July's top save earth in tagalogans slogan ideas. save earth in tagalogans phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2024

Slogan Generator

Save Earth In Tagalogans Slogan Ideas

Ang Mahalagang Papel ng mga Slogan sa Pagliligtas ng Kalikasan

Ang mga slogan na nagsasabing "Save Earth" ay naglalayong magbigay ng impormasyon at konsepto sa lahat tungkol sa kahalagahan ng pagtitipid sa ating planeta. Ito ay para sa kaligtasan ng mga susunod na henerasyon at upang mapangalagaan natin ang ating tahanan. Ang mga linya na ito ay may kakayahang magbigay ng emosyonal na tugon mula sa atin at nagpapasigla upang makibahagi sa pagsulong ng mga layuning pangkalikasan.Ang mga matatag at epektibong mga slogan ay mga salitang madaling tandaan at mababasa. Tulad ng halimbawa ng "Iwasan ang plastik, piliin ang likas" at "Paglinisan ang ibabaw ng lupa, upang hindi malunod" ang mga kasabihan na ito ay likas na pumapasok sa ating isipan at nagnanais na ipakita ang ating pagmamalasakit sa kalikasan.Sa pangkalahatan, ang mga imahen at mga maaalalang mga slogan ay maaaring magpakalat sa isang malawak na bilang ng mga tao, at kung ang mensahe ay malinaw, ito ay magbibigay ng hindi lamang kaalaman ngunit kahalagahan sa ating kalikasan. Kailangan nating magsumikap upang magkaroon ang mga kabataan ng kaalaman sa tamang pag-iingat sa ating mundo dahil sila ang susunod na mag-aalaga sa ating tahanan.*Ang mga Slogan na Nakakatulong upang lumikha ng Hamon para sa Pagliligtas ng Kalikasan*

