June's top in tagalog on nutrition slogan ideas. in tagalog on nutrition phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

In Tagalog On Nutrition Slogan Ideas

Magandang Nutrisyon Slogans: Kahalagahan ng Pagkain sa Pilipinas

Ang magandang nutrisyon slogans ay mga maikling pahayag na naglilimbag ng mga ideya at kaisipan sa tamang nutrisyon. Ang mga ito ay mayroong taglay na mensahe na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa wastong nutrisyon at kahalagahan nito sa ating kalusugan. Sa Pilipinas, malaki ang epekto ng mga slogans dahil ito ang isa sa mga paraan upang maipakalat ang impormasyon tungkol sa tamang nutrisyon sa mga tao.Ang mga halimbawa ng mga magandang nutrisyon slogans ay ang "Gutom at Malnutrisyon, sama-sama nating wakasan," "Tamang nutrisyon ay kinabukasan ang hatid," at "Laging may tamang nutrisyon, may malusog na pangangatawan." Ang mga ito ay nagbibigay ng magandang mensahe na nagpapakita ng kahalagahan ng tamang nutrisyon sa kalusugan ng isang tao. Ang mga slogans ay madaling matandaan at makapigil sa ating isipan kaya't mabisang gamitin upang maipakalat ang impormasyon tungkol sa tamang nutrisyon sa buong bansa.Sa kabuuan, ang mga magandang nutrisyon slogans ay mahalaga sa ating kalusugan at kinabukasan. Ito ay isa sa mga paraan upang maipakalat ang tamang kaalaman tungkol sa nutrisyon sa mga tao. Kaya't siguraduhin na alamin ang mga tamang nutrisyon slogans upang mas mapalawak pa ang mga impormasyon tungkol sa nutrisyon. Sumama na sa kampanya para sa tamang nutrisyon ngayong araw pa lamang at simulan na ang makabuluhang pagbabago sa inyong buhay!

1. Kumain ayon sa tamang dosis, healthy ang everyday focus!

2. Kung gusto mong maging healthy, mag-healthy na ang kain nang mabuti.

3. Masarap kumain kapag Healthy Foods ang nasa itsura!

4. Mas mabuti ang healthy food na nakakapagpalakas ng katawan.

5. "Sa tamang nutrisyon, malusog na kasihayan."

6. Maging mas malusog sa tamang pagkain ng gulay at prutas araw-araw.

7. Good nutrition keeps the doctor away

8. Health is wealth, and nutrition is the key

9. Invest in your health, eat a balanced diet

10. You are what you eat, choose wisely

11. Lagi mong alalahanin, "eat well and stay healthy!"

12. Kumain ng tungkol sa tama, para habang-buhay na ang kalusugan mo!

13. Mas makabuluhan pa rin ang tamang kain sa lahat ng araw.

14. Good food, good life, good health

15. Ating ipakain sa katawan, ang mga pagkaing may gulay at prutas, para tayong mga superhero ay kaya nating labanan ang lahat!

16. Eat right, feel right

17. Good food choices for a good life

18. By eating healthy, you win in life

19. Healthy food: Eat happy, live happy

20. Your body works best on good nutrition

21. Nais ng loob ko’y makatikim ng tamang pagkain, para sa malusog at magandang kalagayan.

22. "Tamang Nutrisyon ang Magdadala sa Araw-araw na Kalusugan!"

