagang bahagi ng ating kultura, hindi dapat ipagkait

51. Wika’y bigkasin ng may pagmamahal, ito’y alay sa bayan

52. Labanan ang ingles, palakasin ang Filipino

53. Pagmamahal sa wika, pagmamahal sa sariling bansa

54. Wika ng bayan, tunay na ginto

55. Pagsalita ng sariling wika, tugtugin ang tanglaw ng patnubay

56. Dapat nating ipagmalaki’t palaganapin ang ating wika

57. Huwag kalilimutan ang ating wika, ito ang tunay na kasiyahan

58. Wika’y pag-asa, huwag hayaang malugmok ang ating bayan

59. Aralin natin ang wikang Filipino, maging matalino sa mga salita nito

60. Wag basta sumunod sa panahon, pwede rin mag-Tagalog sa lahat ng okasyon

61. Ang wika ay tulay, patungo sa tunay na pagkakaisa

62. Walang magandang hangarin, kung pati wika’y di sisikapin

63. Wika natin ang sagot sa maraming problema

64. Wika ko’y Filipino, Pinoy ang tawag natin sa sarili

65. Sa pagtangkilik ng wika, tunay na pagtingin sa ating lahi

66. Sa paggamit ng wika, maraming kultura ang natutuklasan

67. Ating wika’y ipaglaban, lumikha ng pagbabago sa bansa

68. Isigaw, ipagbunyi, at ipagmalaki ang wika nating lahi

69. Magtulungan tayo, mag-Tagalog sa lahat ng okasyon

70. Halaga ng wika, halaga ng buhay

71. Buksan ang puso, sa mga salitang katutubo

72. Pag-ibig sa wika, pagpapahalaga sa kultura’t kasaysayan

73. Wika’y sandata para sa tunay na pagkakaisa

74. Buwan ng Wika, pagmamahal sa sariling bayan

75. Wika, kasangkapan sa pagbabago’t kaunlaran

76. Isigaw, ipagbunyi, at ipagtanggol ang ating wika

77. Pag-ibig sa wika, dahilan ng pagsulong ng bayan

78. Mahalin natin ang ating wika, tunay na kayaman ng bansa

79. Huwag magpakabog sa banyagang wika, sariling wika’y suriing maigi

80. Ibigay ang respeto sa ating wika, para sa respeto ng ating bansa

81. Halika, mag-Tagalog tayo, tibayin natin ang ating wikang pambansa

82. Wika’y daluyan ng kultura, halina’t iangat natin ang ating bansa

83. Iangat ang ating wika, upang iangat ang ating bansa

84. Sa paggamit ng sariling wika, maraming kultura ang nakikilala

85. Magsalita ng Filipino, ipagmalaki ang ating lahi

86. Wika at kultura, kapwa nagbibigay-kahulugan sa isa’t isa

87. Wika natin, bukas ng kinabukasan

88. Huwag hayaang tuluyan nang lumisan ang ating wika’t kultura

89. Busugin ang ating wika ng kaganapan, hindi ng kalupitan

90. Mahalaga ang wikang pambansa, upang buong kahulugan mahayag natin

91. Wika’y idalangin, mahalin, at ipaglaban

92. Ipakita sa buong mundo ang galing ng Filipino, magsalita ng wikang pambansa natin

93. Tula’y magsusulat, kung ang wika’y di pakikinggan

94. Bili na, mag-Tagalog na, para sa kaligayahan nang lahat

95. Pagsasalita ng Filipino, simula ng pag-iral ng ating kultura

96. Katutubong wika, sulit lahat ng nagpapahirap para sa pagpapagtanggol sa kalayaan

97. Isigaw ang wikang Filipino, itanghal ang lakas ng ating bansa

98. Huwag hayaang maglaho ang ating wika, maghatid ng pagsulong at pag-angat ng ating bayan

99. Wag maliitin ang wikang Filipino, sa paggamit nito ay respeto sa sariling bansa

100. Wika natin ang daan, papuntang kaunlaran

Buwan ng wika or the National Language Month is celebrated annually in the Philippines every August. It is a perfect opportunity to promote the importance of language and culture. The key to a successful campaign is creating a catchy slogan that will stay in people's minds. To make your Buwan ng wika slogans memorable and effective, consider using words that evoke emotions and pride in the Filipino culture. You can use puns, rhymes, and alliterations to make them more interesting. Additionally, use the official languages, Tagalog and English or any variant of your chosen language to reach broader audiences. It is also best if your slogans have a call-to-action that can encourage people to participate in related activities during the month. Here are some slogan ideas: "Isulong ang Wikang Filipino," "Hindi lang basta wika, kultura natin 'to," "Palawakin ang kaalaman, gamitin ang wikang Filipino," and "Buwan ng Wika, pagyamanin ang sariling atin." These tips and trick can help make your slogans effective and resonate with the Filipinos more.

1