July's top tungkol sa manggagawa slogan ideas. tungkol sa manggagawa phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2024

Slogan Generator

Tungkol Sa Manggagawa Slogan Ideas

The Importance of Tungkol sa Manggagawa Slogans

Tungkol sa Manggagawa slogans are powerful and effective statements used by labor groups to rally support for their causes. These slogans are usually in Filipino language and address issues concerning Filipino workers. They aim to give voice to workers’ concerns and raise awareness about their rights and welfare. One such effective slogan is "Trabaho, hindi korapsyon!" (Work, not corruption!) that conveys the importance of honest work and integrity in the workplace. Other examples include "Piso para sa pinaghirapan!" (One peso for hard work!), "Mga manggagawa, magkaisa!" (Workers unite!), and "Karapatan sa trabaho at tamang sahod, hindi dapat balewalain!" (Right to work and fair wages, should not be ignored!) These slogans are memorable because they are straightforward and direct to the point, making their message easily understandable to everyone. More importantly, they highlight the plight of workers in society, drawing attention to issues such as exploitation, discrimination, and unfair labor practices. By using the slogans, labor groups can mobilize workers to take action, such as staging demonstrations or participating in union activities. These slogans help to empower workers, reminding them that their voices matter and that they have the power to make a difference.In conclusion, tungkol sa manggagawa slogans play a significant role in advancing workers’ rights and welfare in the Philippines. They provide an effective means of communicating labor issues to a wider audience, mobilizing workers to take action, and holding those in power accountable. As such, they are an essential tool in the fight for social justice and a more equitable society for all.

1. "Solidarity in the workplace, progress for all workers."

2. "Find your voice, fight for your rights"

3. "Workers are the backbone of our economy"

4. "Hardworking hands build the nation"

5. "Equal work deserves equal pay"

6. "The power of united workers can change the world"

7. "Honoring the labor, respecting the worker"

8. "Workers' rights are human rights"

9. "Fight for fair wages, fight for dignity"

10. "Bridging the gap between labor and management."

11. "Manggagawa, ang tunay na bayani"

12. "Malasakit sa hanapbuhay, pagtugon sa kabuhayan"

13. "Kapangyarihan ng mga manggagawa: pagbabago at progreso"

14. "Kapag magkakaisa ang mga manggagawa. Walang ligtas na burukrasya."

15. "Ipaglaban ang karapatan ng mga manggagawa, patuloy na aangat ang bansa."

16. "Sa bawat manggagawa, may mga pangarap na pilit na kinakamkam."

17. "Ang paninindigan ng manggagawa, hindi lang para sa sarili kundi para sa lahat."

18. "Ang kapangyarihan ng mga manggagawa, mataas kung magkakaisa."

19. "Bilang manggagawa, 'di namin hihigitan ang aming hangarin."

20. "Manggagawa, matapang at may malasakit sa kapwa."

21. "Ang manggagawa ay hindi mukhang pera. Kailangan ng pagpapahalaga."

22. "Lahat ng trabaho ay importanteng tulungan, para sa pangkalahatang kaligayahan."

23. "Isang tao, isang boses, isang pagkilos para sa mga manggagawa."

24. "Tumitingin sa kinabukasan, tinitingnan ang panahon, ngunit sa kasalukuyan, tayo ay nagtatrabaho."

25. "Trabaho natin ay di lamang may malaking responsibilidad, kundi may malaking pagkakataon."

26. "Manggagawa, dapat lagging nasa prayoridad ng bawat negosyo."

27. "Trabaho hindi binibili; respeto'y nararapat."

28. "Sa bawat manggagawa, may katarungan at patas na pagsusweldo."

29. "Ang magandang kinabukasan ay nasa kamay ng mga manggagawa."

30. "Kapag ang karapatan ng manggagawa ay ibinibigay, lahat ng tao ay magiging maligaya."

31. "Manggagawa ngayon, lider ng bukas."

32. "Manggagawa, ikaw ang bayani sa bawat krisis."

33. "Ang manggagawa ay simbolo ng kakayahan, ipaglaban natin ang karapatang- trabaho."

34. "Sa bawat pagtatrabaho ay may nabubuo na serbisyo, responsibilidad at pagsunod."

35. "Manggagawa, kabahagi ng kasaysayan, tagapagtaguyod ng kinabukasan."

36. "Manggagawa, kumilos na para sa karapatan."

37. "Manggagawa, tuloy tuloy sa pagtanaw ng kinabukasan."

38. "Kapag nagkakaisa ang manggagawa, wala silang hindi kayang-kayang gawin."

39. "Kapag ang manggagawa ay kasama mo, hindi ka mag-iisa."

40. "Manggagawa, kumilos para sa iyong karapatan, prayoridad,"

41. "Ano naman kung mukha kaming pagod, trabaho naman lagi kaming handa."

42. "Manggagawa, kumilos para sa kapakanan ng lahat."

43. "Ang manggagawa ay totoong Bayani ng bayan, tunay na makabago."

44. "Sa bawat pagod ay nakatago ang tagumpay."

45. "Kung titingnan ang mga manggagawa, makikita mo ang buhay ng lipunan."

46. "Manggagawa, na siyang nagluluwal ng pagbabago."

47. "Bawat manggagawa, may karapatan na kailangan pang ipaglaban."

48. "Sa bawat araw ng pagttrabaho, may pag-asa at tagumpay laging nakalaan."

49. "Ang manggagawa ay hindi dapat ikahiya, dapat mahalin at pahalagahan."

50. "Manggagawa, salamat sa bawat sakripisyo na inaatupag."

51. "Hiling ng bawat manggagawa, ay mas magandang bukas."

52. "Maging totoo sa manggagawa at dutiful sa kanilang karapatan."

