December's top para sa kaligtasan slogan ideas. para sa kaligtasan phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Para Sa Kaligtasan Slogan Ideas

Understanding Para sa Kaligtasan Slogans: Importance and Examples

Para sa Kaligtasan slogans are taglines or catchphrases that aim to promote safety and prevent accidents or injuries. These slogans are essential in reminding people to take necessary precautions whether at home, work, or in various public areas. They can be in the form of short and simple statements that are easy to memorize and recite, making them powerful tools to spread awareness on safety measures. Effective para sa Kaligtasan slogans often use catchy rhymes, humor, or vivid imagery to resonate with people and encourage them to act responsibly. Some examples of impactful slogans are "Sugpuin ang sunog, bago pa man lumaganap" (Stop fires before they spread) and "Sumakay nang maayos, may buhay ay nakatipid pa" (Proper riding saves not just money but lives as well). These slogans can be written or spoken, printed on signs, banners, posters, or aired on television, radio, or social media. By using para sa Kaligtasan slogans, we can improve safety awareness and make our communities safer places to live and work.

1. Safety first, always and forever.

2. Para sa kaligtasan, mag-ingat.

3. Hindi ko sinasadya, ngunit gusto kong mabuhay.

4. Isipin ang pang-araw-araw na pananaw ng buhay.

5. Itanim ang kaalaman sa kaligtasan, sa muli, tuturuan din sa iba.

6. Kaligtasan ay walang pagsang-ayon.

7. Paano ka pagkakatiwalaan kung hindi mo kayang mag-ingat sa iyong sarili?

8. Ang kaligtasan ay hindi biro, ito ay seriyosong bagay.

9. Ang unang hakbang sa kaligtasan ay mag-ingat.

10. Lakad na ligtas ang dapat mong gawin sa tuwing ikaw ay nasa kalsada.

11. Ang ating responsibilidad ay magbahagi ng kaalaman sa kaligtasan sa iba.

12. Maging kabahagi ng solusyon, hindi ng problema tungkol sa seguridad.

13. Magbantay ng mabuti, huwag hayaang ang panganib ay lumampas sa atin.

14. Para sa kaligtasan natin, tayong lahat ay may malaking papel na ginagampanan.

15. Ang kaligtasan ay hindi kontrolado, ngunit ang kahirapang mag-ayos nito ay kontrolado.

16. Ang kaligtasan ay parating nasa isip mo.

17. Mag-iingat sa bawat hakbang, bawat kilos, at bawat gawa.

18. Sa anumang sitwasyon na may panganib, tayo ay mag-ingat at mag-iskedyul ng maaga.

19. Kung nais mong maprotektahan ang iyong buhay, ay magbigay pansin sa kaligtasan nito.

20. Ang kaligtasan ay hindi namamalayan ngunit hindi dapat na nakakalimutan.

21. Isipin ang kaligtasan, huwag puro kasiyahan lamang.

22. Dahil sa kaligtasan, magbantay tayo palagi.

23. Ang mga panganib ay hindi nakikita, ngunit maaaring nakakasakit o nakamamatay.

24. Nararapat na mag-ingat tayo sa bawat isa, nang mapanatili ang kaligtasan ng lahat.

25. Ang kaligtasan ay hindi nakakalimutan kailanman.

26. I-safety natin ang lahat ng oras at lahat ng pagkakataon.

27. Maging mapanuri, hindi magbulagbulagan sa mga panganib.

28. Anumang sitwasyon, sa kaligtasan ay magtulungan.

29. Para sa kaligtasan, maglitawalang hanggan.

30. Nais nating mailigtas ang ating buhay, kaya mag-ingat tayo sa bawat kilos.

31. Ang seguridad ay hindi nakikita, ngunit maaari itong dagdagan ng kaalaman sa kaligtasan.

32. Ang buhay ko ay hindi tatakbo nang maayos, kung hindi ako ligtas.

33. I-safety natin ang lahat ng ating mga tao, huwag na daw nating baguhin ang mga nakalipas.

