July's top on e waste in marathi language slogan ideas. on e waste in marathi language phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2024

Slogan Generator

On E Waste In Marathi Language Slogan Ideas

ई वास्तव पॉल्युशन चा बरच कारण

ई वास्तव हा अगदी खतरनाक विषय आहे ज्याचा निरोगी असलेल्या माणसाच्या आरोग्याला अविनाशित्वापासून संबंधित असतो. ई वास्तव च्या वापराने एकमेकांवर शेजारी वहनरहित जोखमीचा वाढ होत आहे. ई वास्तव ची बदलीचे नवीन धोरण आणि प्रणाली असल्याने, ज्याच्या प्रतिरोधात बदल करू शकता. ई वास्तव चा संचय जमावड्यात कमी करण्यासाठी, 'ई वास्तव च्या स्लोगन' हा शीर्ष दावेदार आहे. विविध प्रकारचे शैक्षणिक व वास्तविक आणि मनोरंजक स्लोगनसह, कुठल्या ई वास्तवांचा लॉगो हा कसा आहे हे समजता येते. कारणात, डीजे वीनी उच्चारलेले ई वास्तव च्या स्लोगन्स लोकांना स्मृतिशील असून स्पष्टपणे त्यांना ई वास्तव चा प्राथमिक उद्देश झाला आहे. उत्कृष्ट स्लोगन म्हणजे, "ई वास्तव प्रसार न करा, तुमचे खाते जबाबदार आहेत." हे स्लोगन तंत्रज्ञांद्वारे वापरलेल्या महत्वाच्या स्लोगन्सपैकी एक आहे. हे स्लोगन जनजागृती बदलणार एक हृदयस्पर्शी कंपनी ला दर्शविते ज्याला हे सांगणे आवडते कीवळ समाचार नाहीत. हे स्लोगन झटपट यांना गुंतून ठेवणायचा मार्ग दर्शविते आणि अनेक लोकांचं शहरचा स्वच्छ ध्येय ठरवते. हे स्लोगन जोश बढवितात आणि लोकांवर प्रभाव दर्शवितात. एक अन्य उत्कृष्ट स्लोगन असताना, "ई वास्तव आमचे अर्थ आहे." हे स्लोगन म्हणजे, आमच्यापैकी कुठलंही जाणतं, तर आम्ही पृथ्वी वरच्या सर्व लोकांचे जीवन संतुष्टीत ठेवण्याची शक्यता देतो. हे स्लोगन लोकांना आश्वासन देते की त्यांचं एक्सप्रेशन आमच्या जीवनावर कधीही अतिरिक्त वापरण्याची गरज नाहीत. हे स्लोगन पृथ्वीला टाकलेल्या चुकीचा अभिप्राय देण्याचा प्रयत्न करते. बरकास स्लोगने ह्यूमरसह इलेक्ट्रॉनिक विषयावर उपयुक्त चौकशी करण्यासाठी वापरली जातात ज्यामुळे माणसांना समोर आणि व्यासपीठावर खुप भरभरून प्रभाव टाकत्या प्रसारात आहेत. ؤguमाध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक विषयावर स्लोगन विचारांचे संग्रहासमवेत करण्याचे पहिल्यांदाच काम करणारे हे हुबेच्यूबी बरकास स्लोगन वापरण्यात येतात. ई वास्तव चे स्लोगन थोडं खास क्रिअटिव असतात आणि इतर सल्लींगच्या सामान्य स्लोगन्सपेक्षा दुर्लक्ष असतात. प्रत्येक स्लोगन लोकांच्या मनात खूप दुर्मिळस ठेवलं जातो आणि प्रभाव लावू शकेल. विभिन्न कंपनिंच्या आवश्यकतेचे आणि संदेशाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी शास्त्रीय आणि मनोरंजक स्लोगन ही आवश्यकता आहेत.

