March's top early pregnancy tagalog slogan ideas. early pregnancy tagalog phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Early Pregnancy Tagalog Slogan Ideas

The Importance of Early Pregnancy Tagalog Slogans

Early pregnancy tagalog slogans are short and catchy phrases that aim to raise awareness about the importance of preventing early pregnancies. These slogans serve as reminders to teenage girls and young women that they have the right to make informed decisions regarding their reproductive health. The early pregnancy tagalog slogans are vital because they promote responsible sexual behavior and encourage individuals to take charge of their reproductive health. One example of an effective early pregnancy tagalog slogan is "Bata pa, mag-aral muna. Huwag magpabuntis ng maaga." This slogan translates to "Study first while you're young. Don't get pregnant early." What makes this effective is that it conveys the message in a simple and easy-to-understand way, while also highlighting the importance of education and delaying pregnancy. Another example is "Walang makakapigil sa iyong pangarap. Disiplina lang ang kailangan mo." which means "No one can stop you from achieving your dreams. All you need is discipline." This slogan aims to remind young women of their potential and the importance of avoiding early pregnancy to achieve their goals.Overall, early pregnancy tagalog slogans are essential in promoting reproductive health, awareness, and responsibility among young women. By using relatable, memorable, and effective slogans, individuals can be more empowered to make the right decisions for their wellbeing.

