May's top tagalog tungkol sa kalikasan slogan ideas. tagalog tungkol sa kalikasan phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2024

Slogan Generator

Tagalog Tungkol Sa Kalikasan Slogan Ideas

Tagalog Tungkol sa Kalikasan Slogans: The Importance of Promoting Environmental Awareness

Tagalog tungkol sa kalikasan slogans are simple yet powerful catchphrases that convey important messages regarding the preservation and protection of our environment. They serve as calls to action that encourage individuals to make small yet significant changes in their daily lives to help reduce the negative impact of human activity on the planet. Effective tagalog tungkol sa kalikasan slogans are memorable, catchy, and easy to understand, making them an effective tool for promoting environmental awareness among the general public. Examples of these include "Kalikasan natin, ingatan natin" (Our environment, let's protect it) and "Isang mundo, isang kalikasan, isang buhay" (One world, one environment, one life). These slogans are effective because they emphasize the interconnectedness of all living things and highlight the urgency of addressing environmental issues. By using tagalog tungkol sa kalikasan slogans, we can raise awareness about environmental issues and inspire individuals to take action to protect our planet.

1. Ang kalikasan ay ating kayamanan, kaya't alagaan natin maigi.

2. Basta mamamayan ay mayroong kalikasan, walang dapat ikabahala.

3. Ang kalikasan ay hindi aksidente, kaya't wag itong gawing imahinasyon.

4. Kung hindi natin aalagaan ang kalikasan, masasama tayo sa kanyang paghihirap.

5. Pagpapahalaga sa kalikasan: tungkulin ng bawat isa.

6. Kalikasan natin, responsibilidad natin.

7. Kalikasan, kaibigan ng buhay natin.

8. Mahalin natin ang kalikasan, ito ang ating tahanan.

9. Maging mahinahon sa kalikasan, at magiging masagana ang buong bayan.

10. Nasa atin ang kalikasan, nasa atin ang kinabukasan.

11. Walang kapalit ang kalikasan, kaya't wag natin itong wasakan.

12. Tahanan ng mga hayop at halaman, ingatan natin ang kalikasan.

13. Ang kalikasan ay kayamanan, kaya't alagaan natin.

14. Basura sa tabi-tabi, kalikasan ay nalilipasan.

15. Kalikasan, hindi bagay na pornograpiya para kuyugin at sakitin.

16. Magtanim ng puno, para magkaroon ng pera sa puso.

17. Kalikasan, wag itong tapakan.

18. Alagaan ang kalikasan, upang hindi tayo maghirap kalian.

19. Dagat at bundok, ilog at patag, lahat ay ituring na mula sa kalikasan natin.

20. Gobyerno at mamamayan, magtulungan sa alagaan natin.

21. Kalikasan, ang labanan ay simulan.

22. Walang hanggan ang kalikasan, kaya't bantayan natin.

23. Maging makatao sa kalikasan para magkaroon ng kabuhayan.

24. Ang kalikasan ay ginto, walang palaisipan tungkol dito.

25. Kalikasan ay ating pangkalahatan, kaya't wag itong tatapakan.

26. Tagalog tungkol sa kalikasan: Ingatan ang ating likas kagandahan.

27. Isulong ang kalikasan para hindi tayo magutom.

28. Mapapakinabangan ang kalikasan kung alagaan ng bawat tao.

29. Mabuti ang kalikasan, wag sayangin sa mga nilikhang hain.

30. Take care of the environment, so it can take care of you.

31. Ang kalikasan ay biyaya, huwag itong pabayaan.

32. Ipaglaban ang kalikasan, para sa walang hanggan.

33. Makiling ang ating kalikasan, sa puso natin ay ibigin.

34. I-save ang kalikasan, upang ‘di malubog sa hatinggabi.

35. Kalikasan, kapaligiran, hanapin natin ang susi sa buhay natin.

36. Ang kalikasan ay isang regalo, ating protektahan upang di maliko.

37. Simpleng pananaw, tayo'y umalalay sa dagdag na pagkilos na pangkalikasan.

38. Tara't magtanim, para sa mga kabataan at kinabukasan natin.

39. Alalayan natin, kalikasan ay dahan dahan.

40. Kalikasan ay susi, ating kabuhayan ang siya nating patasahin.

41. Pagtitiyaga sa kalikasan, umangat sa sariling kanilang bawa't handog.

42. Mga sirang abubukan, huwag ipakiayos tungkol sa kalikasan.

43. Nakataya ang kalikasan sa kinabukasan natin, sa pagpapahalaga ay magsirang-puso.

44. Kalikasan, pag-asa ng ating mundong nasa atin.

45. Kalikasan, hindi kalbaryo, kundi tagumpay sa pagtatangkilik.

46. Ating karapatan ang kalikasan, aking tungkulin na yakapin.

47. Kalikasan niya'y atin, at doon kumukuha ng sariling halakhak o ng swak na gustong balikan.

48. Puno, punong puno ng kalikasan at kabuhayan.

