May's top about environment bisaya slogan ideas. about environment bisaya phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

About Environment Bisaya Slogan Ideas

Bisaya Slogans for a Greener Environment

Environment Bisaya Slogans are short and catchy phrases that promote environmental awareness and conservation. These slogans are widely used in the Philippines, especially in the Visayas region where Bisaya is the primary language. Bisaya slogans help to create awareness about environmental issues, and they encourage people to take collective action to protect the environment. An effective Environment Bisaya Slogan must be concise, memorable, and easy to understand. One of the most famous slogans is "Isalbar ang Ilog, Isalba ang Kinabuhi." It means "Save the River, Save the Life." This slogan delivers a powerful message about the importance of preserving our rivers, which are an essential resource for people and wildlife alike.Another compelling slogan is "Guba ang Kinaiyahan, Guba ang Kita," which translates to "Destroy the Environment, Destroy Ourselves." This important message emphasizes that human survival is closely linked to the health of our planet, and that we must take urgent action to prevent further destruction of the environment.In conclusion, Environment Bisaya Slogans are an essential tool for promoting environmental awareness and inspiring individuals to become agents of change. Through the use of catchy and memorable phrases, these slogans can help to create a sense of urgency and encourage people to take action to protect our precious environment.

1. "Alagad sa kalikopan, Adbokasiya ko."

2. "Ang kalimtugan usa ka kausaban, Dili gumikan lamang."

3. "Sa kalikopan, atong dapit, atong responsibilidad."

4. "Pagpanalipod sa atong kinabuhi, adunay pagpanalipod sa atong kaugalingon."

5. "Ang kada-adlaw usabang higayon sa pag-amoma sa kalikopan."

6. "Ang pagsemento sa atong siyudad dala sa pundasyon sa pagkadaot sa kinaiya."

7. "Pag-uma sa atong kalikopan, Pag-uma sa atong kinabuhi."

8. "Panginabuhi sa kalikopan, Invest sa adlaw-adlaw."

9. "Ang kalikopan usa ka lungon sa kinaiya, atong kitang-kita ang atong kaugalingon."

10. "Kalikopan ang mag-una, Ang kalikopan nga atong gimahal."

11. "Ang kada-ulahi nga bahin sa kalikopan, usa ka tragedya nga magamit nga atong hulaton."

12. "Ang plug uban sa kalikopan, Pagkamatarung litun-an."

13. "Magbinuligay aron sa kalinaw. Mahinungdanong pagsalig sa kalikopan."

14. "Sa paglibog sa atong tungas, Kalikopan ang tawag sa kalamboan."

15. "Ang pag-amping sa kalikopan, responsibilidad sa tanan."

16. "Kahibaw kamo, ang pagtagad sa kalikopan, daghan pang kinabuhi sa atong lungon."

17. "Ordinarily nga parte sa adlaw-adlaw: mag-amping sa kalikopan."

18. "Sa atong plante, mag-amping sa kalikopan."

19. "Bisan unsa ka gamay ang maayo, kon nag-umpisa kini gikan sa kalikopan."

20. "Ang kalikopan nagtigum sa mga yuta, atong kinabuhi nagsalipdan."

21. "Bisan ang kalikopan nakikini sa adlaw-adlaw nga kita nagpuyo pinaagi sa amahan."

22. "Wala kita makakuyog sa suba, pipila ang tugkaran, wala kita mapugngan sa pag-amping sa kalikopan."

23. "Tungod sa kalikopan, maayo kung posible nga kita tagaan ug atong dakbayan nga maayong udtong."

24. "Kung dunay mga kolor sa kalanggaman, atong atidlunon ang kadagatan."

25. "Ang tabang sa kalikopan, nga dili makontrol ang lisud nga dagway sa adlaw-adlaw nga kinabuhi."

26. "Ang kalikopan ang naggama karon, atong kaugalingon kay maghatag ug pagsuporta."

27. "Ang pagtagad sa kalikopan, usa ka bahin nga atong mahimo."

28. "Pagpanalipod sa kalikopan, Pagtinabangay sa tanan."

29. "Bisan ang gamay nga binuhat sa kakaron, kini makatuon sa kinabuhi nga mahinungdanon."

30. "Ang atong kalikopan aduna'y mga hisgot nga wala makahibalo."

