June's top for nutrition tagalog slogan ideas. for nutrition tagalog phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2024

Slogan Generator

For Nutrition Tagalog Slogan Ideas

Nutrition Tagalog Slogans: Captivating Words for a Fit and Healthy Lifestyle

Nutrition tagalog slogans are catchy phrases or short statements that promote awareness on the importance of having a balanced and healthy diet. They are designed to capture people's attention and encourage them to make healthier choices. Nutrition tagalog slogans are important because they serve as reminders to stay committed to a healthy lifestyle, inform people about the benefits of good nutrition, and address health issues that are often overlooked.Some examples of effective nutrition tagalog slogans are "Laging handa sa tamang nutrisyon", "Bawal ang tamad kumain ng gulay at prutas", and "Sapat na sustansiya sa katawan, sagot ng tamang pagkain". These slogans are memorable and effective because they use simple and understandable Filipino words and have a clear message that highlights the importance of good nutrition. They are also easily relatable to the daily lives of Filipinos, making them more engaging and effective in promoting awareness on healthy eating habits.In summary, nutrition tagalog slogans play a vital role in promoting the importance of good nutrition and healthy lifestyle. They serve as a motivational reminder to stay committed to a balanced diet and help in addressing health issues. With their catchy and memorable phrases, nutrition tagalog slogans are an effective tool to promote awareness and educate people on the benefits of a healthy diet.

1. "Pagkain mo ay importante, hinding hindi mo ito dapat kalimutan."

2. "Kumain ng tama, para sa matatag na pangangatawan!"

3. "Ang wastong pagkain, hatid ng tibay at kalusugan."

4. "Nutrisyon ang susi, sa kalusugang aking hiling."

5. "Bawal ang sakit, kung malusog ang katawan mo."

6. "Buhay ay maikli, kaya't kailangan manatiling malusog at aktibo."

7. "Ang gulay at prutas, ang ating panangga sa sakit."

8. "Araw-araw tayong kumain, ng mga sustansya na kailangan."

9. "Napakasarap man ang matamis, mas mahalaga ang kalusugan."

10. "Mag-ingat sa kinakain, upang iwas sa mga sakit na walang humpay."

11. "Kumain ng masustansya, para'y walang magiging hinanakit pa."

12. "Dapat pag-isipan, anong madudulot ng pagkain."

13. "Wastong nutrisyon, para sa lakas upang maging matibay."

14. "Ilabas mo ang vegetable knife, at pumili ng mga gulay na masarap at sariwa."

15. "Walang magiging hadlang, kung ika'y nakakain ng mga pagkain na pampatatag ng kalusugan."

16. "Masustansiya ang kailangan, upang maiwasan ang sakit na itinuturing na mahal."

17. "Kailangan ng kalusagan, para sa mahaba at masayang buhay."

18. "Tama ang pagkain, sa kalusugan ka hindi magkakamali."

19. "Kumain ng pagkain na may sustansya, upang maiwasan ang pagkakasakit na ika'y pagsisihan."

20. "Pagkain para sa lakas, masarap at sariwa kung napili ang tamang pagkain para sayo."

21. "Ang tunay na ganda, nagsisimula sa kalusugan ng katawan."

22. "Alagaan ang kalusugan, dahil ito ang magbibigay sayo ng magandang kinabukasan."

23. "Huwag balewalain ang nutrisyon, kung mananaig ang katawan mo sa pakinabang nito."

24. "Pagkain ay mahalaga sa ating buhay, huwag ito babalewalain dahil sa pride."

25. "Kumain ng prutas at gulay, upang maiwasan ang sakit ng sariwang kalooban."

26. "Nutrisyon kaagapay ng kalusugan, risk management upang mag-more productive ang katatagan."

27. "Wastong nutrisyon, para sa mga pangarap at tagumpay."

28. "Maganda ang kalusugan, kung ika'y may sapat na sustansiya."

29. "Pumili ng tamang pagkain, upang makamit ang kalusugan ng isang tunay na champion."

30. "Iwasan ang mga junk food, upang maiwasan ang mga hindi kagwapuhan."

31. "Ang kalusugan natin, ay sa atin rin naman kumakapit."

32. "Mas malinang ang katawan, kung piliin natin ng wasto ang ating pagkain."

33. "Mahalagang paglaanan ng oras, ang wastong pagkain upang maiwasan ang sakit ng katawan."

34. "Bakit kaya tayo kapwa nabubuhay, kung hindi naman ito natin magagamit ng tama?"

35. "Ang kalusugan ay key para sa kinabukasan, kaya't dapat itong isaalang-alang."

