February's top save earth in tgalog slogan ideas. save earth in tgalog phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2024

Slogan Generator

Save Earth In Tgalog Slogan Ideas

Save Earth in Tagalog Slogans

Save Earth in Tagalog slogans are powerful messages that implore individuals and the community to do their part in protecting the environment. These slogans use the national language of the Philippines to raise awareness about environmental issues and encourage people to take action. In recent years, there has been an increasing focus on the importance of environmental conservation, and Tagalog slogans have been insightful in promoting environmental protection.Some examples of effective Save Earth in Tagalog slogans are "Lupang Pinanggalingan, Alagang Pinapangarap" (Care for the earth, it is our origin and our dream), "Magtanim ng Punong Kahoy, Upang Mayroong Ginhawa sa Buhay" (Plant trees for a prosperous life), and "Bawat Indibidwal ay may Pananagutan sa Kalikasan" (Every individual has a responsibility to the environment). These slogans are memorable and effective because they are simple and easily understood, and they appeal to people's sense of responsibility towards their country and the environment.Save Earth in Tagalog slogans are essential in promoting environmental protection in the Philippines. These messages have the potential to inspire positive changes in behavior and attitudes towards the environment. With continued efforts to raise awareness and encourage people to take action, the Philippines can move towards a more sustainable future.

