May's top international womens day tagalog slogan ideas. international womens day tagalog phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

International Womens Day Tagalog Slogan Ideas

Understanding the Significance of International Women's Day Tagalog Slogans

International Women's Day is a globally recognized occasion that is celebrated every March 8th. To honor this empowering day, individuals all over the world, especially in the Philippines, create powerful slogans that encapsulate the essence of the event. These slogans are designed to inspire women to be strong, courageous, and powerful. The importance of these tagalog slogans is to raise awareness about gender discrimination, social inequality, and the need for women's empowerment. Through these slogans, women are encouraged to unite and recognize their worth, potential, and contributions to society.Effective tagalog slogans that have resonated with women include "Kababaihan, lumalaban!" (Women, fight!), "Babae, kaya mo yan" (Woman, you can do it!), and "Lalaki at babae, pantay dapat tayong ituring" (Men and women should be treated equally). These slogans are memorable and impactful because they highlight the struggle and perseverance that women face daily. They also convey the message that women should be respected and valued, not oppressed and undervalued.In conclusion, International Women's Day Tagalog Slogans play a significant role in recognizing women's contributions to society and promoting social equality. These slogans send a strong message that encourages women to believe in their capabilities and worth. They serve as a reminder that women should not struggle alone and should be empowered to fight for their rights. The hope is that through these slogans, individuals can boost awareness and promote the necessary changes for a more equal and inclusive society.