34. Maging mapagmatyag sa mga panganib, huwag silang sabayan.

35. Ang kaligtasan ay hindi lamang basta-basta, ito ay pangmatagalang pangangailangan.

36. Isipin ang nararapat sa kaligtasan, huwag magatimkat sa kalamidad.

37. Ang kaligtasan ay dagdag na kaalaman natin sa buhay.

38. I-safety natin ang ating seguro, hindi dapat ito maalis sa kalendaryo.

39. Marami ang nagtatrabaho upang mapanatili ang kaligtasan at katiyakan.

40. Walang tayong ibang dapat gawin kundi mag-ingat sa bawat galaw at kilos.

41. Mag-ingat sa bawat hakbang, ito ay marahil para sa iyong ikabubuti.

42. Hindi maginhawang mawalan ng buhay dahil sa kawalan ng mapanagutan.

43. Sa kaligtasan ay walang subsituto, tungkol dito ay ika'y punung-puno.

44. Huwag kalimutan ang kaligtasan, upang sa lahat ng oras, protektado ka lagi.

45. Para sa akin, para sa iyo, mag-ingat palagi.

46. Sa kalsada ay mag-ingat, hindi lamang dahil sa sarili mo, ngunit dahil sa iba rin.

47. Sa ating mga sarili, safe ang lahat.

48. Maging safe, hindi dumuduling sa kaligtasan.

49. Para hindi ka mahulog, huwag mong tatanggalin ang iyong kaligtasan.

50. Isipin ang nararapat na hakbang, huwag puro kalokohan lamang na hindi paakalaga nang kaligtasan.

51. Negosyante o estudyante ka man, safety first parati.

52. Maging ALERTO sa kalsada, para sa kaligtasan ng lahat.

53. Sa mundo ng karanasan, isipin ang kaligtasan.

54. Hindi ganoon kasimple ang kaligtasan, kaya mag-ingat ka lagi.

55. Huwag dadalaw sa matinding kalagayan, magkakaroon ka ng kahit na ano mang parangal.

56. Sa mga panganib, humanap ng paraan upang maprotektahan ang sarili.

57. Mas mag-ingat tayo para sa mas magandang kinabukasa.

58. Ito ay pormal sa kaligtasan, kung saan may magawang anumang sa mga nakalipas na.

59. Sa kaligtasan ay hindi dapat magkumpyansa.

60. Ang kaligtasan ay hindi dikitan, ito ay ibigay sa atin ng mga pangaral.

61. Gawin mo ang lahat ng nasa iyong kapangyarihan upang maprotektahan ang iyong kaligtasan.

62. Sa bawat kilos, mag-ingat upang hindi mawala.

63. Ang safety ay dapat isabuhay, hindi lamang isiping napakaimportante.

64. Magbahagi ng kaalaman sa kaligtasan dahil hindi mo alam sino ang maaaring makatatulong.

65. Maghanap ng paraan upang maprotektahan ang iyong sarili at ng iyong pamilya.

66. Laging mag-isip ng kaligtasan, hindi lamang ngayon, habang live streaming.

67. Maghanap ng pagkakataon upang mag-improve ng kaligtasan.

68. Ang bawat isa ay may papel na ginagampanan sa kaligtasan ng lahat ng tao.

69. Para sa kaligtasan ng lahat ng tao, mag-iingat tayo sa bawat kilos natin.

70. Iwasan ang mga kalamidad, sundin ang hakbang na kaligtasan.

71. Sa panahong ito, mag-iingat tayo ng husto sa anumang maaaring panganib.

72. Magtulungan upang mapanatili ang kaligtasan ng lahat.

73. Pagtutulungan upang maprotektahan ang kaligtasan ng lahat ng tao.

74. Kung may magandang paraan upang magbigay ng kaalaman sa kaligtasan, gawin ito.

75. Kaligtasan ay malaking responsibilidad, buhay ay katiyakan.

76. Mag-invest ng oras at panahon upang matuto sa kaligtasan.

77. Hindi ang ganda ng bagay ang mahalaga, kundi ang kaligtasan ng lahat.

78. Mag-isip nang malawak, huwag mag-isip ng makitid upang magtamasa ng kaligtasan.

79. Para sa kinabukasan ng lahat, mag-iingat tayo ngayon.

80. Tungkol sa kaligtasan ay walang dapat na pagtatawanan.

81. Mayroon lang isang kaligtasan, at ito ay orihinal.

82. Magbigay ng halaga sa bawat pang-araw-araw na pananaw ng buhay.

