February's top pollution tagalog slogan ideas. pollution tagalog phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2024

Slogan Generator

Pollution Tagalog Slogan Ideas

Pollution Tagalog Slogans: Mga Slogan Na Makakatulong sa Pakikibaka sa Polusyon

Ang polusyon ay isang malaking problema sa ating lipunan at kalikasan. Upang masugpo ito, kailangan natin ng mga kampanya at slogans na magbibigay ng kaalaman sa mga tao tungkol sa mga epekto ng polusyon at kung paano natin ito maiiwasan. Ito ang tinatawag na pollution tagalog slogans.May ilang halimbawa ng mga epektibong pollution tagalog slogans, tulad ng "Isipin ang bawat hininga bago magtapon ng basura" at "Iligtas ang kalikasan, itaguyod ang pag-iral ng kabuhayan." Ang mga slogans na ito ay masasabing epektibo dahil sila ay nakakapagbigay ng mensahe tungkol sa kahalagahan ng pagpapahalaga sa ating kalikasan at kalusugan.Ang mga slogans ay hindi lamang nagbibigay ng pagbibigay ng kaalaman tungkol sa polusyon kundi nagbibigay din ng pagkakaisa sa mga tao. Kapag tayong lahat ay kumikilos at nagtutulungan upang maiwasan ang polusyon, magiging epektibo nito sa paglutas ng problema sa ating kalikasan.Sa pagpapakalat ng mga slogans, mahalaga ang pagiging malikhain. Kailangan nilang magbigay ng diin sa mga isyung may kinalaman sa kalikasan at ang mga hamon nito. Kailangan din nilang magbigay ng positibong mensahe upang maisip ng mga tao ang kanilang mga gawa at maiwasan ang pagkakalat ng polusyon.Sa lahat ng ito, mahalaga ang pagpapahalaga at pangangalaga sa kalikasan upang maipakita natin na responsable tayo sa ating mga hareta. Sa tulong ng pollution tagalog slogans, maiaabot natin ito sa lahat ng tao at magkakaisa tayo para sa ating kalikasan.