1. ई-विदंबना वाढवा, ई-जुन्क्शन बंद करण्याचा काम करा

2. ई-वेस्ट संपदेच्या कपाटांतून आणा

3. ई-जुन्क्शन साफ करणं ही बेहतर धर्म

4. ई-जुन्क्शन पुनरुत्थान करण्याचा मार्ग

5. गवाकडे नाही तर ई-वेस्ट सेव्ह या

6. सारे ई-वेस्ट एकाच ठिकाणी गोंधळ व्हॉट्सप्पवर

7. बीचकीचे जीवन आळंदवार

8. ई-वेस्ट मैत्री करायचं नसलं तर छान पसार

9. आज इंटरनेटवर झुंजायला पहा

10. संगणकांचे मृत्युदंड मोकळं करण्यासाठी

11. ई-वेस्ट जगाला त्रास न द्या

12. ई-जुन्क्शन एक टाका व लोकांना शिका

13. आश्चर्य! ई-वेस्ट चमत्कारी

14. ई-वेस्टावरील आपणचा फायदा

15. इथे आहे नको, उद्योजकांना देइचया

16. जुन्क्शनातच संसार आहे

17. जुन्क्शन पुन्हा जीवन देणार्‍या

18. िबन्दिश ई-जुन्क्शनाचेवर घाला

19. उत्तरदायवानांचे एवढे त्रास सोडवा

20. ई-जुन्क्शन नको, मदतीचा समाज निर्माण करा

21. जुन्क्शन न बंद करण्यासाठी सहाय्य करा

22. जुन्क्शन हे सुंदर रेहेंगे, ई-वेस्ट हे उघड नका

23. आता ई-वेस्ट गोंधळ होता, आम्ही लावु शकतो अपघात

24. ई-जुन्क्शन स्वच्छ जग करणारा

25. ई-वेस्ट संप्लं नाही, प्लॉट लागवा

26. उद्योजकांना इथे सायदी दाखवणार्‍या

27. ई-वेस्ट तोडून दोन मिळीतील

28. घरच्यात जमा करा, भविष्य बचावा

29. ई-वेस्ट संपदा आणा, पर्यावरण वचवा

30. धावून जे वाहते, त्यास गाढ पावते

31. ई-वेस्ट जमा करा, शहर नव्हे खुणा

32. ई-जुन्क्शन आणण्यास तुमची मुदत टाळा

33. ई-वेस्टला काढण्याचा इच्छा संसार झालेला

34. आम्ही संपदा कर्तव्यविक्‍ता, ई-वेस्टमुक्त समाजाची स्थापना

35. घरातील केशाच्या गाथेतून असलेल्‍या ई-वेस्टची उत्पति उद्योगांना अर्पण करण्याचा निर्णय घ्या

36. देऊ म्हणजे पैशाला बुगांना नाही

37. जुन्क्शनात पून्हा जीवन आहे

38. ई-वेस्ट च दोन्ही चांगल्या बाबींवर लढा

39. आज देतेय आपल्या तो भविष्यात कैद व्हावे

40. जुन्क्शनातली सौर शक्ती इतरांनाही सदफास देतेय

41. जडचाहत्ती वार्तू नका, स्वच्छता रखा

42. ई-जुन्क्शन बंद माझं कर्तव्य

43. ई-वेस्टचं न ठेवा, साखरच होऊ देवा

44. ई-वेस्ट संपायला लावा सखोल

45. ई-वेस्ट चीन्ह जिवंतिकेची

46. शोधायला जाऊ नका, दुरुस्त करून घ्या

47. ई-वेस्ट एक भुनारा केलेला तृतीय विश्व

48. एहतेशामुळे नवनिर्मिती शुद्ध समाज

49. लॅन्डफिल करायला लपवू नका

50. जुन्क्शन घेऊन नाही, संगणके संजोग करा

51. ई-वेस्ट जमा करून शिवाय, कितीच सांगीतलं दिवसाचं?

