May's top siomai na pang masa slogan ideas. siomai na pang masa phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Siomai Na Pang Masa Slogan Ideas

The Importance of Siomai na Pang Masa Slogans: Engaging and Informative Advertising

Siomai na pang masa slogans are catchy phrases and taglines used by vendors and manufacturers of siomai to advertise their products to the masses. These slogans are essential in promoting siomai as an affordable and delicious snack that appeals to a wide range of consumers. Effective Siomai na pang masa slogans are memorable, concise, and often humorous, incorporating puns or wordplay to make them stick in the consumer's mind.Some examples of popular Siomai na pang masa slogans include "Isang subo, busog ka na!" (One bite, and you're full!) and "Sa sarap, hindi ka mag-iisa!" (You'll never be alone in your love for this delicious snack!). These slogans capture the affordability, convenience, and taste of siomai, while using clever wordplay to capture the consumer's attention. Siomai na pang masa slogans are crucial for businesses that rely on street-level advertising to reach a broad audience. They are especially important in the Philippines, where siomai is a popular street food and snack enjoyed by people of all ages and backgrounds. These slogans make siomai not only a tasty treat but also a cultural phenomenon that represents Philippine food and iconic street culture.In conclusion, Siomai na pang masa slogans are a crucial element in the advertising of siomai products. By being engaging and memorable, these slogans help businesses to reach a wider audience and promote the delicious and affordable snack that is siomai. They are an essential component of Philippine street food culture and contribute to making siomai an iconic and beloved snack for all.

1. "Siomai na pang masa, sa bawat kahig ng buhay, ang sarap mabuhay!"

2. "Sarap ng Siomai, dito ka na sa 'Pang masa' na restawran!"

3. "Ang Siomai na pang masa, sa panlasa ng bayan, hindi matatawaran!"

4. "Katas ng Siomai na pang masa, tamis ng tagumpay at tagumpay ng masa!"

5. "Siomai na pang masa, hindi lang pang busog, pangkaligayahan ng lahat!"

6. "Siomai na pang masa, siguradong masarap, sulit at abot-kaya!"

7. "Gutom ka na ba? Siomai na pang masa, ang sikreto sa kabusugan ngayon!"

8. "Siomai na pang masa, laman ng tiyan ng bawat Pilipino!"

9. "Dito sa Siomai na pang masa, kayang kilatisin ang bawat lasa."

10. "Kahit isang kahig, Siomai na pang masa, sarap pusigin dahil sa ginhawa!"

11. "Ang Siomai na pang masa, hindi ka lalamonin ng presyo."

12. "Siomai na pang masa, ito ang paboritong pagkain ng bayan!"

13. "Hindi ka malulunod sa sarap ng Siomai na pang masa."

14. "Siomai na pang masa, mas mabuting piliin kaysa pumila sa kabaong."

15. "Kung gutom ka, 'wag kang mag-alala, may Siomai na pang masa dito!"

16. "Siomai na pang masa, tugon sa tagtuyot ng tiyan!"

17. "Isang kain, maraming saya - Siomai na pang masa ang kasagutan d'yan!"

18. "Kung hanap mo'y malinis at presyong abot-kaya, Siomai na pang masa ang the best na trip mo d'yan!"

19. "Kung nabubulok ang kaluluwa mo, hindi ibig sabihin ay kailangang lumangoy sa 'mayaman lang' na pagkain. Siomai na pang masa, kaya kang iangat!"

20. "Siomai na pang masa, hindi lang pang-Pangasinan, pang-Pinas!"
21. "Kahit anong level ka, Siomai na pang masa kaya mong paglaruan, kaya mong pa-igtingin!"

22. "Siomai na pang masa, kainin mo na bago ka magwala sa gutom!"

23. "Walang imposible sa Siomai na pang masa!"

24. "Isa sa mga praktikal na overloads sa buhay: Siomai na pang masa!"

25. "Siomai na pang masa, laging may bukas para sa'yo!"

26. "Kung gutom kayo, lahat ng usapin ay magkaiba! Pero sa Siomai na pang masa, walang lokohan - basta may pera, basta may pwesto!"

27. "Siomai na pang masa, pinaniniwalaan namin na laging andyan sa tabi mo!"

28. "Nakakatawa ka na nga, sing sarap ng mukha - Siomai na pang masa kasi kinain mo na 'unahan mo palang!"

29. "Siomai na pang masa, hindi ka bibiguin sa pagkagutom!"

30. "Kung may Siomai na pang Masa, may kinabukasang panlasa!"

31. "Lagpas na sa lasa ang Siomai na pang masa, para sa akin OK lang kung hindi n'yo alam!"