1. Pagmamalasakit sa kalikasan, para sa mga susunod na henerasyon.

2. Para sa isang mas malinis na bukas.

3. Huwag magpabaya sa ating kalikasan, ito ay ating kailangan.

4. Alagaan ang mundo, alagaan ang buhay.

5. Kalikasan natin, alagaan natin.

6. Walang magiging bukas kung hindi tayo gagawa ng aksyon para sa kalikasan.

7. Hindi lang ito para sa atin, kundi para sa lahat ng nilalang sa mundo.

8. Ang kalikasan ay magaganda, hindi dapat ito malumot.

9. Iwasan ang basura sa dagat, upang maging malinis ito lagi.

10. Huwag nating iwanan ang kalikasan, ito ay ating tahanan.

11. Kalikasan, aking kaibigan. Pero may solusyon sa pagkaibigan.

12. Ang aking kalikasan ay aking buhay, kaya tawagin mo akong environmentalist ngayon!

13. Subukan nating kumilos ngayon, hindi bukas. Para sa mas maayos na kalikasan.

14. Huwag pabayaan ang kapaligiran na makalikha ng sariling pangalan, sa halip, itali muna ang sariling mga buntot.

15. Ang ating kalikasan ay mahalaga higit pa sa ginto.

16. Huwag mag-abuso sa naturang kalikasan, ika nga nga ibalik sa kanya ang lahat.

17. Hindi ka matatawag na mahusay kung hindi ka makapagsimula, magsimula sa pag-aalaga ng kalikasan.

18. Huwag ikahiya ang kalikasan, ito ang ating yaman.

19. Sa kalikasan laging may pag-asa, basta't lahat tayo ay magtutulungan upang mapanatili siya.

20. Para sa maaliwalas na panahon, pumili ng tama na pagtatapon ng tama.

21. Iwaksi ang mga basura sa buhay mo, huwag magdagdag sa kalikasan.

22. Bigyan ng pagpapahalaga ang kalikasan, para sa mas magandang mundo.

23. Kung hindi natin aalagaan ang kalikasan, sino pa ang mag-aalaga nito?

24. Sa bawat basurang natitapon, mayroong dagdag na kadiliman sa mundo.

25. Magtulungan tayo upang mapanatili ang kalikasan, para sa maayos na kinabukasan.

26. Walang mag-iingay kung wala nang kalikasan, huwag nating abusuhin ito.

27. Hindi na dapat magpakalat ng basura, malaki na ang alam mo, pag-ibig mo sa kalikasan.

28. Magsimula ngayon, hindi bukas. Para sa maayos na bukas.

29. Magtanim ng mga halaman upang tunaw ang polusyon.

30. Ang kapaligiran natin ay bigatin, alagaan natin.

31. Puspusan at seryosong seryoso pag-uusap, ang kalikasan ay hindi dapat malunod.

32. Ang kalikasan ay hindi dapat na maliitin, ito ay dapat pahalagahan.

33. Tayo ang gagawa ng pagbabago sa ating kalikasan, hindi magsisimula ito sa iba.

34. Ang kalikasan ay walang pabago-bago, kaya nagsisimula dapat tayo ng pagbabago.

35. Kalikasan ay biodiversidad, huwag marumiin ng hindi pagpapahalaga.

36. Pag-aalaga sa kalikasan ay pag-alaga sa sarili nating buhay.

37. Huwag iwanan ang kalikasan, ito ay parang pamilya natin.

38. Malinis na kalikasan, malinis nating kinabukasan.

39. Pangalagaan ang kalikasan, kundi ay hindi na magtatagal.

40. Kapaligiran ay mahalaga, huwag ikahiya ito.

41. Panahon na upang kamtin ang maayos na kalikasan, para sa isang magandang bukas.

42. Huwag kalimutan na parang pagmamahal sa pamilya, ang pagmamahal sa kalikasan.

43. Ang kalikasan ay yaman, huwag natin palampasin.

44. Sa ating kalikasan, walang indibidwalismo, ngunit magkakaisa tayo upang ito ay mapanatili.

45. Mayroong bukas na may kalikasan, kaya alagaan ito ngayon.

46. Huwag pabayaan ang kapaligiran na makalikha ng sariling pangalan, sa halip, itali muna ang sariling mga buntot.

47. Ang ating kalikasan ay hindi pinipili, kaya huwag nating gamitin ang pinakamalaking bahagi na naroroon.

48. Hindi susuko ang kalikasan, hindi rin tayo dapat sumuko.

49. Pangalagaan ang kalikasan, upang ito ay maprotektahan.

50. Kapaligiran ay dapat dalhin ng maayos, kaya simulan natin ngayon.

51. Alagaan ang kalikasan, upang ito ay maging bahagi ng ating buhay.

52. Ang may disiplina sa kalikasan, ay may puso.

53. Magtanim ng mga punong kahoy, upang mabawasan ang polusyon.

54. Buhay nating kalikasan, alagaan natin.

55. Kapaligiran ay may forever, kung atin itong aalagaan.

56. Ang kalikasan ay hindi kayang magsalita, ngunit kinakailangan nating magsalita para sa kanya.

57. Maprotektahan ang kalikasan, upang ito ay maprotektahan rin tayo.

58. Kapaligiran ay hindi pera, kaya huwag mag-iwan ng basura.

59. Laging gagawa ng aksyon upang maibalik, ang dati nating kalikasan.

60. Kung sakali lang, magaling ka, pero ang kalikasan ay hindi.

61. Mas malinis na kalikasan, mas magandang bukas.

62. Alam mo ba kung anong pinakamasarap na mabuhay? I-sustain ang kalikasan.

63. Huwag magparaya sa kalikasan, ito ay ating kayamanan.

64. Pangalagaan ang kalikasan, upang ito ay maging makatarungan.

65. Kapaligiran ay hindi hindi pinapaalam, kaya palaging maghanda.

66. Huwag magkalat ng basura, malaki na ang naisasakatuparan mo, pag-ibig mo sa kalikasan.

67. Sa atin pong kalikasan, sa atin pong mga tao, sa atin pong kinabukasan, para sa maayos na bukas.

68. Ngayon ang tamang panahon, upang magtulungan sa pag-aalaga ng kalikasan.

69. Huwag kalimutan na isa itong pangangalaga sa lugar na ating tinitirahan.

70. Hindi magiging maayos ang bukas kung hindi tayo magbabago ngayon.

71. Maayos na kalikasan, maayos na bukas.

72. Alagaan ang kapaligiran, upang tuluyan nating mapakain ang mga nabubuhay na nilalang.

73. Hindi natin kailangan lumayo upang maghanap ng kapaligiran, ito ay nasa ating mga kamay.

74. Kapaligiran ay walang kasamang butas, malinis na kalikasan ang dapat nating piliin.

