July's top for global warming filipino slogan ideas. for global warming filipino phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2024

Slogan Generator

For Global Warming Filipino Slogan Ideas

Global Warming Filipino Slogans: Creating Awareness and Urging Action

Global warming is a reality that affects all people regardless of their nationality. Filipinos have recognized this issue and have been using slogans to raise awareness and urge action. Global warming Filipino slogans are short phrases that help people remember the dangers of climate change and the importance of taking action. These slogans are important because they serve as a call to action, inspiring people to make small changes in their daily lives that can have a significant impact on the environment. Some effective examples of global warming Filipino slogans include "Iwasan ang Plastik, Pangalagaan ang Kalikasan" (Avoid plastic, protect the environment) and "Sa pag-aalaga ng kalikasan, kapakanan nating lahat ang nakataya" (In taking care of the environment, our welfare is at stake). These slogans are memorable because they are simple, catchy, and contain a powerful message. Global warming Filipino slogans have the power to raise awareness and encourage action towards mitigating climate change.

1. Pampainit ng mundo, di dapat ay takasan.

2. Hindi lang mainit, banta rin ang karbon.

3. Magbigay ng suporta para sa susalok ng mundo.

4. Puno mo, hininga ko - Siyam na milyon na tawo.

5. Kung ayaw mo manginit, huwag kang magpakalimutin.

6. Makinig sa kalikasan, kaibigan ang kalikasan.

7. Buhay natin, kalikasan ang labis na mahalaga.

8. Walang ibang planeta, iingatan natin ito.

9. Panahon ng pagbabago, tungkulin nating lahat.

10. Di mo kailangang maging barko bago maunawaan ang pag-angat ng karagatan.

11. Climate change ay hindi biro, kailangan nating mag-unawa.

12. Ang pagkakaisa ay susi mula sa climate crisis.

13. Pondo sa kalikasan ay investisyon sa kinabukasan.

14. Para sa mas malamig na mundo, matututong mag-reduce ng carbon footprint.

15. Hindi lang sa pag-iimpok maaaring magkaroon ng pagbabago.

16. Ang kalikasan ay ang pinaka valuable na regalo.

17. Mas magaling na bahagi ng isang bentahan kaysa isang karnabal.

18. Natin ay walang magagawa maliban sa parehong magtutulungan.

19. Hindi ka lamang lilikha ng kasaysayan, magtutulungan na alisin ang global warming.

20. Kung masama ang ginagawa ng mundo, maraming maaaring magbago.

21. Walang ibang lugar kung saan tayo pwedeng mapunta, pagyamanin natin ang kalikasan.

22. Ang ating kabataan ang parating, panahon na para maging malakas.

23. Pana-panahon nagbabago, at buong pagsisikap tumutunog.

24. Upang maiwasan ang pag-angat ng katubigan, kailangan nating mag-ambagan.

25. Maigting na pangangalaga para sa kalikasan, kahit mahirap gawin feasible.

26. Di kailangang tunguhin ang IBANG persona, malapit pa rin sa oras ang pagtugon sa global warming.

27. Ang pagbabago ay dumadaan sa pagsisikap.

28. Sabihin YES sa kalikasan at tutulungan kang sabihin ng kalikasan na OKEY din sa kanya.

