September's top pakikibaka para sa bayan slogan ideas. pakikibaka para sa bayan phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Pakikibaka Para Sa Bayan Slogan Ideas

Pakikibaka para sa Bayan slogans: The Power of Words for People's Struggle

Pakikibaka para sa Bayan slogans are powerful expressions of the people's struggle for change and justice in the Philippines. They are short, catchy, and poignant affirmations that inspire and mobilize people in their fight for their rights and welfare. These slogans use Filipino language and culture to convey messages on various issues, such as land reform, human rights, workers' rights, environmental protection, and national sovereignty. Their effectiveness lies in their simplicity, clarity, and relevance to the people's daily struggles. Some examples of memorable and effective Pakikibaka para sa Bayan slogans are "Makibaka, huwag matakot!" (Join the struggle, don't be afraid!), "Karapatan ng mamamayan, ipaglaban!" (Defend people's rights!), and "Lupa para sa magsasaka, hindi sa magnanakaw!" (Land for farmers, not for thieves!). These slogans embody the spirit of the Filipino people's determination and resilience to fight for a better future. In summary, Pakikibaka para sa Bayan slogans serve as a rallying cry and a tool for collective action towards genuine change and progress in our society.

1. Bayan muna bago sarili, pakikibaka handa sa lahat ng hamon.

2. Sa laban para sa bayan, hindi dapat may manalo o matalo, lahat ay dapat maging magkakampi.

3. Bayan natin, bawal magpabaya, kailangan ng bawat isa sa pakikibaka.

4. Sa pakikibaka ka magiging tunay na bayani, sa bayan ka magpakailanman.

5. Tungkulin mo na magbahagi at maglingkod sa bayan, hindi maging pasaero lamang.

6. Handog buhay para sa bayan, mahal ang kalayaan at kapakanan.

7. Walang iwanan sa paglaban para sa bayan, sama-sama tayo sa laban.

8. Lakas ng loob at pagmamahal sa bayan, kailangan sa pakikipaglaban.

9. Mapagkalinga at may paninindigan, mga katangian ng tunay na bayani.

10. Sa bawat hakbang sa pakikibaka, isang pagkakataon para sa bayan.

11. Kahit hindi na makikita, ngiti ng bayan ay handa naming taglayin.

12. Hindi mahalaga ang tagumpay, kundi ang isinigaw ng bayan.

13. Sa mga hamon ng buhay, bayan ang pinakamahalaga.

14. Handa kaming magpursigi sa pakikibaka, para sa bayang minamahal.

15. Ang mga taong handang sumuong sa laban para sa bayan, sila ang tunay na may puso para sa kabanatan.

16. Maging giting ng bayan, alagaan ang kalayaan.

17. Ipagtanggol ang kalayaan at kapakanan, kahit anong sakripisyo.

18. Bayan natin, mamayan muna, pakikibaka pangalawa.

19. Walang patid na kamaong sakop ng mga taong handang magserbisyo sa bayan.

20. Ang pagiging aktibo sa politika, isa sa mga paraan upang mapangalagaan ang ating bayan.

21. Ipaglaban ang karapatan ng mga mahihirap, pumili ng lider na magmamalasakit sa bayan.

22. Sa bawat paraan ng pagkakaisa, magkakaroon ng pagbabago sa ating bayan.

23. Binubuo ng mga taong nagmamalasakit sa bayan, ang tunay na buhay ng isang nasyon.

24. Sumulong, huwag magpatinag, hangga't may mga pangako pa, ipaglaban ang bayan.

25. Kagitingan at lakas ng loob, para patuloy na lumaban para sa bayan.

26. Kaya lagi naming sinasabi, "Para sa bayan, kaya naming magalay".

27. Bumangon, mangarap, ipaglaban ang bayan, at sa huli ay mananalo.

28. Kailangan ng mga tunay na bayani, upang ang bayan ay magtagumpay.

29. Kung mayroon tayong bayan, mayroon tayong kalayaan; kung wala, wala tayong kalayaan.

30. Kalayaan ang ipaglaban, kahit anong sakripisyo; walang katapusan na pakikibaka, hangga't hindi natatapos ang laban.

31. Hindi magbibitiw, hindi susuko, patuloy na lalaban para sa bayang mahal.

32. Mapanuring pag-asa, mga kabataang handang magsakripisyo para sa bayan.

33. Sa bawat pagkukusa, sa buning puso't giting, maglalaban para sa katarungan at kalayaan ng bayan.

34. Nagkakaisang hangaring maging malaya, sa pagbibigay ng inisyatibo sa pakikibaka ng bayan.

35. Bukluran ng lahat, labanang tunay, isaalang-alang ang kapakanan ng bayan.

36. Ipaglaban ang ating gustong mangyari, para sa ikakabuti ng bayan sa pangkalahatan.

37. Walang nangingibabaw, dugo't pawis, para lang sa kapakanan ng bayan.

38. Tungkulin ng bawat mamamayan ang magpakatapat sa paglilingkod sa bayan.

39. Ang panibagong yugto ng pakikibaka, upang maihatid sa bayan ang katarungan at kalayaan.

40. Sa kamay ng mga taong may, kalayaan ay hindi mamamahagi; sa sama-samang pagkilos ng bayan, bawat mamamayan ay magiging malaya.