1. Babae, hinahangaan at pinahahalagahan

2. Para sa mga babaeng lumalaban, saludo kami sa inyo

3. Gawing maganda ang kinabukasan ng kababaihan

4. Isang araw na para sa mga babaeng nakikipaglaban

5. Kababaihan, puso at kaluluwa ng bayan

6. Wala nang ibang panahon kundi ngayon, gising na kababaihan

7. Babae, hindi hadlang sa tagumpay

8. Sa International Women's Day, ipagdiwang natin ang kababaihan

9. Lakas at tapang ng mga babae, tunay na inspirasyon

10. Babae, kayo ang bukas ng ating bansa

11. Kabalikat ng lipunan ang mga babaeng lumalaban

12. Kapayapaan at kabutihan para sa lahat, sa bawat kababaihan

13. Kababaihan, lakas ng pag-asa, kinabukasan ng bansa

14. Pinoy babae, pinoy angat

15. Isang daang taon nang ipinaglalaban ng mga kababaihan ang kanilang karapatan

16. Ang babaeng may determinasyon, walang sinasayang na oras

17. Sa mga kababaihan, saludo kami sa inyo, kayo ang tunay na di matitinag

18. Pag-ibig at suporta sa lahat ng kababaihan

19. Babe, walang maghahadlang sa 'yo kung hindi ang sarili mo

20. Kung hindi kami nanggaling sa mga babaeng malakas, wala tayong narating ngayon

21. Babae, kayang-kaya mo

22. Balansehin ang mundo sa mga kababaihan at kalalakihan

23. Tunay na mukha ng pag-asa, kababaihan ng mundo

24. Respeto sa lahat ng kababaihan kahit saan mang sulok ng mundo

25. Babae, kayo ang mga ina, kapatid at kaibigan ng bayan

26. Lakas at talino ng mga kababaihan, huwaran ng lipunan

27. Diwata ng magandang kinabukasan, mga kababaihan

28. Babae, ang iyong kahinaan ay iyong lakas

29. Na sa araw ng mga kababaihan, panalo ang lahat ng babaeng lumalaban

30. Tatahak ang ating bansa tungo sa tagumpay, kasama ang mga kababaihan

31. Babae, kayo ang sandata laban sa kahit anong hamon ng buhay

32. Ang kababaihan ay hindi para lamang maging taga-bahay, kundi upang maglingkod sa lipunan

33. Babae, hindi hadlang ang iyong kasarian upang magtagumpay

34. Kinabukasan ng bayan, nanggagaling sa kaisa-isang kababaihan

35. Babae, kayo ang tagapagsulong ng mga adbokasiya

36. Sa labang ito, hindi kami nag-iisa, kasama namin kayo, mga kababaihan

37. Ang kababaihan ay mayaman sa galing at talino, bigyan sila ng lugar na nararapat sa lipunan

38. Ipagbunyi ang International Women's Day, isulong ang mga karapatan ng mga kababaihan

39. Babae, bukas ka sa bagong hamon ng buhay

40. Nasa mga kamay ng kababaihan ang magpatakbo ng isang maunlad na bansa

41. Mahalagang sangkap ng bayan, ang mga kababaihan

42. Babae, kayo ang soundtrip ng buhay namin

43. Igagalang namin ang bawat kababaihan sa mundo

44. Pagkaka-isa ng babaeng bumabagtas sa lahat ng kalsada ng lipunan

45. Babae, kayo ang magpapatakbo ng pangarap natin

46. Sa pagkakaisa ng kababaihan, kinabukasan ng lahat tingnan

47. Babae, kayong mga birheng tulad ng araw na sumisikat, kayo ang syang nagbibigaybuhay sa bawat isa natin

48. Ang kababaihan, ipinanganak na malakas at may determinasyon

49. Muli naming ipagdiriwang sa araw na ito, ang mga kababaihan sa mundo

50. Sa gabing mapang-akit, si Maria Clara at si Inang bayan, tunay na babae

51. Babae, hindi hadlang ang kasarian upang landasin ang daan ng tagumpay

52. Ang tunay na nilalang ng mundo, mga kababaihan

53. Mga kababaihan, may talino at lakas, kinabukasan ng bansa naman ang inyong kamay

54. Babae, pagkakaisa't dangal ang sandata mo

55. Pagdakila sa kababaihan sa buong mundo

56. Babae, iba ka talaga, kaya't saludo kami sa 'yo

57. Gabay ang kababaihan, patungo sa patas at payapang mundo

58. Ang mga kababaihan ay puso ng bawat tahanan

59. Bakit hindi kayang bigyan ng hustiya sa lahat ng kababaihan sa mundo?

60. Babae, sa pagkakaisa ninyong lahat, naglampas-sa ating mga pangarap

61. Ang mga kababaihan ay nais gawin ang ley ng pag-ibig at pagkakapantay-pantay

62. Babae, hindi hadlang ang kasarian upang matupad ang mga pangarap

63. Saludo kami sa kababaihang nagmamalasakit sa kapwa

64. Mga kababaihan, huwag pumayag na mawawala pa ang inyong kalayaan

65. Babae, mahalaga sa kultura at kasaysayan ng ating bansa

66. Ang mga kababaihan ay hindi lamang para sa kusina

67. Walang lalaking makakaabot sa tagumpay kung hindi sila kasama ng mga kababaihan

68. Kababaihan, mga star na bumubusilak sa buhay natin

69. Babae, isang araw na para sa pagbubunyi sa lahat ng babaeng kahanga-hanga

70. Ang mga kababaihan ay may malasakit sa kalikasan at sa lahat ng nilikha ng Diyos

71. Babae, kasangkapan ng Diyos upang maisakatuparan ang Kanyang plano

72. Kinabukasan ng bansa ang nakasalalay sa mga kababaihan

73. Mga kababaihan, huwag maging biktima ng pang-aabuso

74. Listo nang maigting na labanan para sa mga kababaihan

75. Babae, kayo ang tunay na industriya ng pagmamalasakit sa bayan

