December's top isang malikhaing para sa kampanyang itigil ang karahasan sa paaralan slogan ideas. isang malikhaing para sa kampanyang itigil ang karahasan sa paaralan phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Isang Malikhaing Para Sa Kampanyang Itigil Ang Karahasan Sa Paaralan Slogan Ideas

Isang Malikhaing Para sa Kampanyang Itigil ang Karahasan sa Paaralan Slogans: An Effective Way to Spread Awareness and Empathy

Isang malikhaing para sa kampanyang itigil ang karahasan sa paaralan slogans refers to creative and catchy phrases that aim to promote an anti-bullying culture in schools. They serve as a powerful tool for spreading awareness and empathy to students, teachers, and parents. These slogans can be voiced out loud in rallies and assemblies, printed on posters and t-shirts, or shared on social media platforms.One example of an effective Isang malikhaing para sa kampanyang itigil ang karahasan sa paaralan slogan is "Huwag maging tambay sa pag-abuso, magpakatapang na tumugon sa respeto." This slogan encourages everyone to take action and stand up against bullying, instead of being a bystander. It highlights the crucial role of everyone in promoting respect and kindness in any school environment.Another example is "Kung hindi maganda ang sasabihin, huwag na lang magsalita." This slogan reminds students to be mindful of their words and to refrain from saying hurtful or derogatory comments towards their classmates. It promotes self-awareness and the importance of choosing thoughtful words over mean ones.What makes these Isang malikhaing para sa kampanyang itigil ang karahasan sa paaralan slogans effective is their ability to capture the essence of the anti-bullying campaign in short and meaningful phrases. They resonate with the audience and elicit emotions that encourage positive actions. They also promote inclusivity and encourage everyone to be part of the solution in stopping school violence.In conclusion, Isang malikhaing para sa kampanyang itigil ang karahasan sa paaralan slogans are an essential tool in promoting a safe and respectful school environment. They remind us of the power of words and encourage everyone to take part in creating a culture of kindness and empathy. So, let us continue to spread positivity and raise awareness for the benefit of the next generation.

1. Bawat eskwelahan ay dapat laging mapayapa.

2. Ang paaralan ay hindi lugar ng karahasan.

3. Walang lugar sa paaralan para sa karahasan.

4. Bilang mag-aaral, may karapatan kang maging ligtas.

5. Kalidad na edukasyon, hindi karahasan ang dapat mong matamo.

6. Karahasan sa paaralan ay hindi kabatakang isinusulong.

7. Sa paaralan, dapat ay walang lugar ang huwad na kapangyarihan.

8. Karahasan sa paaralan ay isang hamon na dapat labanan.

9. Isang paaralan na laging mapayapa, gamit ang tulong ng bawat isa.

10. Sa paaralan, dapat laging magpasalamat sa bawat isa na nagbibigay sa iyong kapayapaan.

11. Titigilin natin ang karahasan sa paaralan sa pamamagitan ng kwentuhan at pag-uusap.

12. Sa paaralan, kapayapaan ang magdadala ng tunay na tagumpay.

13. Napakadali ngunit napakaganda kapag mayroon tayong isang paaralan na hindi nagtataksil sa bawat isa.

14. Tinitiyak ng bawat mag-aaral na kumportable at ligtas sa paaralan.

15. Pagtitiwala, respeto, at pang-unawa ang ilan sa mga pangunahing sangkap sa wakasan ang karahasan sa paaralan.

16. Isang tambayan ng pag-aaral, hindi ng karahasan.

17. Higit pa sa hindi, magtulungan at magkaisang pawalang-bisa ang karahasan sa paaralan.

18. Hindi karahasan, kundi kapayapaan at pag-unlad ang dapat nating hangarin sa paaralan.

19. Ang paaralan ay isang pangalawang tahanan; ituring natin ito nang may paggalang at pagmamalasakit.

20. Dahil sa paaralan, nalalaman natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng respeto sa bawat isa.

21. Ang magpakalalawak nang pagkamakatao, isa sa mga dahilang panahon para sa pagtigil ng karahasan sa paaralan.

22. Ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili ay isang mahalagang hakbang sa pagwawakas ng karahasan sa paaralan.