31. "Atong kinabuhi ang atong kalikopan, responsibilidad sa tanan."

32. "Paglimpyo sa kalikopan, Adunay kalamboan nga kinabuhi."

33. "Magtagad sa kalikopan, ilabi na sa mga malingaw."

34. "Ang atong kalikopan ang gihimo nga malamposon kon atong tagaan kini sa makatilinga pamatasan."

35. "Kalikopan, een kasing-kasing ug kalag."

36. "Ang pag-amping sa kalikopan, Parangal sa atong kinabuhi."

37. "Alang sa kausaban sa adlaw-adlaw, Ang kalikopan magpabilin."

38. "Ang kalikopan nga adunay kahalom, Maoy nag-atimana sa kahilom sa atong kasing-kasing."

39. "Magtagad kita aron sa kausaban, Para malikayan sa kadaot sa kalikopan."

40. "Magpakabana sa kalikopan, Mahusay nga kinabuhi ang makadungog."

41. "Kung atong pagtagad sa kalikopan mahugot, kini makapamusil og kahilakon."

42. "Kalikopan, adunahan sa kalipay, Sa tanang kinabuhi kanunay."

43. "Kalikopan, atong kasagaran nga gihandum, Aron makabalaka sa pag-amoma sa atong kinabuhi."

44. "Kung atong kalikopan atong tagaan ug pagtagad, kini mag-uban sa atong kinabuhi."

45. "Ang atong mga gamit sa kalibotan gamiton alang sa pag-amoma sa kalikopan."

46. "Ang pag-amping sa kalikopan mag-uban sa peaceful nga kalibotan."

47. "Ang mga binisaya makasulti, ang mga binisaya saad.

48. "Kon nagpuyo ka sa isa ka lugar, kinahanglan mong pagtagad sa kalikopan."

49. "Mag-amping kita karon, sa umaabot nahimo nga mundo."

50. "Atong ginaampingan ang kapamaraanan alang sa atong smalang nga mga anak."

51. "Pag-amping sa kalikopan, para sa mas maayong kinabuhi."

52. "Magamit nato ang kalikopan, dili kinahanglan niya ang kadaot."

53. "Ang pag-amping sa kalikopan usa ka butang nga kitang tanan kinahanglan magabie."

54. "Ang kalikopan adlaw-adlaw nga gamit, atong kinabuhi dapat magpabilin nga sama."

55. "Pag-amping kita sa atong atis, sa kita mailhan sa atong mga anak."

56. "Ang kalikopan gipapayu sa amoa, atong atimuon sa maayong pamaagi ang atong responsibilidad."

57. "Kung mag-amping kita sa kalikopan, maka nag-samoy kita sa mahangpin nga Mga bag-ong sistema."

58. "Atong pag-invest sa kalikopan, atong gina-invest sa kaugalingon."

59. "Mag-amoma sa kalikopan for better tomorrow."

60. "Pag-amping sa kalikopan, Anghel sa mga tumong."

61. "Pag-amoma sa kalikopan, ug Lami ang kalibotan."

62. "Mag-alaga sa kalikopan, ikaw ang pahinumdom."

63. "Ang pag-galastug sa atong kinaiya, Dili ba saksakon sa mga tampok sa kalikopan?"

64. "Ang kalikopan mao'y atong kaugalingon nga larawan, dili kini magamit nga ilimnon sa bungtod."

65. "Pag-amping sa kalikopan, Para sa usa ka detalyadong kahulogan."

66. "Ang kalikopan nga atong atimanon, usa ka kalibotan nga magabie sa pagtukod."

67. "Atong kalikopan nagasamtang sa among kahilakon, atong gamiton ang among ekseryensya alang sa tinagtotuohan nga kinabuhi."

68. "Malipayon nga kinabuhi gikan sa kalikopan, Para sa usa ka mas malipayon nga pag-abot."

69. "Ang kalikopan aduna'y pag-amping sa mga kabataan, Mosunod sila niini."

70. "Bisan unsa ka gamay ang atong gibuhat, kon gibuhat ni nato kini sa kalikopan, usa ka dako nga pagtagad ang atong atangon."

71. "Pag-amping sa kalikopan, Mas malipayon ang adlaw sa kaugalingon."

