July's top on drug prevention tagalog version slogan ideas. on drug prevention tagalog version phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2024

Slogan Generator

On Drug Prevention Tagalog Version Slogan Ideas

Drugs Prevention Tagalog Version Slogans: Why They Matter

Drug prevention tagalog version slogans are catchy phrases or statements that aim to discourage people from engaging in drug use by increasing awareness of their negative effects. These slogans are important because they serve as reminders and encouragement to stay away from drugs, which can cause harm to individuals and communities. Effective drug prevention tagalog version slogans are those that are easily remembered and understood by the public, and that resonate with their daily lives. For instance, "Walang forever sa droga" (There's no forever in drugs) reminds people that the temporary high they get from drugs is not worth the lifelong consequences. "Pag maghugas ng kamay, wag kalimutan magdasal" (When you wash your hands, don't forget to pray) reminds individuals to seek help and guidance from a higher power when faced with temptation. Lastly, "Pabata ng pabata ang mag nagda-drugs" (Those who use drugs get younger and younger) emphasizes how drug use can destroy one's future and potential. Overall, drug prevention tagalog version slogans serve as an effective tool to discourage individuals from drug use and promote a healthier and safer community.

1. Iwas droga, kabuhayan ay sigurado.

2. Droga ay huwag asamin, kasi bukas ay malinaw din.

3. Ayaw sa droga, may magagandang bawal na trip pa.

4. Bawal ang droga, dahil sa buhay may halaga.

5. Labanan ang droga, para sa isang masiglang kinabukasan.

6. Huwag magdroga, sikat ang adik.

7. Druga ay sampu ng kamatayan, iwasan at pag-ingatan.

8. Tumayo para sa katotohanan, iwas droga, sa puso ay kapanatagan.

9. Matalinong pagpapasya, buhay mo ay ligtas.

10. Droga ay adiksyon, iwasan at wag bigyan ng pagkakataon.

11. Say no to drugs, say yes to life.

12. Ang buhay ay hindi laro, huwag maglaro sa droga.

13. Life is precious, don't throw it away with drugs.

14. Bigayan ng pagkakataon ang bagong buhay, huwag droga ang ihain.

15. Huwag magphail manalo sa droga, maging matapang sa laban na ito.

16. Huwag magpaprisoner sa droga, magpakatotoo at magand ang buhay na pamimili.

17. Sa pag-iwas sa droga, ay may magandang kinabukasan na naghihintay.

18. Nakaskie sa droga, mahirap pawalan, iwas na, bago mahuli ay magbago.

19. Ang droga ay naghihiwalay ng mga magkakapamilya, huwag payagan na maganap.

20. Iwas droga, iwas-pakulong.

21. Ilagay sa isip, no to addict, no to drugs.

22. Pag iwas droga, ang nasa isip na lang ay, kilig, saya at ligaya.

23. Ang bawal, ay pwedeng ipamasid, huwag patunayan na pwedeng ipakain or ipainom sa katawan.

24. Ang droga ay walang paki sa sakit ng kapwa, itapon sa basura ang adiksyon sa droga.

25. Ang pananaw at pagkilos ay mahalaga, iwas droga, sa puso ay pasalamat.

26. Bawal ang droga, sa iyong mga kamay ay ang iyong kaligtasan.

27. Huwag magpautang, sa pamamagitan ng droga, dapat tayong ang nangunguna.

28. Ang droga ay mailap, iwasan at iwaksi.

29. Huwag magpapalusot, umiwas sa droga, upang magkatotoo ang pangarap.

30. Ang pangarap ay nagmumula sa sipag, hindi sa droga.

31. Ayaw sa droga, dahil sa pagmamahal sa sarili.

32. Iwasan ang pagsisisi, kampanya sa iwas droga.

33. Ang droga ay parusa sa buhay, hindi maliliyag.

34. Ang droga ay bawal, pagpigil ay isang gawa ng kabutihan.

35. Huwag magpakalulong sa droga, buhay ay maganda kung pwede kang maglabas ng iyong magiging inspirashon.

36. Droga ay uto-uto ng kamatayan, pagpigil ay isang solusyon.

37. Peroxydroga sa droga, iwas at magpakabait.

38. Druga ay matandang pabayaan, dahil sa kanyang kalokohan.

39. Tumindig at lumaban, iwas droga, para kung sino ka.

40. Huwag magbukas ng pintuan sa bawal, dahil ito ay isang dead end.

41. Tulungan ang kalusugan, huwag magpakain ng droga sa katawan.

