April's top fruits tagalog slogan ideas. fruits tagalog phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2024

Slogan Generator

Fruits Tagalog Slogan Ideas

The Power of Fruits Tagalog Slogans

Fruits tagalog slogans are short, catchy phrases used to promote the consumption of fruits among the Filipino community. These slogans aim to encourage people to eat more fruits by highlighting their numerous health benefits, such as providing vitamins, minerals, and fiber to the body. In addition, fruits tagalog slogans serve as a reminder that making healthier food choices can lead to a better quality of life.Some of the most effective fruits tagalog slogans are those that use puns or catchy rhymes to make them memorable. For instance, "Ang buhay ay parang kahon ng prutas, dapat puno ng kulay at sustansya" (Life is like a box of fruits, it should be colorful and full of nutrients) or "Tubig at prutas, pampaganda ng kutis at buhay" (Water and fruits, beautify the skin and the life). These slogans effectively link the benefits of eating fruits with common everyday experiences, making it easier for people to relate to and adopt a healthier lifestyle.In conclusion, fruits tagalog slogans play a vital role in promoting healthy eating habits among Filipinos. By using clever and memorable phrases, they serve as powerful tools in encouraging people to make smarter food choices that will benefit their health in the long run. So the next time you reach for a sweet treat, remember the power of fruits and the wise words of tagalog slogans.

