July's top how to stay safe in tagalog logans slogan ideas. how to stay safe in tagalog logans phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2024

Slogan Generator

How To Stay Safe In Tagalog Logans Slogan Ideas

Paano Mag-ingat: Mga Pangunahing Logan ng Kaligtasan sa Tagalog

Sa mundo ngayon, mahalagang matuto kung paano mag-ingat. Ito ay lalong mahalaga kung ikaw ay nabibilang sa mga batang kabataan. Kaya naman, ang mga pangunahing logan ng kaligtasan sa Tagalog ay isang mahalagang kasangkapan upang masiguro ang kaligtasan ng isang tao.Ang mga logan ng kaligtasan sa Tagalog ay naglalaman ng mga maikling pananalita na nagbibigay ng mga paalala o gabay tungkol sa kaligtasan. Ito ay tumutulong sa mga tao upang masiguro ang kanilang kaligtasan sa pakikipaglaro sa mga larong pang-kalye at iba pang mga gawain.Mayroong maraming halimbawa ng mga mabuting logan ng kaligtasan sa Tagalog. Halimbawa nito ay "Bawal maglaro pag gabi" at "Huwag tumakbo sa kalsada". Ang mga logan na ito ay madaling tandaan at maintindihan ng anumang edad ng mga kabataan.Mas mahalaga kaysa paano ito itsura ay mas mahalaga ang kahulugan ng mga logan. Dapat ito ay payo at gabay upang maiwasan ang sakuna. Dapat itong maging matalino at madaling isa-alang-alang.Kapag may mga bata sa paligid, dapat ay magpakita ng magandang halimbawa sa pagtupad ng mga kaligtasan sa pamamagitan ng mga logan na ito. Hindi lang ito nagpapadali sa anumang panganib, ngunit ito rin ay nalulutas ang pagkakaroon ng mga hindi inaasahang sitwasyon.Sa kabuuan, kailangan nating magsikap upang masiguro ang kaligtasan ng mga batang kabataan. Paano Mag-ingat: Mga Pangunahing Logan ng Kaligtasan sa Tagalog ay mahalaga upang maaari nating maisakatuparan ang mga taripa upang makaiwas sa mga sitwasyon na maaring humantong sa kabigatan o kahampasan. Alalahanin ang mga tagubilin at panatilihin ang kaligtasan ng bawat isa.

1. "Maging alerto, laging safe"

2. "Ingat sa bawat posesyon, upang maiwasan ang kapahamakan"

3. "Ang kaligtasan ay hindi biro, higit itong dapat pagtuunan ng pansin"

4. "Sundin ang mga tamang hakbang, upang maging ligtas"

5. "Laging handa sa kahit anong sitwasyon, upang maiwasan ang mga aksidente"

6. "Kapag nasa daan, dapat laging alerto"

7. "Maging responsable sa sarili at sa kapwa, upang maiwasan ang iba’t ibang panganib"

8. "Walang pinipili ang aksidente, kaya’t laging handa’t laging alerto"

9. "Ingat sa inaakay, upang maiwasan ang mga aksidente sa daan"

10. "Ang kaligtasan ay hindi palaging biro, kaya’t huwag itong balewalain"

11. "Kapag sa daan, dapat laging maging maingat"

12. "Laging handa sa anumang posibilidad, upang maiwasan ang mga aksidente"

13. "Bawal magpakaligtaan, kung nais mong manatiling ligtas"

14. "Ang pagkakataon ay huwag mong magbigay ng pagkakataon, upang manatiling ligtas sa lahat ng oras"

15. "Nanganganib ang buhay kapag hindi nag-iingat sa daan"

16. "Lagi’t laging mag-ingat, sa bawat hakbang na kukunin"

17. "Huwag magmadali, dahil ang kaligtasan ay higit na mahalaga"

18. "Ang seguridad ay nagsisimula sa atin, kaya’t maging maingat sa lahat ng oras"

19. "Magpakatino sa pagbabaybay, upang maiwasan ang mga aksidente"

20. "Huwag maging salarin, magpakasimple lamang sa pag-aakay"

21. "Bilang road user, maging masiguro sa sarili at sa kapwa"