36. "Prutas at gulay ang tamang pakain, upang maiwasan ang mga sakit na hindi bale-baleng sustansya."

37. "Ang tinatawag na tamang pagkain ay mayroong dapat na kasanayan."

38. "Wastong pagkain para sa tamang kinabukasan, dahil ito ang magbibigay sa iyo ng iyong mga pangarap."

39. "Nutrisyon sa kalusugan, para sa isang magandang kinabukasan."

40. "Ashakap sa kalusugan, kaya't dapat itong pagtuunan ng ating pansin."

41. "Iwasan ang mga pagkaing bawal, para sa kalusugang hindi mapapatawad."

42. "Ang bawal na pagkain, ay hindi lamang nakasama sa wastong nutrisyon kundi ikaw rin nito ang lagin nitong suki."

43. "Walang tunay na kalusugan, kung wala kang sustansiya sa ating katawan."

44. "Mahalaga ang wastong nutrisyon, dahil ito ang magbibigay sa atin ng kalusugan."

45. "Maging pamilya ay dapat magtulungan, upang makamit ang kalusugang maitatagunan."

46. "Pagkain ay isa sa mga pangunahing pangangailangan, kaya't huwag itong balewalain."

47. "Kung ano ang facemask para sa Covid, ang tinatawag na tamang pagkain ay para sa ating kalusugan."

48. "Prutas at gulay sa araw-araw, upang maiwasan ang mga sakit na nakakahadlang sa iyong pangarap."

49. "Kung gusto mong maging malusog, laging tandaan ang tamang pagkain ang susi dito."

50. "Tamang pagkain para sa wastong kalusugan, nakapagpapaganda at nakapagpapalakas nito."

51. "Wag ka nang magalit, kung damsalamat sa kalusugan ang tamang pagkain ang dapat mong pagtuunan ng pansin."

52. "Huwag likhain ang pangangailangan sa pagkain, kundi ang pangangailangan sa tamang nutrisyon."

53. "Pagkain para sa kalusugan, para sa mahaba at masayang buhay."

54. "Wastong pagkain para sa tamang buhay, dahil ito ang magpapalakas sa iyo ngayon at sa kinabukasan."

55. "Kumain ng masustansya, upang maiwasan ang sakit na makakapagpabigat sa iyo."

56. "Kumain ng masarap, upang maging masaya at matatag."

57. "Wastong pagkain, para sa isang mas matatag at mas malakas na pagkatao."

58. "Alagaan ang wastong nutrisyon, upang maiwasan ang mga sakit at magtagumpay."

59. "Ang sagot sa kalusugan, nasa tamang pagkain na kailangan."

60. "Kung gusto mong maging healthy, piliin ang tamang pagkain at maging hayahay."

61. "Tamang nutrisyon para sa mga pangarap, nakapagpapadali nito sa isang tunay na tagumpay."

62. "Iwasan ang mga fast food chain, upang maiwasan ang mga sakit na nagpapahirap."

63. "Tamang nutrisyon para sa isang mas maligaya at matatag na kinabukasan."

64. "Ang tamang pagkain, talagang magpapatawag ng ating safetyness."

65. "Pagkain na may sustansiya, maiwasan ang sakit na nakakaawa."

66. "Tamang pagkain para sa pagkatao, para mapatakbo ng maayos ang iyong buhay."

67. "Ang wastong pagkain ay mahalaga, upang maiwasan ang sakit na nakakabahala."

68. "Pagkain ay medicine para sa sakit na parating dumadapo."

69. "Kumain ng masarap na pagkain, upang maiwasan ang mga sakit na sumisira sa buhay natin."

70. "Ang pag-aakala sa hindi wastong pagkain tiyak na magdudulot sa iyo ng sakit na malupit."

71. "Well-balanced diet para sa successful stories, to make our lives full of glories."

72. "Ang nutrisyon ay nagbibigay buhay, sa iyo'y magpakatino sa pagkain ng nabubuhay."

73. "Choosing healthy food is choosing happiness."

74. "Piliin ang prutas at gulay, upang maiwasan ang mga sakit na hindi maganda sa pangangatawan."

75. "Wastong nutrisyon ang dapat, lalo na't kung nais mong magkaroon ng isang malusog na katawan."

76. "Iwasang magutom, sa pagkain ng masustansya at nariyan ang katawan nating natatanging trum."

77. "Ang kalusugan ay hindi mapapalit, kaya't lagi mong isipin kung ano ang iyong kinakain muna."

78. "Tamang pagkain para sa kalusugang pangkabuhayan."