49. Kalikasan natin ito, kaya’t ako kumuha ng responsibilidad.

50. Tapos na ang ating kasawian, magtanim ng maraming halaman.

51. Kalikasan natin ito, kaya’t ito nating alagaan.

52. Ang kalikasan ay para sa panibagong henerasyon, pagyamanin natin ng ating atensyon.

53. Isasalba natin ang kalikasan, upang hindi ito hanggang sa aking henerasyon.

54. Tagalog tungkol sa kalikasan: Ang kalikasan ay bigas, magtanim upang di malamangan sa kasalukuyan.

55. Kalikasan, magpapayaman sa atin ng katauhan.

56. Alagaan ang kalikasan, upang di magtuloy ang pagkabulok ng tao.

57. Sa kalikasan, labanan ang mga maling gawi.

58. Alamin ang kalikasan, upang maibalik ang aliwalas ng kalikasan.

59. Wag isapak ang kalikasan, baka lumalayo ang kaligayahan.

60. Pera natin, hindi buhay na kalikasan.

61. Di hawak ang kalikasan, pero mayroon tayong Pakinabang sa kalikasan.

62. Kalikasan at buhay, magandang magsasama.

63. Kalikasan, tagapag-ugnay ng mga tao.

64. Buhay at kalikasan, nanay ng nag-iiwan na pagasa't liwanag.

65. Kalikasan at buhay, magsisilbi nang suporta sa ating buhay.

66. Kalikasan, Manila Bay, basura'y itapon nang tama.

67. May kalikasan, may pag-asa; walang kalikasan, walang hatid na pag-asa.

68. Isulong sa kalikasan ang bawat repolyo't toyo, para sa kapakinabangan ng tao.

69. Mamamayan at kalikasan, magtulungan upang walang mapahamak.

70. Makinig sa kalikasan, at matagpuan ang katotohanan.

71. Nang hindi maubusan ang kalikasan, para magkaroon ng masaganang buhay.

72. Kalikasan, bitbitin natin sa puso't isipan.

73. Anumang kilos sa kalikasan, tayong lahat ay may kasalanan.

74. Ano't ano pa'y magtanim, itanim nang wasto sa kalikasan.

75. Alagaan ang kalikasan, upang hindi magtanong kung bakit kumudkod ang kalikasan.

76. Kalikasan, patuloy ng laging inaalagaan.

77. Kalikasan, dahan-dahan kong inaalagaan.

78. Pagtitiwala sa kalikasan, ay isang mahalagang halaga.

79. Kayamanan ng mundo, ating kalikasan ito.

80. Masiglang kalikasan gustong balikan, 'to ang hamon sa lahat ng nakasabay sa kalikasan.

81. Hanggang sa kalikasan, huwag nating ipako 'pagkat lalayo tayo.

82. Kalikasan, isang sasakyang bumubuo ng gawa.

83. Kalikasan, kaupon ng tao ating pinakamahal.

84. Mayroon tayong tungkulin, sa kalikasan ay magtagumpay.

85. Kapag ginawa ng mabuti, masaya ang kalikasan.

86. Maging mahinahon sa kalikasan, hindi natin ito kailangan pagsisihan.

87. Kalikasan, paglaanan ng kabuhayan.

88. Kalikasan, pangalagaan upang maiwasan ang kaguluhan.

89. Sama-sama nating alagaan ang kalikasan, upang mamuhay ng payapa at matiwasay.

90. Ingatan ang kalikasan, upang mamuhay ng masaya.

91. Kalikasan, regalo sa pagmamahal ng ating mga ninuno.

92. Wag hayaang kontaminahin ang kalikasan, upang mabuhay sa pagsayahin.

93. Magtanim ng puno, upang magkaroon ng sapat na pangkabuhayan.

94. Kalikasan, reyna ng kalikasan.

95. Tagalog tungkol sa kalikasan: Ingatan ang kalikasan upang di ito manglinis.

96. Atin ang kalikasan, dapat nating itong ingatan.

97. Walang kalikasan, walang buhay.

98. Kalikasan, ating kasangga sa pagtitiyaga.

99. Kalingain ang kalikasan, upang hindi tayo gaanong maguluhan.

100. Kalikasan, simula ng pangkabuhayan.

Creating memorable and effective Tagalog tungkol sa kalikasan slogans should be anchored on clear and concise messaging. In crafting slogans, it is important to provide a sense of urgency and articulate the value of taking action on environmental issues. Using visual imagery and incorporating Tagalog words that embody the spirit of the natural environment can be effective, drawing inspiration from concepts such as "malinis", "sariwa", and "likas". Other ideas might include play on words between Tagalog words and environmental concerns, such as "Kalikasang Pag-iisip, Kalikasang Pag-aalaga". Ultimately, the goal is to create impactful and accurate slogans that will motivate people to care for the environment, and inspire actions that lead to sustainable practices, such as water conservation, trash reduction or tree planting.

Tagalog Tungkol Sa Kalikasan Nouns

Gather ideas using tagalog tungkol sa kalikasan nouns to create a more catchy and original slogan.

Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine

Tagalog Tungkol Sa Kalikasan Rhymes

Slogans that rhyme with tagalog tungkol sa kalikasan are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