22. "Maging kampeon sa kaligtasan, upang maibsan ang mga aksidente"

23. "Iwasan ang kapahamakan, maging listo’t alerto sa bawat sandali"

24. "Laging handa sa anumang oras, upang makaiwas sa anumang panganib"

25. "Ang pag-iingat ay hindi hadlang, kung nais mong makarating nang buhay sa iyong paroroonan"

26. "Walang nakapananatili sa kapahamakan, kaya’t ingat sa anumang oras"

27. "Ang seguridad ay hindi biro, kaya’t huwag kalimutan"

28. "I-check ang sasakyan bago tumuloy, upang maiwasan ang mga problema sa daan"

29. "Bumuwelo bago tumawid, upang makaiwas sa mga pagkakamali"

30. "Laging handa sa iba’t ibang sitwasyon, upang maging ligtas sa kahit anong oras"

31. "Maging mapagmatyag, upang hindi maabutan ng kapahamakan"

32. "Hindi puro patakbo, dapat may pag-iingat din lalo’t may buhay sa kamay"

33. "Kapag nagmamaneho, maging responsable sa sarili at sa kapwa"

34. "Huwag balewalain ang kaligtasan, dahil ito ay mas mahalaga kaysa anumang bagay"

35. "Huwag magpakaligtaan, magpakatino sa mga ginagawa"

36. "Bumilis ngunit huwag magmadali, upang maiwasan ang mga aksidente sa daan"

37. "Magpaandar ng tama, upang maiwasan ang mga problema sa kalsada"

38. "Magpakatino sa pag-aakay, upang maiwasan ang mga disgrasya sa daan"

39. "Maging handa sa mga aksidente, dahil ang ganitong sitwasyon ay kailanman hindi natin inaasahan"

40. "Lagi’t laging mag-iingat, upang maiwasan ang mga hindi inaasahang pangyayari"

41. "Bawal magpakalunod sa kumpiyansa, upang maiwasan ang mga aksidente"

42. "Isipin ang kaligtasan bago ang iba pang bagay, upang maiwasan ang kapahamakan"

43. "Laging mag-ingat sa mga sakuna, upang manatili nang ligtas sa lahat ng oras"

44. "Huwag praktisado sa kawalan ng pag-iingat, dahil ito ay may malalang epekto sa kaligtasan"

45. "Maging kalmado sa pagmamaneho, upang maiwasan ang anumang problema sa kalsada"

46. "Ang kaligtasan ay hindi biro, dahil ito ay may malalang epekto sa buhay"

47. "Huwag kalimutan ang pagkakataon, upang maiwasan ang mga anumang disgrasya sa daan"

48. "Magpakaligaya bilang road user, upang maiwasan ang mga kaganapan sa kalsada"

49. "Lumikha ng nagmamay-ari ng kaligtasan, upang maiwasan ang mga anumang aksidente sa daan"

50. "Ingat sa bawat galaw, upang manatiling ligtas sa anumang oras"

51. "Huwag magpakalunod sa kumpiyansa, upang manatiling ligtas sa daan"

52. "Laging handa sa bawat sitwasyon, upang maiwasan ang mga aksidente"

53. "Mag-ingat sa bawat desisyon, upang maiwasan ang mga aksidente sa daan"

54. "Laging mag-iingat sa kalsada, dahil ang kaligtasan ng lahat ay nasa ating mga kamay"

55. "Magpakatino sa pagmamaneho, upang maiwasan ang mga disgrasya sa kalsada"

56. "Huwag maging abusado sa pagmamaneho, dahil ito ay makakasakit sa kapwa at sa sarili"

57. "Maging responsable sa sarili at sa kapwa, upang maiwasan ang mga aksidente sa daan"

58. "Ingat sa bawat pagtawid, dahil ito ay may malalang epekto sa ating kaligtasan"

59. "Maging handa sa anumang posibilidad, upang maiwasan ang mga anumang kapahamakan"

60. "Laging magpakalma sa kalsada, dahil ito ay isang patunay ng isang responsable at maingat na tao"

61. "Pilipinas, magpakatino tayo sa pagmamaneho upang makaiwas sa mga disgrasya sa daan"

