September's top save mother earth in tagalog slogan ideas. save mother earth in tagalog phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Save Mother Earth In Tagalog Slogan Ideas

Ang Kagandahan ng Pagliligtas sa Inang Kalikasan sa Pamamagitan ng Slogan sa Tagalog

Ang pagkakaroon ng mga slogan sa tagalog para sa pagliligtas sa Inang Kalikasan ay isang mahusay na paraan upang maihatid ng mga tao ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan sa kanilang sariling wika. Ang mga slogan na ito ay kadalasang ginagamit sa mga kampanyang pangkalikasan upang maipakita kung gaano kaseryoso ang pagliligtas ng kalikasan.Mga halimbawa ng mga epektibong slogan sa tagalog para sa pangangalaga sa kalikasan ay ang "Kaya natin 'to, i-save ang kalikasan!", "Magtanim ay di biro, magtanim ka wag sa kwarto", at "Pangalagaan natin ang ating kalikasan para sa kinabukasan nating lahat." Ang mga slogan na ito ay epektibo dahil sa kanilang simpleng pagpapahayag ng mensahe at ang kanilang epekto sa mga nakikinig.Sa pangkalahatan, ang mga slogan sa tagalog para sa kalikasan ay mayroong malaking epekto sa mga tao dahil mas madali nilang maiintindihan ang mensahe. Sa pamamagitan ng ganitong uri ng kampanya, mas maraming tao ang magiging sensitibo sa pangangailangan ng Inang Kalikasan at magkakaroon ng sama-samang hangarin na mag-ambag ng bahaginan sa pagliligtas ng kalikasan sa anumang paraan. Sa ganitong paraan ay nagkakaroon ng kakaibang uri ng kakapit ng kampanya upang matiyak ang tagumpay ng pagliligtas ng ating kalikasan.