32. "Bakas sa kaluluwa't mukha, Sio-na-mai na`di naman kamahalan."

33. "Dagdag sigla, tamis sa dila - Siomai na Pang Masa!"

34. "Kung gusto mo ng masarap at abot-kayang pagkain, Siomai na pang masa ang hanap mo!"

35. "Masarap na pang-masa, hindi nakakalugi sa tulad mo!"

36. "Siomai na pang masa, sagot sa hilig mong magluto!"

37. "Kung babaeng gutom, bisyo. Ngayong may Siomai na pang Masa, kabusugan na ang trip!"

38. "Siomai na pang masa, swak sa lahat ng pagkakataon!"

39. "Hindi hadlang sa pagkain ang sadya ng ating budget. Siomai na Pang Masa, may pa-extra sauce ka pa!"

40. "Siomai na pang masa, hindi ka papahirapan!"
41. "Siomai na pang masa, ang paboritong pagmamahal ng masa!"

42. "Sa Siomai na pang masa, hindi ka nagsasakripisyo ng lasa!"

43. "Siomai na pang masa, laging may panganib na magustuhan mo ng sobra!"

44. "Kapag gusto ng babae, pang masa. Siomai na pang masa, palaging panalo!"

45. "Hindi kailangang mamaliitin para maitawid sa araw. Siomai na pang masa, sapat na!"

46. "Siomai na pang masa, hindi lang pang-una kundi pangkalawakan!"

47. "Siomai na pang masa, hindi ka bibiguin kahit anong pagtyaga!"

48. "Hindi sa mahal lang nauubusan ng masarap. Siomai na Pang Masa, swak sa budget na dagdag tamis!"

49. "Dahil sa Siomai na Pang Masa, 'di na maubusan ng solusyon sa gutom!"

50. "Tuluy-tuloy ang tili, tuluy-tuloy ang saya - sa Siomai na Pang Masa, tamang andar 'yan!"
51. "Hindi ka magsisisi sa Siomai na pang masa - siguradong bibigyan ka ng tunay na sarap ng buhay!"

52. "Siomai na pang masa, punong-puno ng pagmamahal at garantisadong busog ka!"

53. "Kahit may pila, hindi problema - Siomai na Pang Masa kase!"

54. "Siomai na pang masa, lagpas sa lasa at abot-kayang presyo!"

55. "Wag mag-atubiling mag-Siomai na Pang Masa - lagpas sa mura at masarap pa!"

56. "Bawat kain, bawat mumo may kapalaran - 'yang kapalaran na Siomai na Pang Masa!"

57. "Siomai na pang masa, kain lang nang kain - puno pa ang pitaka mo!"

58. "Pagkain ng masang Pinoy, Siomai na Pang Masa ang bagong bida!"

59. "Sa bawat paghikbi, Siomai na pang masa ang talaga namang tutubi!"

60. "Siomai na pang masa, hindi ubod ng yaman pero ubod ng sarap!"
61. "Kahit gaano kabusog, Siomai na pang masa pa rin ang sasarapin!"

62. "Siomai na pang masa, hindi pinabayaan sa paglago ng tao at panlasa!"

63. "Kahit gaano ka mang pasaway, kayang kontrolin ng Siomai na pang masa ang tyan mo!"

64. "Siomai na pang masa, tuluyan na tayong mamassya!"

65. "Sa Siomai na pang masa, walang dahilan para magutom pa!"

66. "Sarap ng Siomai na pang masa, hindi lang sa panlasa, pati na rin sa budget mo!"

67. "Siomai na pang masa, laging may panlasa para sa kahit sinong masa!"

68. "Siomai na pang masa, hindi basta-bastang masarap, abot-kaya pa para sa'yo!"

69. "Kahit hindi ka mayaman, kunin mo na ang Siomai na pang masa!"

70. "Siomai na pang masa, pasasalamat ng masa dahil sa laki ng servings nito!"
71. "Siomai na pang masa, alagang alaga sa lahat ng oras!"

72. "Siomai na pang masa, hindi lang pang-nanay at tetay, kundi pang-lahey!"

73. "Hindi hatid ng Siomai na pang masa ang simpleng busugan, hatid nito ay kasiyahan!"

74. "Kung tutuo ang kasabihan na gutom ay walang pinipili ng pagkain, malamang Sa Siomai na pang masa ka lally naanin."

75. "Siomai na pang masa, susi sa bagong katatagan!"

76. "Siomai na pang masa, hindi rin kasi pagkain ng masa kung hindi suportahan namin!"

77. "Siomai na pang masa, nagbibigay inspirasyon sa pagharap sa mga hamon sa buhay!"

78. "Siomai na pang masa, sapat na sa paglaba ng mga pritong pagkain!"

