March's top on women right in marathi slogan ideas. on women right in marathi phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

On Women Right In Marathi Slogan Ideas

Women's Rights in Marathi Slogans: Important and Empowering

Women's rights in Marathi slogans are powerful messages used to raise awareness about the need for gender equality and to promote women's empowerment in society. These slogans are short, memorable phrases that are often used in marches, rallies, and social media campaigns to convey powerful messages about gender equality and women's rights. An effective Marathi women's rights slogan will address issues such as violence against women, gender discrimination, and the importance of women's education and economic independence. Here are some examples of effective Marathi women's rights slogans:1. महिलांच्या परवानगीचा मुलायम आस्तित्व आहे (Women's empowerment is the foundation of a better society).2. महिला शक्तीसाठी आवाज उठवा (Raise your voice for women's empowerment).3. समानता या संगणकाच्या गरजेने माझ्या शब्दात वाढवा (Promote gender equality with my words).4. एकाच बाजूला जग उलटतो, महिला इतके एकटी नसली तर काहीच नव्हतं (The world will change if women stand united).These women's rights slogans help to create awareness and start important conversations about women's rights issues. When they are used effectively, they can help to change attitudes and behaviors towards women and promote gender equality. Women's rights in Marathi slogans are an essential tool for dismantling patriarchy and empowering women to exercise their rights and reach their full potential.

1. माझी मुली, माझे मंदिर

2. नारी हे निस्वभावाचे आणि निश्छल अधिकारांचे ठिकाण

3. नारी हे ताकदीचं शक्तिशाली शक्तिमान

4. आयुष्याचं श्रेय नारींच्या हातात

5. नारी आणि समाज हातात हात देऊन

6. जबाबदार आणि संबोधन साध्या व्हा, नारी समानतेची सीमा जाणार इतकी उंच व्हा!

7. नारीची स्थिती वाढवण्यासाठी आपण इतरांसह सहयोग करा

8. नारी आणि माणूस एक होता, समाजातील असलेली पारदर्शिता होतील

9. जबाबदार नारी, समाजाच्या फक्त सजग नेतृत्व करूया

10. नारी एक सशक्त ताकत आहे, समजदार आणि तंत्रज्ञ अत्यंत आवश्यक आहेत

11. माझी नारी माझा घर, तीच बऱ्याच सरकार

12. नारी हे आयुष्य जगण्याचे अधिकार आहेत

13. नारी हे जबाबदारपणाचा प्रतीक आहे, तिला संरक्षित आणि समानतेच्या स्थानावर ठेवणे आपला फर्ज आहे

14. नारी हे समान अधिकारांचा प्रस्तावक, समाजात त्यांना ताकद देण्याचा काम आपले आहे

15. जबाबदार नारी नेतृत्वाचा शिल्लक मारावा

16. नारी हे समाजाच्या आधारभूत एवढवढेच सदस्य

17. नारी तो आणि आपले अधिकार, आपल्या नात्यांच्या विविधता समाविष्ट होतात

18. नारी हे प्रकृतीचे एक महत्त्वाचे अंग, माणसांना तो तुमचं दुरूस्त करते

19. नारी हे समानतेच्या संगणकांची गोष्ट नाही, शरीराच्या हळव्यापेक्षा कमी होतील

20. नारी हे समाजाच्या जळवळीचे एक सूत्रधार आहे, त्यांना संरक्षित ठेवायला हा सर्वात मोठा कर्तव्य आहे

21. नारी हे आत्मनिर्भरपणाचा सर्वोत्कृष्ट उदाहरण आहे

22. नारी हे आपल्याशी समान अधिकारांच्या तक्रारात खुली आहेत

23. नारी हे अधिकार कसला जात नाही, तो सर्वांच्या अधिकार मात्र आहे

24. नारी हे समानतेच्या युद्धात एक महत्त्वपूर्ण सेनेदाता आहे

25. नारी हे आज सद्य पिढीचे भविष्य जाणारे स्वस्थ वा नांदरावर ठेवून जाईले

26. नारी नेतृत्व, समाजाच्या शक्तिच्या चालकमध्ये असतात

27. नारी हे त्यांच्या स्वतंत्र आणि समानतेचे अधिकारांची नाही आणखी कोणतीही उच्च स्तरे वाढवने

28. नारी हे समानतेच्या फंदांमध्ये आसुद, समाजात त्या सर्वांना अधिकार देणे हा आमचा कर्तव्य आहे

