September's top sex at gender tagalog slogan ideas. sex at gender tagalog phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Sex At Gender Tagalog Slogan Ideas

Sex and Gender Tagalog Slogans: Why They Matter

Sex and gender tagalog slogans are short, catchy statements that highlight the importance of gender equality and inclusivity in the Filipino society. They are used to raise awareness about issues related to gender and sexuality, promote acceptance and tolerance, and empower individuals to embrace their identity regardless of age, gender, race, or sexual orientation. Effective sex and gender tagalog slogans are memorable, thought-provoking, and inspiring. They use language and imagery that resonate with people, and they create an emotional connection to the cause they represent.Examples of effective sex and gender tagalog slogans include "Huwag Kang Magbitaw, Lumaban Para sa Pantay na Karapatan", which means "Don't give up, fight for equal rights", and "Ang Kasarian ay Hindi Hadlang sa mga Pangarap", which translates to "Gender should not be a barrier to achieving your dreams." These slogans are effective because they communicate a clear message about gender equality, they use simple and familiar words that people can easily understand and relate to, and they encourage people to take action towards creating a more equitable and just society.In conclusion, sex and gender tagalog slogans play a crucial role in promoting gender equality and inclusivity in the Filipino society. They serve as powerful tools for raising awareness, inspiring action, and fostering a culture of acceptance and tolerance towards all individuals. By using creative and impactful slogans that resonate with people, we can continue to push for positive change towards a more equitable and just society for all.

