June's top tungkol sa lakas pe slogan ideas. tungkol sa lakas pe phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Tungkol Sa Lakas Pe Slogan Ideas

The Importance of Tungkol sa Lakas PE Slogans: Encouraging Fitness and Building Team Spirit

Tungkol sa Lakas PE slogans are a common sight in Philippine schools and universities, often displayed in gymnasiums and athletic fields. These slogans, which translate to "about strength" in English, are designed to encourage fitness and build team spirit among students. Tungkol sa Lakas PE slogans typically feature short, catchy phrases that convey the message of physical strength and conditioning. Effective examples of tungkol sa lakas pe slogans include "Stronger Body, Stronger Mind," "Train Hard or Go Home," and "No Pain, No Gain." What makes these slogans memorable and effective is their simplicity, brevity, and ability to inspire action. By using tungkol sa lakas pe slogans, schools and universities can promote physical fitness, support athletic programs, and foster a culture of teamwork and discipline.

1. "Lakas mo, lakas ko, pwersahan tayo!"

2. "Ang lakas ng bilog mo, huwag kang bibitiw!"

3. "Pag pinaikot ang mundo, hawak mo ang tuktok nito!"

4. "Lakas ng loob, lakas ng buhay, mga sagot sa tagumpay."

5. "Basta may lakas, kaya ang malakas."

6. "Lakas ng tibay, lakas ng laban!"

7. "Ngiting Lakas, ang Pambansang Pampalakas."

8. "Ang lakas ay nasa puso, hindi sa katawan."

9. "Lakas na walang katulad, kaya ng gawin ang hindi kakayanin."

10. "Lakas ang inaasam, pangarap ko ay magkatotoo."

11. "Lakas ng paninindigan, tagumpay ay nasa kinaroroonan."

12. "Gumagaan ang buhay pag may lakas sa loob."

13. "Matatag ang loob, matatag ang lakas."

14. "Lakas upang mapawi ang takot at pangamba."

15. "Lakas para sa kinabukasan, lakas para sa bayan."

16. "Lakas ang sandata ng tunay na tagumpay."

17. "Lakas ng bawat Milyonaryong Pinoy!"

18. "Magpapadugo man, hindi magpapatalo, mga matapang na may lakas ng puso."

19. "Malakas na pwersa, sinusulong ang tagumpay."

20. "Lakas ng tunay na makabayan, malakas ang pagmamahal sa ating bansa."

21. "Isang Pangarap na Minithi, Siya’y Lumakas at Umibig."

22. "May lakas sa pag-asa, may lakas sa kalakasan."

23. "Lakas ng Pinoy, sa lahat may kakayahan."

24. "Lakas ng pagkakaisa, walang talo sa karera."

25. "Lakas ng trabaho, bawasan ang problema."

26. "Lakas ng pasensya, tibay ng nipis na tali."

27. "Lakas sa kalamangan, tanging lipunan ang targetan."

28. "Lakas sa kakayahan, panalo ang Pang-masa ko."

29. "Lahat ay kayang-kaya, kapag may lakas na kaalaman."

30. "Lakas ang labanan, bawal magpatalo."

31. "Lakas ng pagtitiwala, lakas ng pananalig."

32. "Lakas para sa kapalaran, lakas para sa pagmamahalan."

33. "May lakas sa taas, may lakas sa baba."

34. "Lakas ng pagsusumikap, tagumpay ay agad-agad."

35. "Lakas sa kakayahang, negosyo'y sama-sama."

36. "Lakas ng kalooban, bahagi ng panalo."

37. "Lakas ng bokasyon, tagumpay ang inilalaban."

38. "Lakas ng bayani, isabuhay sa buhay."

39. "Lakas na nagmumula sa puso, nagbubunga ng kapayapaan."

40. "Lakas ng pinagsamahan, tagumpay agad-agad."

41. "Lakas sa tamang panalig, tagumpay ay tuloy-tuloy."

42. "Lakas ng pag-ibig, lakas ng pamilya."

43. "Lakas ng pagsisikap, tagumpay ang dulo."

44. "Lakas ng pagtitiis, karangalan ang matatanggap mo."

45. "Lakas ng pakikisama, tagumpay ng magkakasama."

46. "Matibay ang ASEAN, nasa pagkakaisa ng mga estado."

47. "Lakas ng panalangin, tagumpay ang sigurado."

48. "Lakas ng pangarap, tagumpay sa pinakamalakas na tumatakbo."

49. "Lakas ng dangal, tagumpay na maipagmamalaki."

50. "Lakas sa pagpupursige, tagumpay ay abot-tanaw na."

51. "Lakas ng pagpapahalaga sa kapwa, tagumpay ay puso na."

52. "Lakas ng kausap, tagumpay ng iisang lipunan."

53. "Lakas ng pag-asang nasa Diyos nakalaan."

54. "Lakas ng sipag at tiyaga, tagumpay ang kiliti ng buhay."

55. "Lakas ng loob na magpatuloy at umangat."

