June's top corruption tagalog slogan ideas. corruption tagalog phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Corruption Tagalog Slogan Ideas

Corruption Tagalog Slogans that Promote Clean Governance

Corruption tagalog slogans are powerful tools in advocating for clean governance and transparency in the Philippines. These slogans encapsulate the public's frustration with bribery, graft, and dishonesty in government institutions. They also serve as a compelling reminder for politicians and public officials to uphold integrity and serve with accountability. Effective corruption tagalog slogans are those that resonate with people and convey a clear message about the importance of honesty and ethical behavior. One example is "Walang mahirap kung walang corrupt" (There will be no poor people if there is no corruption). This slogan encapsulates the belief that corruption causes poverty and injustice, and that eliminating it is crucial for the country's development. Another effective tagalog slogan is "Huwag maging si Juan na nabiktima, magpakatino at mag-ingat sa bulsa" (Do not be like Juan the victim, be honest and careful with your money). This slogan reminds citizens not to fall for bribery and to be responsible with their finances. Corruption tagalog slogans play a vital role in promoting a culture of integrity and accountability in the Philippines, and serve as a rallying call for citizens to demand good governance.

1. Walang corrupt, walang mahirap.

2. Mabuhay ang may prinsipyo, iwasan ang korapsyon.

3. Isipin ang kinabukasan, huwag magnakaw sa kaban ng bayan.

4. Huwag maghintay ng kamay na bakal, sibakin na ang corrupt na opisyal.

5. Pagpapakain sa corrupt, kakainin rin ng buong bayan ang bunga ng kanilang kasamaan.

6. Ilantad ang mga tiwaling lider, siguruhin ang tunay na tagumpay ng bayan.

7. Harapin ang katotohanan, magbago para sa ikakabuti ng bayan.

8. Hindi nakakatulong ang duwag, lumaban laban sa korapsyon ngayon na.

9. Di dapat pumayag ang bayan na magnakaw, mga corrupt dapat pabagsakin na.

10. Ang tagumpay ng bayan ay hindi nabibili, pero kayang sirain ng korapsyon na lumilikha ng lugi.

11. Kailangan ng bayan ng mga lider na may prinsipyo, isa lamang corrupt leader ay sobra na.

12. Huwag maghintay ng kamatayan ng bayan bago kumilos, labanan na ang korapsyon sa ngayon na.

13. Nangako ang mga lider, na hindi magnanakaw at hindi uurong, ito dapat na tuparin.

14. Di dapat mangampanya ang corrupt, dapat silang malaman na karagdagang problema.

15. Bawal ang kurakot, yan ang lakas ng bayan!

16. Hindi hero ang mayayaman na corrupt, sila ay lason sa bayan.

17. Isang mali ang magkamali, walang lugar sa gobyerno ang mandurugas at mangmang.

18. Huwag sumama sa bagay na ayaw sa buhay, labanan na ang korapsyon na laganap sa ating bansa.

19. Pagbati sa sayaw ng kurakot, mukhang pera ang habol.

20. Hindi tamang maging matalino sa kurakot na paraan, kung gusto the best dapat lang na magtrabaho ng matino.

21. Labanan ang korapsyon hanggang sa mamayani ang hustisya, masigurado ang kaayusan sa lipunan na dinidinig at ayaw sa gulo.