1. "Magtanim ay 'di biro, pero kailangan natin upang Malaya tayong lumipad."
2. "Ang kalikasan bigyan natin ng katarungan, upang sa susunod na henerasyon ito ay kanilang mamahalin."
3. "Huwag nating pabayaan ang kalikasan, baka sa kinabukasan ay ito na ang kulang."
4. "Pangalagaan ang kalikasan, sa kapaligiran natin ay buhay at kaligtasan."
5. "Pangalagaan ang inang kalikasan, upang sa hinaharap ay mayroon pa tayong magandang bukas."
6. "I-respeto ang kalikasan, upang sa susunod na henerasyon ito pa rin ay maalagaan."
7. "Pangalagaan natin ang kabundukan, baka sa kinabukasan ang ating kalikasan na ay mawala na."
8. "Hindi lang ang kalikasan ang kailangan natin, kundi ang ating magandang kinabukasan."
9. "Pinakamagandang regalo sa kalikasan ay ang ating pangangalaga."
10. "Ang kalikasan natin, ang makikita ng susunod na henerasyon."
11. "Huwag nating isuko ang kalikasan, tungkulin nating lahat ito ay pangalagaan."
12. "Pag-ingatan ang mundo, upang sa kanya pa rin tayo may bahagi."
13. "Magtipid ng kuryente, kaibigan mo ang kalikasan."
14. "The Earth is not ours, it is borrowed from our children."
15. "Iba pa din ang mga punong may lilim sa ilalim."
16. "I-respeto natin ang kalikasan, bago ito sa atin ay mawala na.
17. "Huwag maging balewala sa basura, ito ang gagabay sa kinabukasan natin."
18. "Huwag nating pababayaan ang mundo, baka sa kinabukasan wala na tayong magandang tanawin."
19. "Ang pagbibigay-parangal sa ina kalikasan, isang dapat natin alagaan."
20. "Demolisyon ng kahoy, ito'y lubhang malupit."
21. "Ang mga puno ay dapat na ating pangalagaan, upang sa hinaharap ay mayroon pa tayong lilim."
22. "Luntiang kalikasan, paraisong masayang."
23. "Pangalagaan ang kalikasan, upang sa kinabukasan ay mayroon tayong masasayang tanawin."
24. "Lipos ng basura, ito'y dapat nating ibsan."
25. "Ang kalikasan ay hindi kayang palitan, pangalagaan ito ay kailangan."
26. "Ang kalikasan ay magkakalayo na, ipaglaban natin ito upang sa mga susunod ay mayroon pa ito."
27. "Pangalagaan natin ang dagat, para sa kinabukasan natin ito ay magalak."
28. "Ang kalikasan ay walang kapantay, sa pangangalaga natin ito umiikot."
29. "Maalagaan mo ang kalikasan, upang sa kinabukasan mayroon tayong masasayang tanawin."
30. "Huwag magtapon ng basura kahit saan, upang ang kalikasan ay magkaroon ng pagkakataon."
31. "Hindi mo hahawakan ang buhay na ito ng mahabang panahon, kaya alagaan mo ang kalikasan para sa ating kinabukasan."
32. "Magkaroon ng malasakit sa kalikasan, upang sa susunod ay magkakaroon pa rin tayo ng magandang tanawin."
33. "Ang pagmamahal sa kalikasan ay hindi dapat mawala, upang sa kinabukasan ay mayroon tayong magandang nakikita."
34. "Ang kalikasan ay hindi dapat abusuhin, sa pangangalaga natin ito ay dapat isulong."
35. "Lupa, ilog, dagat at bundok, dapat lahat ay pangangalagaan natin."
36. "Kung ginulo mo, ikaw rin ang maglilinis."
37. "Ang kalikasan ay hindi dapat kalimutan, sa kanya ay nakaasa ang kinabukasan natin."
38. "Pangalagaan ang kalikasan, upang mayroong magandang tanawin pa sa mga susunod na henerasyon."
39. "Ang kalikasan ay higit pa sa pera, pangalagaan ito dahil ito ay 'di porket lang mayaman ay dapat na abusuhin."
40. "Bawat pangungulila ng kahoy ay may hatid na kaso."
41. "I-save ang kalikasan, upang mayroong magandang bukas pa sa mga susunod na henerasyon."
42. "Magtipid sa oras, hindi lang pera, upang magkaroon ng oras sa pagpapahalaga sa kalikasan."
43. "Huwag nating abusuhin ang tubig, upang sa kinabukasan ay mayroon pa tayong pagkukunan."
44. "Huwag labis na gumamit ng kuryente, upang mayroong oras pa tayong magmahal sa kalikasan."
45. "Pag-irespeto sa kalikasan, isang tunay na kaligayahan."
46. "Huwag magtapon ng basura sa dagat, upang ang mga isda ay gumaganda."
47. "Kung gusto mong magtanim ng buhay, magtanim ng halaman."
48. "Magtabi ng oras para sa kalikasan, upang mayroon pa tayong magandang bukas."
49. "Pakikitungo sa kalikasan, hindi simple ngunit kailangan."
50. "Isara ang ilaw, upang makakita ng magandang tanawin."
