October's top stop bullying tagalog slogan ideas. stop bullying tagalog phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Stop Bullying Tagalog Slogan Ideas

Stop Bullying Tagalog Slogans: Spreading Awareness and Encouraging Action

Stop bullying tagalog slogans are powerful phrases in the Tagalog language that aim to raise awareness and create a sense of urgency towards putting an end to bullying. These slogans are often displayed in posters, flyers, and other awareness materials to encourage individuals, especially the youth, to take a stand and speak out against bullying in their schools, communities, and online. One effective stop bullying tagalog slogan is "Bullying, hindi kinakatuwaan. Magpakatotoo, huwag magtago sa ngalan ng biro." (Bullying is not a joke. Be true to yourself, and don't hide behind the guise of a joke.) This slogan is impactful because it effectively conveys the message that bullying is never okay, and that it should never be excused as a form of humor or harmless teasing. Another memorable stop bullying tagalog slogan is "Walang taong pangit sa paningin ng Diyos." (No one is ugly in the eyes of God.) This powerful phrase encourages individuals to embrace diversity and celebrate differences, rather than using them as a basis for bullying and discrimination. In conclusion, stop bullying tagalog slogans play a crucial role in creating a safe and inclusive space for everyone. They serve as a reminder to be kind, respectful, and tolerant towards one another, and to take action against bullying whenever and wherever it occurs. By sharing these slogans and spreading awareness about their importance, we can all work towards creating a world free from bullying and harassment.

1. Huwag magbully. Magmahal ka na lang.

2. Sa bullying, walang nananalo--ang lahat talo.

3. Suko na sa bullying, maging tunay na maginoo.

4. Tandaan: ang salita'y nakakasakit, kaya huwag magbully.

5. Kung may isang lugar na walang bullying, sa school sana 'yan.

6. Ang pagiging bully ay hindi cool, kundi cruel.

7. Pagiging mabait ay hindi nagpapakamahina, kundi ang magpakatatag sa harap ng mga bully.

8. Gawin nating pangunahin ang pagiging magandang ehemplo laban sa bullying.

9. Ang paghihirap ng iba, hindi dapat maging pahinga mo.

10. Isipin mo muna bago ka magbully kung ikaw ang nasa sitwasyon nila, mapipikon ka ba?

11. Walang tao ang nabubuhay para mag-away at maghamon ng gulo.

12. Mapagmahal at may respeto sa kapwa ang tunay na matatag na tao.

13. Ang talino'y hindi nakamit sa pamamagitan ng pagsaktan ng iba.

14. Ang buhay ay hindi parang laro, huwag ang magbully.

15. Magpamalas ng mga gawaing kabaitan at hindi kaburutan.

16. Tayong lahat ay may mga kanya-kanyang problema, huwag natin dagdagan sa pamamagitan ng bullying.

17. Tapos na ang panahon ng pagiging bully, mag-concentrate na lang tayo sa pagiging mabait at tapat sa mga taong nakapaligid sa atin.