41. Nakatuon ang laban sa pangkalahatan, para sa ikabubuti ng bayan.

42. Hindi ito laban ng iilan, labang handa sa bayan.

43. Kailangan ng paninindigan upang sa wakas ng laban, magpatuloy para sa bayan.

44. Tanggapin ang hamon ng panahon, ipaglaban ang bayang nasa panganib.

45. Huwag maglilikha ng alitan, saan tayo ngayon kailangan ng pagkakaisa sa pakikibaka.

46. Hindi kasangkapan ng opisyal sa poder, labang handa para sa bayang mahal.

47. Kahit ang hamon ay nagpapahirap, mananatili sa loob ng pakikibaka para sa bayan.

48. Magpapakalakas upang sa huli'y manalo para sa bayan.

49. Bayang magiting, di luhod sa hamon, lahat magsama tayong lumaban.

50. Isang magiting na laban para sa bayang minamahal, hanggang sa kamatayan at kabilang buhay.

51. Ang pagmamahal sa bayan, hindi mamalayan ng uso, dapat hindi nakakalimutan.

52. Walang maliit na gawa, sakripisyong matutupad para sa bayan.

53. Maging dakila at puspusang lumaban, upang matamasa ang mabuti para sa bayan.

54. Ang taong tunay na nagmamahal sa bayan, laging umaatikabo na magbago.

55. Bayan natin ay ipinaglalaban, isinisigaw na malakas at tuluy-tuloy.

56. Puso't dugo sa pagtatanggol ng bayan, handang magbitaw ng dugo at pawis.

57. Mahalin nating bayan, may kasamang pagmamalasakit at inspirasyon.

58. Isang laban, isang diwa, ang bayan natin ay handa para sa laban.

59. Bawat laban sa bayan, kailangan ng paninindigan at kahandaan.

60. Bentang-benta sa bayan, ang maaliwalas na kinabukasan.

61. Ipaglaban ang wastong sistema, para sa iisang layunin ng lahat ng mamamayan ng bayan.

62. Gabayan ng konsensya, paglilingkod para sa kagalingan ng bayan.

63. Ipaglaban ang bayan, walang magaganap kahit walang patak ng pawis.

64. Walang pagsuko, walang iniisuko', para sa ikalalago ng bayan.

65. Walang iwanan, walang kawalan, at magtipon-tipon para sa bayan.

66. Tangkilikin ang lokal na hanapbuhay, upang maprotektahan at mapanatili ang isang progresibong bayan.

67. Kailangan ng taong nagmamalasakit sa bayan, handang-magbahagi ng kaisipang malaya.

68. Idisiplina ng sarili, upang sa bayan, manumbalik sa tamang landas.

69. Bayan natin, dapat pangalagaan, upang ang pangarap ay makamtan.

70. Pinagsama-samang pagsisikap, upang maabot ang iisang layunin – makamtan ang layunin ng bayan.

71. Maipaglaban ang bayan kahit anong sakripisyo pa, upang maiwasan ang mabigat na hanapbuhay.

72. Nagkakaisang pangarap, upang malasap ang tagumpay ng bayang mahal.

73. Ang bayan ay magiging malaya, sa sama-samang pangaro ng lahat.

74. Bayang walang takot sa paglalaban, sa hangaring makamtan ang katarungan.

75. Tunay na pagmamalasakit, sa mga ibang tao at sa bayan.

76. Hindi mabubuo ang tagumpay ng bayan kung walang pagkakaisa.

77. Walang hanggang serbisyo, para sa ikalalago ng bayan.

78. Kailangan ng taong may malasakit sa bayan, upang magbunga ng kaunlaran.

79. Nakatingin ang bayan sa'yong mga pagkilos, kaya't handa ka ba sa hamon?

80. Isang bayan, isang pamilya, mga kasapi ng pakikibaka para sa kapayapaan ng lahat.

81. Kahit aking buhay ang makuha, kung ito ang kailangan upang ang bayan ay lumaya.

82. Ang tunay na linya ay nasa mabuting kinabukasan ng bayan.

83. Sumulong at huwag titigil sa pakikibaka, upang maihatid ang pangangailangan ng bayan.

84. Lumalakad tayo sa landas, nagbubuwis ng oras, inalay para sa bayan.

85. Walang katapusan ang pakikibaka, kung ang layunin ay maiangat ang bayan.

86. Sa lahat ng pagpapakumbaba, wag mawalay sa pangarap na maipahayag ang tagumpay ng bayang minamahal.

