September's top egg tagalog slogan ideas. egg tagalog phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Egg Tagalog Slogan Ideas

Egg Tagalog Slogans: A Catchy Way to Promote Your Business

Egg tagalog slogans are catchy phrases used to promote the benefits and characteristics of Eggs in the Philippines. These slogans can be short and punchy, and they serve as an effective way to grab people's attention and make them remember your brand. Egg tagalog slogans are important because they help businesses differentiate themselves from the competition and create a memorable brand identity. Effective Egg tagalog slogans should be simple, memorable, and relatable. For example, "Masarap Kahit Walang Sauce" (Delicious even without sauce) is a popular Egg tagalog slogan that appeals to people's taste buds and highlights the flavor of Eggs. Another great Egg tagalog slogan is "Proteinado Sa Umaga" (Protein in the morning), which emphasizes the nutritional value of Eggs and encourages people to start their day with a healthy breakfast. Overall, Egg tagalog slogans are a powerful marketing tool that can help businesses increase their brand awareness, boost their sales, and connect with their target audience.

1. "Basta Egg, kinabukasan natin sinisimulan."

2. "Egg: pinaka-sustansiyang itlog sa mundo!"

3. "Diyos ko po, masarap pala ang itlog."

4. "Ito na ang tamang paglalagyan ng de-lata mo; Egg!"

5. "Ang itlog na ito ay sariwa mula sa kalsada. (not true)"

6. "Ang breakfast itlog ng Pilipinas."

7. "Masarap sa umaga, tanghali, hapunan—ang itlog ay palaging nasa go-to!"

8. "Ang ating mukha ay pa rin na-fi-fried. Subukan ang boiled egg!"

9. "Magbaon ng may sustansiya; magdala ng itlog."

10. "Egg-cellent na paraan upang magsimula ang araw!"

11. "Ito ay mayaman sa protina upang maka-survive ng buong araw."

12. "Mula sa manok, tungo sa kusina; mula sa kusina, tikman mo ang sarap ng Egg."

13. "Walang manok ang nagsalita sa pantry; iniisip lamang niya ang ganda ng kinabukasan niya mula sa Egg."

14. "Frying pan, sa atin buksan! Kailangan nating magsimula sa Egg."

15. "Kanin man o tinapay, dapat may kasamang Egg araw-araw."

16. "Lutuin ang buhay, balikan ang tamis; sa Egg, siguradong buhay ay mamamayani."

17. "Ikot ang mundo sa 365 na araw; Egg ang merienda sa lahat ng oras."

18. "Sa sarap ng Egg, walang umaatras!"

19. "Ito ang iyong daily dose ng sustansya mula sa itlog."

20. "Pilihing Egg para sa tamang protina sa bawat araw."

21. "Ang itlog ay kulinarya, hindi ba may sarap ba rito?"

22. "Huwag tanggihan ang sarap ng manok, lalo na ang itlog."

23. "Mula sa kulisap patungo sa kusina, ang Egg ay pagkain na hindi mawawala."

24. "Siksik na siksik ang protina sa bawat butil ng Egg."

25. "Sa Egg, sindi ang apoy ng iyong araw."

26. "Huwag sayangin, subukan ang Egg lahat ng oras ng araw."

27. "Ang itlog ay hindi nabubulok, lasap nito ay hindi magbibitiw."

28. "Hawakan, linisin, lutuin, kainin. Ito ang cycle ng masarap na itlog."

29. "Mula sa shell hanggang sa kainan; sa Egg, nakatago ang pag-asang malasahan."

30. "Hindi lahat ng itlog ay pantay-pantay; pero sa Egg, afford ng lahat."

31. "Mangyari sa akin, 'to tatanggapin pa rin ang Egg."

32. "Magtanong, magtanong—magtanong tungkol sa mga benepisyo ng Egg."

33. "Ito ay hindi lang basta itlog, ito ay pampalakas ng pangangatawan."

34. "Kaya mong kainin lahat ng vegetables kung may kasamang Egg."

35. "Ang Egg ay nakakabit sa araw-araw."

36. "Kung hindi ka magkakaroon ng itlog, hindi ka magkakaroon ng buhay."

37. "Ito ay isang masarap na pagkain na hindi magpapabigo sa'yo."