18. Hindi masaya ang magsaktan ng iba--mas masaya ang magbigay ng kalinga at tulong sa kapwa nating tao.

19. Hindi nakakapagpapayaman ang pagiging bully, kundi nakakapansamantalang nakakapagpasaya lamang.

20. Maging higit pa sa laging tama--huwag maging bully na walang angking bait at kagandahang-loob.

21. Iwasan ang bullying, hindi siya nakakatuwa.

22. Hindi nakaka-chill ang mag-bully sa kapwa tao.

23. Kahit sino ka pa, hindi pwede mag-bully ng walang kwentang dahilan.

24. Ang pagiging bully ay nagpapakita ng kawalang ng respeto sa kapwa.

25. Ang mag-bully ay isang krimen na kailangan ng parusang kalaboso.

26. Maging magalang at laging may paggalang sa kapwa tao.

27. Walang dapat pag-awayan, magmahalan na lang.

28. Bully once, shame on you. Bully twice, shame on me.

29. Ang pagiging bully ay hindi lamang isang kasalanan kundi isang kahihiyan para sa lahat.

30. Sa bullying, wala talagang nananalo.

31. Gugustuhin mo bang maging bully or ipakita na tayo ay magalang sa kapwa?

32. Hindi katanggap-tanggap ang magbully ng kahit sinong tao.

33. Ang kabaitan ay hindi nagsisimula sa iba, ito ay nagsisimula sa sarili.

34. Huwag mangbully, pakita mo ang tunay mong kulay.

35. Pakita mong nagpapakalalaki ka sa mabuting paraan.

36. Magpakatatag at hindi mangbully.

37. Maging isa kang boses laban sa bullying.

38. Maging mabait at respetuhin ang bawat isa.

39. Hindi maganda mang-bully, isipin mong malapit ka din sa mga taong yan.

40. Kapag ikaw ay nag-bully, hindi mo rin matikman ang bad karma.

41. Ang pagiging bully ay kathang isip lamang ng mga walang kwentang tao.

42. Ang hindi pagiging bully ay isang patunay na ikaw ay tunay na lalaki.

43. Tandaan na ang ugaling bully ay hindi makatutulong sa iyong pagkatao.

44. Huwag matakot magpakita ng kabutihan sa kapwa.

45. Maging isang halimbawa ng kabaitan at respeto.

46. Hindi bunga ng kabutihan ang pagiging bully.

47. Maging isang mabuting halimbawa para sa iba.

48. Ang pagiging bully ay nagpapakita ng kawalang ng paggalang sa iba.

49. Ang maging magalang ay hindi lamang isang kalidad kundi isang obligasyon.

50. Magpakatatag dahil hindi pabor ang buhay sa mga bully.

51. Alamin mo kung sino ka, at huwag maging bully.

52. Ang pagiging bully ay hindi kailanman maaaring maging katanggap-tanggap.

53. Maging isang matatag na kaibigan, hindi ang bully.

54. Huwag matakot magpakita ng kabutihan sa iba, kasi ito ang pinakamalakas na deperensa ng bullying.

55. Huwag magbully, magpakita ng kabutihan sa kapwa.

56. Hindi tama na saktan ang kahit na sino, huwag ang magbully.

57. Huwag maging bully kahit kailan man.

58. Ang magpakita ng kabutihan sa iba ay hindi nagpapapapayat ng pagkatao.

59. Huwag sakitan ang iba para lamang magpakita ng iyong pagiging malakas.

60. Ang pagiging bully ay hindi nagpapaganda ng personalidad.

61. Ang isang bully ay katumbas ng isang mahinang tao.

62. Hindi kulay ng balat ang magtatakda ng iyong moralidad.

63. Magpakita ng kabutihan sa kapwa tao, maaring ikaw rin ang kakailanganin ng tulong ng iba sa hinaharap.

64. Hindi sa kailanman ginugusto ng ibang tao na saktan mo siya.

65. Ang mahinang tao ay namimili ng pagiging bully para sa kanyang kapangyarihan.

66. Hindi marunong magmahal ang walang pakialam sa taong nasasaktan niya.

67. Ang pagkadapa ay hindi nanginginig ng kamao.

68. Kapag sinaktan mo ang ibang tao, hindi lalong tumaas ang iyong paghanga mula sa ibang tao.

69. Hindi kailangan na mag-bully para lumawak ang iyong kaalaman.

70. Magpakita ng kabutihan at iyong panalangin ay laging iibigin.

71. Ang maging magalang ay hindi naman nagpapababa ng iyong personalidad.

72. Maging tunay na maginoo, huwag magpakita ng iyong kabobohan sa pamamagitan ng pagiging bully.

73. Magpakita ng respeto sa iba, dahil ito ay magpapakita ng iyong pagiging tunay na nakatuon sa kabutihan.

74. Hindi mo kailangang masaktan ng kapwa tao para mapaalam sa lahat na ikaw ay tunay na lalaki.

75. Hindi tama na saktan ng kapwa tao, huwag magbully.

76. Sa pagiging bully, walang hulog na ikabubuti mo, kundi ikamumungkahi nito lamang ng katakutan para sa iba.

77. Ang kaibahan ay hindi nagkakabihis ng kung ano man para magpakita ng kabutihan.

78. Sa pagiging bully, tuwing may tao kang sinasaktan, nangangahulugan lamang na mauubos ang tao sa kapwa mo.

79. Hindi masaya ang mag-bully sa ibang tao dahil sa totoo lang, ikaw ang humihinto sa tunay na saya ng mga tao.

80. Huwag kalimutan na ang pagiging bully ay hindi nakakapagmasaya ng iba.

81. Hindi ka lang nakakasakit ng damdamin ng iba, ikaw rin ang humihinto para sa kanilang pag-asa.

82. Ang pagiging bully ay hindi sumasagana ng tunay na tagumpay dahil ang iyong tunay na tagumpay ay nakakamit sa pamamagitan ng iyong kabutihan.

