April's top maagang pag aasawa slogan ideas. maagang pag aasawa phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2024

Slogan Generator

Maagang Pag Aasawa Slogan Ideas

The Power of Maagang Pag Aasawa Slogans: Promoting Positive Messaging to Prevent Teenage Marriage

Maagang pag aasawa slogans are catchy phrases or statements aimed at promoting awareness about the negative consequences of teenage marriage. These slogans are important in educating young people about the potential harm that can come from getting married too young, such as the disruption of their education, psychological and emotional stress, and financial difficulties. Effective Maagang pag aasawa slogans not only communicate a clear message that encourages responsible behavior but also resonate with the intended target audience. For example, "Delaying Marriage Isn’t a Curse, It Paves the Way for a Better Future" and "Focus on Yourself First, Love Will Come Later" are powerful and memorable slogans that emphasize the importance of self-development and education before considering marriage. Such slogans encourage young people to prioritize their goals and aspirations before considering a lifelong commitment, making them highly effective in preventing teen marriages. Ultimately, the use of Maagang pag aasawa slogans is a vital tool in promoting education, awareness, and responsible behavior among young people.

1. "Maagang pag-aasawa, maganda ang bukas mo."

2. "Maaga man nakakasal, di ka naman nabibilang."

3. "Sa pagmamahalan walang oras, maaga man o huli."

4. "Early love, early commitment."

5. "Kasama ang pag-ibig sa bawat tao, ngunit ang may tapat na ibigay ay hindi biro."

6. "Kung tunay na mahalaga ang tao, bakit pa magdadalawang isip?"

7. "Seryosong pag-ibig, maagang pag-aasawa."

8. "Maagang pagmamahal, maagang pagpapakasal."

9. "Ligaya ng buhay, hatid ng tunay na pagmamahal."

10. "Huwag pagsisihan ang pag-ibig, lalo na kung ika'y tunay na magmahal."

11. "Pag-ibig na maaga, hindi nababaliw."

12. "Huwag mag-atubili, kung mahal mo't siya'y tunay na mahal ka."

13. "Maaga man o huli, ang pagmamahalan ay higit sa lahat."

14. "Nasa pagmamahal ang tunay na saya, kaya huwag magpapahuli."

15. "Magsama habang maaga, buong buhay magkakasama."

16. "Huwag ng magpatagtag, kung mahal niyo't maligaya'y magpakasal na."

17. "Kahit maaga, kung mahal niyo't kasama sa buhay ay wag ng magdalawang isip."

18. "Ang pagmamahal ay hindi tinatanggap, kundi pinipili."

19. "Higit sa lahat ng bagay, nasa pag-ibig ang tunay na suwerte."

20. "Sa tunay na pagmamahal, walang sakitan o lihim na kahilingan."

21. "Kung mahal mo siya, bakit pa mag-aantay?"

22. "Wag mag-atubiling magpakasal, kung puso mo ay tunay at tapat."

23. "Mahalin mo siya sa bawat araw, para sa bawat sandali'y kayo'y magkasama."

24. "Maagang pag-aasawa, siguradong walang mababalewala."

25. "Kung mahal niyo't kayo'y maligaya, dapat magkasama na kayo habang buhay."

26. "Hayaan niyong ang tunay na pagmamahalan ay maghari."

27. "Ang pag-ibig ay hindi nangangapa sa oras, maaga man o huling lahat ay masaya."

28. "Wag mag-atubili, kung kasama mo na ang buong buhay."

29. "Pag-ibig na maaga, buong buhay naglalaho."

30. "Kung kayo ay tunay na nagmamahalan, walang pagdududa."

31. "Sa tunay na pagmamahal, walang lihim na tampuhan."

32. "Huwag ka nang magtiis, kung mahal mo ay magpakasal ka na."

33. "Salamat sa pag-ibig na maaga, tayo'y magkasama habang-buhay."

34. "Hindi hadlang sa pag-ibig ang oras, ang importante'y tunay ang damdamin."

35. "Mahalin sa oras, agapangin sa pagpapakasal."

36. "Kung tunay ang pagmamahal, bakit pa mag-aantay?"

37. "Maaga man o huli, sa pag-ibig ay makakatagpo ng ligaya."

38. "Kung kayo'y magkakasama, habang buhay magpakasal na."

39. "Ang tunay na sumusuyo, hindi naghihintay lang."

40. "Pag-ibig na maaga, nagdudulot ng wagas na saya."

41. "Huwag mag-atubiling magpakasal, kung katuparan ng pangarap mo."

42. "Lahat ng tao'y nangangailangan ng pag-ibig, walang kasiguraduhan kung kelan ito kukunin."

43. "Seryosong pag-ibig, seryosong pag-aasawa."

44. "Ang mahalaga'y ika'y maligaya, kasama ng pagmamahal na tunay."

45. "Laging puso ang masusunod, pagmahal mo sa kanya ay tunay."

46. "Maagang pag-aasawa, tapat na pag-ibig ang maipapamalas."

47. "Salamat sa pag-ibig na tunay, kayo'y magpakasal na ngayon din."

48. "Ang tunay na pagmamahal ay hindi basta-basta sumusuko."

49. "Kahit bukas, ngayon o kahapon, kung nagmamahal ka dapat isang taong buo nang kasama."

50. "Magtagumpay sa pag-ibig, magpakasal habang maaga."

51. "Wag mo ng dagdagan pa ang pagdaramdam, magpakasal na't makakalimutan na."

