October's top tagalog uoang makaiwas sa nakakahawang sakit slogan ideas. tagalog uoang makaiwas sa nakakahawang sakit phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Tagalog Uoang Makaiwas Sa Nakakahawang Sakit Slogan Ideas

How Tagalog "Uoang Makaiwas sa Nakakahawang Sakit" Slogans Keep You Safe from Contagious Diseases

In the Philippines, the Tagalog phrase "Uoang Makaiwas sa Nakakahawang Sakit" translates to "Prevention is better than cure," and refers to the importance of taking proactive measures to avoid contracting contagious diseases. Tagalog slogans that embody this message have become prevalent in public health campaigns, as they can be easily understood and widely disseminated. One effective slogan is "Maghugas ng Kamay upang Hindi Makakuha ng Sakit," which means "Wash your hands to avoid getting sick." This slogan is memorable because it is simple and direct, and reminds people to wash their hands regularly to prevent the spread of germs. Another example is "Takpan ang Bibig at Ilong sa Pagbahing upang Maiwasan ang Pagkalat ng Mikrobyo," which means "Cover your mouth and nose when sneezing to prevent the spread of germs." This slogan is effective because it highlights a common way that viruses are transmitted and provides a clear solution. Tagalog "Uoang Makaiwas sa Nakakahawang Sakit" slogans are important because they promote awareness of contagious diseases and the ways that they can be prevented. By disseminating these slogans, public health officials can encourage Filipinos to take proactive measures to stay healthy and avoid spreading viruses to others. Ultimately, this creates a safer and healthier environment for everyone.

1. Tagalog: Iwas talaga sa sakit, para di ka magalit.

2. Hindi diet ang solusyon, mahalaga ang hindi kumain ng mga hindi dapat kainin.

3. Kapag tutok ang pansin sa kalusugan, mabuting kalusugan ang magiging kaunlaran.

4. Maging malakas, magpataba, magpalakas, mag-iwas sa lahat ng sakit.

5. Salamat sa masarap na pagkain, pero laging tandaan ang wastong nutrisyon sa pagiwas sa sakit.

6. Sa tagumpay ng kalusugan, wala nang ibang malakas kundi ikaw.

7. Ganda ng katawan at mukha, pero mas gandang kalusugan ang tanging hinahangad.

8. Kung maganda ang kalusugan, wala nang ibang kulang.

9. Kapag may kasamaan, mag-iingat sa kalusugan.

10. Pagtanggap ng responsibilidad sa sariling kalusugan, pagiging malusog ang magiging puhunan.

11. Sa pagpasok ng mga sakit, huwag papasukin sa mga puso natin.

12. Bawat araw ay regalo, kaya't mag-ingat sa kalusugan para sa mas mahabang bukas.

13. Huwag hayaang maging 'sakit' ang buhay, magpakatino sa pangangalaga ng sariling kalusugan.

14. Kapag may banta sa kalusugan, mag-ingat ng husto; hindi pampalubag-loob ang gamot sa kalusugan.

15. Sa kalusugan, hindi lang sa pagkain sumasakay, dapat ding magtulungan sa lahat ng sakit.

16. Ang kalusugan ay di naman mahirap, bigyan lang ng pansin at pag-aalaga.

17. Tagalog: Walang mas sasarap pa sa kaginhawahan na natatamo sa katawan natin pagkatapos mabakuna.

18. Magtulungan para sa kalusugan, para sa mas matagal na kaligayahan.

19. Mahirap pigilan ang sakit pagdating sa panahon, kaya't ingatan na lang ang kalusugan sa araw-araw.

20. Sa kalusugan, ibigay ang lahat, para sa magandang kinabukasan.

21. Kapag may sakit sa katawan, patatagin ang maka-Pilipino, huwag mawalan ng pag-asa sa tagumpay ng kalusugan.

22. Maging positibo sa panahon ng pag-iwas sa sakit, dahil walang maitutulong ang pag-iisip ng negatibo.

23. Mag-focus sa kalusugan at hindi sa sakit, para mas maganda ang kinalalagyan ng sariling buhay.

24. Ang kalusugan ay hindi binibili sa kahit anong presyo, kailangan natin itong ipaglaban.

25. Huwag hayaang mahigitan ng sakit ang kalusugan, mag-iwas na ngayon kung kaya pa.

26. Sa kahit anong sitwasyon, iwasan natin ang sakit sa kalusugan hindi lang sa karangyaan.

27. Kalusugan ang yaman ng ating buhay, huwag sayangin ito dahil sa pabaya.

28. Bawat pagkakataon ay regalo, buhay natin ang pinakamalaking regalo, kaya huwag pabayaan.

29. Isang taas kamay, Isang taas mata, Iwas sakit tayong lahat.

30. Dahil mahal natin ang buhay, ingatan natin ang kalusugan.

31. Mahirap maghirap sa sakit, kaya't mag-ingat ngayon para sa mas maginhawang bukas.

32. Kapag sobrang pagod, malungkot, at sukdulan na ang stress, huwag ng hintayin na magkasakit, magpakonsider ka naman sa kinabukasan.