83. Mag-isip ng kaligtasan, ngunit huwag masyading magkaabagidad.

84. Kapag nagpapakain ng mas maraming kaalaman sa kaligtasan, mas magiging ligtas ka.

85. Hindi kailanman sulit na kalimutan ang kaligtasan.

86. Ang kaligtasan ay nangangailangan ng pananaw na pangmatagalan.

87. Magtulungan upang mapanatili ang kaligtasan ng lahat ng mga bahay na sapat ang kaligtasan.

88. Huwag tatanggapin ng kalidad na hindi protektado sa kaligtasan.

89. Ang kaligtasan ay hindi dapat maging isang usapin ng biro.

90. Give a life to your kabibihan, keep your self safe.

91. Huwag magpadala sa mga mapanlokong panukala - maghanap ng paraan upang mapanatili ang kaligtasan ng lahat.

92. Magbahagi ng mabuti sa kaligtasan.

93. Isipin ang kaligtasan, huwag magpapadala sa mga panganib.

94. Mag-ingat palagi upang maprotektahan ang kaligtasan ng lahat ng mga tao.

95. Tutal, kaligtasan palagi sa gunita.

96. Para sa kaligtasan ng mga tao sa imdaw.

97. Ang kaligtasan ng lahat ay nakasalalay sa kanilang mga gawa.

98. Para sa kaligtasan ng lahat, huwag magatimkat sa kaalaman ng kaligtasan.

99. Kung gusto mong maging ligtas, magbigay pansin sa kaligtasan.

100. I-save ang sarili, kaligtasan ay napakahalaga.

Para sa kaligtasan slogans play a crucial role in spreading awareness and promoting safety measures in society. To create a memorable and effective slogan, it is important to keep it short, simple, and catchy. Use powerful and emotional words that deliver a clear and concise message, such as "Stay alert, stay safe" or "Safety first, always." Consider including rhyming words or humor to keep your slogan memorable and engaging. It is also important to tailor your slogan to the specific audience and the type of danger or hazard at hand. Brainstorm new ideas such as "Don't be reckless, wear your seatbelt" or "Look both ways, avoid any craze." Remember that a great slogan should inspire action and reinforce safe behaviors. Let's all commit to creating a safer, healthier, and more sustainable future for ourselves and our future generations.

Para Sa Kaligtasan Nouns

Gather ideas using para sa kaligtasan nouns to create a more catchy and original slogan.

Para nouns: port, Para, Belem, Para, soldier, Santa Maria de Belem, Para River, estuary, urban center, parity, pregnancy, Yugoslavian monetary unit, Feliz Lusitania, maternity, city, metropolis, St. Mary of Bethlehem, gestation, paratrooper

Para Sa Kaligtasan Rhymes

Slogans that rhyme with para sa kaligtasan are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Para: aguilera, cabrera, frontera, cerra, teixeira, leora, sferra, gera, christian era, sahara, naira, nogueira, jerez de la frontera, clara, avera, hara, ribera, kundera, moreira, carrera, patera, para-, primavera, guerra, silveira, basara, mcnamara, farah, valera, canberra, vera, tera-, aloe vera, higuera, mascara, sarah, fera, caldera, olvera, guayabera, perera, paleozoic era, gerah, tara, sequeira, ferra, riviera, sara, ohara, silvera, common era, thera, erra, becerra, pereira, berra, zera, darragh, chimera, ranchera, najera, olivera, svizzera, vieira, tavera, cenozoic era, cara, rivera, serra, sierra, ceroplasty, matera, mwera, madera, french riviera, fichera, kuchera, altera, prohibition era, era, escalera, herrera, mesozoic era, barbera, cera, cervera, tenera, terra, terre, barrera, farrah, neira, severa, kera, sclera, figueira, provera, bera, terah, kara
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