July's top tagalog labanan ang maling impormasyon slogan ideas. tagalog labanan ang maling impormasyon phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2024

Slogan Generator

Tagalog Labanan Ang Maling Impormasyon Slogan Ideas

The Power of Tagalog Labanan ang Maling Impormasyon Slogans

Tagalog Labanan ang Maling Impormasyon slogans are a vital tool in the fight against misinformation. These slogans encourage individuals to question the accuracy and authenticity of the information they encounter online or in the media. The prevalence of false information can have disastrous consequences for individuals and communities, particularly during times of crisis. Tagalog Labanan ang Maling Impormasyon slogans serve as a constant reminder to verify sources and seek out reliable information. Effective slogans like "Walang pinakamalaking kasinungalingan kundi ang kasinungalingan mismo" or "Think before you click, tapos magbasa, magtanong, mag-verify" grab people's attention and stick in their minds. The use of Tagalog, the national language of the Philippines, ensures that the message is clear and accessible to the majority of Filipino people. In a time when the spread of fake news is rampant, Tagalog Labanan ang Maling Impormasyon slogans serve as an important call to action to promote critical thinking and responsible behavior online.

1. Ang impormasyon ay dapat tama, wag magpauto sa fake news drama!

2. Bago mag-like, magbasa at mag-isip!

3. Mag-isip bago mag-share, laban sa maling impormasyon, dapat aware!

4. Hindi lahat ng nababasa ay totoo, kaya mag-ingat lagi sa impormasyon na inyong nabubuksan.

5. Kalimutan ang fake news, mag-focus sa maganda at totoo!

6. Para sa totoo at asertibong impormasyon, labanan natin ang maling propaganda.

7. Ang impormasyon ay hindi gamot na babalik sa kamay ng iba na wala ng silbi.

8. ‘Wag maniwala agad sa haka-haka, magtanong-tanong para ‘di mapahiya.

9. Dapat maging matiyaga sa research, laban sa kasinungalingan at kafalan.

10. Sa mga panahon ngayon, ‘wag magpauto sa kahibangan at hindi naman totoo.

11. Maging matalino sa pagpili ng impormasyon, para sa totoo at asertibong pagkakaintindi.

12. Sa pagbibigay ng impormasyon, ‘wag manglimos ng panloloko.

13. Huwag basta maniwala sa mga paratang, kaya mag-isip-isip nang hindi napapahamak.

14. Ang totoo ay hindi mabibiling kasinungalingan, kaya magtanim ng maraming impormasyon upang hindi ka maloko.

15. Ang batang maagap, nakakaalala sa taong lumipas.

16. Maging matalino at matiyaga, para hindi mapahamak sa mga kasinungalingan at kafalan.

17. Dapat maging mapanuri sa impormasyong ibinibigay, para hindi mapugmok sa maling propaganda.

18. ‘Wag ng magpakapapansin sa mga fake news mongoloid, upang hindi mo maloko ang sarili mo.