1. Mas masarap kung gulay at prutas ang kinakain mo!

2. Madaming sustansya, maraming prutas ang kakainin!

3. Kainin ang prutas, babaan ang cholesterol!

4. Sa bawat kain ng prutas, maganda ang kalusugan.

5. Prutas lang katapat, vitamins lahat!

6. Iba ang lasa ng prutas, masarap at healthy pa!

7. Bigyan mo ng kulay ang pagkain, magprutas ka na!

8. Walang mangyayari sa araw mo, kung walang prutas sa mesa mo.

9. Kumain ng prutas, tanggal ang pagod at stress.

10. Mas mainam kumain ng prutas kaysa sa matatamis na tinapay.

11. Sayote, papaya at aawat, prutas na matamis at bagay sa kalusugan.

12. Ano ang sagot sa gutom at katamaran? Prutas!

13. Mag-healthy ka na, magprutas ka pa!

14. Ang prutas, mapalayas ang sakit, mapabata ng katawan!

15. Isipin ang kalusugan, kumain ng prutas araw-araw.

16. Prutas ang kailangan ng katawan, baka sakalin ang sarili sa matatamis na pagkain.

17. Magkaron ka ng araw na puno ng prutas, maginam gaan ang pakiramdam mo.

18. Jolly buntis, veggie at prutas ang balance.

19. Magpapayat ka na, malusog pa ang kalagayan!

20. Kumain ng prutas, stress mo tanggalin mo!

21. Prutas ang hatid ng kaligayahan, sa kalusugan magpakasig!

22. Kung hilig mo mag meryenda, magrutas ka na!

23. Walang itatapon sa mesa, kung may prutas sa balikat.

24. Hindi puro meat, kumain nang prutas.

25. Pra sa kalusugan mo, have a fruit day!

26. Dapat sa bawat inumin ng cola, kasama ang prutas sa mesa!

27. Walang dieting kung walang prutas.

28. The power of healthy living, found in the power of prutas!

29. Good health and great taste combined, only with fruits!

30. Keep it healthy, eat more fruits!

31. Ang linis ng bituka, kumpul sa pagkain ng prutas.

32. Proper dieting starts with eating fruits!

33. Masarap kumain ng prutas, dahil sa sarap at nutrisyon.

34. Habang binibitin mo ang pruto, mas nagkakaroon ng sakit.

35. Mayaman sa bitamina, masarap kumain ng prutas

36. Laging punlamg ng bao, kumain ng prutas at gulay.

37. Kung may problema sa dibdib, kumain ng prutas everyday!

38. Ang prutas hindi lang masarap, ito ay mapag-alaga sa kalagayan.

39. Kailangan ng katawan kung mahilig kumain, ay ang prutas at gulay sa mesa.

40. Masarap sa kalusugan, dala ng bawat prutas na kukulay sa buhay.

41. Sa araw-araw na paggala, kasama ang prutas sa pagdala.

42. You can never go wrong with fruits!

43. Sa bawat prutas, ay may pang inpirasyon sa kalagayan.

44. Mag ingat sa pagkain, sa tamis ay laging prutas ang ilagay.

45. Binabalanse ng prutas ang kalusugan, kaligayahan sa bawat kalagayan.

46. Sari-saring kulay na nagbibigay saya, prutas sa araw-araw at mas masaya.

47. Kung healthy living ang gusto, kasama lagi ang fruit sa bawat kain ng tao.

48. Iba-iba man ang kulay, kailangan ng katawan ay prutas na dapat lagi!

49. Ang kalusugan ay nasa prutas, malaki ang maitutulong nito sa ating mga buhay.

50. Kumain ng prutas ang dapat, maging wary dahil sa kalusugang kaylangan.

51. Kung prutas ang taliwas sa sakit, dagdagan pa nito ng kangkong at sitaw.

52. Ang Pagka-kulo kailagayanan na din, tabi tabi ng tarong, prutas ay walang kapantay.

53. Marami na gumagay, sumasali na din, kumpol ng mga prutas upang kalusugan taglayin.

54. May mga vitaminang masarap, may panghugis na nakakaligay, kumain ng prutas at healthy ka narin.

55. Agahan ng Prutas, hapon ng Gulay, sa kinabukasan mananatili sa aking buhay.

56. Masarap kumain ng prutas, yan ang motto ko sa sharrap.

57. Ang kagandahan ay lumalabas sa kalusugan, salamat sa prutas ito ay walang pilig.

58. Sa mga nawawalan ng gana, kasama ang pagkain ng prutas, kaligayahan natin ay muli nating mapapasaatin.

59. Gumawa ka ng isang capsule, kumpol ng prutas, bawat pagbukas bawat nutrisyon.

60. Bumalik sa roots, katotohanan ay may katotohanan, kumain ng prutas ay healthy din.

61. Sa bawat kain ng Yogurt, ay prutas ang kaiwang tamis, ito ay healthy pala sa katawan.

62. Masusustansya at masarap naman, kasama ng prutas sa bayud kailangan.

63. Di man swerte sa lottery, swerte naman sa kalusugan sa prutas na lang nakaalalay.

64. Magkakalinaw ng lipid levels, ibubuhos ko na kailangan para sa prutas kung na saluhin ng aking buong ads.

65. Para sabihin na healthy ka, ang Prutas ay kailangan ng lahat.

66. Kung happy ka sa life, mas happy pa kapag pag tatam ng prutas ang bawat pagsagot ng mundo mo.

67. Kasama ang prutas sa pang kain, sukatan ng healthy net na kita, dahil sa diet ay dapat ingest natin.

68. Dahil sa pagka healthy ang gusto, kasama lagi ang prutas sa pang araw-araw na sched.

69. May kani kaniyang prutas, buhay mo ay mabigat, dapat kasama sa prutas ang buhay mo na ganap.

70. Mas maganda kung prutas ang kain sa araw-araw, kaysa sa matatamis na pagkain na kinakain lahat ng oras.

71. Prutas sa pang hapunan, pang gabi sa pang almusal, upang maibalik ang kanilang porma.

72. Dahil sa mahal ang beauty products ngayon, ang pinaka accessible ay prutas na lang talaga ngayon.

73. Kung tubig ang ginagamit na lotion, pampatanggal ng pagkaputi, ang prutas ay pampalit nito.

74. Kung hanap ay maaring healthy, dapat kasama sa restru, prutas at gulay na siyang solusyon.

75. Pagtanda, rason kung bakit mas kailangan na, ang prutas kasama sa pag kain, dahil sa katawan makukuha paaway ng pigsa ang tinatamad.

76. Prutas ay nagbibigay highlight sa ating buhay, sa kalusugan nakatuon sa bawat pagbabaon sa kusina ng sukat.

77. Sa bawat pagkahon sa kilay na may una ano, sa pagkain ng prutas mawawala kana.

78. Magpapa healthy na ako, para sa kapayapaan ng buhay sa bawat kain ng prutas na dala ko.

79. May gamot ng dala, sa bawat prutas na kainin mo.

80. Pag gala ay magkakahiwalay, pero sa bawat kain at tayu ay magkasama, sa pag kain ng prutas mayroong hatid-na pakinabang na walang kasama.