53. "Ang manggagawa ay hindi dapat hinahayaan na manatiling malamig at walang saysay."

54. "Kung kayang labanan ng manggagawa ang krisis, wala na talagang hindi magagawa."

55. "Mag tagumpay ang manggagawa, kapag magkakaisa sila."

56. "Ang karangalan ng gawa ay nasa kamay ng mga manggagawa."

57. "Ang manggagawa ang kaluluwa ng pag-unlad ng bansa."

58. "Sa bawat pagkakataon ay may kaunting pagkabayani."

59. "Manggagawa, ipaglaban ang katarungan, handa ka ba?"

60. "Ang manggagawa ay dapat lubusang na tinoo at respeto'y ibinibigay."

61. "Sa bawat bagay ay may layunin, sa bawat manggagawa ay may tungkulin."

62. "Ang manggagawa ay nagpapalago ng kalakasan ng bansa."

63. "Kapag nagkakaisa ang manggagawa, walang hindi kayang-kayang gawin."

64. "Ang bawat manggagawa ay may magandang kahulugan sa lipunan."

65. "Manggagawa, isulong ang kalayaan at pantay ang pagpapahalaga sa mga karapatan."

66. "Ang manggagawa ay hindi dapat takutin, nararapat na bigyan ng sapat na respeto."

67. "Ang manggagawa ang pundasyon ng kalakasan ng bansa."

68. "Ang manggagawa ay dapat lubosang pagpahalagahan at respetuhin."

69. "Kapag mayroong pagkakaisa, ang manggagawa ay nakakalikha ng kagyat na pagbabago."

70. "Hindi lamang ang mukhang pera ang nagpapatakbo sa buhay ng manggagawa, kundi ang pagmamahal at pagpupunyagi."

71. "Sa bawat manggagawa ay may angking kahalagahan at kakayahan."

72. "Ang manggagawa ay hindi dapat maging martir, nararapat lang na gabayan at pakinggan."

73. "Ang manggagawa ang nagbibigay-buhay sa bansa, nararapat lamang na ibigay ang nararapat na respeto."

74. "Ang manggagawa ay totoong tinatangkilik ay hindi dapat masapawan ng kapitalisasyon."

75. "Sa bawat manggagawa ay may nakalaang pakinabang para sa bansa."

76. "Kapag naniniwala ka sa sarili, magtatagumpay ka sa bawat bagay."

77. "Manggagawa, patuloy na magtataguyod para sa kaligayahan ng bawat isa."

78. "Ang manggagawa ay galing sa pagmamahal at pagsusumikap."

79. "Ang manggagawa ay talagang nagpapakita ng pagkamaka-Diyos sa kanyang paglikha ng mga bagay."

80. "Ang manggagawa ay nagpapakita ng determinasyon, kagitingan at pagtitiyaga."

81. "Bilang manggagawa, tayo ay may responsibilidad na maglingkod sa ating mga mamamayan."

82. "Sa bawat pagkakataon na mayroong pagkakataon, huwag nating kalimutan na mayroong karapatan ang bawat manggagawa."

83. "Magpalaya sa pagkakadimdim, magpakalaya sa pagkakaisa."

84. "Ang kalakasan ng manggagawa ay nasa kanilang mga kamay, dahil sila ang bumubuo ng bansa."

85. "Manggagawa, pagsama-sama para sa kalayaang pang-ekonomiya."

86. "Ang pagsisikap ng bawat manggagawa ay ang nagbibigay ng buhay sa bansa."

87. "Kapag may pagkakaisa, ang manggagawa ay kasangkapan ng tunay na pagbabago."

88. "Ang manggagawa ay ang nagdadala ng pagbabago sa bansa. Kaya labanan natin ang pagmamalupit."

89. "Kapag sabay-sabayang kumilos ang manggagawa, sila ang magkakamit ng matamis na tagumpay."

90. "Ang kalakasan ng manggagawa ay nakadepende sa kanilang pakikipaglaban para sa karapatan."

91. "Ang mga manggagawa ang tunay na sandigan ng bansa."

92. "Ang manggagawa ang nararapat na bigyan ng pantay na pagpapahalaga."

93. "Manggagawa, kailagan mong maging boses ng pagbabago at kaayusan."

94. "Sa bawat araw na may pagkakataon, dapat nating ipamalas ang ating pagmamahal sa pagtatrabaho."

95. "Hindi lamang basta pagsisikap, kailangan din ng patas na pamumuhay."

96. "Ang manggagawa ay mga tagapagtaguyod ng kalagayan ng bansa."

97. "Ang bawat manggagawa ay mayroong napakahalagang papel sa tunay na kaunlaran ng ating bansa."

98. "Ang pagtratrabaho ay hindi lamang isang trabaho, kundi ito ay pagbibigay buhay sa ating bansa."

99. "Magpakadalubhasa sa iyong trabaho, dahil sa bawat bagay ay may layunin."

100. "Bawat manggagawa, may kani-kaniyang papel sa tunay na pagkakaisa at pagbabago ng ating lipunan."

A memorable and effective tungkol sa manggagawa slogan can inspire and motivate workers to achieve outstanding results. To create a strong slogan, it is important to consider your target audience, the message you want to convey, and the emotions you want to evoke. Keep it short and simple, use catchy words and phrases, and try to make it reflect the values of your organization. Add a dash of creativity to make sure it stands out in the crowd. Useful tips for creating an effective slogan might include using humor or clever wordplay, crafting a punchy tagline, and making it relatable to the everyday worker. To make your slogan even more effective, consider using images or other visual elements to reinforce the message you are trying to convey. Remember, a good slogan should not only be memorable, but also inspire workers to take action and feel proud of their work.

1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