December's top nutrition month tagalg slogan ideas. nutrition month tagalg phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Nutrition Month Tagalg Slogan Ideas

Unlocking the Importance of Nutrition Month Tagalog Slogans

Nutrition Month is a yearly observance celebrated in the Philippines every July. It aims to raise awareness about the importance of healthy eating and proper nutrition. One of the essential components of this event is the Nutrition Month Tagalog Slogan. These are catchy phrases that aim to promote a specific theme for the year's event. These slogans are important because they serve as reminders for people to practice healthy eating habits and maintain a healthy lifestyle all year round. Effective slogans can instill a sense of responsibility and encourage individuals to take action towards their health goals. A great example of an effective slogan is "Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan!" It addresses the pressing issue of hunger and malnutrition and emphasizes the need to work together to combat it. The repetition of the word "sama-sama" makes the slogan memorable and encourages collective efforts towards a solution. The use of the Tagalog language also makes it more relatable to Filipinos. Nutrition Month Tagalog slogans may be short and simple, but their impact is significant. They serve as a rallying cry for Filipinos to prioritize their health and take steps towards a healthier lifestyle.

1. Sa nutrisyon, katawan mo’y mamumula.

2. Mahalaga ang wastong nutrisyon, magandang kalusugan ang sagot nito.

3. Kumain ng sapat at masustansyang pagkain, para hindi magkasakit sa sakit na kinakain.

4. Nutrisyon ang susi sa wellness, kaya mag-ingat sa pagkain at tama ang tamang timing.

5. Maging healthy at magpakain nang tama, makalikha ng mas mahabang buhay ng lubusan ang tama.

6. Huwag maging tambay, mag-ehersisyo araw-araw.

7. Gulay at prutas, dapat lagi sa plato, para healthy na at kakayahan ng katawan maging perpekto.

8. Hugutin sa wika ang nutrisyon month, para sa masiglang kalusugang hindi sasama ang loob pagkainin.

9. Para sa malusog na katawan, kumain ng tama at sapat na pagkain.

10. Tandaan, gutom ay hindi laging uhaw, kaya huwag kalimutang kumain ng masusustansyang pagkain aran maging healthy.

11. Iwasang kainin ang mga pagkaing may pakamay na kahit na hindi iyong apektado.

12. Kung gusto mong may kalamnan at laging healthy, mag-inom ng gatas dalawa ang tama ay masalan.

13. Sa malusog na katawan, malakas ang loob, nutrisyon ang sagot kaya tama na ang pagkain ng junk food.

14. Tama ang gamit ng kalamansi sa pagkain, mahalaga sa nutrisyon, lalo na sa kalusugan.

15. Lagi isaisip na ang tamang araw-araw na diet ay magandang ikayaman.

16. Ang kalusugan ay kayamanan, kaya pag-aralan ang tamang pagkain.

17. Anumang pagkain mapagbigyan, mayroong alam ang mga doktor at nutritionist sa mga nutrisyon.

18. Para sa long-term health, piliin ang natural na pagkain at iwasan ang mga pagkain na maraming kemikal.

19. Tama ang sangkap ng pagkain kung walang additive at preservatives, kaya ang habol lang ay mga kemikal mas mabuti pa ang malinis.

20. Kung kayo ay manok, ha ha ha ha walang kwenta pare, tamang pagkain lang ang kailangan niyo.

21. Malusog na katawan ay kapakinabangan ng buong bayan, kaya huwag kalimutan ang wastong nutrisyon.

22. Magdagdag ng manok sa plato, upang mas pumapayat nang hindi nagagambala.

23. Nourishment is the key if you want to find a new reason to live.

24. Ang obra maestra ng katawan ay bunga ng tamang nutrisyon.

25. Sa nutrisyon, may maganda at masama, ang iyong kalusugan ang maghahatid ng desisyon.

26. Kung gusto mo ng long-term health, kain ng balang araw ng pagkain.

27. Tumatagal ang maganda kung susundin ang tikim lang at natural na pagkain.

28. Mahalaga ang pagkain na may freshness at aroma, para sa kalusugan at energy na patuloy na umaangat.

29. Ang kinakain ay hindi lang tungkol sa calories, dahil sa mga tamang sustansya, pwede magpatibay.

30. Walang shortcut sa kalusugan, walang easy way out sa tamang nutrisyon.

31. Health is wealth, and it starts with the right nutrition.

32. Huwag magtipid pagdating sa iyong kalusugan, kainin ang healthy at ibahan ang katawan na kailangan.

33. Matakot sa mga hindi karapat-dapat na additives, kainin ang natural at iwasan ang aburger ng hatinggabi o mga sugar-free!

