May's top karapatan ng kababaihan tagalog slogan ideas. karapatan ng kababaihan tagalog phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Karapatan Ng Kababaihan Tagalog Slogan Ideas

Karapatan ng Kababaihan Tagalog Slogans: Empowering Women in the Philippines

Karapatan ng Kababaihan Tagalog Slogans are phrases or statements that promote women's rights and empowerment in the Philippines. These slogans highlight the importance of gender equality and advocate for women's rights to education, healthcare, political representation, and freedom from discrimination and domestic violence. Karapatan ng Kababaihan Tagalog Slogans serve as a powerful tool to raise awareness, inspire action and promote social change towards gender equality. Some examples of memorable and effective Karapatan ng Kababaihan Tagalog Slogans include "Babae ka, hindi baboy," which emphasises that women should not be objectified and degraded, as well as "Walang ligtas sa masamang aksyon, kaya't 'wag manahimik at magpakalalaki," which calls for women to speak up and stand up for their rights. Through these slogans, women are empowered to take action and assert their rights in society.

1. Babae kahit may kabit,

Sapat ang karapatan at dignidad.

2. Lakas ng kababaihan, hindi dapat mamaliitin.

3. Babae'y hindi dapat apihin,

Sa karapatan at dignidad dapat pabatid.

4. Kababaihan ay may kakayanan,

Upang labanan ang lahat ng pang-aapi at pangmamali.

5. Babae may karapatan sa desisyon,

Kapangyarihan na hindi dapat balewalain.

6. Karapatan ng kababaihan ay dapat ipahayag,

Upang magkaroon ng pagbabago at kabayaran.

7. Laan ang karapatan ng babae,

Huwag ibigay sa kung sino-sino lamang.

8. Babae'y hindi dapat apihin,

Sa pagiging matapang ay dapat makabawi.

9. Babae may karapatan magpahayag,

Kapangyarihan na dapat igalang.

10. Kababaihan ay may dangal,

Hindi dapat ito mabahiran ng kahinaan.

11. Babae may karapatan magpasya,

Igalang naman dapat niya.

12. Karapatan ng mga babae ay mahalaga,

Ito ang dapat panatilihin at ipaglaban.

13. Lakas ng mga babae ay nasa loob,

Tangan ang karapatan at dignidad sa puso.

14. Babae may karapatan sa edukasyon at trabaho,

Hindi dapat bawian ng karapatan na ito.

15. Babae may boses na dapat dinggin,

Huwag pansamantalang balewalain.

16. Karapatan ng babae ay mahalaga,

Ito'y ipaglaban at hindi balewalain.

17. Babae'y hindi dapat limitahan,

Sa pagpapalaya, karapatan ay laging bitbitin.

18. Karapatan ng babae ay hindi dapat ikompromiso,

Ito'y pahalagahan at igalang sa lahat ng oras.

19. Babae may karapatan magpahayag ng opinyon,

Ito'y dapat respetuhin at hindi balewalain.

20. Limang letra para sa karapatan ng babae: B-A-B-A-E.

21. Makibaka para sa karapatan ng kababaihan,

Pagyamanin naman ang kanilang kagalakan.

22. Babae't lalaki ay may mga karapatan,

Hindi dapat maghiwalay dahil dito sa mundo'.

23. Karapatan ng babae ay dapat igalang,

Hindi dapat ito maliitin at burahin.

24. Babae may karapatan sa pantay na pagtrato,

Walang dapat i-discriminate kahit na sino pa man.

25. Kahit babae, may karapatan sa pantay na edukasyon,

Ito'y dapat ibinibigay sa lahat na layon.

26. Babae may karapatang magpakatotoo,

Hindi dapat takutin o apihin ano man ang kanyang kasarian.

27. Karapatan ng babae ay dapat pahalagahan,

Ito'y hindi dapat burahin sa lahat ng panahon.

28. Babae may karapatan sa kanyang opinion,

Ito'y dapat bigyan ng tamang atensyon.

29. Babae may dignidad at karapatan,

Ito'y dapat igalang at hindi libakin.

30. Karapatan ng babae ay mahalaga,

Ito'y dapat igalang sa lahat ng oras at tulongan.

31. Lahat ng babae ay may mga karapatan,

Hindi dapat balewalain o ikaladkad.

32. Karapatan ng kababaihan ay dapat ipaglaban,

Para sa pantay na kinabukasan.

33. Babae may karapatan magpasya,

Walang dapat pipilit sa kanya.

34. Karapatan ng babae ay mahalaga,

Ito'y dapat panatilihin at igalang hanggang sa dulo.

35. Babae may karapatan sa kalayaan,

Walang dapat mag-uusig sa kanyang kasarinlan.