23. Kung nais nating mabago ang daigdig, simulan natin ito sa loob ng ating mga paaralan.

24. Kapayapaan ay makakamit sa pamamagitan ng muling pagbabalik ng tawag sa kasamaan.

25. Ang mga mag-aaral ay hindi dapat nakaligtaan; sila ay taong may damdamin at puso.

26. Isang paaralan na may paggalang sa bawat isa ay nagsusulong ng kaligtasan at kapayapaan.

27. Ang paaralan ay hindi dapat magbigay ng pagkakataon para sa mga nang-aabuso.

28. Sa paaralan, dapat tanging mga aral ng kabutihan ang ginagamit na pamantayan.

29. Bilang mga mag-aaral, ang karapatan mo ay dapat laging ipagtanggol.

30. Ang pagkakaroon ng tamang edukasyon tungkol sa pagpapaubaya ay isang mahalagang layunin sa pag-iwas ng karahasan sa paaralan.

31. Ang diwa ng kabutihan ay dapat laging taglayin ng bawat mag-aaral para sa isang ligtas na paaralan.

32. Sa paaralan, mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sa kapangyarihan at kapangalan.

33. Laging magpakatotoo, kapayapaan ay maaari nating maabot ito.

34. Ang pagkakaroon ng isang paaralan na laging mapayapa ay pagpapakita ng tunay na pagmamahal at pag-aaruga.

35. Sa paaralan, mula sa payo, tungkulin ay heto na sa halos lahat.

36. Pag-unawa at pagtanggap sa bawat isa ay magdadala ng kapayapaan sa paaralan.

37. Mahalaga na matutunan na mayroong iba't ibang uri ng mga indibidwal, ngunit lahat ay dapat pantay sa kanilang karapatan sa seguridad.

38. Ito ay isang pagkakataon upang isama ang bawat isa at magtulong-tulong upang wakasan ang karahasan sa kalagitnaan ng pandemyang ito.

39. Ang paaralan ay hindi dapat mapanganib, dapat itong magbigay ng pagkakataon upang matuto.

40. Ang mga mag-aaral ay dapat matutong maging malapit sa iba't ibang uri ng tao, lalo na sa mga kultura.

41. Ang pagsasama-sama ngunit ang pagkakaroon ng tiwala sa isa't isa ay magdadala sa isang mas ligtas at payapa na paaralan.

42. Ang pagkakaroon ng proof sa karahasan ay hindi dapat mangyari sa paaralan.

43. Kapayapaan at pagkakaisa ang kailangang magdala sa tunay na pagbabago sa isang paaralan.

44. Bilang isang paaralan, ipakita natin na ang pagkakaroon ng malasakit sa isa't isa ay lubos at tunay.

45. Sa paaralan, ang pagkakaroon ng tiwala, respeto, at pag-unawa ay mahalagang hakbang na pwedeng magdala ng kapayapaan.

46. Ang pagkakaroon ng konsentrasyon sa pag-aaral ay importante sa pag-iwas ng karahasan sa paaralan.

47. Kapayapaan sa paaralan ay nagdadala ng kapayapaan sa lipunan.

48. Ang pinakamahalagang mahahanap natin sa paaralan ay kaibigan at hindi kaaway.

49. Pagkakaroon ng isang mga guro na may mga mata na may paninindigan ay maari nating maabot ang tunay na kaayusan.

50. Ang pagkakaroon ng respeto sa mga mag-aaral ay magdadala sa pagkakaroon ng kagalakan.

51. Tayo ay magtasyo na maging mabuti at laging magpakatatag sa mga suliraning pumalibot sa atin at sa ating mga paaralan.

52. Sa paaralan, magtulungan upang maprotektahan ang pantay na karapatan ng bawat mag-aaral.

53. Sa isang maayos at magandang paaralan, mas maraming mag-aaral na natutruto at mas aktibo sila sa pag-aaral.

54. Sa paaralan, ang kabutihan ay magdadala ng tunay na tagumpay.

55. Ang pagkakaroon ng kumpiyansa sa bawat isa ay magdadala sa kapayapaan at pagtitiwala.

56. Higit sa lahat, nagpalitan tayo ng mga karanasan sa buhay, kapayapaan at pag-ibig ay nagdala sa kapwa ng pag-unlad.

57. Sa pagtigil ng karahasan sa paaralan, mas may magandang kinabukasan ang pag-asang matamo ng mga bata.

58. Ang isang paaralan na punong-puno ng pagmamahal at pag-aaruga ay magiging isang maganda at ligtas na lugar para sa lahat.

