December's top kasabihan sa pamilihantagalog slogan ideas. kasabihan sa pamilihantagalog phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Kasabihan Sa Pamilihantagalog Slogan Ideas

Kasabihan sa Pamilihantagalog Slogans: The Importance of Tagalog Idioms in Political Campaigns

Kasabihan sa Pamilihantagalog slogans are idiomatic expressions commonly used in political campaigns in the Philippines. These slogans are made up of words and phrases highly relatable to the people, reflecting their values and lived experiences. They are effective tools in convincing voters to support a candidate, as they capture the essence of their platforms and resonate with their intended audience. Whether it be advocating for social justice or economic progress, Kasabihan sa Pamilihantagalog slogans play a crucial role in shaping the political discourse. Examples of memorable slogans include "Isa lang ang bayan natin" (We only have one country) and "Makatao, makabayan, at matapat" (Humane, patriotic, and honest). These slogans evoke strong emotions among voters, elevating their sense of pride and national identity. Indeed, Kasabihan sa Pamilihantagalog slogans are more than just campaign tools – they are cultural artifacts that embody the Filipino spirit and aspirations for a better society.

1. Kasabihan sa pamilihantagalog, mamili ka nang tama.

2. Sa pagsagot ng bayan, ang boses mo'y mahalaga.

3. Boto mo ay boto mo, wag ibenta sa pera.

4. Bumoto nang may puso, at liwanag ay dadaloy.

5. Unahin ang halaga ng kandidato, bago ang kandidatura.

6. Ang tamang boto ay kayang mabago ang buhay.

7. Sa bawat halalan, may pagkakataong baguhin ang kinabukasan.

8. Huwag hayaang mamahala ang mga magnanakaw.

9. Kasabihan sa pamilihantagalog, hindi ka nag-iisa.

10. Upang magbago ang sistema, dapat mag-umpisa sa pagsisimula.

11. Mag-isip muna bago bumoto at mag-ipon ng tamang impormasyon.

12. Karapatan ng mamamayan, responsibilidad ng iboto ng tama.

13. Ang pagiging pasibo ay hindi dapat sa halalan.

14. Kalusugan at edukasyon, ang mga pangunahing boses sa halalan.

15. Bumoto kasama ang pamilya, upang masiguro ang nagkakaisang boto.

16. Totoong pagbabago ay magmumula sa pagkilos ng sambayanang Pilipino.

17. Kasabihan sa pamilihantagalog, mga boses ng taumbayan.

18. Ang halalan ay hindi tungkol sa kulay ng pulitika.

19. Alagaan ang kalikasan, bumoto para sa kalikasan.

20. Ang bawat boto ay puno ng halaga at karapatang pantao.

21. Bumoto para sa kasarinlan ng bansa.

22. Kasabihan sa pamilihantagalog, responsibilidad ng bawat mamamayan.

23. Ang kabataan ang kinabukasan, sila ang pag-asa ng bagong henerasyon.

24. Ako'y Pilipino, ako'y boto, ako'y pagbabago.

25. Huwag maging alipin ng trapong politika.

26. Ang tamang halalan ay hindi tungkol sa pakikipagkumpetensya.

27. Mag-move on at bumoto para sa kinabukasan.

28. Panagutin ang bawat nagkasala, hindi iboto.

29. Katahimikan ay hindi tanda ng kalayaan, magboses sa halalan.

30. Ang pagkaunawa sa mga isyu ay magbibigay ng kapangyarihan na bumoto nang tama.

31. Si Juan dela Cruz, tayong lahat.

32. Pag-unlad ng bayan, isabay ang pagbabago.

33. Ang tama ay hindi popular, popular ay hindi tama.

34. Para sa ating kinabukasan, bumoto nang hindi natatakot.

35. Mga magulang, ituro sa ating mga anak ang halaga ng boses natin.

36. Huwag iwanan ang kalaban ng tama, iboto ang karapatdapat.

37. Kasabihan sa pamilihantagalog, naniniwala sa kapangyarihan ng taumbayan.

38. Huwag magduda sa kakayahan ng sariling boses, gamitin ito sa halalan.

39. Bumoto para sa mga nakararamdam ng kawalan ng boses.

40. Ang pagbabago ay nagsisimula sa sarili, bumoto ng tama.

41. Ang bawat boto ay nakakapagdikta ng kinabukasan, gamitin ito ng tama.

42. Pagkakaisa ng boses ng diwa ng bayan, para sa pagbabago.

43. Ang bawat pagkakamali, may katapat na pananagutan, huwag iboto.

44. Kasabihan sa pamilihantagalog, nangunguna para sa pagbabago.

45. Huwag pabayaan ang paniniwala sa halalan, bumoto ng may paninindigan.

46. Sa pagpaparehistro hanggang sa pagboto, gawin ito nang may tiyaga at pagmamahal sa bayan.

47. Bumoto sa kinabukasan, bumoto sa pagbabago.

48. Iwasan ang pandaraya, halalan ay tungkol sa integridad.

49. Pagkakaisa para sa kinabukasan, bumoto ng may katwiran.

50. Ang pagbabago ay una sa sarili, gamitin ang boses sa halalan.

51. Simulan sa sarili, magkaisa sa bayan, bumoto ng may paninindigan.

52. Hamon sa pagbabago, ilabas ang boses at bumoto.

53. Kasabihan sa pamilihantagalog, magpakatatag sa pagsisipag ng pagbabago.

54. Maingat sa pagpili, may katapat na pananagutan.

55. Kasalukuyan ay hindi nakakapagpigil, simulan sa ngayon, mag-boto nang tama.

