April's top cupid and psyche tagalog slogan ideas. cupid and psyche tagalog phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2024

Slogan Generator

Cupid And Psyche Tagalog Slogan Ideas

The Power of Cupid and Psyche Tagalog Slogans

Cupid and Psyche is a classic tale of love and perseverance that has fascinated generations. In recent years, it has also become a popular theme for Tagalog slogans. These slogans use the story's characters and themes to sell products or services, but they can also convey powerful messages about love, determination, and overcoming adversity.Some of the most effective Cupid and Psyche Tagalog slogans include "Kapag may tiyaga, may tagumpay" (With patience comes success), "Ang pag-ibig ay walang katumbas" (Love knows no limits), and "Huwag sukuan ang paninindigan, magbago man ang tadhana" (Never give up on your beliefs, even if fate changes). These slogans are memorable because they tap into universal human emotions and experiences, such as the desire for love, the struggle to achieve goals, and the resilience needed to overcome challenges.Cupid and Psyche Tagalog slogans are important because they can inspire and motivate people on a deep level. They can remind us that love is worth fighting for, that perseverance can lead to success, and that the human spirit is capable of great things. Whether used in advertising, social media, or personal expression, these slogans have the power to connect us to a timeless story and to each other.

1. Sa tadhana ng puso, walang makapipigil sa pag-ibig.

2. Kapag na-Cupid ka na, hindi na ma-psyche ang puso mo.

3. Sa taong pinili ng puso, walang pagsubok na hindi kayang lagpasan.

4. Ang pag-ibig ay parang magic, kahit hindi mo inaasahan, bigla na lang maghahari.

5. Sa mundo ng pag-ibig, si Cupid ang hari, at Psyche ang babaeng pumapasa sa kanyang pagsusulit.

6. Kapag mahal mo, kahit malayo ay dapat lagi malapit ang puso.

7. Huwag magtanim ng pagsisisi, kung puso mo'y nagpapakatotoo sa nararamdaman nito.

8. Kapag puso mo'y na-Cupid, sa kaparehong puso rin dapat na-psyche mo.

9. Sa pag-ibig, walang laban ang tibok ng dalawang puso.

10. Ang pag-ibig ay para sa lahat, basta't handa kang magbigay ng lahat.

11. Kapag puso mo'y nagkamali, i-psyche mo para hindi na masaktan.

12. Sa puso ng taong mahal mo, ikaw ang magiging Cupid.

13. Kapag si Psyche ay hindi kayang malabanan ang pagsubok, si Cupid ang laging nandiyan para sa kanya.

14. Sa bawat tibok ng puso, sana'y ikaw ang laman nito.

15. Huwag magtitiwala sa panlabas na anyo, dahil ang tunay na maganda ay sa loob.

16. Kapag nagmahal ang puso, walang oras, walang lugar, walang dahilan.

17. Sa mga mata ng pag-ibig, walang kasarian, walang kulay, walang edad.

18. Kapag na-Cupid ang puso mo, kahit gaano man kalalim, basta't may pag-asa.

19. Ang basis ng pag-ibig ay hindi ang taglay na pera, kung hindi ang taglay na puso.

20. Sa lahat ng uri ng pag-ibig, iisa lang ang espesyal- yun ay yung tayo ang nagbigay ng lahat.

21. Pagdating sa pag-ibig, mas maganda ang isang taong may sense of humor, dahil hindi lang siya magbibigay ng tawa, kundi ng ligaya.