42. Huwag sumama sa mga nagdrudroga, upang hindi mangatakutan.

43. Salamat sa buhay, huwag magbalisang sa droga.

44. Iwas droga, sa mga uga ay magpakalat ng kaalaman.

45. Hayaan nating lumawak ang ating kaalaman, upang malayo sa kanilang aksyon.

46. Piliin ang magandang buhay, sa pagiwas sa droga ay nasusukat.

47. Iwas droga, para sa isang magandang impression.

48. Huwag magpapakatang sa droga, upang okoy magtagal pa.

49. Bata ka pa, huwag sumabak sa droga.

50. Magpakalakas-loob upang labanan ang droga, upang magkatotoo ang mga pangarap.

51. Sa bawal na gamot, walang pag-asa.

52. Ang sagot sa droga ay iwasan ito, at magpakatulong sa mga nangangailangan ng tulong.

53. Kapag may pagkakataon magbago, huwag pumapayag na magbigay ng tulong sa droga.

54. Walang kaparapatang magtapon ng buhay sa mga delikado at ilegal na droga.

55. Iwas droga, magpakatao, magpakalaki sa panahon ng krisis.

56. Patatagin ang iyong pananaw, iwas droga, ibuka ang bibig mong malawak.

57. Ang droga ay kalaban ng isang magandang kinabukasan, itapon na ito.

58. Ayaw sa droga, dahil sa pagmamahal sa sarili.

59. Tumindig at lumaban, para sa iyong kaligtasan, iwas droga.

60. Pagligtas sa buhay, iwas droga, ngayon pa lang suportahan.

61. Skin nalang nasa kamay ang kinabukasan, kaya iwas droga.

62. Ang droga ay nagpapahirap sa buhay, maging matapang at humarap sa kinabukasan.

63. Bumalikat ng katapangan para sa ikabubuti, iwas droga, at maging masaya.

64. Kailangan nating mapagtanto na ang pagsisimula ng pagpapakalulong sa droga ay walang magandang kahihinatnan.

65. Pagpipilian ayasan, para magtatagumpay, iwas droga ang planong ilagay.

66. Iwas-pagkakadrobe sa droga, dahil dyan pagkatalaban.

67. Huwag magbalisang, maging malakas-loob upang magpakalungi ng bawal na gamot.

68. Sa droga ay may panganib, kaya't iwasang pumasok sa utak.

69. Ang kinabukasan ay nakahanda sa iyo pag hindi ka napapasailalim sa droga.

70. Iwas droga, huwag maging kawawa at matulungan ang iba.

71. Huwag magpakain ng droga sa katawan, higit sa lahat sa tao anak at buhay.

72. Iwas droga, para sa isang magandang kaisipan.

73. Ang droga ay nagdudulot ng kasamaan, iwasan ito sa paggalang sa buhay ng isang tao.

74. Bawal ang droga, sikat kahit awang pa diawa.

75. Iwas droga, iwas-pagkalooob.

76. Iwas droga, upang magkaroon ng magandang magiging kinabukasan.

77. Iwas droga, dahil sa ito ay mapanganib sa tao, bata man or may edad.

78. Ayaw sa droga, kinabukasan ay wag ahitin at vol.

79. Huwag ubligahin ang droga, mag-iwan bigyan ng pagkakataon sa mga magsisimula pa lang ng kanilang buhay.

80. Ang droga ay nakakapanakit ng tao, huwag ipakain, at huwag magpakain.

81. Taposin na sa krimen, iwasan ang droga at magpakabanal sa buhay.

82. Hindi sa bawal na gamot, sa pag-iwas tayong lahat magkakaisa.

83. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa kapakanan ng iba, iwas droga.

84. Hayaan nating magbago ang takbo ng buhay, ikaw ay ligtas sa droga.

85. Hindi tayo mag-iisa, lahat ay may pag-asa na maging ligtas sa droga.

86. Huwag maghanap ng mapait na kaluguran, sa iwas droga ay maaaring magkatotoo ito.

87. Tunay na pagkatalaba, ay huwag magdulot ng panganib sa buhay ng isa pang tao, iwas droga.

88. Magpayaon sa magandan at mabuting kalokohan, ayaw sa droga.

89. Hindi dapat niloloko ang katawan na matagal, iwas droga at mayabong ang kinabukasan.

90. Bawal sa krimen, tanungin sa mga batas, huwag magdulot ng kasamaan sa buhay, iwas droga.

91. Ang droga ay walang lugar sa iyong buhay, dahil ito ay hindi nagdudulot ng magandang bagay.

92. Kailangan nating ipaglaban ang ating sarili, iwas droga, upang mas maliwanagan ang ating kinabukasan.

93. Hindi natin dapat ilagay sa panganib ang ating kaligtasan, iwas droga.

94. Iwas droga, para sa mga nasa kamay ng mga bata.

95. Ang droga ay hindi nakakatulong sa paglago ng kinabukasan, iyon ay dahil sa iwanan at paniniwala sa iyong sarili ay maaari mong magagawa.