19. Mag-alaga ng mga kaibigang bukal sa totoo, para hindi magkamali sa mga pinaniniwalaan mong impormasyon.

20. Maging napaka hati-hati sa pagbasa ng impormasyon, upang matas at mapanubos ng totoo.

21. Huwag magbitiw ng mga salita na napatunayan mong hindi ito totoo, para hindi ka maligalig sa pag-umaga.

22. Iwasan ang mga taong kayang magpalaganap ng lawak, at pumanig sa mga kasinungalingan na hindi naman totoo.

23. Hindi lahat ng nababasa ay dapat paniwalaan, kaya maging matalino sa pagtukoy ng totoo at totoo.

24. Mag-iisa ang aking mundo, sa totoo at totoong impormasyon na ito.

25. Bigkis ng mga matatapang na tao, ang paglaban sa mga kasinungalingan na hindi totoo.

26. Ang totoo ay wag na wag mo nang paglaruan, kahit anong iyong gawin.

27. Huwag na huwag kang magpakalaboy sa mga kasinungalingan mong hirit, para hindi ka mapahamak.

28. Iwasan ang mga taong kayang magpalaganap ng kahibangan, at pumanig sa totoong impormasyon na hindi malabo.

29. Mag-ingat sa mga tao, na nakakalat sa social media ang mga kasinungalingan.

30. Tumatanggap ng totoo, at kadalasang napa-aayon sa kasinungalingan.

31. Dapat maging matalino sa ganitong panahon, para hindi magpakaloko at maging basura ang mga sinabi mo.

32. Maingat sa pagbasa ng impormasyon, upang ang totoo ay hindi nimo maligalig.

33. Ang tunay na impormasyon, ay hindi mo mabibili, kaba naman sa mga kasinungalingan?

34. Labanan ang kasinungalingan, para sa mga taong bukas na mag-isip at kumilos din naman ng totoo.

35. Kung tunay na handa ka na, laban na sa malawak na kawalan.

36. Maingat at maging matalino ka sa impormasyon, upang hindi ka maloko sa kasinungalingan.

37. Ilaban ang totoo at totoong impormasyon, hindi sa mga kahibangan na hindi totoo.

38. Tunay na kaibigang utang, ang paghahanap ng totoong handa.

39. Ingat sa mga halaman na kayang magpalaganap ng kasinungalingan, sapagkat ang totoo ay hindi ‘yan.

40. Hinahanap mo, hindi mo nahahanap, mga impormasyon na walang basbas, paano na ito?

41. Maingat sa impormasyon na ibinabahagi, upang hindi ka mapagkakamalian.

42. Batang maingat sa pagbigkas ng impormasyon, Hindi ka pa ba nakakaranas ng ganun?

43. Lumayo sa mga kasinungalingan na hindi totoo, upang maprotektahan ang sarili mo sa maling balita.

44. Mag-iingat ka sa mga taong naghihirap ng impormasyon, upang hindi ka maloko sa mga haka-haka nila.

45. Dapat maging mapanuri sa mga kasinungalingan, lalo na sa mga impormasyon na hindi naman totoo.

46. Ang mag-pakalat ng mga kasinungalingan, ay hindi lagi nakakapagpa-antig ng prinsipyo.

47. Hindi lahat ng nababasa ay totoo, kaya mag-ingat at magtanong upang hindi ma-biktima.

48. Hindi ka matututo kung hindi ka magtatanong, kaya magtanong-tanong at higit sa lahat mag-isip ng totoo.

49. Mag-isip ng maigi, mag-ingat sa kasinungalingan, at labanan ang fake news mo.

50. Sa pagbibigay ng impormasyon, dapat tama at totoo, upang hindi ka maloko.

51. Iwasan ang mga kasinungalingan na hindi totoo, upang hindi sa huli ay mapahamak ka.

52. Maingat sa pagbasa ng impormasyon, upang hindi ma-biktima sa mga haka-haka nila.

53. Dapat maging matiyaga sa paghanap ng totoong impormasyon, upang hindi ka maloko.

54. Hindi ba’t mas maganda kung totoo ang mga impormasyon na ibinabahagi mo sa mga taong araw-araw mong nakakausap?

55. Huwag magbasa ng mga kasinungalingan, dahil hindi ito totoo.

56. Sa lahat ng impormasyon, dapat tama at totoo, upang hindi ka mapagkamalang nanloloko.

57. Tanging mga totoo lamang ang dapat ipakalat, upang hindi ka malaman.

58. Huwag magpakawala ng pang-hamak na impormasyon, upang hindi ka mapahamak.

