June's top tagalog aborsyon slogan ideas. tagalog aborsyon phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2024

Slogan Generator

Tagalog Aborsyon Slogan Ideas

The Power of Tagalog Aborsyon Slogans: Advocating Women's Rights and Reproductive Health

Tagalog aborsyon slogans are powerful expressions of advocacy for women's rights and reproductive health. These slogans, written in Tagalog or Filipino, aim to raise awareness and provide education about the safe and legal options for terminating a pregnancy within a healthcare setting. These slogans are important because they help break the taboo surrounding abortion, which is often viewed as a shameful and immoral act. By promoting reproductive rights, Tagalog aborsyon slogans help women exercise their right to choose and take control of their bodies. An example of an effective Tagalog aborsyon slogan is "Ang karapatan ng babae, walang pananakot, walang kailangan magtago. Pro-choice tayo!" ("Women's right, no fear, no need to hide. We are pro-choice!"). This slogan uses simple and direct language that is easy to understand, making it memorable and effective. It empowers women to make their own choices and be unafraid to speak out against anti-abortion policies and laws. Another powerful slogan is "Kung walang ina, wala tayong lahat. Bigyan ng karapatan ang bawat isa." ("If there are no mothers, there would be no one. Give everyone the right."). This slogan highlights the importance of reproductive health and rights, emphasizing that women's right to choose is crucial to our very existence. It encourages people to support and stand up for reproductive healthcare access and abortion rights.Overall, Tagalog aborsyon slogans are important tools in advocating women's rights and reproductive health. They provide a way for people to express their support for these issues and create a platform for discussion and education. By spreading awareness using memorable and effective slogans, we can push for change and fight for equal rights for all.