79. "Sa Siomai na pang masa, sulit ang lima-onse mo!"

80. "Sa mga pinagdadaanan ngayon, Siomai na pang masa ang kailangan natin!"
81. "Siomai na pang masa, hindi ka maaapi ng gutom!"

82. "Siomai na pang masa, mabuting pagkain na hindi nangangailangan ng malaking kainan!"

83. "Siomai na pang masa, gamit ka sa bawat kabusugan!"

84. "Sana lahat ng kaalaman, kasing laki ng sirit ng Siomai na pang masa ang magaabot sa atin!"

85. "Siomai na pang masa, atin to Kapatid!"

86. "Kay di gawin lingid na si Siomai na pang masa, ang totoo niyan ay pag-asa!"

87. "Siomai na pang masa, nagbibigay ng kalibangan sa bawat araw nating pinagdadaanan!"

88. "Kung talagang gusto, kahit hindi ka mga mayaman, Siomai na pang masa pa rin ang pipiliin mo!"

89. "Siomai na pang masa, pagmamahal na hindi tapos-tapos ang feeding!"

90. "Sa bawat pagluha, may Siomai na pang masa."
91. "Siomai na pang masa, kasiyahan ng bawat pagkain!"

92. "Kahit busog na busog, hindi pa rin magpapakamayaw ang mga mata sa Siomai na pang masa!"

93. "Siomai na pang masa, hindi ba't ito ang gusto mo mangyari sa sarili mo!"

94. "Masaya ang panlasa, masaya sa bulsa - gamitin natin ang Siomai na pang masa!"

95. "Siomai na pang masa, hindi lang pang-isa kundi pangmilyon-milyon na!"

96. "Sa mga nagkakalat ng mga kaalaman tungkol sa Siomai na pang masa, malamang isa ka na don."

97. "Siomai na pang masa, tatak ng kabusugan ng mga Pilipino!"

98. "Siomai na pang masa, laging nasa tabi ng bawat Pilipino!"

99. "Kahit gaano ka man humarap sa mga pagsubok sa buhay, mag will always have a Siomai na pang masa."

100. "Siomai na pang masa, hatid ng kasayahan!"

Siomai na pang masa is a popular Filipino snack that has gained a widespread reputation for its delectable taste and affordable price. To create a memorable and effective slogan for your brand, you should focus on its unique features, such as its flavor, texture, or nutrition. For instance, you could use buzzwords like "steaming-hot siomai" or "juicy and flavorful" to capture people's attention. Additionally, you could urge people to try your siomai by emphasizing its affordability or convenience, such as "Siomai na pang masa: Delicious and Affordable!" or "Siomai na pang masa: Tasty Treats on-the-go!" Remember to be creative, succinct, and memorable, and you'll be sure to succeed with your slogan.

Siomai Na Pang Masa Nouns

Gather ideas using siomai na pang masa nouns to create a more catchy and original slogan.

Pang nouns: pain, hurting, twinge, pain, hurting, feeling, stab, sting
Masa nouns: Chadic, Masa, Chadic language, Chad

Siomai Na Pang Masa Rhymes

Slogans that rhyme with siomai na pang masa are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Pang: overhang, get the hang, zhang, section gang, liang, harangue, tsang, tangue, schlang, krang, chiang, road gang, chang, crang, care a hang, dang, hwang, vang, stang, chain gang, gangue, nang, boomerang, nanchang, whang, durang, siang, klang, sprang, fang, li-kang, drang, flang, sea tang, shang, clang, jang, xinjiang, verdinsgang, trang, tang, baoguang, chuang, hang, tsiang, shenyang, strang, bhang, huang, kuomintang, rang, press gang, gang, thang, cangue, kang, youth gang, wolfgang, xiaogang, tunkelang, spang, pyongyang, mang, mustang, lang, wang, hangsang, prang, slang, ziyang, mangue, sturm und drang, lange, yang, langue, ang, bang, zang, sang, ylang-ylang

Words that rhyme with Masa: gran casa, alsace a, emboss a, cos a, asa, diasa, causa a, kinshasa, premadasa, enasa, hiromasa, ross a, tomas a, basa, casa, haase a, boss a, lanasa, matassa, fossa a, cross a, bourassa, haussa, thalassa, moss a, alcasa, across a, toss a, lhasa a, casassa, dos a, ossa, bokassa, corsa, sauce a, benincasa, jossa, cahasa, mombasa, causa, dasa, cossa, gloss a, fossa, abbas a, kolasa, vos a, lassa, casa a, haas a, loss a, lhasa, glossa, fosse a, kielbasa, vaasa, rzasa, las a, os a
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