59. Sa paaralan, tayo ay pinakamagaling na kalawakan sa paghahandog ng pagmamahal, pag-unawa at mahabang pasensya.

60. Ang mga pang-araw-araw na dahilan ay kinakailangan upang wakasan ang karahasan sa paaralan.

61. Ang mga karapatan ng bawat mag-aaral ay dapat laging ipinatupad bawat oras.

62. Magsama-sama upang labanan ang karahasan sa paaralan.

63. Isang malayang paaralan ay may kamalayan sa bawat isa na may nakalaang mga layunin na lubos na sumusugal sa kaligtasan ng bawat mag-aaral.

64. Ang magkaroon ng isang lugar na laging ligtas, kung saan hindi kinakailangan ng mga batayan na mag-alala ay isang magandang layunin.

65. Makipag-ugnayan sa mga kaibigan at guro sa paaralan upang pare-pareho ang pagpapakita ng respeto sa isa't isa.

66. Ang paaralan ay hindi lugar kung saan dapat magmukhang tanga para magpakain lamang sa kabaduyan ng iba.

67. Ang mga bata ay dapat matuto ng ligtas mula sa pang-aabuso, aktibong layunin upang itaas ang kaalaman at katarungan upang mapigilan ang karahasan.

68. Sa mga eskwelahan na nagpapakita ng talagang pagmamahal at pag-aaruga sa kanilang mga mag-aaral, matutoto rin ang mga mag-aaral ng tunay na respeto at pagmamahal sa isa't isa.

69. Sa mga eskwelahan, ang magandang asal ay dapat na laging ipinapakita, hindi pang-aabuso o karahasan.

70. Manilaupaytarhin ta sa kampanyang itigil ang karahasan sa paaralan upang sa ganon ay walang magmukhang biktima ng karahasan sa loob ng paaralan.

71. Ang mga mag-aaral ay dapat magkaisa para mapigilan ang anumang uri ng karahasan sa paaralan.

72. Ipaglaban ang pantay na karapatan ng bawat mag-aaral para sa isang ligtas at mapayapang paaralan.

73. Sa paaralan, ang kabutihan ay magdadala ng ligtas na kapaligiran para sa lahat.

74. Ang isiwalat ang kasamaan sa paaralan ay isa ring paraan upang magdala ng kapayapaan.

75. Ang paaralan ay hindi dapat maging lugar ng takot at karahasan.

76. Kailangan ng lahat ng mag-aaral upang ikonsidera ang kalagayan ng bawat isa.

77. Mas maganda kung ang paaralan ay isang ligtas at laging mapayapang lugar.

78. Ang pagkakaroon ng isang magandang pag-uugali ay magdadala ng magandang bunga sa mapaaralang kalalabasan.

79. Ang kapayapaan sa paaralan ay magdadala ng kaunlaran sa hinaharap ng mga kabataan.

80. Ang pagtitiyaga sa paaralan ay magdadala ng tagumpay.

81. Nakahanda sa tagumpay at pagsulong sa pagpapakita ng respeto ang mga mag-aaral sa paaralan.

82. Karahasan sa eskwelahan, hindi pwedeng magtuloy-tuloy lalo na kung yun ay nakakasakit ng kapwa mo.

83. Isang maunlad na paaralan ay magdadala ng mga mag-aaral na magiging mabuting mamamayan ng lipunan.

84. Karahasan ay dapat wakasan sa paaralan, upang maging ligtas at magandang lugar.

85. Ang pagkakaroon ng makingut kontor ay isa'ng layunin upang maprotektahan ang bawat isa sa paaralan.

86. Ang mag-aaral na may pagmamahal sa kanya-kanyang kapwa ay magdadala ng tagumpay sa paaralan.

87. Sa paaralan, kapag lahat ay nagtutulungan, mas maganda at ligtas ang lugar.

88. Mapapangalagaan lamang ang kabutihan sa paaralan sa pamamagitan ng pagkakaisa ng lahat.

89. Sa isang ligtas at magandang paaralan, mas maganda ang mga klase ng pangaral.

90. Pagkakaroon ng mga kaibigan sa paaralan ay magdadala sa malaking bagay sa pag-aaral.

91. Sa paaralan, mas mahalaga ang pagkakaisa at pagpapakita ng magandang asal kaysa sa anumang kinauukulan ng kapangyarihan.