34. Ang mga pagkain ay tulad ng building blocks, kung mayroon kang tamang sangkap, nasa ayos ang kalusugan mo.

35. Ang wika ng nutrition ay may kasuso na mag-ugnay sa kahalagahan ng tamang fitness.

36. Kumonsumo ng masusustansyang kakanin, para magkaroon ng kinikilalang bodies.

37. Tamang nutrisyon, para sa matibay at malakas na katawan.

38. Isang maliit na hakbang para sa tamang nutrisyon, isang malaking hakbang para sa pangkalahatang kalusugan.

39. Mukhang gusto ng mga prutas, gulay, karne, at fish; kaya dapat ang diet natin ay walang bisyo na mang-aasar.

40. Nutrisyon ang sagot sa tomang kalusugan; upang magpatibay mamilinggy sa tamang sustansya.

41. Magkain nang tama, para malakas at hindi magkadeng, kaya huwag kalimutan ang pagkain na mga bitamina ay bokawe na rin.

42. Nutrisyon ay pangangalaga ng kalusugan, kumain ng sapat sa panahon, upang hindi mapahiya sa number games.

43. Habang kain buong sustansya,pagpalakas ay kahusayan, tamang pagkain ay tatak ng kanyang husay.

44. Tulad ng tahanan, kung walang sustansya, magdurugo ang kaloob-looban; kaya kumain ng masusustansyang pagkain upang maging malakas ang inyong lakas ng loob at pang araw-araw na kaya.

45. Ang kalusugan ay importante sa babae’t lalaki, kaya tamang pagkain ay ang ilalapat natin ngayon!

46. Sa nutrisyon, may mga technical terms, kaalaman ay importante, para sa wastong pagpapasya.

47. Tamang nutrisyon, hindi maglilipat sa iba, tama lang sa sa tamang healt at labanan ang katakutan.

48. Malusog na katawan, malakas ng loob, nutrisyon ang sagot, di’w ba’t tama ito parang rubber.

49. Kung ang balak ninyo’y magluto, siguraduhin lang na mga healthy foods ang papa-tikim ng inyong mga labi.

50. Iwasang magbuntis kung walang panahon sa tamang nutrition, kung walang masusustansiya, magdurugo ang kalusugan natin.

51. Kung gusto mong magkaroon ng palaging nag-iisang masaosol, kumain nang sayote, kamote, at brokuli.

52. Nutrisyon lang ang sagot sa malusog na buhay, kaya kailangan huwag kalimutan ang mga bitamina at mineral, para maging buhay na kumukuti-kutitap.

53. Ang mga pagkain na sobrang maasim ay di maganda sa tao, kaya iwasan ito at piliin ang tamang pagkain!

54. Tamang nutrisyon at para sa kalusugan, kumain nang sapat at masusustansiya nang tumayo kang malakas at may lakas ng loob.

55. Maraming paraan upang maging malusog, ngunit walang mas mahusay kundi ang pagpili ng mga sustansya riskya kathang-isip.

56. Walang gaganda kahit ang gastos ay magkakasinghalaga, kaya siguraduhin na lamang na kumain ng mga balanced na pagkain.

57. Kung ikaw ay mayroong gabay ng tamang nutrisyon, hindi ka hahayaang maging malit, dahil mahalaga sa kanila rin ang tamang pagkain.

58. Ang kalusugan ay nakatagong kayamanan, kaya mahalaga sa atin na kumain ng healthy meals at umakto nang maalinsangan.

59. Ang tamang nutrisyon ay hindi lang tungkol sa kumain nang tama at sapat, ito ay tungkol din sa mga wastong paraan ng pagluluto!

60. Kahit mukhang mahirap, mahalaga ang tamang nutrisyon, kaya dapat mag effort para maisama sa kanyang misyon.

61. Sa tamang nutrisyon, umiwas sa sobrang asin, alamin ang sangkap ng pagkain, upang maprotektahan ang kalusugan.

62. Pagkain na hindi sapat sa sustansya, nangakalaltas ng karunungan, kaya ating unawain kung mahalaga ang tamang nutrisyon.