22. Kapag puso mo ay nagmahal, huwag ipagpapalit sa kung anuman.

23. Sa panahon ngayon, mas mahalaga ang pag-ibig kesa sa mga materyal na bagay.

24. Sa pag-ibig, kahit hindi na tayo magkikita, nandun pa rin sa puso ang nag-iisang tao.

25. I-psyche ang puso, at maging handa na sa lahat ng pagsubok.

26. Sa pagmamahal, hindi kailangang magmukha kang bato, dahil ang tunay na tibok ng puso ay nagpapakita ng kahinaan.

27. Dalawang puso, isang wagas na pag-ibig.

28. Kapag ang puso mo ay na-Cupid na, huwag lumingon sa nakaraan, dahil sa harap mo ay may bago nang pag-asa.

29. Hindi lang sa Valentine's Day dapat magpakita ng pagmamahalan, dapat araw-araw na magpakatotoo sa nararamdaman.

30. Sa pag-ibig, dapat handa kang magbigay ng lahat, dahil hindi ito kinalalagyan ng pera.

31. Sa bawat pag-ibig, may mga suliranin na bubulaga sa'yo. Pero huwag mag-alala, dahil nariyan si Cupid para tulungan kang masolusyunan ang mga ito.

32. Kapag nagmahal, dapat buong-puso. Walang half-half, walang pa-cute-cute lang.

33. Sa pag-ibig, hindi lahat ng oras ay masaya, pero kapag sinubukan mong paghirapan, siguradong mayroong matamis na bunga.

34. Sa bawat pag-ibig, may mga kahinaan na nariyan para subukin ang tatag ng dalawang puso.

35. Sa mahabang paglalakbay ng pag-ibig, hindi lahat ng oras ay madali, pero huwag bibitaw, dahil ang bawat pagsubok ay mayroong liwanag sa bawat dulo nito.

36. Sa pagmamahal, ang tagumpay ay hindi nasa posisyon ng iyong puso, kundi sa puso ng taong mahal mo.

37. Sa pag-ibig, hindi kailangang makipag-bakbakan para maging malakas, dahil ang tunay na lakas ay nasa loob ng iyong puso.

38. Sa pag-ibig, kailangan mo ng isang taong tutulong sa'yo para malampasan ang bawat pagsubok. At yan ay si Cupid.

39. Sa pag-ibig, hindi kailangan ng pag-aaway na magdudulot ng sakit sa iba. Dapat pag-ibig na nagbibigayan ng ligaya.

40. Sa pagmamahal, dapat mong takasan ang mga bagay na nagiging sagabal sa pagtibok ng dalawang puso.

41. Sa kawalan ng tinig ng puso, naririnig ang tibok ng dalawang damdamin.

42. Sa pag-ibig, hindi hadlang ang layo, dahil ang puso ay palaging nasa tabi mo.

43. Sa bawat pag-ibig, dapat mas handa kang makinig kaysa magsalita.

44. Kapag na-Cupid ka na, hindi na dapat maging makasarili.

45. Sa pag-ibig, hindi kailangan ng perfection, kailangan mo lang ng taong magpapawi ng pagod mo.

46. Sa pagbigkas ng "oo," dapat handa kang magpakatotoo.

47. Ang pag-ibig ay parang isang canvas, ikaw ang magdedesisyon kung ano ang isusulat.

48. Sa pag-ibig, hindi hadlang ang panganib, dahil mas lalong kumakapit ang dalawang puso sa isa't isa.

49. Kapag puso mo ay na-Cupid na, dapat marunong kang maghintay, dahil hindi agad-agad makukuha ang mahal mo.

50. Kapag sinabi mong "mahal kita," dapat yun ay bukod-tangi at sinsero.

51. Sa pagmamahal, dapat may tiwala sa kapwa, dahil hindi mo na kailangang maging masyadong maingat.

52. Sa hilig ng puso, naririnig ang tibok ng buong mundo.

53. Ang pag-ibig ay para sa mga taong handa nang magbigay ng panghabambuhay na pagmamahal.

54. Kapag si Cupid na ang nagtakda sa'yo ng kapalaran, handa ka na bang sumabay sa agos?

55. Sa pag-ibig, hindi nagbibigay ng katiyakan ang mga salita, kundi ang pagkilos.

56. Sa pag-ibig, dapat marunong kang magpakumbaba, dahil hindi ka lang naman ang bumubuo nito.

57. Sa puso ng taong mahal mo, dapat taglay mo ang tiwala.

58. Kapag nagmahal ka, dapat handa kang harapin ang lahat ng aspeto nito.

59. Sa pagmamahal, dapat may 100% effort, dahil hindi mo alam kung hanggang kailan ito magtatagal.

60. Kapag nasaktan ang puso mo, wag magdrama. Kundi tingnan mo lang kung bakit sa kagustuhan mong magmahal ay nasaktan ka.