92. Isang tunay na kaibigan ay isa rin sa nagdadala ng kaligtasan sa eskwelahan.

93. Hindi dapat nagpapakita ng pang-aapi sa isang paaralan.

94. Ang pang-aabusong pangkahon ay hindi ingay.

95. Ang mga magulang ay dapat laging magpakita ng kanilang pagmamahal at pag-aaruga sa kanilang mga anak sa pagpapalakas ng kanilang pagtitiwala.

96. Ang kapayapaan sa paaralan ay dapat pahalagahan ng bawat isa.

97. Sa paaralan, kapayapaan at kahalagahan ng bawat isa ay pinakamahalaga.

98. Walang mali sa paghingi ng tulong upang mapigilan ang karahasan sa paaralan.

99. Sa paaralan, ang respeto ay hindi bibitawan sa anumang oras.

100. Para sa isang ligtas at magandang paaralan, dapat magtulungan lahat bawat isa.

To create a memorable and effective slogan for the campaign to end violence in schools, it is essential to capture the audience's attention with concise and powerful phrases. To do this, it is important to use clear and direct language that conveys a strong message against school violence. The slogan should be easy to remember and catchy, encouraging others to spread the word and join the campaign. Brainstorming new ideas for the campaign can include using images, statistics, and testimonials from those affected by school violence. The use of social media and hashtags can also be incorporated to amplify the message and generate more support. Ultimately, the goal of the Isang malikhaing para sa kampanyang itigil ang karahasan sa paaralan slogan is to create a sense of community and advocacy, urging people to take a stand and work towards a safer, better future for our schools.

Isang Malikhaing Para Sa Kampanyang Itigil Ang Karahasan Sa Paaralan Nouns

Gather ideas using isang malikhaing para sa kampanyang itigil ang karahasan sa paaralan nouns to create a more catchy and original slogan.

Para nouns: port, Para, Belem, Para, soldier, Santa Maria de Belem, Para River, estuary, urban center, parity, pregnancy, Yugoslavian monetary unit, Feliz Lusitania, maternity, city, metropolis, St. Mary of Bethlehem, gestation, paratrooper
Ang nouns: ANG, home reserve, National Guard, Air National Guard

Isang Malikhaing Para Sa Kampanyang Itigil Ang Karahasan Sa Paaralan Rhymes

Slogans that rhyme with isang malikhaing para sa kampanyang itigil ang karahasan sa paaralan are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Para: aguilera, cabrera, frontera, cerra, teixeira, leora, sferra, gera, christian era, sahara, naira, nogueira, jerez de la frontera, clara, avera, hara, ribera, kundera, moreira, carrera, patera, para-, primavera, guerra, silveira, basara, mcnamara, farah, valera, canberra, vera, tera-, aloe vera, higuera, mascara, sarah, fera, caldera, olvera, guayabera, perera, paleozoic era, gerah, tara, sequeira, ferra, riviera, sara, ohara, silvera, common era, thera, erra, becerra, pereira, berra, zera, darragh, chimera, ranchera, najera, olivera, svizzera, vieira, tavera, cenozoic era, cara, rivera, serra, sierra, ceroplasty, matera, mwera, madera, french riviera, fichera, kuchera, altera, prohibition era, era, escalera, herrera, mesozoic era, barbera, cera, cervera, tenera, terra, terre, barrera, farrah, neira, severa, kera, sclera, figueira, provera, bera, terah, kara

Words that rhyme with Ang: liang, li-kang, xiaogang, boomerang, xinjiang, chiang, rang, bang, mang, pang, chang, ylang-ylang, pyongyang, spang, yang, get the hang, strang, krang, ziyang, kang, crang, stang, section gang, harangue, jang, zhang, gang, tunkelang, road gang, sprang, tsang, nang, hwang, guilt pang, mustang, youth gang, zang, press gang, chuang, dang, wolfgang, sturm und drang, nanchang, whang, flang, slang, baoguang, hang, tsiang, tang, wang, klang, shang, sea tang, care a hang, sang, mangue, verdinsgang, shenyang, schlang, thang, trang, fang, gangue, langue, kuomintang, durang, clang, lange, hangsang, siang, overhang, tangue, drang, prang, cangue, chain gang, bhang, huang, lang, vang
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