87. Bilang isa sa buong sambayanan, bawat isa'y kailangan ng tibay ng loob upang maipaglaban ang bayang mahal.

88. Ipaglaban ang karapatan ng lahat ng mamamayan, para sa isang maunlad at malaya naming bayan.

89. Pagkakaisang, kabuhayan, at kalayaan, kailangan ng bayan.

90. Ang tugon sa lahat ng hamon ng buhay, ay pagkilos para sa bayan.

91. Tumatag, nagpuputok ng mga hakbang upang mapanalunan ang labang aking inirereklamo ang bayan.

92. Tungkulin ng bawat isa, na magpakatapat sa bayan.

93. Magpakatao, serbisyong may puso, para sa ating bayan.

94. Tutok ang puso't isip sa bayan, labang walang takot, labang may kagitingan.

95. Sa bawat laban para sa bayan, kailangan ng katalinuhan, paninindigan, at lakas ng loob.

96. Bawat isa'y kailangan ng taas-noong paggawa, yugto ng kasaysayan upang maglakbay sa isang malaya at progresibong bayan.

97. Inaamin na may mga nakakaligtaan, ngunit kinakailangan ng bayang huwarang lingkod ng sambayanan.

98. Kailangan ng bayan ng mga mamamayan na handa sa lahat ng hamon, sa mga pagkakataon na nangangailangan ng pakikibaka.

99. Nagsisilbing gabay ang bayan, sa pagsasanib ng lahat sa iisang layunin.

100. Aking mga kababayan, sa laban para sa bayan – walang iwanan.

Creating an effective slogan for Pakikibaka para sa bayan requires a deep understanding of the struggles that our nation faces. It should be direct, meaningful and, most importantly, memorable. To create a memorable slogan, one must focus on the cause or issue that they are fighting for. Using strong, active verbs or power-packed phrases helps to motivate and inspire the audience. It's essential to keep the slogan concise yet catchy, as it should be easy to remember and recite. Some potential slogans could include "Bayan muna bago lahat" (Nation first before anything else), "Labanan ang katiwalian, ibalik ang dangal ng bayan" (Fight corruption, restore the nation's dignity), or "Tumindig para sa katotohanan at katarungan" (Stand up for truth and justice). By using phrases like these, individuals can create effective and compelling slogans that resonate with the people and inspire them to take action for the betterment of our nation.

Pakikibaka Para Sa Bayan Nouns

Gather ideas using pakikibaka para sa bayan nouns to create a more catchy and original slogan.

Para nouns: port, Para, Belem, Para, soldier, Santa Maria de Belem, Para River, estuary, urban center, parity, pregnancy, Yugoslavian monetary unit, Feliz Lusitania, maternity, city, metropolis, St. Mary of Bethlehem, gestation, paratrooper

Pakikibaka Para Sa Bayan Rhymes

Slogans that rhyme with pakikibaka para sa bayan are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Para: aguilera, cabrera, frontera, cerra, teixeira, leora, sferra, gera, christian era, sahara, naira, nogueira, jerez de la frontera, clara, avera, hara, ribera, kundera, moreira, carrera, patera, para-, primavera, guerra, silveira, basara, mcnamara, farah, valera, canberra, vera, tera-, aloe vera, higuera, mascara, sarah, fera, caldera, olvera, guayabera, perera, paleozoic era, gerah, tara, sequeira, ferra, riviera, sara, ohara, silvera, common era, thera, erra, becerra, pereira, berra, zera, darragh, chimera, ranchera, najera, olivera, svizzera, vieira, tavera, cenozoic era, cara, rivera, serra, sierra, ceroplasty, matera, mwera, madera, french riviera, fichera, kuchera, altera, prohibition era, era, escalera, herrera, mesozoic era, barbera, cera, cervera, tenera, terra, terre, barrera, farrah, neira, severa, kera, sclera, figueira, provera, bera, terah, kara
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