76. Sa ikatlong kasarian, naroon ang kagitingan

77. Dapat bigyan ng pagpapahalaga ang mga kababaihan sa lahat ng aspeto ng buhay

78. Ang mga kababaihan ay nakapagbibigay ng kaisipang makabayan at progresibo

79. Babae, kayong mga mutyang ginugunita ng kasaysayan ng Pilipinas

80. Ang mga kababaihan ay hindi lamang hangin sa tawiran ng sakuna

81. Kababaihan, itaguyod ang pagkakapantay-pantay sa lahat ng sulok ng mundo

82. Babae, dahil sa inyo, nagiging mas ulong-tao ang ating mundo

83. Karapatang pantao ay para sa lahat, kasali na ang mga kababaihan

84. Tunay na makapangyarihan ang mga kababaihan sa lahat ng larangan ng buhay

85. Pagmamahal at respeto para sa mga kababaihan

86. Babae, kasangkapan ng Diyos upang maisakatuparan ang Kanyang plano

87. Bawat kababaihan ay may nais idulot na kabutihan sa mundo

88. Ang mga kababaihan ay may malasakit sa kapua

89. Babae, isa ka sa pinakamagaling na biyaya sa ating buhay

90. Kinabukasan ng bansa, nakasalalay sa plataporma ng mga kababaihan

91. Karapatan at pantay na pagtrato para sa mga kababaihan

92. Babae, kayo ang tunay na kabalikat ng mga biktima ng karahasan

93. Mga kababaihan, huwag maging biktima ng pang-aapi

94. Saludo kami sa mga kababaihang laging nasa unahan

95. Babae, isa ka sa pinakamahalagang elemento ng ating kultura at tradisyon

96. Ang mga kababaihan ay matatag na haligi ng bawat tahanan at lipunan

97. Kababaihan, isulong ang pagkapantay-pantay

98. May paniningil araw na ilaan sa kababaihan

99. Babae, kasangkapan ng Diyos sa pagbabago ng mundo

100. Kinabukasan ng ating bansa, nakasalalay sa mga kababaihan.

International Women's Day is a vital occasion that is celebrated regularly throughout the world. It provides a platform to recognize women's contributions and achievements and to acknowledge the progress made towards gender equality. One effective way to commemorate this day is through creating memorable and effective Tagalog slogans. To that end, here are some tips and tricks to keep in mind. First, be creative and bold. Use punchy words and phrases that resonate with your audience. Secondly, focus on the theme of the year as set by the UN Women Organization. Thirdly, use social media to get the word out—hashtags, memes, and other visual content can be a potent tool to raise awareness about International Women's Day. Lastly, make sure the slogan is easy to remember and catchy to leave a lasting impression on those who hear it. Some Tagalog slogans you could consider using are "Babae, Tunay na Lakas ng Bayan," "Kababaihan, Tuloy Tuloy ang Laban," and "Babae, Mata ng Pamilya."

International Womens Day Tagalog Nouns

Gather ideas using international womens day tagalog nouns to create a more catchy and original slogan.

International nouns: socialism, International, socialist economy
Day nouns: epoch, calendar day, Clarence Shepard Day Jr., writer, civil day, time unit, daytime, work time, sidereal day, time period, time, era, Day, opportunity, mean solar day, time period, time unit, chance, twenty-four hour period, night (antonym), period, 24-hour interval, twenty-four hours, solar day, unit of time, daylight, period of time, Clarence Day, period, author, unit of time, period of time, sidereal time
Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine

International Womens Day Tagalog Adjectives

List of international womens day tagalog adjectives to help modify your slogan.

International adjectives: external, worldwide, foreign, supranational, internationalistic, world, foreign, national (antonym), internationalist, world-wide, planetary, transnational, outside, global, multinational

International Womens Day Tagalog Rhymes

Slogans that rhyme with international womens day tagalog are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with International: binational, internacional, internatonal, irrational, rational, supranational, nationale, multinational, national, grand national, passional, transnational

Words that rhyme with Day: dna, play, passe, underway, weigh, leeway, dossier, dismay, vertebrae, disarray, yay, mainstay, relay, allay, say, array, anyway, betray, ray, nay, slay, ballet, cache, soiree, gray, asea, pray, okay, quay, valet, re, pay, holiday, waylay, lei, inlay, cafe, spray, decay, melee, sobriquet, tray, hay, display, survey, obey, essay, sunday, birthday, delay, overlay, today, fey, splay, yea, sway, astray, hey, convey, they, bray, bouquet, jay, lay, railway, entree, gainsay, away, protege, fray, gateway, grey, fiance, stray, fillet, clay, ok, k, gourmet, x-ray, j, bay, latte, usa, repay, friday, prey, lingerie, halfway, portray, gay, sachet, cliche, resume, everyday, way, buffet, may, stay, heyday

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