22. Iwaksi sa buhay and korapsyon, sa buhay ay pagkakatiwalaan at respetuhanon.

23. Sa krimen ng korapsyon, walang kalaban - kalaban ang bayan.

24. Ang pagtalikod sa korapsyon ay pag-asa ng bayan.

25. Ang kurakot na pampulitiko, ibenta ang bayan sa malaking kabuhayan.

26. Hindi rockstar ang corrupt, sila ay pumapasan ng salot.

27. Kailangan natin ng mga lider na prinsipyo hindi lamang nag-iisip ng kanilang bansa.

28. Walang pag-asa ang bayan na puro kurakot, hirap at kahirapan lang ang resulta nito.

29. Lumaban para sa kinabukasan, wag tayong uungusan ng korapsyon.

30. Ang masama ay huwag gayahin, ang tagumpay ay matimbang sa kahusayan at kanais-nais.

31. Bawal ang malupit, huwag net triple.

32. Matibay sa bayan, kung walang suporta sa korapsyon.

33. Magsimula na tayong magbago, labanan natin ang korapsyon ngayon na.

34. Hindi kami hanggang sa huli, sakripisyo sa pagbabago.

35. Hindi pwedeng lagyan ng presyo ang kapakanan ng bayan.

36. Nangakong magtino ngunit kurakot na naman? Isa kang kahihiyan sa bayan.

37. Kahit saang antas, kahit saang sektor, korupsyon ay kalaban ng bayan.

38. Mga corrupt na opisyal, bantay kayo ng bayan.

39. Para sa ikauunlad ng bayan, labanan ang kurapsyon kasama ng gobyerno.

40. Hindi maipapamana ang mga lumang gawi, ibahin natin sa panahon ngayon.

41. Walang korapsyon, may kaunlaran at kaayusan.

42. Harapin ang pagbabago, mahalin ang bayan, itakwil ang korapsyon.

43. Ilaw ng bayan, lawan ng korapsyon.

44. Walang pakialam sa masa, magnanakaw din sa kaban ng bayan.

45. Iwasan ang korapsyon, itaguyod ang katuwiran.

46. Kabuhayan natin ay hindi pangkurakot, katapatan at pagsisikap ang ating sandata.

47. Iwasan na pagkakatiwalang ganadong mandaraya, hayaan to pay na maitiman ang bank account na tutulungan ang bayan.

48. Pagkakaisang nakabatay sa katapatan, nagbibigay ng lakas upang mahulog sa kaban ng bayan.

49. Walang matinong ipapatama ang korapsyon, hangari at magpatupad lang ng batas dahil gutom na ang bayan.

50. Hindi kayang magpalago ng bansa ang mga magnanakaw, suklian sa buhay ng maaga ang kanilang katamaran.

51. Oras na tungo sa pagbabago, itakwil na natin ang kurakot na mga tiwaling namumuno.

52. Lahat tayo ay may karapatang mabuhay, huwag nating hayaang nasasakupan ng mga corrupt na batay.

53. Huwag magpadalus-dalos sa kalokohan ng mga ganid sa pera, mas matalino ang ilagay natin sila sa tamang tabi.

54. Ang katarungan ay nararapat sa lahat, maaring lumaban laban sa korapsyon kahit gaano man ito kalayu.

55. Pagsigawan natin ngayong umaga, kasama ng bayan labanan ang naglipanang korapsyon sa ating bansa.

56. Pumili nang maayos sa halalan, higit sa lahat bantayin ang pagkakatiwalaan.

57. Mga magnanakaw, huwag ninyong lubusang suwayin ang batas, at aarestuhin din kayo ng pulisya.

58. Huwag hayaan ang korapsyon na sumugat sa inyong buong bansa, malasakit sa bayan dapat natin ipakita.

59. Walang kawalan ng konsensiya, sangkot ang gobyerno sa mga suliranin ng bayan.

60. Ang mamatay para sa bayan ay isang mabuting layunin, hindi dahil sa mga corrupt na lider na walang malasakit sa bayan.

61. Magtrabaho at itaga natin ang ating kabuhayan, huwag magnakaw sa kaban ng bayan.

62. Sa kaban ng bayan pumapasok ang barya, wag abusuhin upang hindi masipagan nya.

63. Itaas ang bandera ng katapatan at kahusayan, huwag hayaang burahin ng korapsyon ang ating mga pag-asa.

64. Hindi magtatagal ang mga kurakot sa gobyerno, palitan na natin sa mabilis na pagkakataon.

65. Hindi magwawagi ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan, tayo ay magtatagumpay kung magkakaisa at magtulungan.

66. Iwasan ang pasakit ng korapsyon sa pagtatanggol sa mga pamilya at mga anak sa nangagangailangan sakop ng bansa.

67. Hindi nanakawan ang mga manggagawa, binabayaran pa rin sila nang maayos dahil sa mga salitang kurap.

68. Ang walang korapsyon sa bayan ay kaayusan at kaunlaran, dapat laging nasa tugma ng kasarinlan.

69. Di papatalo ang bayan sa mga korap na mandaraya, mapasa kanilang pusod ang kalayaan na ipinaglalaban natin ngayon.

70. Suportahan ang mga tunay na naglilingkod sa bayan, itakwil ang lahat ng nag-aabuso sa kaban ng bayan.

71. Walang korapsyon sa buhay, walang ulan ng kahirapan.

72. Huwag hayaang magdulot ng pasakit at lungkot, kung maling salita lang nakakapapaso sa kaban ng bayan.

73. Ang bayan ay hindi masyadong mayaman, ngunit marapat na paglingkuran sa tama at wag magnakaw.

74. Labanan ang korapsyon ngayon na, at magpapatuloy sa gitna ng krisis sa buong bayan.

75. Wag magpapahalatang walang pangkukurakot, wag magpapanggap na walang pangangailangan.

76. Hindi polisiya ang kurakot, itakwil natin silang mga marahas na magnanakaw.

77. Ang kinabukasan ng bayan ay hindi maliit, at hindi rin pwedeng ilunok sa kalan.

78. Isulong ang katapangan, labanan ang korapsyon today na.

79. Ang pagkakaisa sa pakikibaka laban sa korapsyon ay makakapagbigay ng kahulugan sa ating mga pangarap sa buhay.

80. Hindi sila magtatagumpay tungo sa kabiguang natin, labanan natin sila ngayon na.

81. Hindi lamang ang mga nakataas ang mga naglilingkod sa bayan, and ikaw at ang lahat nating kababayan ay puwede din sa paglilingkod makatulong.