29. Dagdag sa karbon, dagdag sa init.

30. Isipin mo bago gumawa, kalikasan ang dapat na isantabi.

31. Huwag magpakalimutin sa pag-iimpok.

32. Mahalaga ang kapaligiran, mag-ambagan tayo sa pagbabago.

33. Matinding kahalagahan ng kalikasan, tungkulin nating pagtibayin.

34. Ang nagdudulot ng pagbabago ay kapag nagtrabaho tayong lahat.

35. Nasusumpungan mo ba ang balu-baluktot na pananaw ng kalikasan?

36. Pag-iimpok para sa kalikasan, upang ang pinapanganak na sakuna ay makaiwasan.

37. Malakas ang kapangyarihan ng pagbabago, malakas ding pagbibigay ng respeto sa kalikasan.

38. Ang pagkakaisa tungo sa mas malinis na kinabukasan.

39. Sa susunod na saga, mag-ambagan para sa kalikasan.

40. Dagdag tayo para sa paglutas ng problema sa kalikasan.

41. Kulang sa suporta, maaari tayong mabigo, kung ang hihiling ay pagkakaisa, magtatagumpay tayo.

42. Pundasyon ng kalikasan, mas malakas pa kaysa sa ibang malalaking bansa.

43. Kung di kaya, maari. Malimit tayong nagkakamali.

44. Huwag kalimutang mag-impok para sa susalok ng mundo.

45. Kahit mga maliit na pagbabago lang, magtatagumpay tayo.

46. Ang pag-iimpok sa kalikasan ay hindi magbibigay ng kahihiyan sa ating mga hinaharap.

47. Malakas ang kapangyarihan ng unity, laban sa climate change ay kailangan nating mag-ambagan.

48. Wag magpakalimutin, aktibong partisipasyon sa paglutas ng problema sa kalikasan.

49. Mag-ambagan, pag-iimpok para sa susalok ng mundo.

50. Mula sa DIY na reusable bag, bawat pagbabago ay mahalaga sa paglutas ng problema sa kalikasan.

51. Ang pagbabago ay nagsimula sa atin.

52. Pagbabago sa mundo, mula sa mga maliliit na mahahalagang pagbabago.

53. Tapos na ang panahon ng gulo, mag-ambagan para sa paglutas ng problema sa kalikasan.

54. Ang nagdudulot ng tunay na pagbabago sa kalikasan ay ang bawat isa.

55. Huwag magkaroon ng kahit katiting na doubt, upang maiwasan ang pagkahuli sa paglutas ng problema ng kalikasan.

56. Dahil sa pangangalaga sa kalikasan, magkakaroon ng global warming prevention.

57. Handa na ba tayo sa climate action?

58. Kahit maliit na hakbang, maaaring magbigay ng lakiang pagbabago sa paglutas ng problema ng kalikasan.

59. Pagtibayin ang kalikasan, sa taong 2021.

60. Bawat tao, merong role na lnutra sa paglutas ng problema ng kalikasan.

61. Umakto, magpakilala, maging maliksi - laban sa pagkakalbo ng kalikasan.

62. Kapag nag-iipon, bumubuti ang hinaharap ng kalikasan.

63. Walang masama magkaroon ng reklamo, basta't nagbibigay ng solusyon sa problema ng kalikasan.

64. Pagdalaw ng respeto sa kalikasan, ang aking munting partisipasyon.

65. Walang masamang magtanong, upang maintindihan ang kalikasan sa pamamagitan ng mas malalim na kaalaman.

66. Travel by foot, malaking tulong na ito sa natural resources.

67. Maliliit na hakbang para sa malaking pagbabago sa kalikasan.

68. Love the earth, ipakita sa sa aking sarili ko, sa aking mundo.

69. Huwag kalimutang ipakita sa kalikasan ang aking suporta.

70. magkaisa para sa paglutas ng problema sa kalikasan.