36. Babae may karapatan sa kanyang pagkakapiit,

Walang dapat magpilipit upang madiktahan.

37. Karapatan ng babae ay hindi dapat balewalain,

Ito'y mahalaga at kailanganin.

38. Lakas ng babae'y hindi dapat pagsamantalahan,

Kapag nasaktan dapat mahapay habang lalo pang tumatatag.

39. Karapatan ng kababaihan ay dapat igalang,

Hindi raket upang masahog at ipagmukhang abno ang lahat ng babae.

40. Babae't lalaki ay may kanya-kanyang karapatan,

Hindi dapat, kayang tinatapakan, kulitin, o binabalewala.

41. Karapatan ng babae ay hindi dapat ipagtulakan,

Ito'y dapat pahalagahan at igalang sa lahat ng panahon.

42. Babae may karapatan sa pantay na kaunlaran,

Hindi dapat dito'y magdulot kila ng kanilang pagpapalapad.

43. Karapatan ng babae ay dapat panatilihin,

Kahit ano ang mangyari, ito'y hindi dapat agawin.

44. Babae may karapatan sa kalayaan,

Ito'y hindi dapat bawian o ikukulong sa kanyang pagkakapiit.

45. Karapatan ng babae ay dapat igalang,

Hindi dapat maulit at hindi dapat baliwalaing muli.

46. Babae may karapatan sa kanyang mga pangarap,

Hindi dapat dito'y magdulot ng kawalan ng respeto.

47. Karapatan ng kababaihan ay mahalaga,

Ito'y dapat panatilihin at igalang sa lahat ng pagkakataon.

48. Babae't lalaki may karapatan magpakatotoo,

Hindi dapat dito'y maulit ang pang-aalipusta o diskriminasyon.

49. Karapatan ng babae ay dapat panatilihin,

Hindi dapat dito'y magdulot ng kasalanan o pagdurusa.

50. Babae may karapatan sa pantay na pagtingin,

Walang dapat kumiling, magturing na kaibigan.

51. Karapatan ng kababaihan ay hindi dapat mawala,

Ito'y dapat panatilihin sa lahat ng aspeto ng buhay.

52. Babae may karapatan sa pantay na trato,

Walang dapat tungo sa kanyang pagka-inferior o bibibera.

53. Babae may karapatan sa pantay na pagtrato,

Ibigay niyo ayon sa sulok ng pagpapahalaga.

54. Karapatan ng babae ay dapat gigalang,

Hindi dapat dito'y elimina ng trash.

55. Babae may karapatan sa kanyang kahihinatnan,

Walang dapat gagapang sa pag-asa na kanyang mawawalan.

56. Babae may karapatan magpahayag ng saloobin,

Hindi dapat ito ipinipit o binabalewala.

57. Karapatan ng kababaihan ay dapat respetuhin,

Magpakatino at huwag kang magpasikat ng pagkakatulad.

58. Babae may karapatan sa pantay na kagalingan,

Walang dapat maging tagapagpapagpag ng kanyang pagkakaganda.

59. Karapatan ng babae ay mahalaga,

Ito'y hindi dapat baliwalaing parang walang kasiguruhan.

60. Babae may karapatan sa pangangailangan,

Hindi dapat dito'y matakot at magalit.

61. Karapatan ng kababaihan ay hindi dapat bawian,

Ito'y mahalaga at dapat igalang ng lahat ng oras.

62. Babae may karapatang magpasiya,

Huwag ito ikakalugmok, o bibitawan sa kanyang kalagayan.

63. Karapatan ng babae ay dapat panatilihin,

Sino ka man dapat itong igalang sa lahat ng panahon.

64. Babae may karapatan sa kanyang pananaw,

Walang dapat nagpapakaban sa kanyang pagkakamali.

65. Karapatan ng kababaihan ay mahalaga,

Ito'y hindi dapat ibigay sa kung sino-sino lamang.

66. Babae may karapatan sa pantay na pamumuhay,

Huwag ito magmahal, o ibagsak sa pagkakaiba ng lahat.

67. Karapatan ng babae ay dapat igalang,

Walang dapat magtapos ng pagkalabis-labis.

68. Babae may karapatan sa pagkakapantay-pantay,

Hindi dapat bibiyahan, o ligawan ng kung sino-sino.

69. Karapatan ng kababaihan ay dapat mahalaga,

Hindi dapat ito maliit o lakihan sa lahat ng panahon.

70. Babae may karapatan sa kanyang kalayaan,

Walang dapat mag-atubili sa pagsulong ng kanyang bansa.

71. Karapatan ng babae ay dapat ipaglaban,

Walang dapat pansamantalang balewalain.

72. Babae may karapatan sa pantay na kahalalayan,

Hindi dapat ito kulang, o binibigay sa kung sino-sino lamang.