96. Wag magpakain ng droga sa katawan, para hindi maalipin sa ito.

97. Huwag magpahinalt sa pagpigil ng sarili mula sa pagkalooob, lagyan ng inspirasyon at pagpapakatotoo, iwas droga.

98. Lahat ay may pagtingin sa kalagayan ng kanilang buhay, ikaw mag-pakalakas-loob upang magpakalungi ng bawal na gamot.

99. Iwas droga, dahil ito ay nagdudulot ng pangit na kabuhayan.

100. Pagkakataon para sa buhay, sa pagpigil ng droga ay mas mapapalakas ang kabuhayan ng tao.

Drug prevention is a critical issue in the Philippines, and slogans that are memorable and effective can be a powerful tool for promoting awareness and understanding. When creating drug prevention slogans in Tagalog, it is essential to keep the audience in mind and use language that is both accessible and inspiring. Some tips for creating effective slogans include keeping the message simple and direct, using rhymes or memorable phrases to make it memorable, and using imagery that evokes the dangers of drug use. Some new slogan ideas could include "Nakakaligtaan ang mga pangarap dahil sa droga" ("Drugs can make you forget your dreams"), "Walang katumbas na halaga ang buhay mo - huwag itong sayangin sa droga" ("Your life is priceless - don't waste it on drugs"), or "Ang buhay ay mahalaga - sundin mo ang landas ng pagiging ligtas sa droga" ("Life is precious - follow the path of being safe from drugs"). By using these strategies, we can create compelling slogans that speak directly to the hearts and minds of our communities, helping us to prevent addiction and promote healthy, fulfilling lives.

On Drug Prevention Tagalog Version Nouns

Gather ideas using on drug prevention tagalog version nouns to create a more catchy and original slogan.

Drug nouns: agent
Prevention nouns: bar, interference, hinderance, hindrance
Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine
Version nouns: reading, written account, piece of writing, written material, interpretation, turning, representation, mental representation, turn, type, adaptation, written record, writing, translation, internal representation, rendering, variation, variant, edition, interpretation, interlingual rendition

On Drug Prevention Tagalog Version Verbs

Be creative and incorporate on drug prevention tagalog version verbs into your tagline to have more of an impact.

Drug verbs: take in, dose, take, do drugs, medicate, ingest, have, medicine, consume

On Drug Prevention Tagalog Version Rhymes

Slogans that rhyme with on drug prevention tagalog version are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Drug: water jug, shrug, assassin bug, pug, tarnished plant bug, snug, lace bug, leaf bug, schug, scatter rug, bug, plug, klug, june bug, plant bug, bugg, giant water bug, true bug, humbug, sparking plug, krug, tanjug, earplug, may bug, hug, spark plug, rose bug, dug, pill bug, squash bug, mealy bug, male plug, antidrug, sprig, sow bug, lug, bunny hug, superdrug, lightning bug, throw rug, ugh, firebug, rug, abzug, mug, prayer rug, sea slug, water bug, hugg, zug, thug, doug, whiskey jug, boat bug, jitterbug, unplug, telephone plug, sweep under the rug, kissing bug, shag rug, debug, wheel bug, rugg, slug, bear hug, phone plug, coffee mug, toby jug, tug, potato bug, beer mug, bugge, wall plug, sprug, carpet bug, chug, sugg, thunder mug, jug, smug, ladybug, bed bug

Words that rhyme with Prevention: gentian, secondary hypertension, ascension, hypotension, dimension, tufted gentian, denshin, stiff gentian, blind gentian, tulip gentian, hypertension, with attention, prairie gentian, american baptist convention, invention, valentia in, northern baptist convention, suspension, pension, absentia in, in suspension, henschen, not to mention, honorable mention, apprehension, retention, reinvention, mensch in, pay attention, condescension, extension, placentia in, pretension, bottle gentian, telephone extension, fourth dimension, great yellow gentian, southern baptist convention, university extension, paying attention, horse gentian, comprehension, colloidal suspension, marsh gentian, contention, misapprehension, geneva convention, dissension, center of attention, laurentian, closed gentian, essential hypertension, attention, surface tension, american gentian, green gentian, convention, spurred gentian, mention, tension, detention, striped gentian, right ascension, immediate apprehension, third dimension

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug

Words that rhyme with Version: submersion, immersion, perversion, conversion, dispersion, incursion, diversion, data conversion, excursion, aspersion, subversion, reversion, inversion, aversion, persian, persia in
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