May's top kaharasan sa paaralan slogan ideas. kaharasan sa paaralan phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Kaharasan Sa Paaralan Slogan Ideas

The Importance of Kaharasan sa Paaralan Slogans

Kaharasan sa paaralan slogans are powerful statements that encourage students to adopt positive behavior and attitudes towards learning. These slogans help instill a sense of discipline, responsibility, and pride among students, teachers, and other education stakeholders. Effective kaharasan sa paaralan slogans not only capture the essence of education; they also motivate learners to excel academically and personally. Examples of effective kaharasan sa paaralan slogans include "Edukasyon ang tanging susi sa tagumpay" ("Education is the key to success") and "Pag-aaral ay seryoso, huwag sayangin ang bawat oras" ("Studying is serious, don't waste any time"). These slogans are memorable because they speak to the aspirations of students and remind them of the benefits of hard work and dedication. In summary, kaharasan sa paaralan slogans are essential tools for promoting a culture of learning and excellence in schools.

1. Kaharasan sa paaralan: Pag-asa ng bayan natin.

2. Ang pag-aaral ay mapagkakatiwalaan, kahit saan pa man tayo pumunta.

3. Kaharasan sa paaralan: Gabay sa maunlad na kinabukasan.

4. Pumili ng patakaran sa tamang direksyon.

5. Mag-aral ng mabuti, maging handa sa kinabukasan.

6. Kaalaman ay walang dating, sa habilin nakatago ang tagumpay.

7. Tayo’y kailangang matuto para lumawak ang ating kaalaman.

8. Kaharasan sa paaralan, paghihirap ay tanging laman.

9. Diskarte sa pag-aaral, kanais-nais sa pagsulong.

10. Mahirap man, nakakamit pa rin ang kinabukasang maaliwalas.

11. Pag-asang asal-lahi, buong katapangan nating ipaglaban.

12. Kaharasan sa paaralan: Sandata sa buhay na mapanganibang.

13. Aral ay nakakamit, sa tayo’y pagpapawisan.

14. Ang paglunsad ng kaharasan sa paaralan ay magtutulungan tayong lahat.

15. Kaharasan sa paaralan, kaalaman ay di magiging walang kabuluhan.

16. Pananagutan ng bawat isa, pag-aaral ang pangunahing wika.

17. Tamang desisyon, pagmamanahan ng isang matalinong tao.

18. Pagsapit ng bagong taon, kaharasan sa paaralan ang ating dalangin.

19. Lahat ng hamon, kaya ng may kaharasan.

20. Kaharasan sa paaralan: Magpakumbaba at magpatatag sa bawat kritiko.

21. Kaalaman, pag-aaral at tamang pananaw, dahil tayo ay simula pa lang ng bibitaw.

22. Kaharasan sa paaralan, dahil kapag tayo ay natulungan, tagumpay sa kinabukasan ay napakalapit mo.

23. Huwag na huwag kalilimutan ang espesyal na kaharasan sa paaralan.

24. Pagaaral at paghirap, ay hindi natin kailangan talikuran.

25. Mahalaga ang pag-aaral, pagpapakapos ng ating pangarap.

26. Kaharasan sa paaralan: Buo ang pangarap na pangako.

27. Pag-ibig ng kaalaman, may kalayaan.

28. Mag-aral na mabuti, may magandang kinabukasan sa hulihan.

29. Kaharasan sa paaralan, hindi magbabago ang mundo.

30. Walang pagkakataon ang tayo'y nag-aaral.

31. Pinakamainam na gawin, ay nag-aral nang mabuti.

32. Kaharasan sa paaralan: Listo sa pagpapamuni-muni.

33. Kahit kunwari hindi mahalaga ang edukasyon, sa totoo lang mahalaga ito.

34. Tamang pakikinig ngunit mas ginusto ang masasabi.

35. Maging malikhain at mag-isip ng bago.

36. Kaharasan sa paaralan: Pag-asa sa hinaharap.

37. Ang gaganda ng ating pagkakataon dahil sa kaharasan sa paaralan.

38. Kaharasan sa paaralan, tunay na kahalagahan ng buong kaalaman.

39. Ating mararanasan ang tagumpay sa kaharasan sa paaralan.

40. Buo ang kaharasan sa paaralan dahil sa disiplina.

41. Kaharasan sa paaralan: Maunawaan at maisagawa.

42. Lahat ng bagay ay nagsisimula sa pag-aaral.

43. Sa kaharasan sa paaralan, mas maging handa sa mga pagsubok.

44. Pag-aaral, nagandahan na tau ng pag-asa na nakalagala sa bawat sulok ng mundo.

45. Kaharasan sa paaralan, hinaharap nating kinabukasan.

46. Walang makikitang tagumpay kung hindi tayo gagawa ng kaharasan sa paaralan.

47. Lahat ng bagay ay magagawa, kung may kaharasan sa paaralan.

48. Kaharasan sa paaralan, kapag may kaibigan at tahimik sa komunidad.

49. Walang mangyayari kung tayo’y pumunta sa kaharasan.