51. "Ang kalikasan ay dapat nating pahalagahan, munang maghapon bago maghatid ng mga basura."
52. "Pag-irespeto sa dagat at karagatan, tunay na magbibigay kaginhawaan."
53. "Pangalagaan ang kalikasan, magkakaroon ng masayang buhay sa hinaharap."
54. "Ang kalikasan ay mayroon ding kaluluwa, at ito ay dapat nating alagaan."
55. "Preserve our planet, preserve our future."
56. "Pagbabawas sa plastik, pagtipid sa kalikasan."
57. "Mahalin ang kalikasan, upang sa kinabukasan mayroon pa rin tayong magandang tanawin."
58. "Huwag perwisyo sa kalikasan, mas magandang magtipid at magkasya sa kung anong merong tayo."
59. "Maaring nakakapagaan ng bulsa, subalit hindi nakakatulong sa kalikasan."
60. "Kung gusto mong sumigla, magkasya sa kalikasan."
61. "Huwag magtapon ng basura sa ilog, upang hindi magalit ang dagat."
62. "Just a simple act of planting trees, can save our dying mother earth."
63. "Nakalimutan natin ang kalikasan, ngunit hindi ito dapat mapabayaan."
64. "Huwag maging bulag sa kalikasan, tunay na may kagandahan ito."
65. "Ang kalikasan ay mayroong taglay na biyaya, ito ay dapat nating pangalagaan."
66. "Isang tunay na pag-poo-poo ng tao, ang pangangalaga sa kalikasan."
67. "Ang kalikasan ay hindi dapat abusuhin, upang sa susunod pa rin ay mayroon pa tayong magandang tanawin."
68. "Ang kalikasan ay dapat nating resepetuhin, upang sa kinabukasan ay mayroon tayong magandang paligid na tahanan."
69. "Kailangan nating gawan ng hakbang, upang sa kalikasan ay makamtan natin ang tunay na tagumpay."
70. "Ang kalikasan ay naghihintay, upang sa hinaharap ay may magandang tanawin pa rin."
71. "Patibayin ang pagiging isang tunay na Eco-Warrior, upang para sa hinaharap ay mayroong magandang tanawin pa rin."
72. "Love the earth, love your life."
73. "Ang kinabukasan ng ating kalikasan ay nasa mga kamay natin."
74. "Ang pagtitipid ay masaya, kasi hindi lang pera ang nasasave natin, kundi pati na rin ang kalikasan."
75. "Magtipid sa kuryente, upang mayroon pa tayong oras para sa kalikasan."
76. "Ang mga halaman ay mayroong mabuting dulot, ngunit kailangan din itong pangalagaan buong puso."
77. "Pangalagaan ang kalikasan, upang ang susunod sa atin ay magtatanaw ng paggalang."
78. "Huwag kalimutan ang kalikasan, dahil ito ang may hawak ng ating kinabukasan."
79. "Ang kalikasan ay may kagandahan, upang itoy hindi mapabayaan."
80. "Maliliit na hakbang, ngunit malaking tagumpay sa pangangalaga ng kalikasan."
81. "Ang kalikasan ay mayroong taglay na kagandahan, ito ay dapat nating alagaan."
82. "Magkaroon ng malasakit sa kalikasan, upang sa hinaharap mayroon pa tayong kaligtasan."
83. "Pangalagaan ang kalikasan, upang ang ating tahanan ay magiging tunay na maganda."
84. "Ang kalikasan ay may buhay, ito ay dapat nating pangalagaan."
85. "Ang dagat ay mayroong hiwaga, kailangan natin itong pangalagaan."
86. "Iwasan ang pagsisira, upang mapangalagaang kagandahan ng kalikasan."
87. "Iwij sa kalikasan, upang sa susunod ay mayroon pa tayong magandang paligid."
88. "Huwag padapuan ng plastik, upang sa kalikasan ay masaya at buhay."
89. "Pangalagaan ang kalikasan, ipagdiwang ang tagumpay sa hinaharap."
90. "Huwag magtapon ng basura sa kalsada, upang sa ating kinabukasan ay masigla."
91. "Ang kalikasan ay taglay ng magandang bukas, at ito ay dapat nating pangalagaan."
92. "Ang mga halaman ay masarap tingnan, upang kailangan natin silang pangalagaan."
93. "Pag-irespeto sa kalikasan, tunay na magbibigay kaligayahan."
94. "Ang kalikasan ay hindi dapat abusuhin, upang sa susunod pa rin ay mayroon tayong mahalin."
95. "Ipaglaban ang kalikasan, upang ang mga susunod sa atin ay magkakaroon pa rin ng magandang tanawin."
96. "Ang kalikasan ay mayroong taglay na pagmamahal, ito ay dapat nating alagaan."
97. "Hindi pwedeng magsawa sa pag-alaga sa kalikasan, ito ay magbibigay ng matamis na kahapon."
98. "Sa kalikasan, dapat mayroong respeto, pag-ibig at pagkalinga."
99. "Ang kalikasan ay mahalaga, kailangan nating itong pagyamanin."
100. "Pangalagaan natin ang kalikasan, upang sa hinaharap ay mayroon pa tayong magandang bukas."