63. Dahil sa tamang nutrisyon, nasusulong ang kalusugan, kumain ng mabuti at maglaan naman ng oras sa regular na ehersisyo.

64. Mabuti sigurong simulan na ang healthy living, kainin ang mga masusustansyang pagkain habang hindi pa walang wakas ang kalusugan.

65. Walang problema sa pagiging mataba, ang mahalaga ay malakas at hindi magkasakit dahil sa kakulangan ng sustansya sa katawan.

66. Sa tamang nutrisyon lagi ay magpakain nang tama at masusustansya, para palaging may lakas ng loob at hindi magtitiis dahil sa pagiging gutom.

67. Kumain ng sapat at tamang pagkain, upang lagi isang bata ang katawan, mga bawal na pagkain at kainin ay hindi na muling babangan.

68. Eat right, live long, and be strong, that's what nutrition month's all about!

69. May bagong mukha na ngayon ang kalusugan dahil sa tamang nutrisyon, kaya isama na rin natin ang tamang ehersisyo sa ating araw-araw.

70. Ang kalusugan ay nakasisigla ng buhay, kaya kailangan natin ang tamang sustansya upang maging malusog at buo ang ating loob.

71. Ang galing ng tamang pagkain ay kasabay na ang malaking kalusugan, kaya huwag magpatumpik-tumpik pagdating sa wastong nutrisyon.

72. Masaya ang kalusugan dahil sa tamang nutrisyon, ating alamin ang bawat sustansya upang palaging may lakas ng loob at hindi magkasakit.

73. Sa tamang nutrisyon, ang mga piling pagkain ay totoong nakakapagbigay-kilala ng tamang kalusugan, ating aralin at samahan nang oras para sa tamang blood pressure.

74. Magaling ang tamang nutrisyon sa kalusugan, kumain nang healthy at sapat, upang hindi mangamba sa mga killer diseases.

75. Ang magandang kalusugan ay hindi naman basta-basta lang nangyayari, kaya kinakailangan natin ang tamang nutrisyon at regular na ehersisyo.

76. Isuna sa lahat ang kalusugan, mag-ingat sa diet at lifestyle dahil hati-hatihin talaga natin ito.

77. Ang Kagandahan nang tamang nutrisyon ay ang kakayahan nang ating katawan na maging healthy, promising, at happy.

78. Maging masigla sa lahat ng uri ng gawain gamit ng tamang nutrisyon upang maging malakas ang iyong loob at matibay ang iyong kalusugan.

79. Gumawa ng pagbabago sa mga pang-araw-araw na pagkain upang maging mas malusog at masaya ang iyong kalusugan.

80. Dahil sa tamang nutrisyon, mas mabilis ang paglaki ng mga anak, ating paningin-sa-sulong at magbigay ng mga tamang sustansya.

81. Ang tamang ahit sa pagkain ay kasiguraduhan na ang buong katawan ay malakas, may panahon pa para magbalikat ng tamang nutrisyon, kaya simulan na.

82. Hindi dapat kalimutan ang tamang nutrisyon dahil hindi ito lamang nakakaapekto sa ating kalusugan, ito rin ang nagbibigay ng tamang kaalaman sa mga kadalasan nang kinakain natin.

83. Maski anumang edad, maski kahit na ganu pa mas malala ang iyong sakit, huwag kalimutan ang ayos na nutrisyon, magpakain nang tama at masusustansya.

84. Ang mga sustansya mula sa pagkain ay kasiguraduhan na mas malakas, masigla at mas healthy ang ating pangangatawan, kaya piliin nang hindi kalilimutan.

85. Para sa malusog na katawan at lakas ng loob, kumain ng hindi kalilimutang pagkain, may mga sustansya na tama at kailangan ng katawan.

86. Sa mga masusustansyang pagkain, may mga vitamins at minerals na importante sa pagpapakain ng ating katawan, samahan ng ehersisyo upang laging kasiglaan!

87. May maitutulong ang tamang nutrisyon sa ating lifestyle, pagpapakain ng tamang pangangailangan ng katawan, ating halina andida at ating maihain.

88. Tamang nutrisyon ang kayamanan ng bawat pamilya, upang laging maging healthy at malakas ang loob ng sinumang kasama sa kanila.