29. नारी हे एक मुक्त ज्ञान वाढवणारे आणि समाज विकसित करणारे भाग आहे

30. दुनिया में सबसे बेहतर, माता पिता के बीच समानता बराबरी का विवरण

31. नारी हे समानतेच्या संगणकाचा आठवडा घालतात

32. माझ्या महेरानी, माझे संरक्षण

33. नारी तुमचे समृद्ध आयुष्य

34. नारी सममलेले समाज

35. नारी त्यांच्या समानतेचे रक्षक

36. नारी एक संस्कार आणि संघर्षांच्या साथी

37. नारी समान आणि समाजाचा मुख्य विकासक

38. नारी हे सुरक्षित आणि सुखाच्या आळखात

39. नारी हे त्यांच्या इच्छेपूर्तीसाठी सर्वांची सामीली घ्या

40. नारी हे समाज आणि समाजाच्या शक्तिच्या आत्मविश्वासाचा अभिनय करणारा एक महत्वपूर्ण व्यक्ती

41. नारी हे समानताच्या उद्योगात रुमालचढणारे नाही, त्यांना स्वतंत्र विकास करण्यास विविध विकासकर्त्यांची गरज आहे

42. नारी हे मूर्खतेसाठी संघर्षांचा धोका नाही, तो समानतेचा होटा

43. नारी हे जबाबदारीचा आणि धार्मिकतेचा सांगीताचा संगणक आहे

44. नारी हे समानतेच्या सरकारच्या कामावर बाजा करणारा समाजाचा एक व्हाट्सएप्प ग्रुप

45. नारी माझी आणि माझ्या मित्रांची प्रियतम आहे

46. नारी हे समानतेच्या मोर्चाचा चौकशीचा साथी आहे

47. नारीनं शक्ती धरून घ्या, सर्वात घोषपटीचा बना!

48. नारी हे समानतेच्या कामाचा आणि समाजाच्या जागतिक स्तराचा साक्षी

49. नारी हे समानतेच्या मुकामावर सामुदायिकतेच्या आत्मा जुळवऽयला हवी आहे

50. नारी हे समान अधिकारांचे ठोस व्हायचे संघर्षांचे साथी

51. नारी हे समानतेच्या आंदोलनाचा संगणक

52. नारी हे समानतेच्या आगळ्यावर स्मारकवट वाढवतील

53. नारी हे समानतेच्या सडास्थांवर खचणारा एक तीव्र आंदोलन

54. नारी हे समानतेच्या संगणकाचं लक्ष

55. नारी हे समानतेच्या उदयाचा साकारात्मक उद्यम

56. नारी हे समानतेविषयी आलोकचित्रलेला मुखपत्र

57. नारी हे समान अधिकारांच्या उत्खननाचा सखोल आंदोलन

58. नारी हे समानतेविषयी आंदोलनांच्या संगणकाचा एक आश्रय

59. नारी हे समानतेच्या नावाच्या होड्यावर बँड पोलिसांचा कळवळ

60. नारी हे समानतेच्या जागतिक पाठशाळा आणि एक तत्वावली पूर्ण व्यक्तिमत्व

61. नारी हे समानतेच्या नवयुवकांच्या सांगीताचा घेऊन थेट वाढवणारा स्वर

62. नारी हे समानतेच्या अमर स्मारक आणि समानतेबाबतची शूरा पालक आशा

63. नारी हे समानतेच्या संगणकाचे स्वागत आणि अनुरोध

64. नारी हे समानतेच्या सिद्धांत आणि सामुदायिकतेचे ज्ञान केलेले एक संबंध

65. नारी हे समानतेच्या भावनेचा उत्खनन

66. नारी हे समानतेच्या नावाच्या होड्यांवर धडाका

67. नारी हे समानतेच्या स्तंभाचा समावेशाचा प्रतीक

68. नारी हे समानतेच्या उत्खननाभरतीला संस्थाका संगणक

69. नारी हे समानतेच्या वृक्षाचा समावेशाचा निर्मिती

70. नारी हे समानतेच्या चारणांचा संगणक

71. नारी हे समानतेच्या अभियानाचा सहभागी

72. नारी हे समानतेच्या संघर्षांचे साथी

73. नारी हे समानतेच्या जीवनसूत्र क्रांतीच्या मंदिरावर ठेवणारा प्र

Slogans have immense power to create a lasting impact in the human mind. When it comes to creating powerful slogans for women's rights in Marathi, it is essential to use simple yet memorable words that evoke a sense of strength, unity, and determination. It is crucial to highlight the challenges faced by women in our society and how we can work towards creating a more just and equal world. Some of the key tips for crafting effective slogans include using short and crisp sentences, incorporating local cultural references, playing with poetic language, using impactful visuals, and creating a positive, affirmative vibe. Some possible slogans that resonate with women's rights in Marathi could be "Sthir rah, labh dha," which means "Stay strong, claim your rights"; "Tanjav adhikar rakhatana," which means "Assert your rights with confidence"; or "Mahila shakti, desh shakti," which means "Women's power is the nation's power". By using such inspiring slogans, we can create a more inclusive and egalitarian society where women are respected, empowered, and free to live their lives on their own terms.

