November's top sari sari store tagalog slogan ideas. sari sari store tagalog phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Sari Sari Store Tagalog Slogan Ideas

Mga Slogan ng Sari Sari Store sa Tagalog

Ang mga naaalala nating klasikong slogan sa Tagalog na ginagamit ng mga Sari Sari Store ay nagiging isang paraan upang maihatid sa mga Filipino ang pag-ibig, sigla, at pagkain ng utang na loob. Ang mga slogan na ito ay nagdaragdag ng personalidad at kulay sa mga store, na kung saan ay nagpapaganda ng mga lokal na paninda. Ang mga slogan na ito ay kadalasang madalas na mayroon ng mga catchy na salita, na kung saan ay ang mga salitang nagbibigay-daan sa tawag ng mga customer upang bilhin. Halimbawa, isa sa mga popular na slogan ay "Para sa Iyo, Tingnan Ang Nais Mo" na nagpapahayag ng kalidad at dedication sa pagbibigay ng mga produkto ng kalidad. Sa hugis ng mga klasikong Tagalog slogan ng Sari Sari store, binibigyang-buhay nito ang kulturang Filipino.

1. May Sari-Sari Ikaw sa aming Tindahan!

2. Dito sa atin, Walang Kupas ang Pagpipilian!

3. Nasa Sariling Tindahan mo makikita Lahat ng Kailangan!

4. Makipagsabayan sa Mura ng aming Sariling Tindahan!

5. Walang Bumaba sa Sori-Sori na presyo ng ating Tindahan!

6. May Happy Times sa Sariling Tindahan mo!

7. Iisang Tindahan, Lahat Bago!

8. Walang Kasing Sweet ng Bilhin sa Sariling Tindahan Mo!

9. Sulit na Sulit sa Atin Maghanap ng Kung Ano man!

10. Sulit na Sulit sa Atin Mapili ng Iba't - ibang Timba!

11. New & Fresh Para sa sariling Tindahan Mo!

12. Ang Pasok sa Sariling Tindahan ay Magbubukas ng iyong Kandila!

13. Ang Pagbili sa Sariling Tindahan ay Pwedeng Magdulot ng maraming Saya!

14. Ikaw ay Mapalad sa Sariling Tindahan Mo!

15. Great Deals, Lahat Pinakaibabaw ang Kalidad!

16. Total Satisfaction sa Sariling Tindahan Mo!

17. Ano ang Gusto mo? Hindi Ayaw magtapon ng Tunay na Halaga!

18. Ang Sari-Sari na Kalidad ay Sayang Magtipid!

19. May Tagumpay ang May Pamimili sa Sariling Tindahan Mo!

20. Mag-Shop Kami ng Masaya!

21. Laging-Nag-aalok sa Sariling Tindahan Mo!

22. Nagbabalik ang Sariling Tindahan para sa Iyong Kaligayahan!

23. Mangyari, Mura at Masarap sa Sariling Tindahan.

24. Idagdag ang Sarili mo sa Sariling Tindahan!

25. Wala Ka sa Kilala, Kumpleto ang Gamit na Makukuha mo sa Sariling Tindahan!

26. Shopping sa Sarili ay Makakakuha ng Iba't-ibang Sulit sa Iyong Pera!

27. Mag-Scroll ka sa sariling Tindahan, Walang Kawala!

28. Unli-Kung ano-ano ang Sariling Tindahan!

29. Mahigpit at Mabuti ko, Sariling Tindahan Ang piliin Mo!

30. Sari-Sari, Sari-Siyempre!

31. Sarili sa Sarili, Makakakuha ka ng lahat sa Isang Tindahan!

32. Lahat ng Kailangan mo sa Sariling Tindahan!

33. Ka-Sari, Ka-Sari sa Sariling Tindahan!

34. Sariling Tindahan Kumusta Ito?

35. Biglaan, Biglaan sa Sariling Tindahan!

36. Sariling Laden, Lahat ay Makukuha!

37. Makulit na Makita, Mura, at Masarap sa Sariling Tindahan!

38. Ang Sariling Tindahan ay Bonggang Sa Mura!

39. Sariling Tindahan, Walang Pasa Pasaway!

40. Mahirap maghanap, Maghanap sa Sarili Mo!

41. Solb na Solb, Lahat ay Masaya sa Sarili Mo!

42. Sa Sarili Mo, I-snag ang Bagay na Gusto mo!

43. Walang Pasok na Pasok sa Sarili Maghanap!

44. Nagpapasayang Pag-shopping, Makukuha lang sa Sariling Tindahan!

45. Bahala Na ang Sarili mo, Kumuha ng mas Mahiwaga!

46. Pumili, Lili, Pilipit sa Sariling Tindahan!

47. Sariling Tindahan, Hindi Mo Na Mananatili!

48. Walang Kupas Ang Aming Sari-Sari!

49. Bilhin mo ang Sarili, Iiyak ka sa Sarili?

50. walang Magagawa ang Sariling Tindahan, Iba't-Iba ang Kalidad ng Bawat Pera!