71. Bawat kilos ay may halaga, kapag pangangalaga sa kalikasan ang dahilan.

72. Walang maliit na partisipasyon sa pagpapabuti ng climate change.

73. Mag-ambagan, pagtibayin ang kalikasan, upang maiwasan ang pagkawala nito.

74. Mula sa basura, bawat kilos ay may halaga, para sa ating hinaharap.

75. Walang pagtitipid sa sakripisyo para sa kalikasan.

76. Ang pagmamahal sa kalikasan ay importante sa akin.

77. Kailangan nating pangalagaan ang natural resources natin, upang maiwasan ang pagkawala nila.

78. Walang isang tao na pwede maglakbay mag-isa upang labanan ang climate change.

79. Upang mapahaba pa ang buhay ng kalikasan, kailangan mag-ambagan tayo.

80. Ang bawat bagay ay may halaga sa kalikasan.

81. Mag-ambagan, upang matalo natin ang climate change.

82. Bawat banas ng habagat ay may halong pagbabago sa mundo.

83. Magtulungan tayong iwasan ang pagkawala ng kalikasan.

84. Huwag magalit sa kalikasan, ipakita ang pagmamahal.

85. Upang maiwasan ang pagkawala ng kalikasan, magtulungan tayo.

86. Mas lalo pang pahalagahan ang kalikasan, sa mga kongreso at biaklabayan.

87. Huwag kalimutang magtanim upang maiwasan naman ang kahirapan.

88. Ang bawat tao ay importante sa mga hakbang na pagbabago.

89. Magtulungan tayo, upang maiwasan ang pagkawala ng kalikasan.

90. Sa bawat hakbang ay may pagbabago.

91. Para sa global warming prevention, mag-ambagan para sa kalikasan.

92. Regalo ng kalikasan sa ating sarili.

93. Kahit ang mga maliliit na hakbang ay may halaga.

94. Hindi dapat takasan, ang climate change ay kailangan nating harapin.

95. Hindi lang sa ngayon, kailangan din nating mag-isip para sa susunod na kung sino.

96. Maaksaya, kung hindi gagawin ang magagandang hakbang para sa kalikasan.

97. Bawat tulong ay kailangan, upang maiwasan ang pagkawala ng kalikasan.

98. Upang matalo natin ang climate change, magtulungan tayo.

99. Ang bawat tulong ay may halaga, upang maiwasan ang pagkawala ng kalikasan.

100. Ang kalikasan ay mapagmahal, sa bawat partisipasyon na binibigay natin sa kanya.

Creating memorable and effective global warming Filipino slogans can take a lot of creativity and thought. Some tips and tricks to keep in mind when crafting these slogans include utilizing strong imagery, utilizing the power of rhyme and alliteration, and keeping the message clear and concise. Some potential slogans could include "Keep our islands green and blue, reduce your carbon footprint too," "Save the earth from scorching heat, reduce emissions and defeat," or "The climate needs our help today, let's reduce waste in every way." With the increasing threat of global warming and its damaging effects on the environment, it's important to spread awareness and unite in taking action to combat it. Let us all take a pledge to adopt eco-friendly practices such as reducing carbon footprint, using public transport, conserving water, and promoting afforestation.

For Global Warming Filipino Nouns

Gather ideas using for global warming filipino nouns to create a more catchy and original slogan.

Filipino nouns: Filipino, Philippine, native, Filipino, indigen, Western Malayo-Polynesian, indigene

For Global Warming Filipino Adjectives

List of for global warming filipino adjectives to help modify your slogan.

Global adjectives: planetary, worldwide, spherical, globose, globular, world-wide, circular, round, spheric, international, orbicular, ball-shaped, world
Filipino adjectives: Filipino, land, state, Philippine, country

For Global Warming Filipino Rhymes

Slogans that rhyme with for global warming filipino are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Global: wrobel, ignoble, knobel, robel, ago bill, goble, sobel, fobel, borough bill, vontobel, soble, knoble, mobile, mexico bill, sobil, koebel, no bill, stroebel, doble, show bill, sobol, strobel, schobel, paso doble, lobel, know bill, immobile, noble, roble, tho bill, buffalo bill, stroble, radio bill, koble, oh bill, joe bill, although bill, moble, goebel, coble, ennoble, kobel, chernobyl, mobil, grenoble, o bill, globe hill, strobile, hello bill, bungalow bill, gobel, schauble, tobacco bill, zobel, though bill, knoebel

Words that rhyme with Warming: performing, form ing, misinforming, perform ing, storming, underperforming, reforming, heartwarming, norming, brainstorming, platform hung, forming, conforming, barnstorming, uniform hung, transforming, storm hung, nonperforming, outperforming, informing, swarming

Words that rhyme with Filipino: neutrino, encino, paolino, andantino, arpino, sabino, jalapeno, agostino, hino, cappuccino, angeleno, paulino, marino, geno, leno, giardino, vizcaino, gino, merino, valentino, cassino, maraschino, deno, mino, trevino, mendocino, casino, covino, ladino, comino, aquino, baldino, sabatino, amino, severino, pieno, pacino, capital of san marino, faustino, bambino, san marino, gugino, carino, bonino, bovino, tino, delfino, contino, reno, cino, calvino, cimino, nino, sandino, fiorentino, torino, cupertino, serino, pellegrino, bernardino, orsino, corvino, palomino, molino, gambino, royal casino, postino, tarantino, chino, morino, martino, latino, florentino, paladino, marcelino, serafino, farino, spino, constantino, pino, espino, santino, camino, guarino, palladino, angelino, andino, gambling casino, keno, alvino, lino, el nino, polino, galeano, wino, moreno, patino, mandarino, dino, fino
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