52. "Kahit ano pang oras, magpakasal habang in lab ka pa rin niya."

53. "Ibigin ang lalaking disenteng tingin, dati ay humahanga ka."

54. "Kung ayaw mo nang malungkot, magpakasal na habang maaga pa."

55. "Sayangin ang pag-ibig, magpakasal na't kayong dalawa ay magiging isa."

56. "Maaga man o huli, magpakasal para'y ika'y kiligin sa buhat ng umaga."

57. "Walang may karapatan sa tunay na pagmamahal na ika'y magparamdam."

58. "Pag-ibig na maaga, wag na magpatagtag."

59. "Kahit ano pa ang sasabihin ng iba, kung mahal mo yan, eh di ika'y magpakasal."

60. "Magpakasal na ngayon din, para sa bukas na puno ng pagmamahal."

61. "Kung totoong mahal mo yan, eh di pakasalan mo sa lalong madaling panahon."

62. "Ang tunay na pag-ibig, di mo namamalayan na kayo'y magpakasal na."

63. "Ang pag-ibig'y walang pinipili, magpakasal na kung kayo'y para sa isa't isa."

64. "Ang buhay ay maikli, magpakasal na habang may pagkakataon pa."

65. "Wag ng pumayag mag-antay, magpakasal na habang maaga pa."

66. "Isang araw lang ihahanay, magpakasal na habang maaga."

67. "Wag matakot, magpakasal na at kayo'y magiging isa."

68. "Ibigay ang tunay na pag-ibig, magpakasal na habang maaga pa."

69. "Wag nang mag-atubili, magpakasal na sa iyong mahal."

70. "Pagmamahal at pagpapakasal, hahanapin sa halos ditong lahat."

71. "Magpakasal na upang di na magdulot ng mahal na paghihintay."

72. "Sa tunay na pagmamahal, siya na ang araw at buwan."

73. "Magpakasal na habang masigla pa ang buhay."

74. "Maagang pag-ibig, maagang pagpakasal."

75. "Dumating ang pag-ibig, inantay ay tunay."

76. "Sa pag-ibig huwag magpadelay, sa taong mahal mo ay magpakasal."

77. "Maaga man o huli, sabay sa bukas ng totoong mahal."

78. "Sa pag-ibig hindi na kelangan ng testing, siguradong dapat na kayo ay magpakasal."

79. "Kung mahal mo siya, wag na magatubili, tayo'y magpakasal sa dating."

80. "Maagang pag-aasawa, maagang buhay magkasama."

81. "Kahit anong sabihin ng iba, kung tunay na mahal mo na yan, magpakasal na."

82. "Ang pag-ibig'y wag dadalawang isipin, magpakasal na sa taong tunay mo nang mahal."

83. "Sa pagpapakasal, tingnan mo siya sa harapan, at sabihin na ang hilingan."

84. "Maagang pag-aasawa, walang patumpik-tumpik na pagsasama."

85. "Kung mahal mo wag ka ng mag-atubiling magpakasal kayong dalawa."

86. "Ang pag-ibig na totoo'y tunay na naghihintay, kaya magpakasal na habang hindi pa huli."

87. "Maaga man o huli, tunay na pagmamahal ay kapag nagpakasal na kayo."

88. "Sa tunay na pagmamahal, di nagpapadala sa takot."

89. "Kung tunay ang pag-ibig, wag ng magatubiling magpakasal."

90. "Hindi na kelangan ng paliwanag, kung mahal mo siya, magpakasal ka sa kanya."

91. "Ang totoong pag-ibig, laging tunay at may kasamang pagpakasal."

92. "Mahalin, magpakasal, at magmahal kayo ng tunay habang buhay."

93. "Sa pag-ibig, wag magpapadalos-dalos, dapat consistent at maagang magpakasal."

94. "Sa tunay na pagmamahalan, walang dapat ikatakot kaya magpakasal kayong dalawa."

95. "Magpakasal tayo ng maaga, ngayo'y maligaya, bukas ay wagas magmahal."

96. "Hindi na kelangan magpagpahirap, magpakasal na habang mahal mo pa."

97. "Maaga mahalin, maaga magpakasal."

98. "Walang mas mahalaga kaysa sa tunay na pag-ibig, kaya magpakasal na kayong dalawa."

99. "Sa madaling panahon, magpakasal ka na sa taong mahal mo."

100. "Sa pag-ibig, wag mag-antay ng higit pa, magpakasal na habang maaga pa."

Creating memorable and effective Maagang pag aasawa slogans can be challenging but here are some tips and tricks to help you achieve more impact. First, make sure that your slogans are short and straightforward. This way, people can easily remember and share your message. Second, use persuasive language to convince people about the importance of avoiding early marriage. Third, add humor or puns to inject personality and catch attention. Finally, consider including a call to action that encourages people to spread your message to their own circles. Some new slogan ideas could be "Say no to early vows. Say yes to life goals", "Don't rush to say I do - let life be your guide" or "Marriage is not a race. Pace yourself and grow." Remember, preventing early marriage is critical to promoting quality education, improving health outcomes and strengthening economic development in our communities.

11 Home page for the world's business leaders - Forbes, business and financial news
Copy

Magazine Slogans 
12 Building our future. Page by page. - Seaford District Library
Copy

Library Slogans 
13 We are all on the same page. - The South African Library for the Blind
Copy

Library Slogans 
1    2     3      Next ❯