38. "Sustansiya, gulay at karne—lahat nang iyan ay meron sa Egg."

39. "Sa bawat sandaling may itlog, punong-puno ang bawat kwento."

40. "Sa Egg, mayroong hindi mo malalaman ngunit mapapa-wow ka na lang."

41. "Ito'y protein-packed na pagkain na magiging pampalipat-buhay."

42. "Ang Egg ay kusinang dapat maging bahagi ng iyong pang-araw-araw na pamumuhay."

43. "Ito ay isang masarap na pagkain na magiging kaibigan mo sa araw-araw hinggil sa iyong pangangailangang sustansya."

44. "Sa bawat masarap na kainang iyan, mayroong laging itlog."

45. "Kung ang Mushroom ang may kinabukasan, ito ay Egg pa rin."

46. "Ito ay isa sa mga pagkain na hindi mo puwedeng talikuran kapag nagugutom ka."

47. "Kung hindi ka marunong magluto, Egg na lang dalhin mo."

48. "Ito ay isang pinag-aralan na pagkain na magbibigay ng iba't-ibang benepisyo sa katawan."

49. "Huwag tumanggi, sa Egg ka magtiwala."

50. "Hinda mo puwedeng sabihing hindi ka nasarapan sa lasa ng Egg."

51. "Mayroong sarap na tatandaan sa bawat paghigop ng Egg."

52. "Kung ang kasama mo ay Egg, posible ang lahat."

53. "Sariwasarap, mayaman sa sustansya—iyan ang masasabi namin tungkol sa itlog."

54. "Napapakilig ng walang kamatayan ang sarap ng Egg."

55. "Hindi kailangan ng isang gourmet chef upang magluto ng Egg."

56. "Sa pag-aaral ng mahahalagang sustansiya, Egg ang dapat na una."

57. "Ang Egg ay katumbas ng mulas na nagpapaliwanag sa bawat tunog ng kalikasan."

58. "Nagbibigay ito ng pag-asa, sa 'yo at sa akin."

59. "Walang kinikilingan. Ang lahat ay merong pagkakataon na tikman ang sikat na Egg."

60. "Masarap kahit saan, masarap kahit kailan, Egg ang bilhin."

61. "Sa Egg may natatagpuang mga dahon ng folic acid, kaginhawaan sa bawat pagkain."

62. "Mula sa kusina hanggang sa lahat ng tao, ang Egg ay sagot sa mga pangangailangan natin sa sustansya."

63. "Ang tamang recipe para sa isang masarap na Egg ay dapat lagi nating taglayin."

64. "Para sa isang malusog at masigla, huwag kalimutan ang sustansya ng itlog."

65. "Walang pagkakataon na hindi mo magugustuhan ang Egg, Alamin ang dahilan dito."

66. "Ang kalikasan ay mayroong sagot sa mga pang-araw-araw nating pangangailangan—ang Egg."

67. "Tayo sa rasyon ng sustansya sa bawat butil ng itlog."

68. "Lagi nating tandaan na ang sarap ng Egg ay tumatagal."

69. "Napakasarap ng itlog, hindi mo lang alam."

70. "Ang simpleng kwento ng itlog ay may kalakasan na kakanin natin araw-araw."

71. "Ito ang pagkain na pwedeng masamahan ng maraming iba pang bagay."

72. "Ang Egg ay nagbibigay ng sigla sa araw-araw na pamumuhay."

73. "Mayroong tamang recipe para sa isang masarap na itlog."

74. "Upang magkaroon ng mas masustansiya at mas mahabang buhay, Egg ang dapat na isama sa bawat pagkain."

75. "Sa sariwang itlog may kalakip na sustansya na gusto mong isa-palamig."

76. "Walang mas nakakapagbigay ng tamis at sustansiya kundi ang itlog."

77. "Masarap na luto sa iba't-ibang sariwa na mga gulay, ito ay Egg."

78. "Ang mga manok na nag-aalaga ng itlog ay nakakatuwa."

79. "Every Egg is a potential adventure."

80. "Ang universe na nakapaloob sa isang Egg ay hindi kayang tumbasan ng iba pang pagkain."

81. "Ang sustansya natin ay depende sa dumadaloy sa atin; kasama na kayo dito ang mga sustansya sa itlog."

82. "Hindi mo kailangang mamalimos upang magkain ng sustansya; may itlog."