1. Una sa lahat, alagaan ang buntis.

2. Maagang pagbubuntis, maagang pagmamahal.

3. Iwasan ang teen pregnancy, piliin ang responsible at safe sex.

4. Buntis ka man o hindi, mahalin ang sarili at panatilihing malusog.

5. Hindi hadlang ang maagang pagbubuntis sa pangarap.

6. Maging matalino, magplano ng pamilya at kinabukasan.

7. Buntis ka, hindi ka nag-iisa. Makipag-usap sa mga mahal sa buhay.

8. Huwag hadlangan ang pangarap sa buhay ng dahil sa teenage pregnancy.

9. Palaging mag-ingat, maging handa at may alam sa family planning.

10. Sa malinis na puso at kaluluwa, mas maaga mas maayos ang pagbubuntis.

11. Ayoko ng bata-gaan, kaya hindi ako basta-basta magbubuntis.

12. Mahalin ang sarili, sa maagang pagbubuntis kalusugan ay dapat pihikan.

13. Mas maaga, mas matalino, madaming bagong oportunidad na dapat hanapin.

14. Ang mga pangarap andito na, pero utak at puso dapat ay palaging bukas na.

15. Unahan ang kinabukasan, palakasin ang pagpaplano ng pamilya at kinabukasan.

16. Ang magagandang pangarap ay kayang abutin kahit gaano pa kaaga.

17. Maagang pagbubuntis? Quiet please, smart thinkers lang ang pwedeng lumapit dito.

18. Kailangan ng tamang pag-iisip bago magpasya sa maagang pagbubuntis.

19. Maagang pagbubuntis? Hindi problema, basta't mayroong maunlad na pag-iisip.

20. Pagbubuntis ay hindi hula, at kailangan ng sapat na kaalaman.

21. Maagang pagbubuntis ay isang resposibilidad, isang ating tungkulin.

22. Kabataan, pangarap natin ay pag-aaral muna, at ang pag-ibig ay dapat iwasan.

23. Sabi nila bata pa, kaya hindi pa pwede? Maaari, pero ika'y dapat mag-isip muna.

24. Kailangan ng plano sa buhay, para sa maaga at maayos na pagbubuntis.

25. Huwag magtanong na kung bakit, kung paano sila nagbunga sa maagang panahon.

26. Pagbabago ay hindi maaaring mangyari kung hindi bubukas ang ating mga isip.

27. Sa pagbubuntis, alalahanin ang safety at kalusugan ng sariling buhay.

28. Maagang buhay? Siguraduhin na ito at dapat ay tama.

29. Buntis na? Hindi problema, madaming paraan, dapat ay meron ka ng plano.

30. Sa pagbuntis bawat beses ay importante, dapat mag-isip muna bago magpasiya.

31. Maagang pagbubuntis? Hindi hadlang, kung may goal ka sa buhay.

32. Sa buhay na kailangan, pagbubuntis ay hindi pili-pili.

33. Bantay-sarado ang pag-plano, sa maagang pagbubuntis unlimited ang savings.

34. Maagang pagbubuntis? Di ba't mas maganda kung may knowledge tayong lahat.

35. Kailangan ng mga taong may alam, pagdating sa family planning.

36. Pagbubuntis ay hindi biro, dapat ay may alam upang magtagumpay.

37. Pumili ng maayos at smart thinkers lang dapat kasama.

38. Pagdating sa family planning, una sa lahat dapat ay may kaalaman.

39. Maagang pagbubuntis? Hindi hadlang kung mayroon kang kaalaman.

40. Maagang pagbubuntis? Hindi hadlang, kung mayroon kang kaalaman na siap.

41. Huwag sayangin ang halagang buhay, at andyan na sa ating kandungan.

42. Maagang pagbubuntis? Maagang pag-iisip at plano dapat ang ating gagawin.

43. Buntis ka na ba? Hindi hadlang upang mangarap at magtuloy-tuloy magbasa ng tamang impormasyon.

44. Maagang pagbubuntis? Hindi hadlang, kung alam mo ang tamang paraan.

45. Pagdating sa kaalaman, may libre dyan, huwag magduda at magsabi ng hindi.

46. Pagbubuntis? Buhay magbabago, kaya't dapat smart thinkers lang sa pagpili ng mga alam.

47. Gabay ang knowledge, sa pagpaplano ng pamilya at kinabukasan.

48. Maagang pagbubuntis, hindi hadlang sa kinabukasan, basta't mayroong maunlad na pag-iisip.

49. Buntis ka ba? Hindi hadlang sa pag-abot ng pangarap, dapat lang may maunlad na pag-isip.

50. Buntis ka man o hindi, lagi ay magplano at mag-isip para sa kinabukasan.

51. Maaga, posible sa tama at puso nating bukas.

52. Sa pagpaplano ng pamilya, bukas na dapat tayong tingnan sa mga kaibigan na alam sa plano.

53. Huwag sasayangin ang bawat araw, alamin na ngayon ang mabalita sa pagbubuntis at knowledge.

54. Buntis ka na ba? Hindi hadlang sa pag-abot ng pangarap, patuloy lang kayong ng itaguyod at mag-aral.

55. Buntis ka? Hindi hadlang sa pag-abot ng pangarap, patuloy lang sa pagkakaroon ng goals.

56. Hindi hadlang ang buntis sa pangarap, patuloy kayo sa pagkakaroon ng aspirations.

57. Alamin natin ang tamang kaalaman, upang maging successful sa pagbubuntis.

58. Maagang pagbubuntis? Tamang kaalaman at tamang gabay upang magtagumpay.

59. Buntis? Nabigla ka man, mag-isip ng maayos.

60. Pagdating sa family planning, alamin ang tamang paraan at magbahagi ng knowledge.

61. Maagang pagbubuntis? Hindi hadlang, basta't mayroong tamang paraan.

62. Alamin ang kaalaman, upang mas maaga magtagumpay sa buhay.

63. Maagang buhay, mas maaga magplano at magresearch.

64. Magplano ngayon, upang makatulog ng mahimbing sa kinabukasan.

65. Alamin at pag-isipan, upang masigurado ang tamang kinabukasan.

66. Buong puso, buong pag-iisip, upang masiguradong safe ang pregnancy.

67. Sa pagpaplano ng pamilya, importante ang tamang pagpaplano at kaalaman.

68. Hindi hadlang sa pangarap ang buntis, kung alam ang mga paraan.

69. Maagang pagbubuntis? Di naman hadlang sa pangarap, basta't alam ang mga paraan.

70. Alamin at pag-isipan, upang masigurado ng safe pregnancy.

71. Sa pagbubuntis, importante ang knowledge at kaalaman.

72. Sa paglaki ng bata, importante ang tamang pagbubuntis pati na rin sa counselling ng mga magulang.

73. Maagang pagbubuntis? Hindi hadlang, kung andyan ang tamang knowledge.