1. Maging matipid sa condom, para hindi mawala sa iyo ang kalayaan.

2. Pag-iingat sa kalusugan, gamit lang dapat ang condom.

3. Kapag may condom, walang dapat ikatakot sa anumang klaseng galaw.

4. Mag-ingat sa sakit, huwag magpapabuntis, gamit ang condom.

5. Condom ang pasaporte sa kaligtasan, huwag makipaglaro ng walang protection.

6. Proteksyon sa mga lalaki, kapayapaan sa mga babae, gamit lang ang condom.

7. Proteksyon sa katawan mo ang responsableng pangangalaga, huwag magkamali.

8. Pag-iingat sa katawan, pag-iingat sa kinabukasan, gamit ang condom.

9. Proteksyon ka ng tigas at maiinit, condom ang magiging bayani.

10. Iwas sanggol, panatilihin ang kontrol sa pamamagitan ng condom.

11. Kapag may condom, walang isipin na iba, protektado sa anumang klaseng aksyon.

12. Sex ay hindi mawawala, responsableng pangangalaga ang pwedeng sa oras na ito.

13. Pangangalaga ng katawan ang unang dapat isipin para sa masaya at ligtas na sex.

14. Huwag maging makitid ang pag-iisip, condom ang unang tungkulin sa ligtas na sex.

15. Magandang aktibidad, mas magiging maganda pa kung mayroong condom.

16. Pag-iingat sa katawan, pangangalaga sa buhay, gamit ang condom.

17. Proteksyon sa katawan, proteksyon sa kinabukasan, huwag magkamali.

18. Walang mapait na hiwalayan, kapag nagtagpo ang responsableng pag-iisip at condom.

19. Sex ay hindi nakamamatay, kung may responsableng pangangalaga.

20. Mahirap mag-alala, dahil sa walang condom, kaya dapat magdala.

21. Nakakatipid ng pera, nakakasiguro ng ligtas sa kalusugan, magamit lang ang condom.

22. Maging responsable, huwag maging tamad, huwag makalimot ng condom.

23. Iwas sakit, iwas problema, magamit lang ang condom.

24. Maligayang araw, mas masayang sex, kung mayroong condom.

25. Pumatol ka lang, kung siguradong responsableng tumingin ng protection.

26. Huwag magpaka-hangal, huwag magpaka-UV, condom ang bagong uso.

27. Magpakalalaki, magpakababae, mag-condom ang dapat mong gibain.

28. Iwas HIV, iwas sakit, condom lang ang solusyon.

29. Iwas gulo, iwas musmos, magamit ang condom sa oras ng pagtitiponsiyon.

30. Maghoo-hoo, maghoo-hoo, huwag makalimutan ng condom dahil iyon ang buhay mo.

31. Pag-iingat sa katawan, pagmamahal sa sarili, magamit lang ang condom.

32. Ligtas sa sugat, ligtas sa sakit, magamit ang condom sa lahat ng pagkakataon.

33. Responsable sa pag-iisip, responsable sa katawan, magamit ang condom sa oras ng pagkakataon.

34. Responsableng gumamit ng condom, kadalasan mas maganda ang mga piling.

35. Pangalagaan ang kalayaan sa pamamagitan ng condom.

36. Pag-iingat sa sarili, pag-iingat sa iba, magamit ang condom.

37. Iwas unplanned pregnancy, iwas sakit, magamit lang ang condom.

38. Iwas broken hearts, iwas sugat sa katawan, magamit ang condom.

39. Talagang gumagamit, ang mga taong responsableng nag-iisip.

40. Condom lang ang merong simbolo ng kalayaan at proteksyon.

41. Huwag nang mag-atubiling gumamit, dahil hindi nalulunod ang maghanap ng kaligtasan.

42. Bagama't wala sa budget, iwas sugat sa katawan ay hindi dapat mamulubi.

43. Kahit saang sulok ng mundo, hindi mag-tatagpo ang dalawa, kapag walang condom na maghahatid.

44. Pangalagaan ang sarili, baja pagka't kahit na ang dayuhan kayang magkaroon ng mga sakit.