56. "Lakas ng pagkapit-bisig, tunay na magandang kalakasan iyon."

57. "Lakas ng pagsasanay, patunay ng tagumpay."

58. "Lakas ng panalangin at pagsasama, tagumpay ay laging nasaan."

59. "Lakas ng may likha, tagumpay at kasama."

60. "Lakas ng kawalang-sawa, tagumpay ay di magbabago."

61. "Lakas ng mga magulang ang susi ng tagumpay ng kanilang mga anak."

62. "Lakas ng lakas, lakas ng ating galing."

63. "Lakas ng bawat magulang ang nag-aalaga ng kanilang mga anak."

64. "Lakas ng matibay na mga paniniwala, tagumpay ay agad-agad."

65. "Lakas ng mga pangarap, tagumpay ay parati nang nandyan."

66. "Lakas sa kabutihan, tagumpay sa lahat ng sandali."

67. "Lakas ng katapangan, karangalan sa kinabukasan."

68. "Lakas ng magagaling, tagumpay ay sayaw natin."

69. "Lakas sa pag-aaral, tagumpay sa bawat gapas ng buhay."

70. "Lakas sa kawalan ng mali, tagumpay sa lahat ng gawain."

71. "Lakas ng todo-todo, tagumpay ay kahit ano pa."

72. "Lakas ng titera, tagumpay mong ikaw ang haharana."

73. "Lakas ng kanya-kanyang bihasa, tagumpay natin ang may nakikilala."

74. "Lakas ng nagmamahal, tagumpay ng kaniyang pagtitiyaga."

75. "Lakas ng nagkakatulungan, tagumpay ng mahirap mang kasiyahan."

76. "Lakas ng mga bayaning nagpuputong sa ating mga ulo."

77. "Lakas ng disiplina, tagumpay ay kung dapat siya na."

78. "Lakas ng mga taong walang pagpapahinga, tagumpay ay patuloy na kadalasan."

79. "Lakas ng mga batang may pangarap, tagumpay ay palagin."

80. "Lakas ng mga taong puspusan ang pagpupunyagi, tagumpay ay kahit na anong oras pa."

81. "Lakas ng kanya-kanyang talino, tagumpay nating mga totoong mandirigma."

82. "Lakas ng pagpapalit-buhay, tagumpay ng ating kalikasan."

83. "Lakas ng pagkapagkatapat, tagumpay natin ay walang katapusan."

84. "Lakas ng pagiging tunay na kaibigan, tagumpay na buong buhay nating nararamdaman."

85. "Lakas ng pagmamahal sa pamilya, tagumpay na buong buhay nating nakakamit."

86. "Lakas ng taas noong kayabangan, mabuti lang na wala kaming inismol na mga kamangha-manghang pantig."

87. "Lakas ng mga kabataang nagsusumikap, tagumpay ay lalo pang nakikita."

88. "Lakas ng mga babaeng maipaglalaban, bibitiw kung ang panalo’y abutan."

89. "Lakas ng pagsasalo sa isa’t isa, tagumpay natin ay walang kakalas."

90. "Lakas ng pagkakaroon ng pangarap, tagumpay ay napakalapit na."

91. "Lakas ng matiyaga at mabait na lolang, tagumpay na mahayag ang katalinuhan."

92. "Lakas ng mga guro, magtuturo ng pag-asa para sa kinabukasan."

93. "Lakas ng pagkakaisa, tagumpay ay magpapatuloy na magpakailanman."

94. "Lakas ng pagkakaroon ng isang pangarap, tagumpay ay kung nasaan mo man."

95. "Lakas ng mga magulang na mapangunyan, tagumpay ay patuloy at hindi sasaw impunin."

96. "Lakas ng mga kapatid na magtulungan, tagumpay ng ating pamilya ay patuloy na laganap."

97. "Lakas ng mag-asawa, magmahalan sa lahat ng sandali."

98. "Lakas ng kabutihan ng Diyos, tagumpay sa lahat ng kahinaan."

99. "Lakas ng patuloy na pangangarap, tagumpay ay lilipas sa lahat ng hinanakit."

100. "Lakas ng ating mga anak, tagumpay ay nabibigyan ng parangal sa tulong na ibinigay."

Tungkol sa lakas pe (physical education) is an intense and demanding subject for many students. When creating slogans for your pe class or team, it's important to make them memorable, motivating, and effective. One way to make your slogan memorable is by keeping it short and sweet. Use powerful words like strength, power, and energy to create a strong and powerful message. Another tip is to make your slogan unique and specific to your group or team. You can use puns, rhymes, or alliterations to make it more catchy and memorable. It's also important to use active verbs and language that motivates and inspires your teammates to work towards their fitness goals. Lastly, emphasize the importance of teamwork and camaraderie, reminding your teammates that they are stronger together than they could ever be alone. Some slogan ideas you can use for tungkol sa lakas pe include "Stronger Together," "Sweat Now, Shine Later," "More Reps, More Strength," "Train With Purpose," and "Push Beyond Your Limits."

1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