23. Proper nutrition is the key to long life

24. Eating well is a form of self-care

25. Eat for the body you want, not the body you have

26. Health is a habit, not an event

27. Be kind to your body, feed it well

28. Nutritious food: fuel for the body and mind

29. Healthy eating, happy living

30. Tamang pagkain, tamang buhayin!

31. Eat healthy, be healthy

32. You are what you eat, so eat healthy

33. Nourish your body, nourish your soul

34. Eat the rainbow every day

35. You can’t outrun a bad diet

36. Health is the greatest wealth, so invest in it

37. Eat well, stay well, live well

38. Balanced eating, better living

39. Good food for a good mood

40. You deserve to feel good, eat well

41. Stay healthy with good nutrition

42. Keep healthy with a balanced diet

43. Every bite counts, make it healthy

44. Eat food, not products

45. Good nutrition, great life

46. Towards a healthier you, start with what you eat

47. Eat healthy, feel wealthy

48. Eating well is self-love

49. Healthy food choices, healthy life choices

50. Food is thy medicine, eat well to heal

51. Healthy food, healthy body, healthy mind

52. Good nutrition, better life

53. Invest in your health, save on medical bills

54. Nourish your body, your mind and your soul

55. Health is not a diet, it’s a lifestyle

56. Eat healthily, live happily

57. Healthy food, happy family

58. Healthy food makes you happy

59. You can’t buy health, but you can eat for it

60. Be good to yourself, choose healthy food

61. Health is the new wealth, eat for it

62. Good nutrition, healthy heart

63. Eating healthy, living healthy

64. Live life to the fullest, eat healthily

65. Be happy, eat healthy

66. Eat clean, feel lean

67. Healthy food for a healthy planet

68. Let food be thy medicine, eat well to thrive

69. Honoring your body with good nutrition

70. Start the day right, eat a healthy breakfast

71. Healthy body, healthy mind, healthy life

72. Eat for the body you want, not the body you have

73. Stay healthy, stay fit, eat nutritious

74. Healthy eating, healthy living

75. Nourish your body, your mind, your spirit

76. Healthy today, happy tomorrow

77. Good nutrition for a better tomorrow

78. Healthy food, smart choice

79. Eat for health, eat for life

80. Live a better life, one meal at a time

81. A healthy outside starts from the inside

82. Healthy food, happy life!

83. Be #healthynotboring

84. When you eat better, you feel better!

85. Eat like you love yourself

86. Love your guts, feed them healthy food

87. Let’s eat healthy food, together as one family!

88. Eat whole foods, not processed foods

89. Health is in your hands – choose to eat healthy!

90. Feed your body, nourish your soul

91. Think before you eat!

92. Say yes to healthy food!

93. Feed your body with colorful food!

94. Focus on nutrient-rich foods!

95. Choose foods that make you healthy, happy and strong!

96. Food is fuel, eat to energize!

97. What you feed your body can either make or break you!

98. Healthier eating, better living.

99. Choose to eat healthy, choose to feel good!

100. Let healthy food be your superpower!

Upang makabuo ng mga memorable at epektibong mga slogan tungkol sa nutrisyon sa Tagalog, isang dapat tandaan ang pagpili ng mga salita na madaling maaalala at nakakapagbigay inspirasyon sa mga tao upang pag-ukulan ng pansin ang kanilang pagkain. Maaari ring isama ang mga pangunahing prinsipyo ng nutrisyon at kalusugan tulad ng tamang balanseng pagkain, pag-ehersisyo, at pagkakaroon ng sapat na tulog. Dagdagan rin ito ng paghikayat sa mga tao upang subukan ang mga bagong istilo ng pagsusulit ng pagkain o pagluluto. Halimbawa, "Sa katawan natin nagmumula ang ating kalusugan, huwag kalimutan ang tamang pagkain at ehersisyo," o "Laging gumamit ng sariwang at hindi nakakapinsalang mga sangkap upang mapanatili ang masaganang kalusugan." Sa kabuuan, ang pagpapakalat ng mensahe tungkol sa tamang nutrisyon ay mahalaga upang malabanan ang malnutrisyon at iba pang sakit na dulot ng hindi wastong nutrisyon.

In Tagalog On Nutrition Nouns

Gather ideas using in tagalog on nutrition nouns to create a more catchy and original slogan.

Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine
Nutrition nouns: food, victuals, organic process, science, alimentation, nourishment, nutriment, biological process, scientific discipline, nutrient, aliment, sustenance

In Tagalog On Nutrition Rhymes

Slogans that rhyme with in tagalog on nutrition are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug

Words that rhyme with Nutrition: dietitian, volition, ignition, mathematician, supposition, presupposition, transmission, transition, remission, repetition, admonition, precondition, predisposition, juxtaposition, titian, condition, attrition, physician, abolition, petition, permission, dietician, in addition, decomposition, clinician, superstition, fruition, reposition, ambition, musician, mission, malnutrition, omission, exhibition, obstetrician, acquisition, tactician, technician, exposition, expedition, redefinition, mortician, imposition, proposition, ammunition, politician, tradition, pediatrician, position, optician, cognition, deposition, electrician, inquisition, extradition, apparition, decommission, intuition, partition, magician, patrician, academician, recondition, commision, logician, suspicion, commission, recognition, erudition, inhibition, recission, munition, definition, theoretician, addition, competition, composition, admission, sedition, requisition, submission, search and destroy mission, rendition, edition, coalition, audition, beautician, fission, dentition, rhetorician, statistician, prohibition, opposition, premonition, contrition, disposition, emission, intermission, demolition, tuition
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