75. Kalikasan ay walang pera, ngunit may pagkakataon.

76. Magbigay ng pagpapahalaga sa ating kapaligiran, dahil dito natin nagmamalaki ang ating sarili.

77. Mas maganda ang mabuhay sa isang mas malinis na kalikasan, lalo na sa mga susunod na henerasyon.

78. Huwag mag-abuso sa kalikasan, subalit higit pa itong palakasin.

79. Ang kalikasan ay hindi naturals, ito ay nanggaling sa naghahari rin.

80. Hindi dapat umasa sa iba, magtulungan tayo sa pagtataguyod ng kalikasan.

81. Trabaho para sa kalikasan, para sa malinis nating kinabukasan.

82. Iba ang papel ng kalikasan, kung kayat dapat bigyan ng halaga.

83. Hindi natin kailangan ng mas mabilis na bihanagan, kailangan natin ng mas malinis na kalikasan.

84. Kapaligiran ay hindi kino-commercial, kaya ito ay hindi dapat i-contaminate.

85. Kalikasan ay walang namumurong pagtawa, kaya malinis na kalikasan natin ang dapat piliin.

86. Maayos na kalikasan, maginhawang aasahan.

87. Huwag kalimutan na sariling kapakanan denpo natin makakatugon sa kalikasan.

88. Maayos na kalikasan ngayon, magandang pagasa sa bukas.

89. Kapaligiran ay hindi dapat tiniis, kundi ito ay dapat pangalagaan ng lahat.

90. Sa kaayusan ng kalikasan, ay may kaayusan din sa ating pangkabuhayan.

91. Kalikasan ay hindi kami nananakawan, huwag natin kalimutan na kape na idinaraos natin para sa kanya.

92. Hindi kayo magtutulungan, magtulungan kayong lahat sa pag-aalaga ng kalikasan.

93. Huwag palaging lumingon sa pader, sa kapaligiran din makinig.

94. Iwasan ang basura, upang hindi masira ang kalikasan.

95. Alagaan natin ang kalikasan upang tuluyan nating mapangalagaan ang kalikasan.

96. Kapaligiran ay susi ng kalikasan, kaya alagaan natin ito.

97. Huwag mawalan ng pag-asa, alagaan natin ang kalikasan.

98. Hindi tungkol sa balat lang ito, kung hindi tungkol sa atin at sa ating kinabukasan.

99. Sa pagtatanggol ng kalikasan, kailangan nating magtulungan upang ito ay maprotektahan.

100. Alagaan ang kalikasan, upang ito ay tuluyang magbigay inspirasyon sa atin.

Creating effective and memorable Pollution tagalog slogans can be a challenging task but it is essential in raising awareness about the harmful effects of pollution on our environment. An effective tagline must be short, sweet, and memorable. It should be able to convey the message about the dangers of pollution and inspire people to take action towards reducing pollution. To create a great tagline, you need to brainstorm ideas related to pollution and find creative ways to incorporate them into your slogan. A good way to start is by using catchy phrases or wordplay that people can easily remember. Remember, short and straightforward slogans are much more effective at communicating the message than lengthy and complicated ones. Use words and phrases that resonate with the audience, such as "save the Earth," "clean air," or "protect our environment." By creating effective and memorable Pollution tagalog slogans, we can inspire people to take action and make a positive change for the future.

Pollution Tagalog Nouns

Gather ideas using pollution tagalog nouns to create a more catchy and original slogan.

Pollution nouns: environmental condition, soilure, dirtying, contamination, impurity, defilement, dirtiness, uncleanness, impureness, decontamination (antonym), befoulment, soiling
Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine

Pollution Tagalog Rhymes

Slogans that rhyme with pollution tagalog are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Pollution: phosphate buffer solution, february revolution, industrial revolution, poisson distribution, contribution, saline solution, buffer solution, concurrent execution, technological revolution, heat of solution, normal distribution, devolution, october revolution, lucia in, genetic constitution, douche in, retribution, redistribution, destitution, medical institution, lending institution, frequency distribution, united states constitution, touche in, lilliputian, russian revolution, colloidal solution, attribution, electrocution, institution, su shun, emergent evolution, diminution, hu shin, correctional institution, constitution, writ of execution, american revolution, counterrevolution, mental institution, fuchsia in, conjugate solution, aqueous solution, solid solution, evolution, chinese revolution, shooshan, ellipsoid of revolution, french revolution, prostitution, binomial distribution, instrument of execution, stay of execution, crucian, house of prostitution, aleutian, delusions of persecution, joint resolution, bloodless revolution, financial institution, substitution, separate from solution, thrift institution, lucian, english revolution, primary solid solution, elocution, theory of organic evolution, resolution, revolution, execution, solution, glorious revolution, convolution, prosecution, depository financial institution, confucian, distribution, isotonic solution, penal institution, bernoulli distribution, sample distribution, absolution, andalusian, persecution, ku shun, educational institution, green revolution, dilution, theory of evolution, boucher in, dissolution, restitution, mexican revolution

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug
1    2     3     4     5     6    ...  24      Next ❯