61. Sa bawat pag-ibig, may mga bagay na dapat i-let go para makapagpatuloy.

62. Kapag sa puso mo mayroong nagmamahal, marunong kang magbigay ng kasiyahan sa tagumpay ng lahat.

63. Kapag nagmahal ka, dapat handa ka rin sa pagkakataong saktan ng taong mahal mo.

64. Kapag nagmahal ka, huwag maging masyadong panatiko, dahil hindi naman sigurado ang tagumpay mo.

65. Sa bawat pag-ibig, mayroong dalawang tao na nag-aadjust para magkaintindihan.

66. Sa pag-ibig, hindi importante ang tagal, kundi kung paano mo na-appreciate ang mga naranasan.

67. Ang pagmamahal ay tila isang artist, dahil may kailangan kang pumili ng kanilang tugtugan.

68. Sa pag-ibig, hindi lang basta't simpleng sorpresa ang importante, kundi kung sino ang nasa kabila ng mga ito.

69. Kapag nagmahal ka, dapat mong mapanatili ang pagkakaroon ng respeto sa taong mahal mo.

70. Sa pag-ibig, dapat mong mapanatili ang kasiyahan ng taong mahal mo, hindi lang yung sa iyo.

71. Sa bawat pagsubok, mayroong taglay na tibay ang puso na magbebenta ng pag-asa.

72. Sa pag-ibig, dapat handa ka sa pagharap ng mga magpapahirap sa'yo, dahil sa bandang huli, ikaw rin ang tatlo na magpapadama kung gaano mo siya kamahal.

73. Sa pag-ibig, hindi lang importante ang ika'y magmahalan ngunit kung paano mai-prove yung nararamdaman ninyo sa isa't isa.

74. Sa bawat taong mahalaga sa'yo, dapat handa mong magbigay ng higit pa sa kanilang nararamdaman.

75. Sa pag-ibig, mahalaga ang pagbibigay ng pagsuporta at pagkalinga.

76. Kapag nasaktan ang puso mo, hindi kailangang mag-retweet or mag-post ng statement, dahil sa bawat pagsubok na dumating, mas mabuting itago ang iyong balat-sibuyas.

77. Sa pag-ibig, dapat handa ka sa walang-humpay na pagtitiwala para maging mas malakas.

78. Sa pag-ibig, ang mabuting tao ay dapat magpakumbaba kaysa magpakitang-gilas.

79. Sa pag-ibig, kung may mararamdaman kang nararatay, hanapin si Cupid para tulungan kang makabangon.

80. Sa puso ng taong mahal mo, dapat kang lumabas mula sa sarili mong pagkatao.

81. Kapag nagmahal ka, dapat ka ring handa na mag-alay ng panahon para sa taong mahal mo.

82. Ang pag-ibig ay para sa mga tao na handa nang harapin ang lahat, para sa taong mahal nila.

83. Kapag nagmamahal, hindi dapat masyadong ibinabase ang lahat sa pisikal na anyo.

84. Sa pag-ibig, mahalaga ang bawat missed call at bawat missed text dahil sa huli, kasama na rin sa mga to ang pagkakataong makausap ang taong mahal mo.