83. Sa pamamagitan ng pagiging bully, hindi magiging mataas ang iyong paghanga sa ibang tao.

84. Gugustuhin mo bang saktan ng kapwa tao para lang tumaas ang iyong personalidad?

85. Kapag nagmahal ka na lang ng iyong kapwa tao, mas maganda pa ang tagumpay.

86. Hindi mo kailangan ng kapangyarihan ngunit kailangan mo lamang ng kabutihan sa iyong puso para sa paghanga ng iba.

87. Huwag mag-bully kahit kailan man, dahil hindi naman makakatulong sa anumang aspeto ng iyong buhay.

88. In lab with love, isip lang bago dila.

89. Hindi kailangan ng taong may kabulukan ang iyong buhay.

90. Bigyan ng eksena ang kabutihan at hindi ang kahambugan.

91. Hindi ko ginusto ang kahirapan, ngunit ginusto ko ang mahalin at maunawaan ang kapwa ko.

92. Huwag pumasok sa mundo ng pagiging bully dahil hindi kailangan at makatutulong sa iyong kabutihan.

93. Magpakita ng kabaitan sa kapwa tao dahil ito ay nagpapakita ng iyong pagiging mabuting tao.

94. Hindi dapat pakinggan kung ano mang masama ang iba, intindihin mo na lang kung bakit niya ginawa ang ganoon.

95. Magiging tunay na malakas ka lamang kung ikaw ay magiging malakas sa pamamagitan ng iyong kabutihan.

96. Ang pagka-tanga ay hindi sa pagiging mahinang mag-isip kundi sa hindi pag-iisip muli sa iyong ginagawa.

97. Susuklian mo rin ang burning karma na iyong ginawa sa pag-bully.

98. Hindi kailanman magiging tamang mag-bully, dahil ikaw ay hindi nakakatulong sa paghubog ng iyong integridad bilang tunay na tao.

99. Magpakatino ka paminsan-minsan, huwag kang maging matigas ang ulo at mapakitang sarili.

100. Huwag kang maging bully, dahil sa huli, ikaw rin ang magsisisi sa ginawa mo.

Creating an effective and memorable Stop Bullying Tagalog slogan can help spread awareness and encourage others to take a stand against bullying. Some tips for creating such slogans include using strong and emotive language, incorporating catchphrases or rhyming words to make the message more memorable, and appealing to the emotions of the audience. Using local and cultural references can also help connect the message with the audience. It's important to keep the slogan concise and to the point, while still conveying a powerful message. Some possible ideas for Stop Bullying Tagalog slogans include "Maging kabalitaan ng pagtigil sa pang-aapi," "Tayo ang magpapawalang-bisa sa bully, "Wag tayong maging bystander, maging parte ng paglaban sa bullying," or "Ang kurapsyon ay nagsisimula sa bullying, itigil na natin ito." By creating effective and memorable slogans, we can encourage others to join us in standing up against bullying and creating a safer and more inclusive world for all.

Stop Bullying Tagalog Nouns

Gather ideas using stop bullying tagalog nouns to create a more catchy and original slogan.

Stop nouns: point, obstruent, punctuation, restraint, constraint, act, impediment, stoppage, hitch, diaphragm, knob, layover, arrest, closure, stay, full stop, finish, stoppage, obstructer, catch, stay, mechanical device, check, ending, occlusion, continuant consonant (antonym), period, obstruction, obstructor, place, stopover, inactiveness, human action, punctuation mark, topographic point, occlusive, plosive consonant, block, halt, stoppage, plosive speech sound, halt, stop consonant, full point, blockage, inactivity, conclusion, inaction, spot, impedimenta, plosive, human activity
Bullying nouns: aggression, intimidation
Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine

Stop Bullying Tagalog Adjectives

List of stop bullying tagalog adjectives to help modify your slogan.

Bullying adjectives: domineering, blustery

Stop Bullying Tagalog Verbs

Be creative and incorporate stop bullying tagalog verbs into your tagline to have more of an impact.

Stop verbs: interrupt, discontinue, hold back, close up, break up, block, break off, end, stop over, obturate, obstruct, interrupt, prevent, foreclose, intercept, preclude, bar, block, contain, quit, give up, begin (antonym), forestall, catch, forbid, discontinue, start (antonym), hold on, arrest, blockade, halt, cease, lay off, finish, terminate, break, take hold of, barricade, continue (antonym), halt, disrupt, start (antonym), block, defend, cease, kibosh, grab, end, cut off, impede, turn back, jam, occlude, terminate, break, block off, check, block up

Stop Bullying Tagalog Rhymes

Slogans that rhyme with stop bullying tagalog are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Stop: prop, mutton chop, bookshop, flop, tank top, opp, big top, taupe, turboprop, shoppe, whaap, dunlop, knop, eyedrop, open shop, treetop, potential drop, fop, co-op, backstop, coffee shop, mountaintop, talk shop, spinning top, bucket shop, gigaflop, countertop, print shop, barbershop, take a hop, pet shop, bop, dopp, shortstop, eavesdrop, sweatshop, bebop, lop, copp, hilltop, agitprop, lollipop, whaup, workshop, riding crop, atop, nonstop, catch crop, raindrop, op, mop, scaup, backdrop, peg top, blacktop, hopeh, topp, bellhop, malaprop, machine shop, crop, aesop, hop, klopp, hoppe, shop, closed shop, chop shop, swap, bopp, cover crop, head shop, drop, non-stop, strop, tuck shop, top, sop, slop, sharecrop, beauty shop, cop, desktop, dry mop, soda pop, rooftop, belly flop, wop, chop, laptop, tabletop, pawnshop, popp, hopp, plop, cough drop, glop, kopp, pop, propp

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