72. "Ang pagsugod sa pag-amping sa kalikopan karon, Usa ka dakong hakbang sa may malinawon nga kaugmaon."

73. "Ang pag-amping sa kalikopan kinahanglan nga panginabuhi, kalipay, ug kauswagan sa tanan."

74. "Sa kalikopan, atong dapit, atong kinabuhi, atong responsibilidad."

75. "Atong kalikopan adunahan, dugang sa mas maayo nga kinabuhi."

76. "Maglipay kita sa atong kalikopan, ilabi na sa mga malingaw."

77. "Magasingkamot kita aron sa pagsuporta sa kalikopan, sa ingon kamo nga pagdaghan sa kahilom sa tibuok nga kalibotan."

78. "Pagbuot sa gahum, pag-amping sa kalikopan."

79. "Palibot sa kalikopan ana sa atong kasigurohanon sa pag-abot sa maayong kahulogan."

80. "Ang kalikopan nga atong tagaan ug pagtagad, Kini adunohan sa maayong kabilinggan."

81. "Pagtagad sa kalikopan, Ayaw i-disturbo kita sa mga lapad."

82. "Ang kalikopan usa ka eksplorasyon, usa ka kalibotan nga kinahanglan puta sa kasing-kasing ug kalag."

83. "Pag-amping sa kalikopan, para sa atong kalibotan nga mas malipayon."

84. "Kun adunay kalikopan, adunay mahinungdanon ra bay kinabuhi."

85. "Atong pag-amping sa kalikopan, aduna’y kahilakon sa atong kinabuhi."

86. "Ang kalikopan ang nagtigum sa atong mga ugat, atol sa atong pagkabata."

87. "Maghinungdang, magpaningkamot, ug magmahal sa kalikopan."

88. "Ang kalikopan, usa ka butang lang ba sa pagtan-aw nato, o pakabana natong tanan?"

89. "Kamo nga nagplano sa kalinaw, kamo nga nagplano sa kinabuhi."

90. "Ang kalikopan dali ra nakalimtan, apan magabag-o sa atong kahilakon sulod sa pipila ka henerasyon."

91. "Bisan sa pagpuyo sa kamingawan, mga tawo mabuhi sa usa ka maka-ilig nga kalibotan."

92. "Kalikopan, usa ka kaangayan nga mapulihan."

93. "Mag-amping kita sa atong kalikopan, Ilabi sa kaugmaon sa atong mga anak."

94. "Mag-amping sa kalikopan, Para sa atong puhonon nga kinabuhi."

95. "Ang kalikopan usa ka butang nga kung wala niini, atong dili makapangabuhi."

96. "Hagiton kita aron sa pag-amping sa kalikopan, Atong simbahan ang atong mga gitudlo."

97. "Pag-amping sa kalikopan, Garbo sa gangha."

98. "Makatabang kita sa kalikopan, anomang magamit nato soon."

99. "Ang kalikopan ang atong kausaban, atong kinabuhi ang atong pagpakabana."

100. "Ang kinabuhi mao ra ba ang atong maong diha-diha, dili ba nato ang kinabuhi nga nagtubod sa atong kalikopan?"

Creating memorable and effective environment Bisaya slogans is crucial to spread awareness about the importance of protecting our environment. When creating a slogan, it is essential to keep it short, simple, and meaningful. Using catchy phrases, rhymes, and puns can make the slogan memorable and attract people's attention. Incorporating Bisaya language in the slogan can make it relatable to local audiences, leading to better comprehension and retention. Moreover, using sustainability-related buzzwords like "Green Action," "Eco-Friendly," "Reduce, Reuse, Recycle" can create a lasting impact on the audience's mind. To ensure the effectiveness of the slogan, it should convey a positive message while raising awareness, motivating people to take action towards environmental conservation. Some possible slogans in the Bisaya language could be "Protektahan ang atong kinaiyahan, magtan-aw sa kahoy og dagat," or "Ihalad ang panahon aron maseguro ang kalikupanong kinabuhi sa mga mosunod nga kaliwatan."

About Environment Bisaya Nouns

Gather ideas using about environment bisaya nouns to create a more catchy and original slogan.

Environment nouns: geographical region, situation, environs, state of affairs, geographic area, geographical area, surroundings, surround, geographic region
1    2     3     4     5     6    ...  13      Next ❯