89. Ang tamang nutrisyon ay hindi lamang tungkol sa savour at lasa ng pagkain, nakatuklas din ito ng bagong kahalagahan ng haplos mo sa araw-araw na pagpasok ng kalusugan sa boyfriend.

90. Magpatunay sa mundo na mayroon tayong patuloy na pagkain sa kakayahan ng katawan. Ito ay masigla dahil sa tamang nutrisyon, kaya isama ito sa ating araw-araw na buhay.

91. Bago maglaba o mamili ng groceries, siguraduhin na susundin ang tamang nutrisyon, nakakatulong ito sa kalusugan nang katawan at sa kanyang lakas.

92. Dahil sa tamang nutrisyon, ang kalusugan ay kasing importante ng perang napapakinabangan, upang palaging kasiguraduhan ng magandang kalusugan.

93. Magpatunay sa mundo sa tunay na kahulugan ng kalusugan, simulan sa magandang nutrisyon, upang hindi magkasakit at palaging masigla ang katawan.

94. Ang kalusugan ay kayamanan, kaya huwag itong pabayaan, gamitin ang tamang nutrisyon para palaging malakas ang loob at kalusugan.

95. Para sa naiiwang susunod na henerasyon, magpatunay ng tunay na kalusugan, siguradong dala ng tamang nutrisyon.

96. Piliin ang tamang pagkain, alamin ang sangkap, upang masigurado ang kalusugan.

97. Isulong ang kalusugan at tamang nutrisyon, para mas magiging malakas ang loob at katawan.

98. Ang tamang nutrisyon ay kasalukuyan nang trending sa buong mundo, dahil sa kalusugan na ibinibigay nito.

99. Masigla ang tamang nutrisyon, sapat na pagkain at ehersisyo, dahil sa masiglang kalusugan at masetlong buhay.

100. Ienjoy ang tamang nutrisyon kasama ang kaibigan at pamilya. Makakatulong ito sa ating kalusugan, habang masigla ang tibok ng ating puso.

When it comes to creating impactful Nutrition month slogans that stick, you need to craft a message that speaks to your audience, inspires action, and resonates with their values. Some tips and tricks to keep in mind include using simple and catchy phrases, playing on emotions and humor, highlighting the benefits of a balanced diet, and using visuals that illustrate the message. You can also tap into current trends or issues, use puns or wordplay, incorporate local or cultural references, and personalize the message to your target group. The key is to make your slogan memorable, shareable, and actionable, so that it motivates your audience to make healthy choices and adopt positive habits that support their well-being. Overall, Nutrition month is a great opportunity to raise awareness about the importance of good nutrition and promote healthy eating habits, so use your creativity and imagination to design slogans that inspire and empower your community.

Nutrition Month Tagalg Nouns

Gather ideas using nutrition month tagalg nouns to create a more catchy and original slogan.

Nutrition nouns: food, victuals, organic process, science, alimentation, nourishment, nutriment, biological process, scientific discipline, nutrient, aliment, sustenance
Month nouns: unit of time, period of time, time period, period, time unit, calendar month

Nutrition Month Tagalg Rhymes

Slogans that rhyme with nutrition month tagalg are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Nutrition: dietitian, volition, ignition, mathematician, supposition, presupposition, transmission, transition, remission, repetition, admonition, precondition, predisposition, juxtaposition, titian, condition, attrition, physician, abolition, petition, permission, dietician, in addition, decomposition, clinician, superstition, fruition, reposition, ambition, musician, mission, malnutrition, omission, exhibition, obstetrician, acquisition, tactician, technician, exposition, expedition, redefinition, mortician, imposition, proposition, ammunition, politician, tradition, pediatrician, position, optician, cognition, deposition, electrician, inquisition, extradition, apparition, decommission, intuition, partition, magician, patrician, academician, recondition, commision, logician, suspicion, commission, recognition, erudition, inhibition, recission, munition, definition, theoretician, addition, competition, composition, admission, sedition, requisition, submission, search and destroy mission, rendition, edition, coalition, audition, beautician, fission, dentition, rhetorician, statistician, prohibition, opposition, premonition, contrition, disposition, emission, intermission, demolition, tuition
24 Silk. Beyond nutrition. - Silk Soymilk
Copy

Milk Slogans 
1    2     3     4     5     6    ...  10      Next ❯