May's top karahasan sa paaralan slogan ideas. karahasan sa paaralan phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2024

Slogan Generator

Karahasan Sa Paaralan Slogan Ideas

Karahasan sa Paaralan Slogans

Karahasan sa Paaralan Slogans ay mga pahayag na nagtataguyod ng kaayusan at karampatang pag-uugali sa paaralan. Ang mga slogan na ito ay madalas ipaglalaban ng mga guro, paaralang kawani at magulang upang mapagtibay ang pag-uugali ng disiplina sa paaralan. Ang mga pahayag na ito ay tumutugon sa mga pangangailangan somammaikatalakayan -katarungan, kaligtasan, pag-unawa at pagkakaisa. Halimbawa, "Isulong ang kaayusan – tanggapin ang mga paggalaw ng disiplina" ay nagmungkahi ng pagkakatugma para sa mag-aaral upang palawigin ang pagkakaisa at maayos na paaralan. Ang mga pahayag ng karampatang pag-uugali sa paaralan ay nakasalalay sa pagkakaroon ng habag at pagmamahal sa kapwa, pag-uunawa sa kahalagahan ng pagpapatupad ng disiplina, at pagbibigay-diin sa mga mag-aaral na sumunod sa mga batas ng paaralan.

1. Karahasan sa paaralan, hindi natin ito papayagan!

2. Saklaw ng karapatang pantao, walang dapat titigil sa karahasan!

3. Itigil ang karahasan sa paaralan, simulan ang pag-unlad!

4. Kumbinsihin ang kapayapaan, pabayaan ang karahasan!

5. Tindigin ang katarungan, burahin ang karahasan!

6. Iwasan ang karahasan sa paaralan, promosyon ng kamalayan!

7. Pag-ibig at kamalayan, tayo ay laban sa karahasan!

8. Dalawang magkaibig, dalawang salita laban sa karahasan!

9. Simpleng konsepto, kaunti lang ang karahasan!

10. Pabayaan ang karahasan sa paaralan, itaguyod ang kapayapaan!

11. Magdulot ng pagbabago, alisin ang karahasan!

12. Bayarin ang tanong, kapayapaan laban sa karahasan!

13. Walang puwang ang karahasan sa paaralan, pangalagaan ang kapayapaan!

14. Sa paglikha ng isang mas mabuting mundo, tanggalin ang karahasan!

15. Kaligtasan sa paaralan, tuloy ang pakikipaglaban sa karahasan!

16. Isang bugnay ng kapayapaan, tanggalin ang karahasan!

17. Walang tatalo sa kapayapaan, walang katapusan at kusang dumating ang kapayapaan sa paaralan!

18. Isang salita ng kahupaan, labanan ang karahasan!

19. Sa baraha ng kapayapaan, alisin ang karahasan!

20. Magpakumbaba, takasan ang karahasan!

21. Dito tayo magunita, walang lugar ang karahasan sa paaralan!

22. Pagkilos ng kapayapaan ang himala, alisin ang banta ng karahasan!

23. Malaya ang kalayaan, walang puedeng kumitil sa karahasan!

24. Kumilos ngayon, pwersahin ang kapayapaan upang labanan ang karahasan!

25. Tinig ng mga bata, tanggalin ang karahasan!

26. Tanggalin ang karahasan, simulan ang kapayapaan!

27. Walang parda ng kalayaan, alisin ang karahasan!

28. Kaligtasan sa paaralan, kalabanin ang karahasan!

29. Walang tigil sa pag-iisip, salamat sa kapayapaan laban sa karahasan!

30. Panatiliin ang kalayaan, bawiin ang karahasan!

31. Pabayaan ang muwebles, alisin ang karahasan!

32. Mahalin ang kapayapaan, iwasan ang karahasan!

33. Kasabay ng pagbabago, bawiin ang karahasan!

34. Mga maliliit na problema, mabilis na solusyon sa karahasan!

35. Taas noo para sa kapayapaan at labanan ang karahasan!

36. Buklodin ang kapayapaan, alisin ang karahasan!

37. Kuwento ng pagkakaibigan, alis na ang karahasan!

38. Magsimula ng kaayusan, alisin ang karahasan!

39. Luna demokrasya, pinaglalaban sa karahasan!

40. Mga tigas ng ulo, makinig sa boses ng kapayapaan laban sa karahasan!

41. Pwersa ng kabataan, tanggalin ang karahasan!

42. Kalayaan, kapayapaan, tanggalin ang karahasan!

43. Paghilom sa sakit, kalabanin ang karahasan!

44. Pinagbuksan ang pintuan, itapon ang karahasan!

45. Bigyan ang kalayaan, alisin ang karahasan!

46. Dito unahin ang kalayaan, sa labas ng karahasan!

47. Kapayapaan ay medalya, labanan ang karahasan!

48. Bigyan ng pangalan ang pagkakaibigan, tanggalin ang karahasan!

49. Papanatiliin ang kapayapaan, alisin ang karahasan!

50. Tunay na nananahanin, bawiin ang karahasan!

Creating catchy Karahasan sa Paaralan slogans can be a fun and creative way of getting the message of zero-tolerance for bullying out there. Start by brainstorming and noting down any words or phrases that immediately come to mind. Make sure to include words such as "anti-bullying," "stop bullying," "zero tolerance," "inclusion," "respect," and "kindness." Once you have a few keywords, think of some words or phrases that could be associated with each one. Play around with word arrangement, adding colorful adjectives and verb forms, and don’t forget to keep it short and memorable. Think of slogans that could be part of a larger campaign, like "Respect the Difference," or "Be Kind Because It Counts." Finally, edit and revise your slogans to get them as effective as possible for maximum effect.

1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