July's top safety tagalog slogan ideas. safety tagalog phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2024

Slogan Generator

Safety Tagalog Slogan Ideas

The Importance of Safety Tagalog Slogans: Informative and Engaging

Safety tagalog slogans are an effective way to communicate important safety procedures and precautions to employees, customers or anyone who needs to be aware of potential hazards. These slogans are typically short, memorable phrases in the Tagalog language that highlight the importance of safety and encourage people to take necessary precautions to avoid accidents or injuries.Not only are these slogans a quick and easy way to remind people of safety protocols, but they are also an effective marketing tool for businesses. A well-crafted safety tagalog slogan can create a positive impression of a company's commitment to safety and health, and can even help build brand loyalty.Examples of effective Safety tagalog slogans include "Walang iwanan sa kaligtasan" (No one left behind in safety), "Ingat sa bawat hakbang" (Careful with every step), and "Pag-iingat, panalo sa kaligtasan" (Being cautious means winning in safety). These slogans are memorable because they use simple words and play on rhyming, making them easy to remember and retain.In today's fast-paced world, it's important to promote safety through clear and concise communication that resonates with everyone – and Safety tagalog slogans are a great way to do just that!

1. Mag ingat sa bawat hakbang.

2. Safety first, iwas accident.

3. Nakatuon sa seguridad, nakakaligtas ng buhay.

4. Kahit hindi mo nais, kaligtasan ang gusto ng buhay mo.

5. Anumang sitwasyon, laging magkasama sa kaligtasan.

6. Maiwasan ang disgrasya, maging laging makatwiran.

7. Sigurado at safe, ang tamang paraan kung lalakad.

8. Kapag tumatakbo, mag-ingat baka madapa.

9. Kaligtasan, panghawakan ng mabuti, enpursado ng masinsinang sikap.

10. Walang pinipili, laging tama at ligtas ang dapat.

11. Kung may takot sa kaligtasan, maagap na kilusan ang gagawin.

12. Hindi buhay ang aaksayahin, kaya't safety pinahahalagahan.

13. Sa safety huwag maging palpak, ang buhay pa ninyo ang nakataya.

14. Mas lalong masayang buhay sa kahandaan at safety.

15. Kapag handa, mayroong panalo; laging safety sa bawat gawain.

16. Mas iligtas pa ang buhay, mas maigi na panatilihin.

17. Anumang lugar, lalagpasan ang kahirapan, basta't safety pinapahalagahan.

18. Kahit sandali lang, safety ikabubuhay mo talaga.

19. Safety ang inalagaan, buhay ang naprotektahan.

20. Kung may safety, may pangalagaan; may malaking saya.

21. Ligtas sa meron, laging ready sa wala; ang tamang safety pormula.

22. Hindi masama ang maging handa kaysa kapag reaksyon na lang.

23. Kapag may safety, mas sigurado ang buhay.

24. Ang kaligtasan ay mas mahalaga kaysa mas maraming trabaho.

25. Pagtitiim ng puso sa safety, ibubuhos ang lakas sa paglimi.

26. Hindi sa labas, kundi sa loob, nakita ang tunay na safety.

27. Kahit anong bilis, huwag kalimutan ang safety.

28. Para sa bawat gawain, magplanong may safety.

29. Paigtingin ang safety, upang mas maraming buhay ang mailigtas.

30. Ang safety ang pinakamahalagang sandata sa kahirapan.

31. Kahit simpleng butas, maglagay ng panganib, kaya't dalawang beses na mag-isip bago gawin.

32. May safety, may proteksyon; walang safety, walang panalo.

33. Huwag hayaang magdanas ng takot sa kaligtasan, magplanong may safety.

34. Lumingon sa kanan, lumingon sa kaliwa, bago tumawid sigurado sa safety.

35. Magtanong ng abot-kaya, huwag magdanas ng lubos na stake; dahil ang safety ang hindi nagdudulot ng kahirapan.

36. Isang kasabihan pa rin ang nagiging pangunahing pangangailangan, ang pinakamahalaga ay inalagaan sa safety.

37. Kapag hindi sigurado, huwag ipilit, baka magdanas ng kapahamakan.

38. Ang tamang lakad ay laging may pag-iingat; dahil sa safety nakakaligtas ang buhay.

39. Sa school at sa workplace, laging may safety sa bawat proseso.

40. Heto ang safety, walang ibang paraan kung hindi dumaan.

41. Huwag magmala-nggatong ng kaligtasan, mag-isip-itingo bago gawin.

42. Maging masigasig sa pagpapanatili ng safety, dahil dito lumalakas ang loob ng bawat isa.

43. Huwag hayaang magkasakuna, magplanong may safety sa bawat lakad.

44. Ayon sa safety, kaya pa ng mga tao, sa krisis ng oras, huwag lang magdanas ng takot.

45. Ang karangalan at safety ay nag-iisa, nagpapalakas, at nagpapataas ng pagpapahalaga.

46. Hanggang saan ka ba magiging ligtas? May safety, mas ligtas.

47. Huwag magpakalunod sa kahirapan, magplano may safety.

48. Kung hindi nakakaligtas sa buhay, ang mga kumakalaban sa safety ay mga bida sa trahedya.

49. Sigurado na ang safety, kung laging buong gabay.

50. Lakad na laging may takip sa mata, may takbo na laging may safety.

51. Kapag lagi kang may safety, mas walang takot.