33. Sa mga simpleng bagay, mapupunta ang malaking bagay - Tulad ng pagpapatakbo ng malayo sa sakit.

34. May libreng sakit, pero mahal ang pagpapagamot, huwag itong pabayaan.

35. Pagpasok ng simpsons sa ating buhay, huwag naman tayo magpakaloko sa kalusugan.

36. Hindi lang pagkain, kailangan ding magtulungan sa iba't-ibang paraan sa pag-iwas sa sakit.

37. Ang tagumpay ng kalusugan ay higit sa tagumpay, walang nakakahigit sa malusog na pangangatawan.

38. Walang problema sa kalusugan, kung walang sakit.

39. Iwas kalat, ibig sabihin, iwas sakit.

40. Kapag alaga ng kalusugan sa unang hakbang, walang aalingasngas sa kaligayahan.

41. Sabi nila ang pagkain ay kalusugan, pero ang tayog ng pagkalusog ng pangangailangan din.

42. Magiginhawa ang buhay na malusog, kaya't magpalakas tayong lahat.

43. Kahit malayo, huwag ng hintayin na umabot pa sa bukwit ang sakit, mag-ingat na ngayon.

44. Ang kalusugan ay hindi binibili sa kahit anong halaga, kailangan natin ng pag-aalaga.

45. Mas mahalaga kaysa sa kaaway, ang sakit na natin ay nasa ating katawan.

46. Kung mahirap ang buhay at ang kalusugan ay maayos, walang hindi magagawa.

47. Kapag hanap mo suwerte, mag-focus sa kalusugan at hindi sa sakit.

48. Kung malusog ang katawan, maluwag ang damdamin na mangarap at magtagumpay.

49. Ayos lang ang yumaman pero hindi sa kapalit ng kalusugan hindi lang ng sarili pati na rin ng mga mahal nating sa buhay.