73. Karapatan ng kababaihan ay mahalaga,

Ito'y dapat igalang at mahalin sa lahat ng panahon.

74. Babae may karapatan sa pantay na respeto,

Hindi dapat maging dahilan ng kawalan ng kanya-kanyang kagalingang-loob.

75. Karapatan ng babae ay hindi dapat balewalain,

Ito'y dapat igalang at pasiglahin sa lahat ng panahon.

76. Babae may karapatan magpakatotoo,

Walang dapat takutin sa pagbibigay ng sariling pananaw.

77. Karapatan ng kababaihan ay dapat panatilihin,

Ito'y hindi dapat burahin sa kung ano mang kalagayan.

78. Babae may karapatan sa pantay na pagtrato,

Hindi dapat kanyang pag-inferior kahit na kung sino ka pa.

79. Karapatan ng babae ay hindi dapat mawala,

Ito'y dapat panatilihin sa lahat ng panahon.

80. Babae may karapatan sa pantay na edukasyon,

Hindi dapat may parehong antas ng anomang eduakason.

81. Karapatan ng kababaihan ay dapat igalang,

Walang dapat magtapos ng pang-iiapi.

82. Babae may pagkakapantay sa labas at loob,

Hindi dapat dito'y magdulot ng ligalig o pagkaeto.

83. Karapatan ng babae ay mahalaga,

Ito'y dapat igalang at mahalin sa lahat ng oras.

84. Babae may karapatan sa kanyang kalayaan,

Walang dapat mandaya sa kanyang kasarinlan.

85. Karapatan ng kababaihan ay dapat respetuhin,

Magpakatino sa lahat ng sirkumstansya ng ating buhay.

86. Babae may karapatang magpakatotoo,

Hindi dapat dito'y mag-alinlangan at magkubli sa kanyang sariling kasarinlan.

87. Karapatan ng babae ay hindi dapat bawian,

Ito'y mahalaga na hindi dapat kalimutan.

88. Babae may karapatan sa pantay na pag-aaral,

Hindi dapat ito mahirap, o ibinabayaran.

89. Karapatan ng kababaihan ay magpakatino,

Walang dapat magtapos ng pagkalabis-labis.

90. Babae't lalaki may karapatan sa kanilang kasarinlan,

Igalang ang bawat isa at huwag magdiscriminating kahit na sino pa man.

91. Karapatan ng babae ay dapat igalang at mahalin,

Walang dapat maging dahilan ng kanyang pagpapakadurog.

92. Babae may karapatan sa pantay na kagalingan,

Huwag itong baliwalain at bigyang linaw.

93. Karapatan ng kababaihan ay dapat panatilihin,

Hindi dapat lisanin sa pangalawang layunin.

94. Babae may karapatan sa pantay na kahalahan,

Walang dapat dito magdulot ng pagkakalitrato o kawalan ng respeto.

95. Karapatan ng babae ay mahalaga,

Ito'y dapat igalang at mga ipakita.

96. Babae may karapatan sa kanyang sariling iglap,

Walang dapat magpasikreto sa kanyang kasarinlan.

97. Karapatan ng kababaihan ay dapat panatilihin sa lahat ng pagkakataon,

Huwag dapat pabansagan lamang at walang silbi pagkatapos na.

98. Babae't lalaki ay may parehong karapatan,

Walang dapat magbaligtad na at magpapakitang hindi.

99. Karapatan ng babae ay hindi dapat bawian,

Ito'y gustong-gusto at dapat ipakita mong makakamit.

100. Babae may karapatan sa tagumpay,

Hindi dapat ito mawala sa anumang paraan.

When it comes to creating memorable and effective karapatan ng kababaihan tagalog slogans, it's important to consider the target audience and the message you want to convey. A great tip is to focus on using simple, clear phrases that are easy to understand and remember. Utilizing rhymes and catchy jingles can also help make your slogans stick in people's minds. Another helpful trick is to use powerful imagery and metaphors to create an emotional connection with your audience. To come up with new ideas related to karapatan ng kababaihan tagalog, consider incorporating elements of empowerment, equality, and justice into your slogans. You could also try using humor or unexpected twists to grab people's attention and make them think. Ultimately, the key to creating effective karapatan ng kababaihan tagalog slogans is to be creative, focused, and strategic in your approach.

Karapatan Ng Kababaihan Tagalog Nouns

Gather ideas using karapatan ng kababaihan tagalog nouns to create a more catchy and original slogan.

Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine

Karapatan Ng Kababaihan Tagalog Rhymes

Slogans that rhyme with karapatan ng kababaihan tagalog are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug
1    2     3     4     5     6    ...  7      Next ❯