1. Ipaglaban ang kalikasan, bawat tao ay may pananagutan!

2. Alamin at isabuhay ang tamang pag-aalaga sa ating kalikasan.

3. Kung hindi ka magsisimula, sino ang magtutuloy sa pag-aalaga ng mundo?

4. Ang kalikasan ay kayamanan, kaya ito ay ating pahalagahan.

5. Pagkaing organik, kalikasang totoo.

6. Tanim nang tamang pananaw, araw-araw ay may bawas na pananaw.

7. Pag-iingat sa mga likas na yaman, kinabukasan ay mapapakinabangan.

8. Kalikasan ang pangunahing serbisyo, kaya't ingatan natin ito.

9. Ang pagmamahal sa kalikasan, may pagkakataon na gabayan ang susunod na salinlahi.

10. Responsableng mamamayan, alagaan ang kalikasan.

11. Kalikasan ay kayamanan, ingatan natin upang hindi mawalan.

12. Suportahan ang mga organik na produkto, upang kalikasan ay di abutin ng sakuna.

13. Maraming paraan upang mag-alaga, ang pangunahin ay bawat isa ay kikilos para sa kapakanan ng kalikasan.

14. Kapag lahat ay magsasama-sama, kalikasan ay hindi magigibik.

15. Gamitin ang likas na yaman sa tamang paraan, upang hindi ito magdulot ng kaguluhan.

16. Pagpapahalaga sa kalikasan, patuloy tayong mabubuhay ng masaganang-masagana.

17. Kalikasan ay yaman ng lahat, ingatan ito upang huwag mawala sa ating pangangailangan.

18. Huwag sayangin ang blessing na binigay ng kalikasan, dahil ito ang nagbibigay buhay sa atin.

19. Alagaan ang kalikasan, at ito ay magiging kaakit-akit.

20. Ang paglilinis ng sariling bakuran, ay isang simpleng paraan upang mag-alaga ng kalikasan.

21. Aabhugaan ng dumi ang dagat, ay nakakabawas sa ating mga pananim.

22. Baguhin ang mundo, simulan sa sarili laban sa kawalan ng pagsasaayos sa kalikasan.

23. Kapayapaan sa kalikasan, ay maaaring simulan sa tamang gawaing pagtatanim.

24. Ang kalikasan ay sagana, kung tayo ay mag-alaga.

25. Hindi masama ang magbago upang mag-alaga ng kalikasan.

26. Bawat butil ng binhi ay katumbas ng pag-asa ng kapayapaan sa kalikasan.

27. Pagsasama-sama ng lakas, may makakamtan na kagandahan.

28. Kalikasan ay nagbibigay lakas, kaya lugod na tayong magbigay ng pagsasaayos.

29. Alagaan ang kalikasan, upang makinabang pa ang susunod na henerasyon.

30. Munting pagpanik nang sa gayon malalaki ang epekto na maghahatid sa kalikasan ng kapakinabangan.

31. Kalikasan ay yaman, kaya ito ay ating pangangalagaan.

32. Magalaga ng kalikasan, upang ito ay mapagtanto ng iba.

33. Pagsasama-sama ng kunsensya, may magiging matagumpay para sa kalikasan.

34. Simulan ang bukas sa elementarya, pag-aralan anf tamang pag-aalaga sa kalikasan.

35. Pagbabago nang maliit, ay may epekto nang malaki sa kalikasan.

36. Gamitin ang likas na yaman sa tama, upang ito ay magdulot nang maganda.

37. Aking puringin ang mas maraming murang produktong organik upang maprotektahan ang ating kalikasan.

38. Pagpinili ang organic, kalikasan ay nagpapasalamat!

39. Maging parte ng pagbabago, magpakilos upang makapagbigay ng magandang epekto.

40. Paglilinis sa self upang magpakabo at kelangan ng kalikasan.

41. Kalikasan ay sumasamo sa atin, kaya wag nang panghawakan pa.

42. Simulan ang kaunlaran sa maliliit pa na gawaing pangkalikasan.

43. Sa paglalaan ng panahon at pagsisikap, makakamtan ang kapayapaan na dulot ng kalikasan.

44. Kung hindi tayo kikilos, sino pa ang magtutulungan upang mag-alaga ng kalikasan?

45. Kailangang mag-alaga ng kalikasan, huwag abusuhin ito para sa sariling pamamaraan.

46. Kalikasan ay inaabot na sa kawalan ng organik na produkto, kaya't simulan na natin itong aalagaan.

47. Iwalay sa dagatan ang dumi, upang ito ay di na mag-dulot ng panganib sa ating kalikasan.

48. Pag-iingat sa kalikasan, ay bawat tao din naman ay mabuting kinabukasan.

49. Ang pag-aalaga sa kalikasan ay mapapala sa mga susunod na henerasyon.

50. Pagkakaisa upang magbigay ng gabay sa pangangalaga sa kalikasan.

51. Ang pananagutang maalagaan ang kalikasan, ay dapat gawin nang maaga.

52. Sa mga simpleng gawaing pang-kalikasan, ay may makakamtan na kagandahan.