62. "Ingat sa bawat galaw, upang makaiwas sa mga aksidente sa daan"

63. "Maging masiguro sa sarili, dahil ito ay makakatulong sa kaligtasan ng lahat"

64. "Huwag balewalain ang mga patakaran sa kalsada, dahil ito ay may isang malalang epekto sa kaligtasan"

65. "Laging mag-ingat sa daan, dahil ang buhay natin ay mahalaga"

66. "Ingat sa bawat pasulong, dahil ito ay importante sa ating kaligtasan"

67. "Magpakatino sa pag-aakay, upang maiwasan ang mga aksidente sa daan"

68. "Huwag maging panatiko sa bilis, dahil ito ay may malalang epekto sa ating kaligtasan"

69. "Magpakatino sa pagmamaneho, upang makapaghatid tayo nang ligtas sa ating paroroonan"

70. "Ingat sa bawat pagtawid, dahil ito ay makakatulong sa ating kaligtasan"

71. "Laging magpakumbaba sa kalsada, upang maiwasan ang mga disgrasya sa daan"

72. "Laging magpakatino sa pagmamaneho, dahil ito ay may epekto sa kaligtasan ng lahat"

73. "Huwag balewalain ang anumang bagay sa kalsada, dahil ito ay may malalang epekto sa kaligtasan"

74. "Ingat sa bawat kurbada, dahil ito ay makakatulong sa ating kaligtasan"

75. "Magpakatino sa pag-aakay, upang maiwasan ang mga disgrasya sa daan"

76. "Huwag magpakalunod sa kumpiyansa, dahil ito ay isa sa mga dahilan ng mga disgrasya sa kalsada"

77. "Ingat sa bawat hakbang, dahil ito ay may malalang epekto sa ating kaligtasan"

78. "Magpakatino sa pagmamaneho, upang maiwasan ang mga aksidente sa daan"

79. "Huwag magpakalunod sa kumpiyansa, dahil ito ay mahalaga sa kaligtasan ng lahat"

80. "Ingat sa bawat panahon, dahil ito ay may malalang epekto sa ating kaligtasan"

81. "Magpakatino sa pag-aakay, upang maiwasan ang mga disgrasya sa daan"

82. "Huwag magpakalunod sa kumpiyansa, dahil ito ay isa sa mga dahilan ng mga disgrasya sa kalsada"

83. "Ingat sa bawat oras, dahil ito ay may malalang epekto sa ating kaligtasan"

84. "Magpakatino sa pagmamaneho, upang maiwasan ang mga aksidente sa daan"

85. "Huwag maging abusado sa kaligtasan sa kalsada, dahil ito ay nakakaapekto sa kaligtasan ng lahat"

86. "Ingat sa bawat pag-aakay, dahil ito ay importante upang maiwasan ang mga aksidente sa daan"

87. "Magpakatino sa pagmamaneho, upang maiwasan ang mga disgrasya sa kalsada"

88. "Huwag magpakalunod sa kumpiyansa, dahil ito ay makakatulong sa ating kaligtasan"

89. "Ingat sa bawat pagbiyahe, dahil ito ay may malalang epekto sa ating kaligtasan"

90. "Magpakatino sa pagmamaneho, upang maiwasan ang mga aksidente sa kalsada"

91. "Huwag maging abusado sa bilis, dahil ito ay isa sa mga dahilan ng mga disgrasya sa kalsada"

92. "Ingat sa bawat galaw, dahil ito ay may malalang epekto sa ating kaligtasan"

93. "Magpakatino sa pag-aakay, upang maiwasan ang mga disgrasya sa daan"

94. "Huwag magpakalunod sa kumpiyansa, dahil ito ay isa sa mga dahilan ng mga disgrasya sa kalsada"

95. "Ingat sa bawat pagtawid, dahil ito ay nakakaapekto sa kaligtasan ng lahat"

96. "Magpakatino sa pagmamaneho, upang makaiwas sa anumang kapahamakan sa kalsada"

97. "Huwag magpakalunod sa bilis, dahil ito ay malalang nakakaapekto sa ating kaligtasan"

98. "Ingat sa bawat pagtawid, dahil ito ay makakatulong sa kaligtasan ng lahat"

