December's top linggo ng wika slogan ideas. linggo ng wika phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Linggo Ng Wika Slogan Ideas

The Significance of Linggo ng Wika Slogans

Linggo ng Wika is an annual event celebrated in the Philippines to promote the importance of the Filipino language. Slogans play an integral part in promoting the theme of the event and encouraging the use of the Filipino language. These slogans are short, catchy and memorable phrases that aim to inspire and educate people about the benefits of using one's native tongue. An effective Linggo ng Wika slogan should be thought-provoking, relatable, and promote the use of the Filipino language in daily conversations. Some examples of successful slogans include "Wikang Filipino: Wikang Panlahat, Ilaw at Lakas sa Tuwid na Landas," which translates to "Filipino Language: Universal Language, Light and Strength on the Straight Path," and "Gagamitin natin ang wikang Filipino upang ang lahat ay maging tagumpay sa tahanan, paaralan, at lipunan," which means, "We will use the Filipino language so that everyone will be successful at home, school, and society." By creating and promoting effective Linggo ng Wika slogans, we can ensure that the Filipino culture and language will continue to be celebrated and preserved for future generations.

1. Puno ng kulay ang wikang pinapangarap.

2. Ang wika ang bubuhay sa identidad natin.

3. Magsalita't huwag maging bingi sa wikang Filipino.

4. Magmahal ng wika, magmahal ng bansa.

5. Pag-ibig sa wika, pag-ibig sa sariling wika.

6. May sariling wika, may sariling bayan.

7. Ipagmalaki ang halaga ng wikang kinagisnan.

8. Ang wika ay sandata ng bawat Pilipino.

9. Tulungan natin ang bawa't isa na pagyamanin ang wika.

10. Maglingkod sa bayan, maglingkod sa wika.

11. Bigkasin ang salita, Punuin ang puso.

12. Kahit wika ay iba, Puso ay iisa.

13. Hindi sawaang pagsisikap, magtatampok sa wika.

14. Ang wika'y sandigan, kailangan ng pagpapahalaga.

15. Ang wika'y himig ng bawat puso ng Pilipino.

16. Wikang pambansa, sariling atin, sa kaisipan ng bawat Pilipino naaalala.

17. Kung ayaw nating magturingan ng subalit hindi tayo handa upang mag-almusal at magtanghalian nang walang kalamaan.

18. Nakaukit sa kaalaman ang wika ng bawat bansa.

19. Isabay sa pagbabago ng panahon, ang pagpapahalaga sa wika.

20. Ating pahalagahan, at sagipin ang wikang naggunita.

21. Sayaw ng puso, wikang pambansa.

22. Hanapin ang wika, at maranasan ang kaligayahan.

23. Kayang-kaya natin pangalagaan ang wika.

24. Ang wika ay sagisag ng lahi at kultura.

25. Wikang Filipino, anumang karangyaan ay walang matatawaran.

26. Tanging wika, sana'y magtagumpay.

27. Wikang Filipino, pagyamanin mo, at sariling atin tayong lahat.

28. Magdala ng pagmamahal sa wikang kinagisnan.

29. Sa pag-ibig at iba pang bagay, wika ay iisang barometro.

30. Magmahal ng wika, magmahal ng sariling atin.

31. Lumikha ng pagkahaba-habang pag-asa, sa pamamagitan ng wika.

32. Mahalin at bigkasin natin ang wika ng ating bayan.

33. Masiglang wika, kulturang ginagamit.

34. Walang maiiwan sa pagtitiwala sa wikang Filipino.

35. Ating pangalagaan ang wika, sa susunod na henerasyon.

36. Ang wika, digmaan ng pagkakaisa.

37. Wikang Filipino, tulungan tayong pag-ibayuhin.

38. Hayaan nating pumalakpak ang buong mundo, sa wikang Filipino.

39. Hindi magkakawawala ang kahalagahan ng wika, hangga't nananatili tayong magkapuwang, at nakikipagpalitan ng mga ideya, sa kaisipan ng bawat Pilipino.