53. Alagaan ang kalikasan, upang ang kalikasan ay mag-alaga sa atin.

54. Simulan ngayon, upang bukas ay may kalikasan pa rin.

55. Responsableng paggamit sa likas na yaman, ay magdudulot ng kahalagahan.

56. Kalikasan ay pangunahing yaman, kaya dapat ito ay huwag nang ab iwasan.

57. Organik na produkto ay nagbibigay ng masaganang produkto, na makakatulong sa kalikasan.

58. Kalikasan ay bigyan ng pansin, upang ito ay di madali maglaho dahil sa ating kapabayaan.

59. Sa pamamagitan ng tamang paggamit ng likas na yaman, nakakapagbigay ng magandang epekto sa kalikasan.

60. Ang kalikasan ay yaman ng bawat isa, kaya't huwag nang abusuhin pa.

61. Pag-aalaga sa kalikasan ay dapat nating gawin, upang ito ay di na maglaho pa sa hinaharap.

62. Kahit maliit lang, kung magsisimula sa atin, magdudulot ng malaking kabutihan sa kalikasan.

63. Pag-unlad ng bansa, ay nagsisimula sa pag-aalaga ng kalikasan.

64. Mayaman ang kalikasan, kaya't huwag nang abusuhin pa.

65. Pagsasama-sama ng tao, magbibigay ng kapayapaan sa kalikasan.

66. Ang pakikisama sa kalikasan, ay maaaring magdulot ng masaganang buhay.

67. Tamang pag-aalaga ng kalikasan, ay magkakaroon ng magandang pamumuhay.

68. Ating pangangalagaan ang kalikasan, upang tunay na maghari ang kapayapaan.

69. Mga selula ng kalikasan, ay simulan nang itanim upang antahin, magdulot ng kaligayahan.

70. Ang kalikasan ay sumasamo ng tulong, kaya dapat itong huwag kang iiwanan pa.

71. Isulong ang pag-alaga sa kalikasan, upang magkaisa at magtagumpay.

72. Kalikasan ay hindi kalaban, kasama natin ito sa paglalakad ng buhay.

73. Pagpapahalaga sa kalikasan, may makakamtang kapayapaan.

74. Mag-parol ng kalikasan, at ito ay sigurado na makikinabang.

75. Alagaan ang kalikasan, upang ang kapayapaan ay mapanghahawakan.

76. Paglilinis ng sariling bakuran, ay isang malaking tulong para sa kalikasan.

77. Magsimula sa sariling pamamaraan, upang magdulot ng kapayapaan sa kalikasan.

78. Mag-alaga ng kalikasan, upang maghatid ng magandang bukas para sa bawat isa.

79. Ang kalikasan ay kayamanan ng bansa, upang magtagumpay sa kalayaan.

80. Organik na pagtatanim, ay magkokontribyut sa malinis na kalikasan.

81. Sa pagkakaisa, mabubuo ang tamang paraan ng pag-aalaga sa kalikasan.

82. Kalikasan ay buhay, kaya't huwag nang abusuhin pa ng sana ako ay pakingan mo ang aking maliit na tinig.

83. Ang tamang pagtatapon ng basura, ay isang malaking tulong sa kalikasan natin.

84. Upang magtagumpay, kailangan ng pagkakaisa upang magpakilos tungo sa pangangalaga ng kalikasan.

85. Ang pag-alaga sa kalikasan, ay susi sa ating matagumpay na kinabukasan.

86. Kalikasan ay di dapat kalimutan, sa tamang pag-aalaga, ating pagyamanin.

87. Di natin ito uuwiin, ang pag-aalaga sa kalikasan.

88. Sa kalikasan ay magtulong-tulong, upang maghatid ng magandang bukas.

89. Kalikasan ay kayamanan, kaya't huwag nang abusuhin pa.

90. Kasama natin ang kalikasan, sa pagbago ng ating mundo.

91. Sa pag-aalaga sa kalikasan, kailangan ng pagtutulungan upang magkaroon ng katuparan.

92. Bawat isa ay may pananagutan, sa pag-aalaga ng kalikasan.

93. Ating pangalagaan ang kalikasan, labanan ang kaawa-awang panahon.

94. Organik na produkto ay magkakaroon ng malaking epekto sa kalikasan.

95. Tumulong sa pangangalaga ng kalikasan, upang makamit ang kapayapaan.

96. Sa nagsasalita ng pag-aaral, tayo ay magtagumpay sa pagsagawa ng ating prinsipyo na pag-aalaga sa kalikasan.

97. Mag-alaga ng kalikasan, upang makamit ang ating pangarap na kalayaan.

98. Biglang magbago, upang magpakilos tungo sa pangangalaga ng kalikasan.

99. Kalikasan ay mayaman, kaya't huwag nang abusuhin pa.

100. Pagsasama-sama ng lahat, magbibigay ng kapayapaan sa kalikasan.