45. Maghapong hindi uunlad kung may isip man ay wala naman condom na gaganap.

46. Walang magtatangka, kung hindi sigurado sa kaligtasan, kaya pangalagaan ang sarili ng magamit ang condom.

47. Para sa mga taong nagmamahalan, may condom na sampalataya sa kaligayahan.

48. Huwag mag-alala tungkol sa kung paano magtatalo, huwag makalimutan magdala ng condom sa oras ng ligaya.

49. Kapanganakan ang nais, pero kahit bata ka pa ay dapat magpakalalaki at mag-condom sa pagkakataon.

50. Pangalagaan ang kalusugan ng alagang hayop, huwag kalilimutan ang ginagamit nilang condom.

51. Ang kalusugan ng bayan, walang irereklamo kung mayroong condom sa kapakanan.

52. Maghalo-halo kung gusto, basta't responsableng magpapagalaw, ang nakahain lamang.

53. Responsableng sexual health, dahil hindi sila ibabahagi ng masakit sa bawat isa.

54. May pag-iingat, kasama ng kondom, napakamakabagong pag-iingat ngayon.

55. Magpakasexy, magpakalalaki magpakababae, magamit ang condom bilang tanda ng responsableng pag-iisip.

56. Magpakagaling sa gebaler, huwag mag-alala, kung mayroong condom na magsisilbi.

57. Anumang posisyon masarap, basta't responsableng magtatalik ka.

58. Kung hindi kayo magkasundo sa kondisyon, huwag magpakalimot ng kondom sa ligaya ng gabing yon.

59. Sapat na ang pangangaral, kung hindi mo alam ang pangangalaga sa sarili, magamit ang condom na maasahan.

60. Sa oras ng kasalanan, huwag magpakalimutan ng kasamang protection para sa kalusugan.

61. Hindi nakapaghihimagsik ang kalusugan, kahit na kumilos pa siya, kapag walang condom na maghahatid sa kaligtasan.

62. Hindi nagpapakain ng hilig si condom, ngunit siya ay nagbibigay ng pangangalaga sa katawan.

63. Huwag mag-alinlangan kung mayroong protection, dahil hindi mawawala ang kaligayahan sa oras na iyon.

64. Kapag mayroong kondom, hindi nakapapagod ang pag-iisip tungkol sa kalusugan.

65. Huwag mag-isip ng masama, kung mayroon kang kasulatan ng kalayaan at proteksyon, ang kondom.

66. Wala nang ibang mahalaga pa kundi kalusugan, kaya't magpakatino at magdamag mag-ingat.

67. Mangalaga, magdamag mag-ingat, magamit lang ang kondom, at ligtas na tayong nakakatawid.

68. Responsableng pag-iisip, responsableng pangangalaga, magpakalalaki at magamit ang kondom sa lahat ng pagkakataon.

69. Magpasaya sa katawan, iwasan ang sakit at drama, magamit lang ang kondom.

70. Huwag magpakaloko sa maniwala sa kasinungalingan, dahil ang kondom ay mayroong panindigan.

71. Hindi totoo ang kasabihan na hindi na kayang ipaliwanag ang kalayaan, hindi nakakatawid sa iba, kung walang kondom na maghahatid ng proteksyon.

72. Higit sa lahat, mag-isip muna, magpunla ng responsableng pag-iingat, magamit ang kondom, at magbibigay ng tagumpay sa ligaya ng pagmamahalan.

73. Kahit anong pangangarap at dagok tungkol sa kalayaan, basta't may kondom, hindi na kayang maghasik ang pag-aalala.

74. Kahit may walang babae o lalake, mayroong kondom na magtatali sa kalayaan at proteksyon.

75. Magamit ang tabi ng kama, hindi ang tabi-tabi ng kalusugan sa sex.

76. Iwas puson, iwas sakit, magamit lang ang kondom sa oras ng pagkakataon.

77. Walang masamang magpakalibog, ngunit hindi nagdurusa, kung mayroong kondom.

78. Tuluyang maging bahagi ng responsableng kampanya, kapag gumamit ng kondom na siguradong maghahatid ng paggalang at proteksyon.