Para makabuo ng mga salawikain para sa Sari-Sari Store sa Tagalog, magsimula sa paggawa ng listahan ng mga salitang naaangkop para sa mga produkto na ibebenta sa iyong tindahan. Halimbawa, maaaring magsama ng mga salitang tulad ng 'magandang presyo', 'pagpapanatiling masustansya', o 'tamang produkto'. Gawin ding isang listahan ng mga salita na saloobin o ihayag ang iyong pananaw tungkol sa pagsisilbi sa customer. Halimbawa, mga salita tulad ng 'mapagtangkilikin', 'profesyonal' o 'pagpapahalaga sa customer'. Subukang gumawa ng pangungusap na magkasamang ginagamit ang mga salita mula sa iyong listahan para makabuo ng isang salawikain na naaangkop para sa Sari-Sari Store sa Tagalog. Isikmal ang kreatibidad at huwag mahiyang mag-experimento sa mga salita upang makabuo ng napapanahong salawikain para sa Sari-Sari Store.

Sari Sari Store Tagalog Nouns

Gather ideas using sari sari store tagalog nouns to create a more catchy and original slogan.

Sari nouns: dress, saree, frock
Sari nouns: dress, saree, frock
Store nouns: storage, depository, memory board, fund, depot, entrepot, deposit, computer storage, hardware, storage, memory device, retail store, storehouse, repository, depositary, mercantile establishment, storage device, outlet, sales outlet, memory, shop, computer hardware, accumulation, stock, computer memory
Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine

Sari Sari Store Tagalog Verbs

Be creative and incorporate sari sari store tagalog verbs into your tagline to have more of an impact.

Store verbs: keep, keep, stash away, lay in, salt away, stack away, hold on, hold on, hive away, put in

Sari Sari Store Tagalog Rhymes

Slogans that rhyme with sari sari store tagalog are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Sari: dibari, kuranari, lipari, degutare, saari, mata hari, baccari, massari, scolari, bihari, car e, funari, safari, ferrari, villari, ferrari e, jar he, macari, vari, calamari, lar e, dimare, car he, gari, gaspari, amari, decesare, ulibarri, r e, mari, far e, afar he, furnari, knarry, popolare, colombari, callegari, cundari, canevari, cigar he, bari, hari, baldassari, laari, memoir he, solari, sparry, amakudari, butare, lamarre, jaguar e, baldassare, bottari, bar he, dicesare, jarry, frory, zary, lauri, ari, montanari, baldassarre, gortari, albukhari, vicari, lazzari, guitar he, starry, harare, halbutogullari, zangari, molinari, pary, ansari, altomare, centauri, memoir e, licari, far he, legare, lohrey, bar e, chary, gharry, cribari, anbari, mar e, atari, shari, laurie, sorry, correi, abare, callari, ar he, ar e, imari, cagliari, dar he, mascari

Words that rhyme with Sari: dibari, kuranari, lipari, degutare, saari, mata hari, baccari, massari, scolari, bihari, car e, funari, safari, ferrari, villari, ferrari e, jar he, macari, vari, calamari, lar e, dimare, car he, gari, gaspari, amari, decesare, ulibarri, r e, mari, far e, afar he, furnari, knarry, popolare, colombari, callegari, cundari, canevari, cigar he, bari, hari, baldassari, laari, memoir he, solari, sparry, amakudari, butare, lamarre, jaguar e, baldassare, bottari, bar he, dicesare, jarry, frory, zary, lauri, ari, montanari, baldassarre, gortari, albukhari, vicari, lazzari, guitar he, starry, harare, halbutogullari, zangari, molinari, pary, ansari, altomare, centauri, memoir e, licari, far he, legare, lohrey, bar e, chary, gharry, cribari, anbari, mar e, atari, shari, laurie, sorry, correi, abare, callari, ar he, ar e, imari, cagliari, dar he, mascari

Words that rhyme with Store: cor, guarantor, four, explore, door, anymore, spore, for, sore, encore, singapore, drugstore, core, onshore, nor, furthermore, pour, look for, ore, dior, swore, dinosaur, decor, oar, abhor, pore, drawer, boar, heretofore, implore, wore, crore, tore, restore, commodore, stevedore, doar, troubadour, yore, before, matador, flor, more, war, corps, call for, folklore, deplore, or, salvador, galore, gore, tor, lore, hoar, backdoor, snore, chore, shore, labrador, uproar, whore, sycamore, barrymore, indoor, eyesore, account for, mentor, rapport, roar, evermore, ashore, dore, score, therefor, bore, lor, your, soar, thor, underscore, offshore, mor, seashore, boer, ecuador, moore, hardcore, orr, therefore, carnivore, ignore, floor, outdoor, bookstore, herbivore, adore, fore, sophomore, centaur

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug
10 A pet store with everything you need. - Little Creatures Pet Store in New York
Copy

Pet Store Slogans 
11 The pet lovers pet store. - The Big Pet Store in England
Copy

Pet Store Slogans 
12 Your one stop pet store. - Adlington Pet Centre
Copy

Pet Store Slogans 
17 What a pet store should be. - Animart Pet Stores
Copy

Pet Store Slogans 
18 The store with aloha. - ABC Stores, convenience stores in Honolulu, Hawaii
Copy

Convenience Store Slogans 
19 A convenience store and a whole lot more. - Casey's General Stores, chain of convenience stores in the United States
Copy

Convenience Store Slogans 
20 Bloom. A different kind of grocery store. - Bloom, chain of mid-grade North American grocery stores
Copy

Store Slogans 
21 Hi-Lo. The nation's favourite food store. - Hi-Lo Foods Stores, nationwide supermarket chain in Trinidad and Tobago
Copy

Store Slogans 
22 Super Fresh. Better Store. Better Living. - Super Fresh Stores, chain of supermarkets
Copy

Store Slogans 
24 The friendliest store in town. - New Seasons Market, grocery stores, USA
Copy

Store Slogans 
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