56. Sa pagpaparehistro, sa pagboto at sa pananatili ng integridad, magpakabayani.

57. Pagiging botante ay hindi nagtatapos sa halalan, gamitin ito sa pagbabago.

58. Halalan ay tungkol sa pagpapakita ng integridad, bumoto nang walang kasinungalingan.

59. Kasabihan sa pamilihantagalog, mag-ulat ng katiyakan sa mapapangrap na mga boto.

60. Huwag patuloy na maging biktima, gamitin ang boses sa pagbabago.

61. Para sa bayan at para sa henerasyon, gamitin ang boses sa pagsulong ng pagbabago.

62. Ang tunay na pagbabago ay magmumula sa pagsasama-sama para sa iisang layunin.

63. Magpakabayani, gamitin ang boses sa pagpapakita ng tunay na integridad.

64. Pagpaparehistro, pagboto, at pag-puli ng katwiran, pagkatao ay mahalaga.

65. Kasabihan sa pamilihantagalog, kasangkapan para sa pagpapakita ng bagong pag-asa.

66. Bumoto para sa kinabukasan, bumoto para sa henerasyon.

67. Sa pagpili natin ngayon, nagdudulot ito ng epekto sa bukas natin.

68. Simulan sa maliit, lumago sa malaki, bumoto ng may karapatan.

69. Ang kalayaan ay hindi nakakagawa ng mga desisyon, halalan ay tungkol sa responsibilidad.

70. Malinaw na pangarap, malinaw na boses, malinaw na pagpapakita ng pagbabago.

71. Huwag magpakaligaw sa mga pangako, bumoto nang tama at may paninindigan.

72. Bumoto para sa bukas ng mga susunod sa susunod na henerasyon.

73. Kasabihan sa pamilihantagalog, pagsulong ng bagong pag-asa.

74. Ang halalan ay tungkol sa pagpapakita ng integridad, bumoto ng may kagalang-galang na prinsipyo.

75. Minsan sa buhay, kasama ang pagboto, bumoto ng may pananagutan.

76. Huwag iaasa ang kinabukasan sa isang politiko, boses ng taumbayan ang tunay na pagbabago.

77. Magpakatatag sa pagpapakita ng pagbabago sa buong bayan.

78. Kasabihan sa pamilihantagalog, boses ng sambayanan para sa pagsulong ng bayan.

79. Babangon para sa kinabukasan, upang magbago ang Pilipinas.

80. Sa ating mga puso at pagkatao, simulan sa pagpapakita ng tunay na pagbabago.

81. Ang pagboto ay hindi tungkol sa bulsa ng kandidato, halalan ay tungkol sa puso ng Pilipino.

82. Mga karapatan at responsibilidad, hindi sila puwedeng hiwalay sa boses ng tao.

83. Kasabihan sa pamilihantagalog, boses ng mamamayan para sa pangkalahatang kabutihan.

84. Pagpapakita ng katapangan, pagpapakita ng pagbabago, pagpapakita ng tunay na integridad sa pagboto.

85. Magsimula sa sarili, magpakita ng halimbawa, magboto nang may pananagutan.

86. Para sa kinabukasan ng mga anak at ng buong Pilipinas, gamitin ang boses sa pagpapakita ng pagbabago.

87. Ang halalan ay hindi tungkol sa isang tao lamang, ngunit sa ikabubuti ng buong bayan.

88. Kasabihan sa pamilihantagalog, magpakita ng katapangan, magpakita ng pagbabago, bumoto nang may tungkulin sa bayan.

89. Pagpapakita ng pagiging Pilipino, pagpapakita ng pagmamahal sa bayan, magboto nang may paninindigan.

90. Ang pagsusulong ng kaunlaran ay hindi mayaman o mahirap, ito ay gawin sa tama.

91. Kasabihan sa pamilihantagalog, sa pagsulong ng pagbabago sa buong bansa.

92. Magpakita ng kahusayan sa pagpapakita ng pagbabago, bumoto nang walang pag-aalinlangan.

93. Halalan ay tungkol sa integridad, walang room para sa trapo.

94. Ang boses ng mamamayan ang itinuturing na tunay na pagbabago sa bansa.

95. Para sa kinabukasan ng mga kabataan at ng buong bayan, magboto nang may puso.

96. Kasabihan sa pamilihantagalog, pangunahing pangangailangan ng Pilipinas sa kasalukuyan.

97. Salungat sa pang-aabuso, magboto nang may katwiran.

98. Sa pagpapakita ng pagbabago, ang kasabihan sa pamilihantagalog ay nangunguna.

99. Bumoto para sa katarungan, para sa kalikasan, para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon.

100. Ang boses ng taumbayan ay hindi mag-iisa, magsama-sama para sa pagpapakita ng tunay na pagbabago.

Creating memorable and effective Kasabihan sa pamilihantagalog slogans is crucial in catching people's attention and leaving a lasting impression. A good slogan must be simple, catchy, and easily understandable. It should be able to convey a message or idea that resonates with the target audience. Adding humor or wordplay can also make the Kasabihan sa pamilihantagalog more memorable. Use of rhyming words or repetition can help in retention. Keeping it short is also a must, as too many words can be overwhelming and may defeat the purpose of the slogan. Lastly, make sure that the message is relevant and timely, so that it can address the current issues and concerns of the people. Some possible slogan ideas can be based on the themes of social justice, environmental protection, and patriotism, among others.

1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