Ang paglikha ng mga slogan na nakapagpapaalala sa tao ng kahalagahan ng pag-iingat sa kalikasan ay isang mahalagang gawain upang maisulong ang Save earth in tagalogans advocacy. Upang magkaroon ng epektibong slogan, dapat itong simple at madaling tandaan. Maaaring magdagdag ng mga elemento na sumasalamin sa kalikasan tulad ng mga kulay at imahe upang mas lalong mapukaw ang atensyon ng mga tao. Ang paggamit ng mga quotes at catchphrases na may kinalaman sa kalikasan ay isa ring magandang ideya. Halimbawa, "Huminga ka pa ba ng malinis na hangin?" o "Isipin mo ang kinabukasan ng susunod na henerasyon, mag-save earth." Hindi rin dapat palampasin ang paggamit ng wika kung saan nagsisilbi itong tugon sa pangangailangan at saloobin ng mga tao upang makipag-ugnayan sa kanila. Isama rin ang mga panghihikayat at hamon upang mapasigla ang interes ng mga indibidwal na magbigay ng kanilang suporta sa kaunlaran ng kalikasan.

Save Earth In Tagalogans Nouns

Gather ideas using save earth in tagalogans nouns to create a more catchy and original slogan.

Save nouns: bar, prevention
Earth nouns: connexion, material, ground, solid ground, connecter, stuff, ground, connective, object, world, land, terra firma, location, earthly concern, element, concern, connection, physical object, ground, worldly concern, terrestrial planet, dry land, globe, world, Earth, connector, Earth

Save Earth In Tagalogans Verbs

Be creative and incorporate save earth in tagalogans verbs into your tagline to have more of an impact.

Save verbs: spare, spend, reserve, expend, forbear, salve, hold open, relieve, preclude, forbid, economise, lay aside, forestall, redeem, deliver, keep, foreclose, hold on, deliver, book, keep open, economize, carry through, save up, bring through, refrain, prevent, keep, salvage, preserve, rescue, make unnecessary, hold, pull through, drop
Earth verbs: hide out, hide, ground

Save Earth In Tagalogans Rhymes

Slogans that rhyme with save earth in tagalogans are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Save: standing wave, gravitation wave, behave, redgrave, delta wave, rave, concave, ground wave, unfav, trave, crave, cold wave, gave, belgrave, misbehave, thrave, schave, lave, deprave, glave, kazikaev, slave, fave, clave, radio wave, hardgrave, knave, shave, sulgrave, white slave, sine wave, hargrave, stationary wave, forgave, enslave, stave, kunaev, gravity wave, brain wave, waive, tidal wave, sky wave, shock wave, air wave, crime wave, architrave, rolling wave, permanent wave, alpha wave, landgrave, heat wave, sound wave, aftershave, new wave, carrier wave, quave, pave, brave, finger wave, seagrave, margrave, enclave, mcclave, skywave, mave, grave, conclave, beta wave, ionospheric wave, shortwave, cave, autoclave, engrave, lefave, thave, electromagnetic wave, microwave, airwave, short wave, theyve, galley slave, newwave, theta wave, shockwave, lafave, dave, drave, starwave, wave, nave, close shave

Words that rhyme with Earth: place of birth, cudworth, foxworth, beckworth, longsworth, kerth, ashworth, woolworth, shuttlesworth, hollinsworth, hirth, birth, gerth, skipworth, firth, kenilworth, wigglesworth, woodworth, bloodsworth, middlesworth, kenworth, live birth, at birth, lower berth, fort worth, butterworth, killingsworth, hollandsworth, burnsworth, stallworth, elsworth, wirth, pickworth, giving birth, worth, whitworth, molesworth, kurth, girth, houseworth, unearth, shuttleworth, holdsworth, sick berth, berth, bradley method of childbirth, illingworth, burnworth, hayworth, childbirth, vaginal birth, dunsworth, longworth, breech birth, dearth, upper berth, wurth, chatsworth, ellingsworth, dillworth, active birth, perth, cutbirth, ducksworth, furth, given birth, give birth, wentworth, spiritual rebirth, hackworth, leavenworth, fuerth, express mirth, werth, natural childbirth, hollingsworth, read method of childbirth, bloodworth, hollingworth, keyworth, alternative birth, rebirth, titsworth, dunworth, wedgeworth, mirth, virgin birth, duckworth, networth
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