1. Alamin ang para sa kalikasan, mailigtas ang kalikasan.

2. Pagmasdan ang mundo, alagaan ang kalikasan.

3. Kalikasan ay isa lamang, huwag sayangin.

4. Ikaw ay tao, alam mo ang dapat mong gawin, alagaan ang kalikasan.

5. Kung tayong lahat ay magkaisa, hindi kakayanin ng kalikasan tayong saktan.

6. Mas maginhawa ang buhay kapag may kalikasan.

7. Bawat tao ay isang bahagi ng kalikasan, bawat isa ay may pananagutan.

8. Lagi namang may paraan mag-save ng mundo, huwag mawawalan ng pag-asa.

9. Pag wala nang kalikasan, paano natin bubuhayin ang buhay natin?

10. Ang kalikasan ay kuntento sa simpleng pamumuhay, bakit tayo hindi?

11. Walang mas mahal sa mundo kundi ang kalikasan.

12. Walang tapon nang resources, walang quota nang earth.

13. Ang bukas ay hawak ng mga magbabago ngayon.

14. Huwag sayangin ang binigay ng kalikasan, ito'y handog ng langit.

15. Hindi lang tayo ang namumuhay sa mundo, may mga kalikasan din.

16. Ang kalikasan ay hindi instant, pero ang mga epekto nito ay instant.

17. Pagmahalin mo ang kalikasan, para mahalin ka ng kalikasan.

18. Mag-upcycle para maiwasan ang recycle.

19. I-save ang earth para sa ating mga anak at apo.

20. Small actions, big difference sa kalikasan.

21. Malaki o maliit, bawat tulong ay malaking bagay sa kalikasan.

22. Ang mundo ay hindi pa tapos, huwag tapusin ang kalikasan.

23. Hindi lamang tayo sa mundo kailangan, kailangan din tayo ng mundo.

24. Kung may love life ka, meron ding necessity of life, ang kalikasan.

25. Huwag ubusin ang lahat; ibigay ang kailangan lang.

26. I-save ang Earth ngayon, dahil kasunod nito ay ang pag-save nang iyong bukas.

27. Magtanim nang puno, para ma-kalma ang mundo.

28. Sa pag-aalaga sa kalikasan, nag-aalaga rin tayo sa atin sarili.

29. Ang kalikasan ay hindi mo lang magagawa nang isang beses, kailangan natin itong pantay-pantay maalagaan.

30. Ang kalikasan ay hindi alahas na maaring kunin at ipambili, ito ay yaman na dapat maingatan.

31. Kahit ang maliliit na hakbang ay maaring magbigay-daan sa malawak na pagbabago sa kalikasan.

32. Huwag mag-alangan ng pagsisimula na mag-save ng kalikasan.

33. Ito ay sa kalikasan, ang mundo ay magtiwala.

34. Ang kalikasan ay hindi maghahatid ng kaguluhan sa pamumuhay, kung hindi'y kaginhawaan.

35. Ang kalikasan ay hindi kalaban, kung hindi'y kaagapay nang buhay.

36. Huwag magreklamo sa init, maghandog ng mani at bibigyan nang puno.

37. Ang kalikasan ay hindi laro, ito ay serbisyo sa kaligtasan ng mundo.

38. Ang kalikasan ay hindi lamang para sa mga animal, kung hindi rin sa mga tao.

39. Sa pagtatapon ng basura, itapon sa kinalalagyan; ngunit sa pag-save ng kalikasan, sa puso rin dapat itatapon.

40. Itanim ang love sa Earth.

41. Budbod sa mundo ang pagmamahal sa kalikasan.

42. Sa pag-save nang kalikasan, sa pag-save nang buhay, magsimula ito sa sarili.

43. Kung hindi panatilihin, isusumbat nang kalikasan.

44. Paghiwalayin ang basura, pagkakaisa sa kalikasan.

45. Ang kalikasan ay hindi dapat panghawakan, kahit ito ay para sa tao rin.

46. Ang kalikasan ay hindi makalipad kung hindi may mga pakpak.

47. Ang kalikasan ay hindi dapat ikalat, kung hindi'y para sa tao rin ito.

48. Huwag babaero sa kalikasan.

49. Ang pag-save nang kalikasan ay hindi mo lamang kayang gawin, kung hindi rin ng mga kasamahan.

50. Iba ang may sense of humor sa may senseless na pagtatapon nang basura.

51. Sa pangunguna ng pag-save ng kalikasan ayang education.

52. Ang kalikasan ay hindi dapat iwanan at alimuraan, kung hindi ay bigyan ng diin.

53. Ang kalikasan ay hindi dapat abusohan at saktan, kung hindi ay pagmalasaktan.

54. Uso ang pag-save nang kalikasan, in hindi uso ang hatid nang tinapon sa mundo.

55. Ang kalikasan ay hindi nabubuhay sa kasinungalingan, kung hindi'y sa katotohanan.

56. Habang may kalikasan, bising-busy tayo sa pagpapayaman; ngunit kung ito'y mawawala, sigurado, magiging busy tayo sa katotohanan.

57. Ang kalikasan ay walang kolektibong kasalanan, ngunit tayong mga tao ay nagtali nang tali.

58. Huwag gawing trash can ang bundok, para naman ang kalikasan ay magbigay ng sagot.

59. Dapat pagmalasakan at hindi gamitin nang sobra ang kalikasan.

60. Ang kalikasan ay hindi nakikipag-compete, kung hindi'y nakikipag-coordinate.

61. Huwag dahas-dahas sa kalikasan, lakasan ang aspiration.

62. Bawasan ang carbon footprint at dagdagan ang pa-footprint sa klasipikadong basura.

63. Ang kalikasan ay higit sa isang commodity, ito ay isang solusyon sa sustainability.

64. Kalikasan ay yaman, ito ay pamana.

65. Bawat isang tao, ay isang bahagi nang magandang kaisipan na mag-save nang kalikasan.

66. Ang kalikasan ay hindi nakakalimot, kaya huwag mo rin kalimutan itong paalalahanan.

67. Ang ating adoption sa kalikasan ay hindi dapat magtatagal, dapat ay immediate reaction.

68. Ang pag-save ng kalikasan ay hindi dapat kalimutan, sa pagpuksa nang mga basura, dapat ay unlad pa rin.

69. Sa pag-save nang kalikasan, malaking bagay ang determinasyon.

70. Ang kalikasan ay hindi pang-negosyo, kung hindi'y pang-malasakit.

71. Huwag magpapalit sa kalikasan, dahil ang pera ay hindi makakapag-save nito.

72. Dalhin ang kalikasan sa puso, hindi sa kalabaw.

73. Walang kalikasan, walang buhay; ngunit may mga tao, walang buhay.

74. Alagaan ang kalikasan, magpakahusay sa sakit.

75. I-save ang kalikasan kasi ito ang susunod na magliligtas sa atin.

76. Dalhin ang kalikasan sa utak, hindi sa walang kwentang bag.

77. Ang isang tao ay isang umento sa pangangailangan nang kalikasan, huwag maging abusador.

78. Ang pag-save ng kalikasan ay tayo rin ang may bigay nang mental health.

79. Ang kalikasan ay hindi dapat mabaliw sa tao, Sa pag-save nang kalikasan ay mas matibay ang tao.

80. Ang kalikasan ay hindi mo sangkalan, kung hindi ay gagamitin para sa susunod na henerasyon.

81. Gagawin natin anuman ang mga paghihirap, huwag naman sanang maiwanan ang kalikasan.

82. Ang kalikasan ay hahanga sa iyo, kung ikaw ay magbabago sa kanyang kapaligiran.

83. Hindi natin kailangan ng pagtitipid, ngunit pag-save pa rin nang kalikasan.

84. Ang kalikasan ay hindi dapat ikalat, kung hindi ay panatiliin sa kanyang kapaligiran.

85. Sa panahon nang pag-save nang kalikasan, wala tayo ditong puertahan.

86. Ang pangarap namin ay magkaroon nang food security, hindi food crisis.

87. Huwag pakalimutan sa kalikasan, kung hindi saan ka pupunta.

88. Ang kalikasan ay hindi binibili sa mga farmers market, kung hindi sa industriya na nagtatanim.

89. Kung wala ang kalikasan, wala rin tayong sandigan.

90. Ang kalikasan ay handog nang creador, laging dapat itong pakatandaan.

91. Huwag magalaw nang sobra ang kalikasan, ito ay dapat respetuhin para sa kanyang kapakanan.

92. Habang mayroong kalikasan, magbigay-pugay tayo dahil ito ay laging nakakalimutan.

93. Huwag pakatayin ang mga tumatanda na puno, sila ay may magandang alaala sa kalikasan.

94. Ang pag-save ng kalikasan ay hindi dapat isang slogan lang, kung hindi ay dapat isang commitment para sa kapaligiran.