79. "Kumain ng tamang pagkain, upang mas maging produktibo at mas mai-shine."

80. "Ang kalusugan ay dapat buong oras dingaalay, kaya dapat isipin ang tamang pagkain araw-araw."

81. "Tamang pagkain, magpapalakas sa iyo ngayon at sa kinabukasan."

82. "Kung pagkain, maraming mga masarap na kulay."

83. "Iwasang kumain ng hindi kailangan, upang maiwasan ang mga sakit na hindi dapat."

84. "Nutrisyon ang solusyon, upang maiwasan ang maraming problemasyon."

85. "Mahalaga ang wastong pagkain, para sa isang malusog na pamumuhay at masayang kinabukasan."

86. "Ang pag-aalaga sa kalusugan ay hindi dapat hindi nabibigyan ng atensyon."

87. "Kumain ng masustansyang pagkain, para maiwasan ang mga cancer at iba pang mga sakit na humihilab sa ating mga pangarap."

88. "Wag maging likidado sa sariling kalusugan, sa tamang pagkain ay magtagumpay tayo ng hamak."

89. "Tamang pagkain upang maiwasan ang bigat, para mai-enjow natin ang pagkain ng masarap ng walang hanggan."

90. "Kumain ng tama, upang maiwasan ang mga sakit na nagpapahirap sa buhay natin."

91. "Tamang pagkain para sa kalusugang matibay at kilala ng lahat."

92. "Napaka-importante ng nutrisyon, upang maiwasan ang mga sakit sa ating pang buong katawan."

93. "Iwasan ang mga maling pagkain, upang maiwasan ang mga sakit na pamamahayag."

94. "Ang pagkain ng sariwa, magpapatakbo ng mabagal ang ating pagtanda."

95. "Ang tamang pagkain pala-risk management, upang magtagumpay habang nababahay."

96. "Wag ka nang panghihinaan ng loob, cause tamang pagkain ang sagot sa pinakamalinaw na problem."

97. "Ang kalusugan ay maaari mong binigyan ng solusyon, kung magpakain mo ayon sa tamang solusyon."

98. "Ang ehersisyo at nagmuang pagkain, dalawang bagay na dapat isipin upang maging malusog ang pangangatawan."

99. "Ang kalusugan ay hindi palaging nasa palad, kaya makasiguro sa tamang pagkain kung saan ito ay hindi magdudwindle."

100. "Maging malusog at maporma, kung sarili mo talaga'y gusto."

Creating an effective and memorable nutrition tagalog slogan requires creativity, briefness, and relevance to the target audience. To make a slogan that stands out, use simple and catchy phrases that resonate with people's needs and desires for a healthy lifestyle. The slogan should be engaging and educational, highlighting the benefits of maintaining proper nutrition. Including Tagalog words and phrases can help make the slogan more relatable and appealing to a Filipino audience. Moreover, aligning the slogan with current trends and health fads can boost its efficacy. For example, using slogans that encourage people to drink enough water, eat more fruits and vegetables, or avoid fast foods, can be an effective key to promoting proper nutrition for Filipinos. Overall, a well-crafted slogan can be a powerful tool in encouraging people to make healthier choices and achieve optimal health.

For Nutrition Tagalog Nouns

Gather ideas using for nutrition tagalog nouns to create a more catchy and original slogan.

Nutrition nouns: food, victuals, organic process, science, alimentation, nourishment, nutriment, biological process, scientific discipline, nutrient, aliment, sustenance
Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine

For Nutrition Tagalog Rhymes

Slogans that rhyme with for nutrition tagalog are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Nutrition: dietitian, volition, ignition, mathematician, supposition, presupposition, transmission, transition, remission, repetition, admonition, precondition, predisposition, juxtaposition, titian, condition, attrition, physician, abolition, petition, permission, dietician, in addition, decomposition, clinician, superstition, fruition, reposition, ambition, musician, mission, malnutrition, omission, exhibition, obstetrician, acquisition, tactician, technician, exposition, expedition, redefinition, mortician, imposition, proposition, ammunition, politician, tradition, pediatrician, position, optician, cognition, deposition, electrician, inquisition, extradition, apparition, decommission, intuition, partition, magician, patrician, academician, recondition, commision, logician, suspicion, commission, recognition, erudition, inhibition, recission, munition, definition, theoretician, addition, competition, composition, admission, sedition, requisition, submission, search and destroy mission, rendition, edition, coalition, audition, beautician, fission, dentition, rhetorician, statistician, prohibition, opposition, premonition, contrition, disposition, emission, intermission, demolition, tuition

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