99. "Magpakatino sa pag-aakay, upang maiwasan ang anumang disgrasya sa kalsada"

100. "Huwag magpakalunod sa kumpiyansa, dahil ito ay makakatulong sa kaligtasan ng lahat"

Ang pinaka-epektibong paraan upang makabuo ng mga slogan na nagtataglay ng mahalagang kaalaman tungkol sa How to Stay Safe sa Tagalog ay ang pagkakaroon ng malinaw na layunin ng ating mensahe. Dapat nating matukoy kung ano ang mga pangangailangan ng ating target audience upang magawa natin ang mga slogan na magagamit nila sa araw-araw nilang buhay. Dapat din natin alamin kung ano ang mga karaniwang panganib na maaaring maging sanhi ng panganib para sa kanila upang mas madaling maunawaan at maisusulat sa ating mga slogan. Halimbawa, ang larangan ng transportasyon ay isang kritikal na isyu sa pag-iwas ng mga aksidente. Tulad ng "Mag-ingat sa pagmomotor, para sa ligtas na biyahe" o "Mag-abang at mag-kampay sa crossing, upang maiwasan ang aksidente." Sa pangkalahatan, ang mga slogan na centered sa pag-iwas at pagpapaalala sa mga panganib ay naglalayong maprotektahan ang kaligtasan ng publiko. Pagsasama-sama ang mga salita na magbibigay sa kanila ng inspirasyon, konvinsyon, at pagkakaisa ay mahalaga sa pagbuo ng mga slogan na epektibo.

How To Stay Safe In Tagalog Logans Nouns

Gather ideas using how to stay safe in tagalog logans nouns to create a more catchy and original slogan.

Stay nouns: halt, hitch, stoppage, slip, human activity, inactivity, check, brace, inaction, rescript, fiat, decree, bracing, strip, stop, inactiveness, order, act, human action, arrest, edict
Safe nouns: cupboard, condom, safety, prophylactic, strongbox, birth control device, preventive, preventative, contraceptive, closet, prophylactic device, deedbox, rubber, contraceptive device
Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine

How To Stay Safe In Tagalog Logans Adjectives

List of how to stay safe in tagalog logans adjectives to help modify your slogan.

Safe adjectives: uninjured, fail-safe, riskless, safe and sound, invulnerable, unhazardous, out (antonym), harmless, sound, secure, harmless, good, risk-free, secure, secure, dependable, off the hook, innocuous, unadventurous, dangerous (antonym), unhurt

How To Stay Safe In Tagalog Logans Verbs

Be creative and incorporate how to stay safe in tagalog logans verbs into your tagline to have more of an impact.

Stay verbs: stick around, remain, delay, check, quell, persist, detain, ride out, be, continue, change (antonym), bide, meet, stay, be, fulfill, appease, stay on, stay in place, block, stay put, fasten, stick, stay on, depart (antonym), delay, remain, fill, secure, last out, move (antonym), outride, continue, satisfy, retard, kibosh, remain, halt, fix, rest, fulfil, abide, stop, remain

How To Stay Safe In Tagalog Logans Rhymes

Slogans that rhyme with how to stay safe in tagalog logans are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Stay: entree, anyway, holiday, mainstay, yea, lingerie, may, latte, delay, survey, buffet, essay, slay, allay, lay, dna, gainsay, hey, gay, cafe, everyday, they, heyday, portray, okay, re, fillet, passe, ray, fray, clay, valet, j, soiree, jay, underway, bay, vertebrae, hay, cliche, sway, railway, k, away, astray, x-ray, yay, sachet, quay, play, betray, halfway, tray, grey, gateway, gray, bray, dismay, day, decay, convey, weigh, dossier, waylay, display, splay, pay, birthday, sunday, friday, array, inlay, usa, obey, cache, repay, prey, lei, relay, today, stray, nay, fiance, spray, melee, gourmet, ok, asea, bouquet, protege, way, disarray, ballet, pray, resume, leeway, say, fey, sobriquet, overlay

Words that rhyme with Safe: rafe, strafe, grafe, scaife, waif, unsafe, chafe, failsafe, envirosafe, raiff, lataif

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