95. Pag-save ng kalikasan, dapat ay hindi tatagal pa.

96. Ang kalikasan ay hindi dapat panghawakan, kung hindi ay hawakan sa puso.

97. Ang kalikasan ay hindi dapat kampilan, kung hindi ay mahalin.

98. Huwag magdala ng mabigat na kalungkutan sa kalikasan, dapat ay maglaan ng pagbabago.

99. Sa pag-save nang kalikasan, dapat ay hindi mapangmatiwasay; ngunit dapat ay alalahanin na rin ang maliliit na bagay.

100. Habang mayroong kalikasan, mag-save nang panghabang-buhay.

To create memorable and effective Save earth slogans in Tagalog, it is important to use concise and catchy language that resonates with the target audience. Using power words such as "malinis," "responsibilidad," and "kalikasan" can help reinforce the message of environmental protection. Including alliteration or rhyme can also help make the slogan more memorable. For example, "Ang pag-Tree planting ay pa-trip-hin!" Another tip is to use imagery or metaphor to help evoke emotion and create a connection with the cause. For example, "Bilog ang mundo, kaya dapat tayong magkaisa para sa kalikasan." Other ideas to explore include emphasizing the impact of individual actions on the environment, promoting the use of renewable resources, and encouraging participation in local environmental efforts. Remember, a powerful slogan can inspire change and create a lasting impact.

Save Earth In Tgalog Nouns

Gather ideas using save earth in tgalog nouns to create a more catchy and original slogan.

Save nouns: bar, prevention
Earth nouns: connexion, material, ground, solid ground, connecter, stuff, ground, connective, object, world, land, terra firma, location, earthly concern, element, concern, connection, physical object, ground, worldly concern, terrestrial planet, dry land, globe, world, Earth, connector, Earth

Save Earth In Tgalog Verbs

Be creative and incorporate save earth in tgalog verbs into your tagline to have more of an impact.

Save verbs: spare, spend, reserve, expend, forbear, salve, hold open, relieve, preclude, forbid, economise, lay aside, forestall, redeem, deliver, keep, foreclose, hold on, deliver, book, keep open, economize, carry through, save up, bring through, refrain, prevent, keep, salvage, preserve, rescue, make unnecessary, hold, pull through, drop
Earth verbs: hide out, hide, ground

Save Earth In Tgalog Rhymes

Slogans that rhyme with save earth in tgalog are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Save: standing wave, gravitation wave, behave, redgrave, delta wave, rave, concave, ground wave, unfav, trave, crave, cold wave, gave, belgrave, misbehave, thrave, schave, lave, deprave, glave, kazikaev, slave, fave, clave, radio wave, hardgrave, knave, shave, sulgrave, white slave, sine wave, hargrave, stationary wave, forgave, enslave, stave, kunaev, gravity wave, brain wave, waive, tidal wave, sky wave, shock wave, air wave, crime wave, architrave, rolling wave, permanent wave, alpha wave, landgrave, heat wave, sound wave, aftershave, new wave, carrier wave, quave, pave, brave, finger wave, seagrave, margrave, enclave, mcclave, skywave, mave, grave, conclave, beta wave, ionospheric wave, shortwave, cave, autoclave, engrave, lefave, thave, electromagnetic wave, microwave, airwave, short wave, theyve, galley slave, newwave, theta wave, shockwave, lafave, dave, drave, starwave, wave, nave, close shave

Words that rhyme with Earth: place of birth, cudworth, foxworth, beckworth, longsworth, kerth, ashworth, woolworth, shuttlesworth, hollinsworth, hirth, birth, gerth, skipworth, firth, kenilworth, wigglesworth, woodworth, bloodsworth, middlesworth, kenworth, live birth, at birth, lower berth, fort worth, butterworth, killingsworth, hollandsworth, burnsworth, stallworth, elsworth, wirth, pickworth, giving birth, worth, whitworth, molesworth, kurth, girth, houseworth, unearth, shuttleworth, holdsworth, sick berth, berth, bradley method of childbirth, illingworth, burnworth, hayworth, childbirth, vaginal birth, dunsworth, longworth, breech birth, dearth, upper berth, wurth, chatsworth, ellingsworth, dillworth, active birth, perth, cutbirth, ducksworth, furth, given birth, give birth, wentworth, spiritual rebirth, hackworth, leavenworth, fuerth, express mirth, werth, natural childbirth, hollingsworth, read method of childbirth, bloodworth, hollingworth, keyworth, alternative birth, rebirth, titsworth, dunworth, wedgeworth, mirth, virgin birth, duckworth, networth
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