81. Kaya magprutas ka na, first step para sa ibang kasama.

82. Hindi masamang kumain ng matamis, for as long as may kasama, prutas iyon or gulay basta healthy kasma, ang magiging ok pa rin.

83. Dahil sa healthy food may malaking balanse, ang prutas dapat kasama sa pandigma ng buhay at kalusugan mo.

84. Ang prutas ay vitamins, ay nag bibigay sandreg ng buhay ninyo.

85. Ang prutas ay healthy, only if kasama mo siya sa panghapunan mo.

86. Sa mata astig, kumain ng prutas na naman ito ay functional kaysa sa chocolate sa bunga ng kanyang kondigasyon.

87. Marami ang nauubusan ng boses sa mga singer dyan, kasama sa food nila ay prutas kaya sila ay pataga.

88. Ang singing voice, ay kailangan ng prutas upang ma maintain ninyo.

89. Dahil sa beauty ay nasisilawan, kumain ng prutas at kayong lahat ay masilawan.

90. Ang prutas ay mayroon ding challenge, bawat kain ng isang prutas para sa isang meal walang palit na karne.

91. Walang puwedeng lumaban, sa prutas na kasama ng ating buhay -- pang matagalan.

92. Dahil sa pinapahalagahan ang kalusugan, kailangan ang prutas kasama sa bawat pagkain.

93. Sa mundo ng kalusugan, prutas ang nagbibigay kanan sa ating buhay araw-araw.

94. Kasama sa aura ng buhay ang bawat prutas na kinakain natin sa araw-araw.

95. Mayroong prutas mayroong resulta, lagi na lang kasama sa pagkain pati sa pang kain at pang limpyo pa.

96. Iba man kung Dabarkads, pero kasama sa kalusugan ang bawat kain ng prutas.

97. Bawat prutas ay may tagumpay, mayroon nang kalusugan para sa ating kinabukasan.

98. Pang masa ng prutas, pang kalusugan naman ang hatid.

99. Dahil sa healthy living na target ng bawat isa, kasama ang prutas sa pang porma ng kinabukasan.

100. Para sa kalusugan ng katawan ang kailangan, kumain ng prutas para masigurado tahin.

Creating memorable and effective Fruits Tagalog slogans can be a daunting task, but with a few tips and tricks, you can create something that resonates with your target audience. Start by understanding the key benefits of Fruits Tagalog and weaving those into your slogan. Use catchy phrases and wordplay to make your slogan fun and memorable. Consider your target audience and create something that speaks directly to them. Use strong imagery to create a connection between your slogan and the product. Don't forget to keep it short and sweet for maximum impact. With these tips and tricks, you'll be able to create Fruits Tagalog slogans that will make a lasting impression on your customers. Some new ideas might include puns, play on words, and highlighting the natural and healthy aspect of Fruits Tagalog products.

Fruits Tagalog Nouns

Gather ideas using fruits tagalog nouns to create a more catchy and original slogan.

Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine

Fruits Tagalog Rhymes

Slogans that rhyme with fruits tagalog are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Fruits: grapefruits, ruetz, schuetze, roots, kreutz, recruits, buttes, lutes, chutes, snoots, prosecutes, refutes, prostitutes, parachutes, cutes, coots, smoots, executes, scoots, hoots, thigh boots, bruits, puetz, suits, spacesuits, pollutes, disputes, grass roots, bandicoots, stutes, putes, bootz, institutes, computes, attributes, wootz, loots, cahoots, moots, feutz, duits, grassroots, salutes, boots, jumpsuits, persecutes, swimsuits, jutes, flutes, toots, scutes, substitutes, macoutes, schuetz, stoots, shutes, lawsuits, constitutes, commutes, brutes, mutes, absolutes, glutes, offshoots, pursuits, mootz, dilutes, pantsuits, newts, shoots, ski boots, hip boots, bootes, routes, cowboy boots

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug
7 Opal Fruits - Old Milwaukee Beer
Copy

Old Milwaukee Beer Slogans 
1    2     3     4     5     6    ...  14      Next ❯