74. Buntis ka na ba? I-educate ang sarili para masigurado ang best decision.

75. Hindi magaalinlangan, upang masigurado ang safe pregnancy.

76. Alamin ang tamang kaalaman, upang hindi magkamali sa maagang decision.

77. Maagang pagbubuntis? Hindi hadlang upang magka-asawa, basta andyan ang tamang knowledge.

78. Alamin ang kamiy dapat malaman, upang maagang magka-asawa.

79. Maagang buhay, mas maaga dapat alamin ang kaalaman.

80. Sa maagang pagbubuntis, pag-iisipan nang maigi at alamin ang tamang paraan.

81. Buntis ka na ba? Hindi hadlang sa pangarap, basta't alam mo ang site para sa knowledge.

82. Maagang pagbubuntis? Hindi hadlang sa pangarap, basta't hindi sayang ang opportunity at knowledge.

83. Alamin ang tamang paraan sa family planning, para masigurado ang safe pregnancy.

84. Huwag maging bulag at bingi sa mga tamang bagay sa pagbubuntis.

85. Tangkilikin ang kaalaman, para masigurado ang safe pregnancy pati na rin sa kinabukasang pamilya.

86. Maagang pagbubuntis, hindi hadlang sa pangarap, basta't hindi sayang ang kaalaman na nag-iisa.

87. Buntis ka? Hindi sapat ang alam para sa bukas, alamin ang lahat para sa safe pregnancy.

88. Maagang pagbubuntis, hindi hadlang sa pangarap, basta't hindi hadlang sa kaalaman.

89. Habang bata, tamang kaalaman ang pag-aralan para mas maayos sa bukas.

90. Sa maagang decision, mag-isip ng maayos, upang masigurado ang safe pregnancy.

91. Sa pagbubuntis, huwag biglaan ang pagpapasiya, alamin muna ang dapat malaman at pag-isipan nang maigi.

92. Alamin upang siguradong mag-safe, para masigurado ang safe pregnancy.

93. Hindi hadlang ang pagbubuntis sa pangarap, kung there is right knowledge.

94. Sa pagbubuntis, mag-isip nang maigi, upang sigurado ang best decision sa buhay.

95. Maagang buhay, mas maaga dapat alam ang tamang kaalaman sa family planning.

96. Maagang buhay, mas maaga dapat alamin ang mga tamang paraan sa buhay.

97. Maagang buhay, mayroong tamang paraan para masigurado ang bukas.

98. Maagang buhay, hindi hadlang sa pangarap, basta't don't forget the right knowledge.

99. Sa buhay, importante ang maigi at tamang mga desisyon para sa pagpaplano ng pamilya.

100. Maagang pagbubuntis, hindi hadlang sa pangarap, basta't mayroong right knowledge upang masigurado ang safe pregnancy.

Creating effective and memorable Early pregnancy tagalog slogans can be a challenging task. However, you can make the process easier by considering your target audience, the message you want to convey, and the emotions you want to evoke. Some tips and tricks for creating great slogans include keeping them short and catchy, using humor or puns, tapping into the emotions of your audience, and focusing on the benefits of early pregnancy planning. For example, a catchy slogan like "Babala: Bawal Magkamali, Planuhin ang Pagbubuntis sa Simula!" (Warning: No mistakes allowed, Plan your pregnancy from the start!) can remind young Filipinos of the importance of responsible pregnancy planning. Other ideas for early pregnancy slogans could be "Perfect Timing! Magplano ng SaYongGusto, Sa Tamang Panahon" (Perfect Timing! Plan what you want, at the right time), or "Buntis? Ayos Lang! May Sagot ang Early Pregnancy Planning" (Pregnant? It's ok! Early Pregnancy Planning has got your back!). Ultimately, the key to creating a memorable and effective Early pregnancy tagalog slogan is to find a message that resonates with your audience and encourages them to take action.

6
 Get up early. Stay up late.
Get up early. Stay up late. - Riva coffee brand, Australia
Copy

Coffee Slogans 

Early Pregnancy Tagalog Nouns

Gather ideas using early pregnancy tagalog nouns to create a more catchy and original slogan.

Pregnancy nouns: maternity, gestation, physiological state, physiological condition
Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine

Early Pregnancy Tagalog Adjectives

List of early pregnancy tagalog adjectives to help modify your slogan.

Early adjectives: proto, untimely, archaic, late (antonym), wee, immature, previous, primeval, embryonic, archaeozoic, embryotic, archaean, young, earliest, young, future, rude, middle (antonym), other, archean, premature, earlyish, premature, inchoate, azoic, former, primal, aboriginal, primordial, first, advance, crude, Old, middle (antonym), precocious, incipient, primaeval, proterozoic, new, primitive, archeozoic, past, primitive, earlier, beforehand, late (antonym), late (antonym)

Early Pregnancy Tagalog Rhymes

Slogans that rhyme with early pregnancy tagalog are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Early: sir leigh, surly, akerley, swirly, whirley, shirlee, kirley, durley, twirly, sherley, mccurley, worley, earley, shirley, girl he, curl e, per li, hurly, girly, perley, burley, gurley, pearly, brearley, adderley, birley, turley, murley, erly, sir lee, werley, shirlie, hurley, shurley, curley, wherley, kearley, curly, earl he, girlie, der lee, cearley, earl lee, burly, pearl he, verley, sur lea, kerley, earlie, hurly burly

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug
20 It's never too early or too late for Caltrate - Caltrate, calcium tablets, Canada
Copy

Vitamin Slogans 
21 Early Learning Centre. Let the fun begin. - Early Learning Centre, British chain of shops selling educational toys
Copy

Toy Shop Slogans 
1    2     3     4     5     6    ...  12      Next ❯