82. Bawat tao, bawat adhikain ay mahalaga, wag hayaang maubos bunga ng kurakot sa buong bansa.

83. Paglilingkod sa bayan ay hindi pangkukurakot, ito ay pagtitiwala ng sambayanang Pilipino na nakapaloob sa puso natin.

84. Tignan natin ang ibang bansa, hindi pabayaan ang ating karanasan upang malaman kung ano ang kanilang ginagawa para makatulong sa kanilang bayan.

85. Labanan ang kurapsyon para sa ikauunlad ng bayan, pagsamahin ang boses ng tao na nagtitiwala sa ating mga lider.

86. Maglilingkod tayo sa hustisya at katapatan, huwag abusuhin at eskapohin and mga responsibilidad.

87. Ito'y hindi lamang sa biro, nagtitipon sa kanilang kaban ang dahil sa kurakot na nagaganap kahit ngayon na.

88. Mas magkakaroon ng pagbabago kung kikilos ang bawat mamamayan, aand korapsyon kaibigan natin ang kalaban.

89. Saan man tayo pumunta, huwag natin kalimutan ang prinsipyong dapat sundin sa buong kaban ng bayan.

90. Bawal ang tuso sa kurakot, and lahat nating adhikain ay dapat sa pagiging tapat at walang bahid kurakot.

91. Huwag lumaban o magtagumpay laban sa korapsyon, and hirap at kahirapan pa rin ang makakalaban.

92. Siempre kaya tayo nangungunang bansa sa pangangampanya sa korapsyon, ngunit hindi sa kaban ng bayan.

93. Ang malasakit ay hindi nailalapit, ang bayan ay hindi iniwanan. Iwasan and mga taong nagdidikit buting panlaban sa korapsyon.

94. Kasama natin ang bayan, siguruhing hindi maiinpok ang kaban ng bayan sa kasamaan ng ilang mga tiwaling opisyales.

95. Iwasan ang sunog sa kaban ng bayan, kung hindi mas malaking sakripisyo ang bayan ang aabutin.

96. Baka mamya, katanungan na paano ni-luwas ni Hesus sa kaban ng bayan, baka pwedeng kasabay na rin syang i-amend during government propaganda.

97. Ang bawat piso sa kaban ng bayan ay hindi natin pwedeng abusuhin dahil and mga ito sa maihahandog nating mga bagay.

98. Hindi natin gagamitin ang kapangyarihan sa kurakot, pagsisilbihan natin and bayan ng tunay na pagmamahal at itataya natin ang lahat upang mapagaan ang buhay ng mga mamamayan.

99. Ang kaban ng bayan ay hindi kasabwat ng korapsyon, and lahat ng adhikain ay nakatutok sa pagpapapayaman ng bansa at pag-aayos ng ekonomiya.

100. Tumayo na tayo bilang isang bayan at labanan natin ang korapsyon na may malasakit sa kaunlaran ng bansa.

Creating memorable and effective Corruption tagalog slogans requires a deep understanding of the issue at hand, as well as a talent for wordsmithing. A good Corruption tagalog slogan should be concise, memorable, and impactful. It should use language that resonates with the target audience and highlights the negative effects of corruption on society. One effective technique is to use humor or irony to convey a message, such as "Bawal ang magnakaw, pati hinaharana" (Stealing is prohibited, even singing love songs). Another approach is to use powerful imagery, such as "Kung lumiko ka sa daan ng katiwalian, masama ang buhay mo sa galawan" (If you turn onto the road of corruption, your life will be filled with trouble). By using creativity and linguistic prowess, anyone can come up with memorable and effective slogans to combat corruption in the Philippines.

Corruption Tagalog Nouns

Gather ideas using corruption tagalog nouns to create a more catchy and original slogan.

Corruption nouns: putrefaction, depravity, inducing, decay, incorruptness (antonym), rottenness, inducement, putrescence, putrefaction, debasement, degradation, degeneracy, immorality, putridness, depravation, rot, corruptness, dishonesty, subversion
Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine

Corruption Tagalog Rhymes

Slogans that rhyme with corruption tagalog are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Corruption: volcanic eruption, anticorruption, skin eruption, eruption, sup shinn, interruption, disruption

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug
1    2     3     4     5     6    ...  15      Next ❯