50. Magtama ng mga pagkakamali sa pagpili ng pagkain, para sa mas mabilis na pagang-angatawan.

51. Hindi lang pagkain ang dahilan sa sakit, kailangan din mag-ingat sa lahat ng pangangailangan.

52. Kahit sa ating sakit, magpakapapantay tayo, tayo'y lahat pwedeng mag-general check-up.

53. Ang sakit ay madalas na nasa pag-iisip pero dapat sundin ang mga hakbang upang maalis ito sa katawan.

54. Mag-iwas ngayon upang hindi na kailangan magtipid sa pagpapa-check-up.

55. Ang kalusugan ay pag-aaruga, kaya't mag-alaga na ngayon upang maiwasan ang sakit.

56. Dahil mahal natin ang ating buhay, hindi natin pababayaan ang may sakit sa katawan.

57. Maging alisto sa makakasakit at huwag hayaang dumating, mag-iwas na ngayon.

58. Sa mga maaasahang pagkain, siguradong mas may magandang sahit.

59. Kapag kumpleto ang kalusugan, mas may patutunguhan at mas magandang kinabukasan.

60. Huwag hintayin na magbalik pa ang kalagayan, mag-iwas na ating pag-aralan.

61. Hindi tungkol kung magkano ang kayang seguruhin na kalusugan, kailangan lang natin ng magalang na pag-aalaga.

62. Iwasan ang tangkilikin ang produkto ng kalusugan, at huwag ipagkait sa kanila na maging kalusugan.

63. Kapag may natuklasan na sakit, agad na magpa-check-up kung kailangang wala ng kamalayan.

64. Mag-ingat sa pagkain upang maiwasan ang sakit na maaaring dumating.

65. Ang sagot sa gutom ay hindi lang pagkain, kailangan ding magtulungan sa pagiwas ng lahat ng sakit.

66. Maging alerto sa kalusugan at hindi sa sakit.

67. Mag-iwas higitla sa nakakahawang sakit, kung nais natin ng kalusugan ay hindi natin kailangan ng kahirapan.

68. Kung may kalusugan, may pag-asa; kaya't bantayan ang pangangailangan.

69. Lahat ng boto para sa kalusugan ay isang hakbang sa maganda at maayos na kinabukasan.

70. Huwag magpadalos-dalos sa pagkain kung hindi mo rin naman maipapaliwanang kung ano ang hamon sa ating kalusugan.

71. Mahalaga ang tamang kainin para sa mas malusog na pangangatawan.

72. Walang ibang kalakasan sa magandang kalusugan.

73. May kasabihan na kung hindi ukol, hindi bubukol, kaya't mag-ingat sa mga nakakahawang sakit.

74. Mag-ingat sa lahat ng bagay, maging sa pagkain, upang maiwasan ang lahat ng uri ng sakit.

75. Kapag may pagsuko sa kalusugan, wag pumayag, magpakatatag para sa kinabukasan.

76. Umiwas sa sakit, magpakain sa katawan, maging magbabala sa lahat ng nararamdaman.

77. Isantabi ang luho na baka humantong sa sakit, mag-ingat na ngayon sa kalusugan.

78. Dahil mahal, alagaan natin ang kalusugan sa buhay natin.

79. Huwag magpatipid sa pag-aalaga ng kalusugan, kasi kalusugan ang susi sa maikling tagumpay.

80. Ang kalusugan ay huwag pasukin ng lumalaking sakit, at ang sakit ay huwag pabayaang dumating sa kalusugan.

81. Magpalakas ng katawan at kalusugan upang maiwasan ang lahat ng sakit.

82. Mag-ingat sa manukan, mag-iwas sa nakakatakot, dahil salamat sa kalusugan kung tayo'y malusog.

83. Hindi kalokohan ang maging malusog, tama lang magtulungan sa pag-iwas sa sakit.

84. Mag-ingat sa kalusugan, dahil kapag may mailap na pangarap, doon mayroong kalusugan.

85. Ang kalusugan ay hindi binibili sa kahit na anong halaga. Kahit anong gawin, hindi natin ito kayang bilhin.

86. Wag tipirin ang pag-invest natin sa kalusugan, mag-ingat upang maiwasan ang lahat ng sakit.

87. Mahalaga ang babala upang maiwasan ang sakit, mag-ingat sa lahat ng pagkain at gawain.

88. Kapag binibigyan mo ng importansiya ang kalusugan, mahalaga ka rin sa kaligayahan at tagumpay.

89. Iwas na ngayon sa nakakahawa na sakit, kesa magsisi mamaya o malate sa pagpap-plantang.

90. Huwag magalit sa kalusugan, mag-alaga upang iwasan ang sakit at lahat ng masamang balita.

91. Hindi naman kailangang ubos-ubusan ng lakas ang pag-iwas sa sakit, isang tumpak na pag-aalaga ay sapat na upang maiwasan ito.

92. Kapag may banta sa kalusugan, magtulungan na upang maiwasan ang sakit.

93. Dahil mahal natin ang ating pamilya, dapat ding mahalin ang sarili sa pamamagitan ng pag-iwas sa sakit.

94. Huwag pabayaan ang kalusugan, upang hindi pabayaang lumubog ang kinabukasan.

95. Mag-ingat sa kalusugan, kahit ilang taon pa ang maitutolong.

96. Kapag bawal, mag-ingat, dahil ang kalusugan ay hindi ito papalitan.

97. Mahalaga ang kalusugan, hindi lang pagmamadali sa buhay, dapat ding regular na pag-aalaga.

98. Ang malusog na katawan ay siyang susi sa malusog na kinabukasan.

99. Hindi lahat ng may sakit sa katawan ay puwedeng maagapan, kaya mag-ingat na ngayon para maiwasan ito.

100. Walang maglo-losing kung may magandang kalusugan, kaya't pahalagahan ito.

Creating memorable and effective Tagalog uoang makaiwas sa nakakahawang sakit slogans can be challenging, but not impossible. Some tips and tricks to consider include using simple yet catchy phrases, incorporating humor or puns, and emphasizing the importance of hygiene practices. Rhyming words also work well in making slogans more memorable. It's important to tailor the message to the target audience, such as children or senior citizens, and to use language that is easy to understand. Some new slogan ideas could be "Magsampay ng basahan, iwas sa virus na nang kanan", "Ihugas ang kamay, kahit saan, kapag ulam ay masarap", or "Mask sa mukha, gaano man kaliit, proteksyon ay bonggang-bongga". Utilizing these tips and tricks can help spread awareness and prevent the spread of infectious diseases like COVID-19.

Tagalog Uoang Makaiwas Sa Nakakahawang Sakit Nouns

Gather ideas using tagalog uoang makaiwas sa nakakahawang sakit nouns to create a more catchy and original slogan.

Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine

Tagalog Uoang Makaiwas Sa Nakakahawang Sakit Rhymes

Slogans that rhyme with tagalog uoang makaiwas sa nakakahawang sakit are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