1. Pumili ng buhay, hindi ng kamatayan.

2. Isang buhay, isang pagkakataon.

3. Kung hindi natin itinuturing na buhay, may mag-aakalang hindi rin tayo buhay.

4. Ang buhay ay hindi negosyo, huwag piliting maglabas ng pera para mapatay ang isang bata.

5. Huwag magbuhos ng mauubusan ng dugo, isipin ang kinabukasan ng magiging anak.

6. Aborsyon ay kasalanan, isang krimen laban sa buhay.

7. Prenatal na pla-plano ang sagot, hindi abortion.

8. Ang pagpili ng buhay ay kasindak-sindak at masisiyam pa sa sala.

9. Gumawa nang tama, ipaglaban ang buhay na hindi pa nakakasimula.

10. Life begins at conception, let it grow and flourish.

11. Hindi porket hindi mo pa kaya, itapon mo na sa basura.

12. Ang bawat araw ay isang pagkakataon, huwag mambiktima ng kalupitan.

13. Maging bayani, ipagtanggol ang buhay na hindi pa naninilbihan.

14. Buksan ang puso at pag-isipan, walang nagiging tamang dahilan.

15. Walang silbi ang ibang desisyon, kung di pag-ingatan ang buhay na tinataglay natin.

16. Ang kalayaan ay hindi pumatay ng buhay ng iba.

17. Ginawa tayo ng Diyos upang protektahan ang buhay, idalangin at hindi ibangon.

18. Walang dahilan, walang rason, asta nang maaaring magkaroon ng kayabangan.

19. Kung hindi mo kayang buhayin, maraming taong handang magmahal.

20. Huwag gambalain ang halaga ng buhay, hindi biro ang pagkakaroon ng tao.

21. Ang buhay ay biyayang huwag abusuhin.

22. Hindi ito mga alulong, hindi ka ginto sa lupain.

23. Isang kahapon ng kalungkutan, isang kinabukasan ng kasamaan.

24. Ang mundo ay magagalitin kung wala ang mga musmos na bida sa hinaharap.

25. Mag-ingay ka para sa mga walang boses.

26. Pumili ng tunay na pagmamahal, huwag sa usbong pa lang ay magtatraydor.

27. Huwag paglaruan ang buhay na hindi pa nakapagkaroon ng pagkakataon.

28. Ang pagpili ng buhay ay pagpili rin ng misyon.

29. Hindi pa huli ang lahat, ibalik natin ang respeto sa buhay.

30. Maghanap ng alternatibong sulosyon, hindi kailangang ipatient ang buhay.

31. Hindi makatarungan ang ibaon sa mundo ang buhay na hindi pa nakakaunawa.

32. Magmahal ng buhay, magmahal ng buhay.

33. Buhay na may halaga, huwag gatasang utang.

34. Buong mundo ay magdudusa kung walang musmos na mag-aalaga sa bawat linya.

35. Sa anumang uri, dapat pangalagaan ang buhay at kalulusugan.

36. Piliin ang buhay, huwag ang sakit ng paghihinang.

37. Walang mabibiling mahalaga na buhay, ipaglaban ito.

38. Ang pagpapagamot ay hindi lang para sa mga maykaya, kailangan rin ng mga mahihirap.

39. Ang pagsisisi ay laging nasa huli pero hindi sa pagbuo ng buhay.

40. Huwag gawing sagabal ang natin puna sa pangangalaga ng buhay.

41. Maaaring hindi perpekto, ngunit bawat buhay ay bestrangeline.

42. Maingat na pagpaplano ay mas mainam na solusyon.

43. Ang bawat musmos ay magagalitin kapag ginawa mong walamang ang buhay ng isa.

44. Kailangan natin ng mga kabataan para sa makabuluhang hinaharap.

45. Kung hindi kinaya ng bibig, hindi rin kakayanin ng pusong mapipilitan.

46. Ang buhay ay hindi kalokohan.

47. Ang kaluluwa ay binibigay, huwag itong kapalaran.

48. Ang buhay ay biyaya, kaya't huwag itong ipakliit.

49. Pamayanan ng kalungkutan, pagpipigil ng buhay.

50. Hindi biro ang pag-ibig, lalo na kung buhay ang nakasalalay.

51. Ang pag-ibig ay hindi manghihimasok sa buhay ng iba.

52. Kasalanan laban sa buhay ang kalituhan ng makatapos sa kanya.

53. Ang buhay ay hindi sagabal sa kung anuman.

54. Ang buhay ay hindi rin mo lang tutuparin.

55. Huwag magpalaro ng buhay sa mga kulay asul at rosas.

56. Pag-ibig sa sarili, pero huwag sa kasamaan.

57. Ang pagpili ng buhay ay pagpili ng makabuluhang hinaharap.

58. Tat-long araw para hindi limot: walang dahilan, walang dahilan, walang maaaring gamitin.

59. Maghilum ay mas mainam, ngunit huwag itong ikabuhay.

60. Ang buhay ay hindi sadyang pagsisisihaba.

61. Maging lakas, magmahal ng buhay.

62. Kung may pagkakataon, huwag pigilin ang buhay.

63. Buhay, pag-ibig, kalayaan.

64. Buhay ay para ibigay, hindi tanggihan.

65. Pumili ng tunay na pagtitiwala, hindi ng panghihina ng kalooban.

66. Walang karapatang magpatay ng buhay.

67. Magtitiwala sa buhay, magtitiwala sa Diyos.

68. Buhay ay hindi sakit na mapaglalaruan.

69. Handa ka bang panagutan ang pagpanya mo sa buhay ng iba?

70. Hindi madali, hindi biro. Ang buhay ay biyayang'y hindi malinsunin.

71. Hindi sagabal, hindi pagsisisi. Ang buhay ay bastion ng sandata.

72. Nagbagong-buhay para sa pagtatapos.

73. Piliin ang buhay, huwag ang kamatayan.

74. Binigyan ng Diyos ng buhay, kaya huwag pakalat-kalat.

75. Nagpapakalbo ng buhay, nagpapakalbo ng talino.

76. Walang dahilan, walang rason, ang pagpatay sa buhay sabay-sabay.

77. Ang pagtitiyaga sa buhay ay kasama ng pagtitiyaga sa Diyos.

78. Hindi kailangang mag-isa, mayroong ibang pamamaraan.

79. Walang alaala, labanan ang buhay.

80. Pagkagat ng isda sa masamang bait, mapipigil mo ba?

81. Dahil sa isang kasalanan, isang buhay ang mawawala.

82. Ang pinakamahalagang storya, ang pagdating ng isang bata sa mundo.

83. Magtalaga ng pagkapanganak, hindi pang-aborsyon.

84. Buhay ay hindi pigilin.

85. Kung walang buhay, walang kabutihan.

86. Kung walang buhay, wala ring kabutihan.

87. Ang pagtitiwala sa Diyos ay pagtitiwala sa buhay.

88. Ipangarap ang buhay, hindi ang paninigarilyo.

89. Kung buhay, iyong pinili, buwagin ang katahimikan.

90. Kasalanan laban sa buhay ang pagbabago ng isip.

91. Ang buhay ay hindi binibili.

92. Kahit anong edad, buhay ay hindi madali.

93. Hindi nagbabago ang buhay, kaya't huwag itong balingkasin.

94. Maging tapat sa buhay.

95. Ipaglaban ang buhay, hindi ang kamatayan.

96. Huwag pumatay ng ainamo.

97. Hindi mo alam kung hanggang kailan magtatagal ang buhay.

98. Walang pinipiling mga pangarap ang buhay.

99. Maya't hindi natutulog, ika'y nakapapangyarihan sa pagpapabuhay ng buhay.

100. Nasa atin ang desisyon, huwag nating saktan ang bawat buhay nang walang dahilan.

Creating memorable and effective Tagalog aborsyon slogans can be a tough challenge, given the sensitive nature of the topic. However, with careful thought and consideration, it is possible to create compelling slogans that raise awareness and drive meaningful conversation. One tip is to focus on emotional appeal by using powerful and thought-provoking language that speaks directly to the heart of the issue. Another trick is to keep it simple and concise, using just a few words that pack a punch. For example, "Pro-Choice, Pro-Freedom" or "Aborsyon: Karapatan ng Babae" are memorable and effective slogans that get straight to the point. Some other ideas for Tagalog aborsyon slogans include "Bigyan ng Karapatan ang mga Babae sa kanilang Sariling Katawan," "Walang Napakalaking Desisyon Kundi sa Sariling Katawan," and "Ang Buhay ng Babae ay Hindi Sanglaan." By emphasizing a woman's right to choose and control over her own body, these slogans can help to spark important conversations and promote greater understanding of the complexities of the issue.

Tagalog Aborsyon Nouns

Gather ideas using tagalog aborsyon nouns to create a more catchy and original slogan.

Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine

Tagalog Aborsyon Rhymes

Slogans that rhyme with tagalog aborsyon are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug
1    2     3     4     5     6    ...  7      Next ❯