May ilang mga tip at tricks na maaring pag-aralan para sa paggawa ng mga natatanging at epektibong mga slogans sa pag-save ng ating Inang Kalikasan. Mahalaga na maging maliksi at madaling maunawaan ng mga tao ang ating mensahe. Dapat ding iwasang maging pabalang upang hindi mapansin ng mga tao ang mga ginagawa natin. Narito ang ilang mga idieya na maaring magamit sa paggawa ng mga slogans: "Paalisin ang mga basura mula sa katubigan upang pangalagaan ang kalikasan", "Ibuhos ang oras upang magtanim at mag-alaga ng mga halaman sa ating paligid", "Itapon ang mga basura sa tamang lugar upang makapagbigay ng sobrang benepisyo sa ating kalikasan". Ang mga nabanggit na slogan ay may kaugnayan sa save mother earth at Tagalog para magkaroon ng mas mahusay na optimization sa search engine. Mayroon ding mga mas bago pang idieya na maaring gumawa ng mas mataas na epektong epekto sa tagumpay ng mga kampanya sa pagtanggap na ito sa ating sociedad.

Save Mother Earth In Tagalog Nouns

Gather ideas using save mother earth in tagalog nouns to create a more catchy and original slogan.

Save nouns: bar, prevention
Mother nouns: male parent (antonym), parent, mother superior, yeast, female parent, prioress, father (antonym), barm, old woman, abbess, inspiration
Earth nouns: connexion, material, ground, solid ground, connecter, stuff, ground, connective, object, world, land, terra firma, location, earthly concern, element, concern, connection, physical object, ground, worldly concern, terrestrial planet, dry land, globe, world, Earth, connector, Earth
Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine

Save Mother Earth In Tagalog Verbs

Be creative and incorporate save mother earth in tagalog verbs into your tagline to have more of an impact.

Save verbs: spare, spend, reserve, expend, forbear, salve, hold open, relieve, preclude, forbid, economise, lay aside, forestall, redeem, deliver, keep, foreclose, hold on, deliver, book, keep open, economize, carry through, save up, bring through, refrain, prevent, keep, salvage, preserve, rescue, make unnecessary, hold, pull through, drop
Mother verbs: create, care, engender, sire, bring forth, generate, overprotect, get, give care, beget, make, fuss, father
Earth verbs: hide out, hide, ground

Save Mother Earth In Tagalog Rhymes

Slogans that rhyme with save mother earth in tagalog are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Save: standing wave, gravitation wave, behave, redgrave, delta wave, rave, concave, ground wave, unfav, trave, crave, cold wave, gave, belgrave, misbehave, thrave, schave, lave, deprave, glave, kazikaev, slave, fave, clave, radio wave, hardgrave, knave, shave, sulgrave, white slave, sine wave, hargrave, stationary wave, forgave, enslave, stave, kunaev, gravity wave, brain wave, waive, tidal wave, sky wave, shock wave, air wave, crime wave, architrave, rolling wave, permanent wave, alpha wave, landgrave, heat wave, sound wave, aftershave, new wave, carrier wave, quave, pave, brave, finger wave, seagrave, margrave, enclave, mcclave, skywave, mave, grave, conclave, beta wave, ionospheric wave, shortwave, cave, autoclave, engrave, lefave, thave, electromagnetic wave, microwave, airwave, short wave, theyve, galley slave, newwave, theta wave, shockwave, lafave, dave, drave, starwave, wave, nave, close shave

Words that rhyme with Mother: stepmother, little brother, grandmother, blood brother, rather, one after another, another, brother, souther, nother, suther, foster brother, big brother, godmother, every other, uther, futher, yother, ths other, the other, other, great grandmother, smother, some other, many another

Words that rhyme with Earth: place of birth, cudworth, foxworth, beckworth, longsworth, kerth, ashworth, woolworth, shuttlesworth, hollinsworth, hirth, birth, gerth, skipworth, firth, kenilworth, wigglesworth, woodworth, bloodsworth, middlesworth, kenworth, live birth, at birth, lower berth, fort worth, butterworth, killingsworth, hollandsworth, burnsworth, stallworth, elsworth, wirth, pickworth, giving birth, worth, whitworth, molesworth, kurth, girth, houseworth, unearth, shuttleworth, holdsworth, sick berth, berth, bradley method of childbirth, illingworth, burnworth, hayworth, childbirth, vaginal birth, dunsworth, longworth, breech birth, dearth, upper berth, wurth, chatsworth, ellingsworth, dillworth, active birth, perth, cutbirth, ducksworth, furth, given birth, give birth, wentworth, spiritual rebirth, hackworth, leavenworth, fuerth, express mirth, werth, natural childbirth, hollingsworth, read method of childbirth, bloodworth, hollingworth, keyworth, alternative birth, rebirth, titsworth, dunworth, wedgeworth, mirth, virgin birth, duckworth, networth

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