50. Kaharasan sa paaralan: Daanan patungo sa pangarap.

51. Sa kaharasan sa paaralan, sa bawat araw ay bagong hamon.

52. Tamang pananaw, tamang buhay sa kaharasan sa paaralan.

53. Mahalaga ang pag-aaral, dahil mayroon itong kasiglahahan.

54. Kaharasan sa paaralan, isang pag-asang naghahari.

55. Kaharasan sa paaralan: Buo ang ambisyon, maunlad dapat ang pananaw.

56. Kailangan natin ng tamang kaharasan sa paaralan upang magtagumpay tayong lahat.

57. Pag-aaral, pinag-aaralan ng lahat.

58. Kaharasan sa paaralan: Pag-asa sa hinaharap ng lahat.

59. Kaharasan sa paaralan, pagpapahalaga sa kaalaman ng bayan.

60. Sa pag-aaral tayo’y magiging tagapagbitaw.

61. Kaharasan sa paaralan, tumutulong sa panahon ng krisis.

62. Kaharasan sa paaralan, paglalayag tungo sa kaalaman.

63. Mag-aral para sa ating kinabukasan.

64. Kaharasan sa paaralan, matibay ang bantayog ng kinabukasan.

65. Buo ang loob sa pagharap sa pagsusulit, dahil may kaharasan sa paaralan.

66. Kaharasan sa paaralan, bigyang halaga ang kinabukasan natin.

67. Kaharasan sa paaralan: Pati wika, magiging hindi mabuti.

68. Pumili ng kaharasan sa paaralan upang matuto.

69. Kaharasan sa paaralan, daanan tungo sa kaalaman.

70. Lahat tayo ay may kaharasan sa paaralan, tayo lang ang kailangan nito.

71. Kaharasan sa paaralan, sa bawat hakbang ay kilatisin.

72. Mag-aral sa tamang paraan, mayroong kaharasan sa paaralan.

73. Kaharasan sa paaralan, lubos ang aking una sa tungkulin.

74. Kaharasan sa paaralan, para sa tagumpay ng bawat pangarap.

75. Lagi mong tandaan na may kaharasan sa paaralan kahit saan mang lugar ka pumunta.

76. Kaharasan sa paaralan, para sa kaalaman ng bayan.

77. Tutulong ang kaharasan sa paaralan, para sa ikabubuti ng bayan.

78. Kailangan ng kaharasan sa paaralan para sa tagumpay ng lahat.

79. Kaharasan sa paaralan, tayo ay mananatiling solidong bawat pangarap.

80. Ano mang suliranin, magagawa dahil may kaharasan sa paaralan.

81. Kailangan natin ng kaharasan sa paaralan upang lumago.

82. Kaharasan sa paaralan, pinag-aaralan ng lahat.

83. Kaharasan sa paaralan, para sa kaunlaran ng lahat.

84. Kaharasan sa paaralan, sa lahat ng oras ay handa.

85. Kaharasan sa paaralan, dahil lamang sa tangkilikin.

86. Kaharasan sa paaralan: Tangan ng kaalaman, gumagalaw sa pag-asa.

87. Ang bawat hakbang ay gabay sa kaharasan sa paaralan.

88. Kaharasan sa paaralan, may batang mag-aral kailangan.

89. Kaharasan sa paaralan, ibayong pagpapahalaga sa kaalaman.

90. Bumuo ng kaharasan sa paaralan dahil ito ay daanan tungo sa matagumpay na buhay.

91. Kaharasan sa paaralan, ito ay tututukan ng lahat.

92. Kaharasan sa paaralan, para sa kaalaman ng lahat.

93. Kaharasan sa paaralan, para sa ikabubuti ng lahat.

94. Kaharasan sa paaralan, buong pusong binubuo ng kaalaman.

95. Kailangan ng kaharasan sa paaralan para sa mapayapang bukas.

96. Kaharasan sa paaralan, may kinabukasang maaliwalas.

97. Magpakumbaba at magpatatag sa bawat kritiko, dahil may kaharasan sa paaralan.

98. Kaharasan sa paaralan, daan tungo sa hinaharap na masiyahan.

99. Kailangan ng kaharasan sa paaralan para sa kaunlarang pangkalahatan.

100. Kaharasan sa paaralan, mapapalawak ang ating kaalaman dahil sa kaharasan.

Creating effective slogans for addressing kaharasan sa paaralan (bullying in schools) requires a combination of creativity, emotion, and relevance. A compelling kaharasan sa paaralan slogan should not only resonate with the target audience but also inspire action towards the betterment of the school community. Some tips for crafting memorable slogans for this cause include using catchy and relatable phrases, appealing to emotions such as empathy and unity, and focusing on positive solutions rather than negative consequences. With the increasing prevalence of bullying in schools, it is critical to spread awareness and promote a culture of respect and inclusivity. Some potential kaharasan sa paaralan slogans could be "Bullying stops with us," "Stand together, stop the hate," or "Be a voice, not an accomplice." Let's work together to create positive change in our schools and combat kaharasan sa paaralan.

1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