52. Huwag magpadala sa pagkayamot, walang mas kakayaman sa buhay kundi kaligtasan.

53. Sa anumang sitwasyon, laging tandaan na kaligtasan ay iyan ang priority.

54. Mga tao, kaligayahan, at kaligtasan - mga bagay na hindi maaaring pagpilian.

55. Sa enpursado ng kaligtasan, bawat pintuan ay bukas.

56. Kapag masigasig sa pag-iingat, daang libo ng buhay ang tsinelas nakaliligtas.

57. Kung ika'y concerned sa kalagayan ng buhay mo, magmotion at magplano ng may safety.

58. Walang magagawa kundi mag-isip; Walang magagawa kundi magplanong may safety.

59. Mag-ingat sa pagpaparaya, baka magdanas ng masakit na kapalaran.

60. Kung mayroong kita, mag-iingat sa kapahamakan.

61. Nakadikit ang kaligtasan sa mahalaga't uring tao.

62. Huwag maging mahilig magmamadali; sa mga panahon ito, ang safety ang mas mahalaga.

63. Sa anumang uri ng proseso, huwag maging palpak - laging may safety.

64. Mag-ingat sa mga kahon ng gulo, huwag magpakapogian sa kaligtasan.

65. Mga pagsubok ng buhay ay mga kapitan sa panahon, ngunit mayroong laging angkop na kaligtasan.

66. Kapag takot kang natatakot, huwag mag-isip-iling ng kaligtasan.

67. Huwag magpakatigang, kapag nasa daan, sumusunod sa safety.

68. Pagpaplanong may safety, pagpapalakas sa kaligtasan.

69. Safety, pinangangalagaan ang aming buhay, hindi pinapahalagahan ngunit pinapapanganak.

70. Ligtas ngunit masaya, dahil sa safety.

71. Dahil sa takot sa buhay, nakamamatay; nang dahil sa safety, nakakaligtas.

72. Gabay ng safety, open sa mga panibagong posibilidad.

73. Kung may katuwiran ka, mag-ingat sa safety.

74. Ang isa sa mga dakilang likha, kaligtasan.

75. Kung mayroon kang safety, mayroon kang bahagi ng buhay.

76. Kung mayroong mapangwasak na tumatahak, laging may kahalagahan sa safety.

77. Kapag nasa open labas, laging may safety.

78. Isang lilok sa isipan, siguradong papasukin, ang kaligtasan.

79. Iwasan ang hazard, pag-iisip ng calma; dahil ang safety ang sagot ng bawat trahedya.

80. Mag-isip-malamang ng safety, sa seguridad may kaligtasan.

81. Kaligtasan, hindi natuto sa sentensya ng hindi.

82. Kapag mayroong safety, mayroon kang handa sa kapahamakan.

83. Kapag mayroon kang safety, mayroon kang assurance sa buhay.

84. Kayang-kaya ng mga tao, basta't may safety. 

85. Pagtitikom ng puso, paglalakas ng puri; buong tapang na pinananatili ang safety.

86. Sa safety, talagang may pagkakataon; nang dahil dito, ang tao ay masigasig na lumalaban.

87. Malayo sa sakit, malayo sa beterano; dahil sa safety, lalayo sa kapahamakan.

88. Ang bawal, dahil sa safety.

89. Huwag palampasin ang kaligtasan sa iyusedad, kaligtasan sa seguridad ay malapit na.

90. Determinadong masa, mahusay na safety.

91. Kung mayroon kang safety, mayroon kang pangangalaga.

92. Kapag may ligtas, maaaring humihingi ng tulong sa kapamilya.

93. Laging mag-ingat, bago tumawid; dahil nasa safety, panahon ng buhay.

94. Wag magpatalo sa iyong mga sapatos; dahil sa safety, ay nakakaligtas sa trabaho.

95. Bumuo ng pamilya, magplanong may safety; iwas disgrasya.

96. Walang takot sa pader, walang takot sa kalye; dahil sa safety, naaagapan ang lahat.

97. Kapag mayroong seguridad, mayroong bawat isa ay ligtas.

98. Pag-iisa ng kaligtasan, mga pangarap na pangmalaki.

99. Hindi kasali sa kahulugan ang pagtitiis sa sakit; kaya't mag-ingat sa kaligtasan.

100. Paghahanap ng mundo sa kaligtasan, nakikita sa safety.

To create memorable and effective Safety tagalog slogans, it is important to understand the culture and language of the audience. The slogans should be simple, concise, and easy to understand. Use catchy phrases and jingles, and incorporate humor if appropriate. The slogans should also be relevant, appealing, and meaningful to the audience. One can use images or graphics to help convey the message effectively. Some brainstormed ideas could be "Walang saysay ang pagmamadali, kung ikaw ay magkakamali," which roughly translates to "There's no point in rushing, if you'll make mistakes," or "Bagamat maiksi ang buhay, mas mahalaga ang kaligtasan," meaning "Although life is short, safety is more important." Ultimately, the goal is to make the Safety tagalog slogan stick in people's minds, so they remember to follow the safety guidelines and practices every day.

Safety Tagalog Nouns

Gather ideas using safety tagalog nouns to create a more catchy and original slogan.

Safety nouns: status, guard, birth control device, base hit, danger (antonym), hit, device, condom, country, contraceptive device, score, safe, safety device, rubber, prophylactic device, condition, refuge, preventive, area, preventative, prophylactic, contraceptive
Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine

Safety Tagalog Rhymes

Slogans that rhyme with safety tagalog are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Safety: flightsafety, biosafety

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