52. ई-वेस्ट लघु व
53. जुन्क्शन येतं की या

54. ई-जुन्क्शनाचा पुनर्निर्माण करा

55. जुन्क्शनामध्ये पूर्ण जीवन

56. ई-वेस्ट च धबधबा नका, जीवन समाधानाचा रोजचा काम आहे

57. ई-वेस्ट हे आमचा दोष किंवा एकाच महत्वाचा काळ

58. ई-वेस्टाची आपण संस्कृती करण्याची संधी आहे

59. एखाद्या सझाव्या उद्योग न घेता, बदलता आयुष्य

60. ई-वेस्ट हे आमच्या मुख्य शंका

61. "ई-जुन्क्शन करतानाही करेल, जुन्क्शनातून सुटलेल्या संगणकाला नको हवा"

62. "जुन्क्शन, ज्याच्‍याचा शेवट झाला तो जसाच्या तसा प्लॉट लागवा"

63. "उद्योग हे चांगले असले तर ई-वेस्टाचे संगणक सुंदर होतील

64. जुन्क्शन मुक्त करून देईन भविष्य

65. ई-वेस्ट संभार नका, पर्यावरण वाचवा

66. ई-जुन्क्शन आणार मराठी संस्कृतीच्या संचाळचं!

67. आपलाच काम, आपल्याच हिताचा

68. "आपला हैलो जडचाहत्तीमध्ये हळवाघर नसतो, तुमचा रुप ही देऊया लॅन्डफिल करू नका

69. संगणक मोबाईलसारखेच समाजाला विरुध्द होतील पण जे दुःखाप्‍त भावे ते आकाशामध्ये नसतं

70. जुन्क्शन बंद करण्‍याचा कार्य सर्व लोकांचा-

71. जुन्क्शन बांधून घ्या पुनहा जीवन

72. ई-वेस्ट चांगले काम नाही, स्वच्छतेचं

73. "संगणकांमधील एक चूक जागृत करत आहे, आमची जीवनसाठी ही बनलेली बिघाड सर्व काळात हेराळण्यात येते "

74. "ई-जुन्क्शन मुक्त झालेला संगणक आपला हवा, समाजाला संगणक आपल्या हव्यात घेऊन जा"

75. एहतेर वापरू नका, नवा लगाम बघू

76. संगणक हे मोठे प्रसारांचा मार्गदर्शक, हे पत्त्याचे नांव होणारच

77. संगणक नसताना सुटलेल्या जीवा-संसाराला फिरोवण्याची सरासरी नाही

78. सर्वांचा यश होण्यासाठी, जुन्क्शन मुक्त जग होण्याची गरज

79. ई-जुन्क्शन हे जगाला समर्पित करण्याचं काम

80. ई-वेस्ट अतिरिक्त कचरा, ओडालेलं वेडा

81. ई-वेस्ट सांगायला लावा, कोणता बददल काम झाला?

82. जडचाहत्ती उघडली पाउल, तुमचीच पुनरावृत्ती

83. जुन्क्शनातून जीवन मुक्त करा

84. "संगणकांकडून मैत्री करण्यासाठी अशी नव्हे असलेली अधोरूप सोडवा "