On Women Right In Marathi Nouns

Gather ideas using on women right in marathi nouns to create a more catchy and original slogan.

Right nouns: mitt, rightfulness, position, stake, manus, faction, justness, right hand, right field, abstract, right wing, wrongfulness (antonym), abstraction, rightfield, place, turning, interest, wrong (antonym), left (antonym), paw, turn, piece of land, justice, sect, tract, parcel, hand, parcel of land, piece of ground
Marathi nouns: Marathi, Sanskrit, Sanskritic language, Mahratti

On Women Right In Marathi Adjectives

List of on women right in marathi adjectives to help modify your slogan.

Women adjectives: nonpregnant (antonym), gravid, heavy, enceinte, significant, meaningful, large, big, meaning, expectant, with child, fraught, great, full
Right adjectives: satisfactory, accurate, ripe, right-minded, correct, true, right-handed, right-hand, outside, proper, left (antonym), far, opportune, straight, right-wing, conservative, correct, letter-perfect, suited, exact, proper, correct, center (antonym), ethical, wrong (antonym), honorable, wrong (antonym), rightmost, precise, reactionary, honourable, starboard, just, proper, reactionist, rightist, right-handed, accurate, perpendicular, ethical, right-hand, left (antonym), good, proper, moral, appropriate, conservative, word-perfect, good, far-right, incorrect (antonym), suitable, rightish, wrong (antonym)

On Women Right In Marathi Verbs

Be creative and incorporate on women right in marathi verbs into your tagline to have more of an impact.

Right verbs: modify, change, compensate, alter, correct, turn, change by reversal, redress, change posture, correct, change, compensate, modify, falsify (antonym), wrong (antonym), alter, rectify, reverse

On Women Right In Marathi Rhymes

Slogans that rhyme with on women right in marathi are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Women: limb in, kim min, vim in, pseudonym in, kibbutzim in, limon, symon, forelimb in, trim in, gym in, kim in, hymn in, saleswomen, dimon, kim un, tim in, simmon, him in, brim in, mccrimmon, slim in, citrus limon, kim mun, prim in, krim in, rim in, lim in, councilwomen, jim in, sim in, whim in, grimm in, synonym in, shimmin, congresswomen, mckim in, gentlewomen, swim in, im in, grim in, spokeswomen, skim in, superwomen, dim in, shim in

Words that rhyme with Right: flight, tripartite, lignite, spite, extradite, oversight, bite, twilight, invite, recondite, kite, luddite, plight, sprite, write, smight, mite, hermaphrodite, wight, playwright, cite, lite, alight, plebiscite, polite, nite, slight, downright, contrite, copyright, fight, sleight, website, erudite, backbite, trite, parasite, despite, meteorite, recite, overnight, delight, fahrenheit, unite, height, goodnight, limelight, twite, midnight, hindsight, satellite, neophyte, fright, apartheid, might, tight, excite, indict, alright, frostbite, dolomite, bright, graphite, ignite, expedite, appetite, spotlight, forthright, foresight, smite, upright, sight, knight, acolyte, quite, fortnight, underwrite, light, blight, feit, indite, moonlight, site, rewrite, insight, outright, overwrite, finite, highlight, brite, bight, incite, wright, white, night, dight, uptight, apatite, rite, byte

Words that rhyme with Marathi: dot e, ammirati, totty, faught e, doughty, motty, maserati, ga t, earshot he, brought tea, dotty, bhatti, crotty, scotty, brott t, haughty, boughty, zloty, galotti, bought tea, hot he, giamatti, caught he, delligatti, lahti, ha t, scottie, hot tea, lanzelotti, benenati, braggiotti, dot he, fought he, got t, scotti, karate, andreotti, brought he, got tea, aught he, capriati, cot he, knotty, rosati, sgambati, potty, gotti, liberati, got e, forgot he, beninati, naughty, da te, ma te, hottie, donati, knot he, la t, distraught he, bilotti, lot he, hlavaty, galati, forethought he, bought he, jereissati, got he, clotty, kiribati, la ti, dhoti, law t, cotty, salvati, snotty, bugatti, ah t, doughtie, spotty, minotti, literati, pavarotti, candiotti, mariotti, squatty, afterthought he, bertinotti, da ti, dottie, da t, biscotti, diodati, vigliotti, amati, lottie, lotty, bought t, ma t, grotty, benotti
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