83. "Upang maipaghanda ang sarili sa hamon ng buhay, Egg ang dapat na kinakain."

84. "Isama ang itlog sa inyong pagkain, nang maging mas masustansya naman."

85. "Ang Egg ay nagbibigay ng lakas at sigla upang magpatuloy sa araw-araw."

86. "Mula sa oras ng almusal, tanghalian hanggang hapunan, ang itlog ay laging magpapa-busog."

87. "Kung mayroon ka ng magandang umaga, magkaroon ng isang masarap na Egg."

88. "Sa bawat butil ng itlog, mayroong kasamang sustansiya."

89. "Kailangan natin ng sustansiya upang buhay ay mas magpapatuloy sa araw-araw, itlog ang kasagutan nito."

90. "Huwag kalilimutan na biyaya ang itlog sa ating pagpapakain sa araw-araw."

91. "Magluto ng itlog upang umibig muli."

92. "Itlog, ito ang sagot sa kumakalam na sikmura."

93. "Ang itlog ay mayroong sustansya na nagbibigay ng kasiglahan sa katawan."

94. "Sa bawat pagsubok sa buhay, Egg ang ating sandata."

95. "Laging magdala ng Egg, para lagi ka masarap."

96. "Ito ay hindi lang basta pagkain; ito ay sustansya."

97. "Mas mahalaga pa ang sustansya kaysa sa sobrang luto ng itlog."

98. "Sa Egg ay mayroong kasamang pag-asa na magpapatagal pa sa buhay."

99. "Ang simplicity at sustansya ng itlog ay nasa bawat butil nito."

100. "Ang Egg ay hindi nating pinapansin, subalit sentro ito ng ating sustansiya."

When it comes to creating memorable and effective slogans for Egg tagalog, it's essential to highlight the key features of this ingredient that separate it from others. A catchy slogan should instantly connect with consumers and entice them to give the product a try. To make an impact, focus on the benefits and versatility of Egg tagalog. Experiment with different styles and themes to make your slogan stand out from the competition. Some possible ideas to explore could be emphasizing the nutritional value, its versatility in cooking, or even a play on words related to its shape or color. Whatever you choose, your slogan should be clear and concise, making it easy for your target audience to remember your brand. Keep in mind that simplicity is key in creating an effective Egg tagalog slogan.

2 Egg Beaters. Unbeatable. - Egg Beaters products
Copy

Egg Slogans 
3 The egg perfected. - Egg Beaters products
Copy

Egg Slogans 
6 It's not just any egg. It's Naturegg. - Naturegg eggs in Canada
Copy

Egg Slogans 

Egg Tagalog Nouns

Gather ideas using egg tagalog nouns to create a more catchy and original slogan.

Egg nouns: male reproductive gland, bollock, food product, gonad, orchis, foodstuff, eggs, nut, ball, sex gland, testis, testicle, egg cell, ovum, ballock
Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine

Egg Tagalog Verbs

Be creative and incorporate egg tagalog verbs into your tagline to have more of an impact.

Egg verbs: surface, bombard, coat, pelt

Egg Tagalog Rhymes

Slogans that rhyme with egg tagalog are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Egg: peg, milk leg, powder keg, kreg, animal leg, greg, cregg, segue, keg, california nutmeg, leg, wooden leg, clothes peg, tegge, chicken leg, legge, hegg, vegh, legg, bootleg, neg, clegg, bow leg, begg, mpeg, white leg, tent peg, egge, hind leg, imreg, meg, gegg, nutmeg, pant leg, beg, longleg, reg, hegge, trouser leg, beer keg, pegg, kegg, gregg, turkey leg

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug
9 Simply delicious free-range eggs. - Blackacre Farm eggs
Copy

Egg Slogans 
10 The incredible edible egg. - The American Egg Board
Copy

Egg Slogans 
11 Have you had an Egg today? - National Egg Coordination Committee in India
Copy

Egg Slogans 
12 Serve eggs, save money! - British Egg Marketing Board
Copy

Egg Slogans 
13 Happiness is egg-shaped. - British Egg Marketing Board
Copy

Egg Slogans 
14 Pride in every egg. - Egg Farmers of Canada
Copy

Egg Slogans 
1    2     3     4     5     6    ...  13      Next ❯