85. जुन्क्शन जाऊ नका, संगणकांवर स्वच्छता वाचवा

86. जुन्क्शन बंद होण्याशी समजाची स्वाभाविक क्रिया

87. ई-वेस्टपासून वर्तमानच होतेय

88. ई-जुन्क्शनात भरलेल्या कचरांना हमी संगणकांना द्या

89. जुन्क्शन बंद करा, संगणकाला जीवन ढवा

90. ई-वेस्ट संगणकाची मैत्री तबोडोब करते नाही

91. जुन्क्शनातून समाज बंदर

Slogans are an essential element of any e-waste campaign as they can deliver a powerful message in just a few words. To create a memorable and effective e-waste slogan in Marathi, you must first understand the impact of e-waste on the environment and human health. Start with a catchy phrase that resonates with your audience and emphasizes the importance of responsible e-waste disposal. Include familiar Marathi language keywords such as 'Kalviche Vastu,' 'e-waste samavesh mol,' and 'ttt Sangarsh,' to keep your message relevant and precise. To make your slogan stand out, try incorporating rhyming words, or play on words based on popular Marathi idioms. For example, 'ha tar e-waste nako, lokanche jeevan karo bhokanako,' translates to don't let e-waste eat away at people's lives. Finally, seek feedback from native Marathi speakers to ensure that your slogan is culturally appropriate and memorable.

On E Waste In Marathi Language Nouns

Gather ideas using on e waste in marathi language nouns to create a more catchy and original slogan.

Waste nouns: dissipation, barren, permissive waste, activity, thriftlessness, wastefulness, wasteland, human action, material, waste matter, shortsightedness, human activity, waste product, wastefulness, improvidence, wild, stuff, waste material, wilderness, act
Marathi nouns: Marathi, Sanskrit, Sanskritic language, Mahratti
Language nouns: linguistic process, communication, spoken communication, speech, mental faculty, word, auditory communication, oral communication, faculty, speech communication, lyric, text, terminology, higher cognitive process, textual matter, spoken language, module, nomenclature, speech, linguistic communication, words, voice communication

On E Waste In Marathi Language Verbs

Be creative and incorporate on e waste in marathi language verbs into your tagline to have more of an impact.

Waste verbs: spend, weaken, discard, conserve (antonym), devastate, toss away, kill, use, expend, destroy, scourge, drain, drop, toss, deteriorate, macerate, fling, employ, enfeeble, emaciate, utilise, cast aside, course, ware, run off, do in, pine away, feed, squander, desolate, ruin, chuck out, languish, neutralise, devolve, put away, degenerate, squander, use, liquidate, ravage, cast out, throw away, rot, neutralize, throw out, drop, consume, apply, run, cast away, knock off, flow, lay waste to, toss out, dispose, expend, blow, utilize, debilitate

On E Waste In Marathi Language Rhymes

Slogans that rhyme with on e waste in marathi language are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Waste: interlaced, lambaste, alimentary paste, aced, aftertaste, showcased, replaced, tomato paste, laced, chaste, yorkbased, paced, raced, mayst, baste, displaced, defaced, distaste, toothpaste, allwaste, kleinpaste, disgraced, cased, misplaced, traced, in good taste, unplaced, puff paste, change taste, graced, spaced, anchovy paste, faced, paste, erased, haste, debased, in poor taste, aist, foretaste, waist, braced, sense of taste, taste, based, laste, library paste, retraced, in haste, encased, embraced, wasp waist, placed, broadbased, chased, outpaced

Words that rhyme with Marathi: dot e, ammirati, totty, faught e, doughty, motty, maserati, ga t, earshot he, brought tea, dotty, bhatti, crotty, scotty, brott t, haughty, boughty, zloty, galotti, bought tea, hot he, giamatti, caught he, delligatti, lahti, ha t, scottie, hot tea, lanzelotti, benenati, braggiotti, dot he, fought he, got t, scotti, karate, andreotti, brought he, got tea, aught he, capriati, cot he, knotty, rosati, sgambati, potty, gotti, liberati, got e, forgot he, beninati, naughty, da te, ma te, hottie, donati, knot he, la t, distraught he, bilotti, lot he, hlavaty, galati, forethought he, bought he, jereissati, got he, clotty, kiribati, la ti, dhoti, law t, cotty, salvati, snotty, bugatti, ah t, doughtie, spotty, minotti, literati, pavarotti, candiotti, mariotti, squatty, afterthought he, bertinotti, da ti, dottie, da t, biscotti, diodati, vigliotti, amati, lottie, lotty, bought t, ma t, grotty, benotti
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