79. Utang ng bawat isa, ang kalusugang handa nang malunasan, kaya't magpakalalaki at magamit ang kondom.

80. Masaya ang paglipas ng oras, lalo na kapag may kondom na magbibigay ng proteksyon.

81. Kinatatangian ng kasuotang kalayaan, ang kondom, walang mapait na kasalanan.

82. Mas magiging romantiko ang oras, kung mayroong kondom na taos-pusong magbibigay ng pagmamahal at kalusugan.

83. Pagkakataon na magpakalalaki, sa pamamagitan ng pamamahalang magamit ang kondom.

84. Kung mahal mo ang sarili, iwas puson at sakit, magamit lang ang kondom.

85. Kahit na baliko ang daan, hindi makikita ang tinatanaw, kung walang kondom.

86. Pag-iingat sa katawan, pag-iingat sa kalayaan, kapag gumamit ng kondom.

87. Hindi nakapapayaman ng kabyalo, ang kondom, ngunit kalusugan ay hindi napapahalagaan.

88. Sa panahon ng pagpapasaya, huwag makalimutan ng kondom na magbibigay ng proteksyon at kaligayahan.

89. Walang masasayang na oras, sa responsableng pag-iisip, magamit ang kondom.

90. Lumigayang lubos sa oras ng pagsaulo sa alam na kalusugan, magamit lang ang kondom.

91. Magpakasexy, magpakalalaki, huwag magpakamakasarili sa pag-iisip ng pag-iingat sa katawan, magamit ang kondom.

92. Kahit pa nakatago, malalaman kung nagamit ang kondom kapag nagpakasiguro ng kalayaan sa kalusugan.

93. Maghanda sa tagumpay, magamit ang kondom at magpakalalaki, kung mahal mo ang sarili, mahalin mo ring kalusugan mo.

94. Hindi magpapahuli sa tagumpay, magpakalalaki at magamit ang kondom sa lahat ng pagkakataon.

95. Kapag mayroong kondom, iwas galawang hapoy, dahil protektado ka sa lahat ng pagtalak niya.

96. Ang kupas na pangarap tungkol sa kalayaan, magiging tunay kung mayroong kondom sa sandaling pagpapakasaya.

97. May kondom, walang tumitipong kalungkutan, dahil ang kalayaan at proteksyon ay nananaig.

98. Magsiguro sa kalusugan, gamit ang kondom na siguradong magbibigay ng ligtas na sex.

99. Kahit kailan, walang masamang pagkakamali, basta't mayroong kondom na nagbibigay ng kalayaan at proteksyon.

100. May kondom, hindi na kailangang magpakalimot ng mga aral tungkol sa proteksyon, dahil maingat tayong magpapagalaw.

There are several tips and tricks to create a memorable and effective Sex at gender Tagalog slogan. First, focus on creating a catchy phrase that is easy to remember. Try to include a play on words or puns related to sex and gender that can leave a lasting impression. Second, consider adding a touch of humor or a provocative message to grab people's attention. This could help spark curiosity and interest in your cause. Third, think about your target audience and what message they would resonate with the most. Remember that a slogan should be memorable, concise, and easily sharable. Lastly, staying up-to-date with current events and social movements could inspire new and relevant ideas for your Sex at gender Tagalog slogan. For example, incorporating insights from the latest research on gender equality or LGBTQ+ rights could help bring new perspectives to the conversation. Some possible slogan ideas could be "Kalinga sa bawat kasarian, para sa isang mas malayang lipunan" (Care for every gender, for a more liberated society) or "Pantay ang karapatan, bagong simula, bagong kaisipan" (Equal rights, new beginnings, new mindset)."

Sex At Gender Tagalog Nouns

Gather ideas using sex at gender tagalog nouns to create a more catchy and original slogan.

Sex nouns: gender, sex activity, body process, sexual activity, sexual urge, sexual practice, category, bodily process, physiological property, bodily function, class, activity, family, feeling, sexuality
Gender nouns: sex, grammatical category, syntactic category, physiological property, grammatical gender, sexuality
Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine

Sex At Gender Tagalog Verbs

Be creative and incorporate sex at gender tagalog verbs into your tagline to have more of an impact.

Sex verbs: shake, distinguish, stir, severalise, stimulate, separate, secernate, turn on, shake up, tell, differentiate, excite, secern, tell apart, severalize, wind up, arouse, excite

Sex At Gender Tagalog Rhymes

Slogans that rhyme with sex at gender tagalog are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Sex: lecce, fecks, telex, plex, aix, begonia rex, simplex, solar apex, cybersex, ejects, ex, tenrecs, apex, herpes simplex, lex, fedex, projects, discotheques, necks, whelks, atx, wrecks, cineplex, hex, treks, banamex, intellects, respects, pecks, triplex, x, expects, aztecs, gatx, intersects, jex, megaplex, objects, cemex, mex, complex, rejects, roughnecks, ampex, tex, techs, paychecks, eques, audiotex, reflects, metroplex, bottlenecks, sphex, nymex, kecks, checks, unisex, intex, comex, specks, execs, finex, specs, regression of y on x, effects, pemex, subjects, rex, duplex, perplex, tyrannosaurus rex, cheques, telmex, amex, malcolm x, annex, latex, truex, next, rolodex, decks, dex, videotex, memorex, vex, flex, flecks, rednecks, becks, cmx, vertex, turtlenecks, czechs, nynex, middlesex, nex, multiplex, suspects, convex, dissects

Words that rhyme with Gender: offend her, bender, sender, penned her, amend her, slender, challender, spend her, engender, offender, n der, tender, ten der, brender, blend her, end her, bartender, bittenbender, allender, pretender, big spender, brendor, en der, den der, endor, trender, contender, vandevender, gen der, intend her, pretend her, mender, lend her, vendor, comprehend her, apprehend her, yender, callender, lender, cavender, tend her, fender, eastender, bend her, kender, legal tender, ender, wender, send her, fassbender, expend her, zehnder, defend her, public defender, render, fend her, surrender, defender, commend her, recommend her, skender, extender, suspender, zender, blender, vender, splendor, spender, einbender, mend her, friend her, suspend her, weekender, stender, befriend her, denn der, transcend her, wende der, fasbender, extend her, attend her, first offender, wend her, ende der, pender, weekend her, transgender, schlender

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