85. Sa pag-ibig, hindi lahat ng nagmamahal ay naghihintay sa pagbalik ng taong minsan ng nagbago.

86. Kapag nagmahal ka, dapat handa ka rin sa pagtanggap ng pangit na parte ng taong mahal mo.

87. Sa pag-ibig, hindi lahat ng sariwa ay manamis-namis, dahil ang mabuting tao ay ang nagbibigay ng pag-asa sa iyo.

88. Sa pag-ibig, mas mahalaga na ikaw ang taong positibo sa lahat mismo sa mga bagay na dahilan ng pag-dududa sa'yo.

89. Sa bawat pag-ibig, marunong kang magbigay ng halaga sa mga gawa ng partner mo, hindi lang sa mga sinasabi.

90. Sa pag-ibig, dapat mong nakikita ang halaga ng taong mahal na hindi hinahaluan ng anumang kabalastugan.

91. Kapag nagmamahal ka, dapat kang magpakatotoo sa mga makasalanang gawa mo at dapat kang handa na magpakita ng mga pagbabago.

92. Sa bawat paghihintay, mayroong bagong pag-asa, at kung magagawa mong maghintay, siguradong matatagpuan mo rin ang iyong "forever."

93. Sa pag-ibig, isang taong mayroong lakas ng loob ay hindi takot na magpakatotoo sa nararamdaman.

94. Sa bawat pag-ibig, nariyan ang mga halip-araw, ngunit hindi dapat mawala ang respeto at pagmamahal ninyo sa isa't isa.

95. Sa pag-ibig, ang bawat bagay ay mahalaga at dapat na hindi dapat pinapalagpas.

96. Sa pag-ibig, dapat na nakikita mo ang kabutihang-loob ng partner mo upang mapangalagaan mo ito.

97. Sa pag-ibig, hindi dapat nawawala ang value ng pagiging tahimik upang magkaintindihan kayo.

98. Sa pag-ibig, dapat mong malaman kung ano ang sa iyo at kung ano ang sa kanya upang hindi kayo magkakaproblema.

99. Sa pag-ibig, hindi dapat mo hinuhusgahan yung ugali nito, dahil ang tunay na pagmamahal ay marunong tumanggap ng pagkakaiba.

100. Sa pag-ibig, nariyan ang mga pagkakamali ng partner, ngunit ang pagpapatawad ang nagsasabi kung gaano siya mahalaga sa'yo.

Cupid and Psyche Tagalog slogans are a great way to capture people's attention and convey your message effectively. To create memorable and effective slogans, one must keep in mind the central theme of the story, which is the power of love. Focus on the different aspects of the story that can inspire and engage your audience. One technique is to use puns, wordplay, or rhyme to make the slogans catchy and easy to remember. Another tip is to use emotions, such as passion, desire, and excitement, to trigger people's imagination and resonate with their feelings. Lastly, avoid being too obvious and cliché to make your slogan stand out from the rest. Some brainstorm ideas can be "Spread love like Cupid and Psyche," "Fall in love like Cupid and Psyche," "Feel the love with Cupid and Psyche," "Love is always a journey like Cupid's and Psyche's," "Love is real magic like Cupid's and Psyche's." Remember, the key to a successful slogan is to keep it simple, creative, and relatable to your target audience.

3 Andalucia. There's only one. - Andalucia, regional tourist board
Copy

Tourist Board Slogans 
4 Andorra. The Pyrenean Country. - Andorra Department of Tourism
Copy

Credit Card Slogans 

Cupid And Psyche Tagalog Nouns

Gather ideas using cupid and psyche tagalog nouns to create a more catchy and original slogan.

Cupid nouns: emblem, Cupid, Roman deity, Amor, allegory
Psyche nouns: brain, mythical being, nous, soul, head, mind, knowledge, Psyche, cognition, spirit, noesis
Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine

Cupid And Psyche Tagalog Rhymes

Slogans that rhyme with cupid and psyche tagalog are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Cupid: group id, workgroup id, stupid

Words that rhyme with Psyche: specify key, alike he, strike he, unlike he, reich e, pikey, spiky, lai khe, like he, my key, identify key, like e, nike, high key, dislike he, pike he, dykey, lie ki, whereby key, clarify key, reich he, mikey, supply key, bike he, hike he, apply key, mike he, occupy key, unlike e, ai ki, y key, mai ki

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug
1    2     3     4     5     6    ...  8      Next ❯