40. Wikang Filipino, ating unang tangkilikin.

41. Bigkasin ang wika, bigkasin ang buhay.

42. Tagumpay ng sariling atin, matatamo sa pagpapahalaga sa wika.

43. Paghanga sa wikang Filipino, hindi magkakaputi at hindi magbabawas.

44. Maging proud sa sariling wika, magpamalas tayo ng kahalagahan nito.

45. Hapi-hapi-yeng-yeng sa bukid, Wikang Filipino ang gunting.

46. Wikang Filipino, pag-ibayuhin, sa buhay ay magpaginhawa.

47. Yakapin ang wikang kinagisnan, kahit sa panahon ng sobrang hirap at pagsubok.

48. Ang wika, tatak ng malasakit at pagmamahal sa bayan.

49. Wikang Filipino, hinding-hindi magkakalayo.

50. Walang bagong isip, kung hindi marunong magmadali.

51. Gumawa ng kasaysayan, sa pamamagitan ng wikang Filipino.

52. Mahalin ang wikang Filipino, at sana'y laging mapanatili.

53. Pasalamat kayong lahat, sa wikang mencionado.

54. Syempre lang, ang wikang Filipino lagi won.

55. Ipagdiwang natin ang wikang naggunita, sa bawat oras at panahon.

56. Manalig at magdangal sa wikang bayang sinilangan.

57. Isulong ang wika, upang umunlad ang bansa.

58. Pag-ibig sa wika, pagpapahalaga sa sarili.

59. Kung hindi mamahalin ang wika, sino pa?

60. Bawat salita'd uri ng pandama, sa wikang Filipino'y may kahulugan.

61. Ang wikang kinagisnan, kulay ng kasaysayan.

62. Ipaglaban natin ang wikang Philippine, ito ay ating pagsisikap.

63. Bawat Pilipino'y mangingibabaw, sa pag-ibig at pagpapahalaga sa wika.

64. Maalagaan ang wikang Filipino, alang-alang sa susunod na henerasyon.

65. Pagpapahalaga sa wikang kinagisnan, hamon sa bawat Pilipinong tapat.

66. Pagsulong ng wika, mahalaga sa pag-iral ng bayan.

67. Kababayang mahal, ipakita ang halaga ng wikang atin.

68. Gamitin ang wikang Filipino, upang magtagumpay sa buhay.

69. At kahit may bago at hiram, ang wikang Filipino ay ipanalo.

70. Wikang Pilipino, dugo't pawis, para sa maunlad at magandang bukas.

71. Kung mahal mo ang bayan, kailangang pag-asikaso mo ang wika.

72. Mahalaga ang wikang kinagisnan, sa pagkakaisa ng bayan.

73. Pagmamahal sa sariling atin, pag-ibayuhin ang wikang bayan.

74. Ang wikang Pinoy, masiglang pag-asa sa kinabukasan.

75. Pagpapahalaga sa wikang bayan, tunay na pagpapakabuti ng sarili.

76. Matangkad at magaling, gamit ang wikang Pilipino.

77. Mahalaga ang wikang bayan, pangangalagaan at pagyayamanin.

78. Wikang Filipino, kailangan sa inyo anumang under.

79. Halina't sumama, simulang itaguyod ang wikang bayan.

80. Tulungan natin ang bawa't isa sa pag-develop nito.

81. Ipagmalaki ang wika, sa bawat tahanang Pilipino.

82. Tanging wika ay pagkakilanlan, ng ating malakas at pagmamalaki.

83. Hindi kayang talikuran, ang wika ng ating nakaraan.

84. Ang wika, simbolo ng kasarinlan ng bansang bayan.

85. Pagsusulong ng wika, pagpapahalaga sa ating lasap.

86. Hindi lang wika, kundi kaluluwa ng bansa.

87. Wikang Filipino, minahal at pinapahalagahan.

88. Pagbibigay ng pagpapahalagang buhay, sa wikang kinagisnan.

89. Magbigay sa bawa't tao, pagpapahalaga sa wikang Filipino.

90. Sana'y hindi lumipas, ang pagiging may pagmamahal sa wikang Filipino.

91. Ang pagka-Pilipino, simula sa pagpapahalaga sa wika ng atin.

92. Lumalawak at nagsasabat, kahit marami pang gusto mangyari.

93. Tunay na wika ng pinoy, nagsisimula sa sariling puso.

94. Sa wikang Filipino, malakas, handang ipaglaban kahit saan.

95. Pagsasabuhay ng wika, pagpapahalaga sa sariling halaga.

96. Ipagmalaki ang sariling wika, kasabay ng pagiging Pilipino.

97. Ang wika ang sandatang kailangan, sa pagtitiwala at paggalang sa sariling bansa.

98. Ipakitungo ang wika sa malatapang, bilang tanda ng ating kasiguraduhan.

99. Tulungan nating palakasin, ang wikang kinagisnan.

100. Hindi natin kayang magsalita kung wala ang wikang Filipino.

To create a memorable and effective Linggo ng wika slogan, it is important to keep it simple, concise, and impactful. Ideally, the slogan should reflect the values and essence of the event while encouraging participation from the community. Including catchy phrases or puns in the slogan can also help make it more memorable. by using words like Filipino, language, heritage, and culture can be effective in highlighting the importance of the celebration. It is also helpful to use local dialects or languages to make the slogan relatable to the intended audience. Brainstorming sessions can be conducted to generate more ideas and to come up with a final slogan that resonates with everyone. Overall, a well-crafted slogan can help attract more attention to Linggo ng wika, inspire people to take part, and create a positive impact on local language and culture.

1