59. Maingat sa pagpili ng impormasyon na ibibigay, upang hindi tayo ma-biktima ng kasinungalingan.

60. Magtanong at magtanong nang maigi, upang hindi ka magkalat ng kasinungalingan.

61. Mahalagang maging matiyaga sa paghahanap ng mga totoong impormasyon, upang hindi ka maloko sa mga haka-haka.

62. Mas makabubuti pa, kung totoo ang impormasyon na ibibigay mo sa ibang tao.

63. Labanan mo ang kasinungalingan, labanan ang maling impormasyon, upang hindi ka saradong mapahamak.

64. Maingat sa pagbabasa ng kasinungalingan, upang hindi ka maloko sa mga haka-haka nila.

65. Para sa matapat na impormasyon, maging maingat sa mga paninira ng mga tao.

66. Tunay na pag-iisip upang ipanalo ang malawak na kasinungalingan.

67. Sa pagbibigay ng impormasyon, mag-isip, magtanong at maghahanap ng mga impormasyon na totoo.

68. Maghanap ng mga impormasyon na totoo at tunay, upang maging maingat ka sa mga kasinungalingan.

69. Ang tunay na impormasyon ay hindi maglalagaw dahil ito ay totoo.

70. Huwag gagamitin ang impormasyon para sa kasinungalingan dahil ito ay hindi tama.

71. Maingat sa pagpili ng mga impormasyon na ibibigay, upang hindi ka maloko ng kasinungalingan.

72. Umiwas sa mga kasinungalingan dahil ito ay hindi naman totoo.

73. Ang tama at totoong impormasyon ay dapat ipakalat para sa kapakanan ng lahat.

74. Hindi ka mapapahiya kung sa pagbibigay ng impormasyon, ay totoo at tunay itong reklamo.

75. Kalimutan ang kasinungalingan at paglabanan ang totoong impormasyon, dahil ito ay mabuti sa lahat ng tao.

76. Maingat sa pagbabasa ng impormasyon upang hindi magkamali at masaktan sa lahat ng ginagawang pag-iisip.

77. Ang totoo ay nagpapahintulot sa atin na magkakamali dahil ito ay mga impormasyon na totoo.

78. Maingat sa pagpili ng mga mapagkukunan ng impormasyon, dahil hindi lahat ng mga ito ay totoo.

79. Totoong impormasyon ay malaki ang imahen kaysa kasinungalingan.

80. Iwasan ang pandaraya sa impormasyon at maging matalino sa pagpili ng impormasyon na ibibigay.

81. Huwag gagamitin ang impormasyon para sa kasinungalingan dahil ito ay hindi totoo.

82. Ang totoo ay hindi maaaring mabili, kaya mag-ingat sa mga kasinungalingan.

83. Maingat sa pagbasa ng mga impormasyon upang hindi malito at maloko sa mga kasinungalingan.

84. Mag-iingat sa pagbibigay ng impormasyon, upang hindi ka ma-ugnay sa paglilinlang.

85. Lahat ng impormasyon ay mayroong katotohanan, kaya maingat at mag-isip ng maigi.

86. Huwag magpauto sa mga kasinungalingan ng mga tao, dahil ito ay hindi totoo.

87. Ang totoo ay makakapagbigay sa iyo ng kapayapaan, kaya mag-ingat at maging matalino sa pagpili ng impormasyon.

88. Ang totoo ay hindi na kailangan palakihin dahil ito ay totoo na.

89. Maingat sa pagpili ng mga mapagkukunan ng impormasyon upang hindi mapagkakamalang manloloko.

90. Huwag pasukin ang mga kasinungalingan dahil ito ay hindi naman totoo.

91. Maging maingat sa pag-browse sa mga impormasyon, upang hindi maloko sa mga haka-haka nila.

92. Iwasan ang mga kasinungalingan dahil ito ay hindi totoo.

93. Ang tunay na impormasyon ay dapat magpakalat, makapagbigay sa iyo ng mga kaibigan sa totoo at tunay.

94. Dapat maging mapanuri sa mga kasinungalingan para hindi tayo maloko.

95. Huwag magpunta sa mga kasinungalingan dahil ito ay hindi naman totoo.

96. Magbasa ng mga impormasyon na dapat mo at tunay sa lahat ng ginagawang pag-iisip.

97. Maging maingat sa pagpili ng mga mapagkukunan ng impormasyon upang hindi ka maloko ng kasinungalingan ng mga taong hindi naman totoo.

98. Ang totoo ay hindi natin puwedeng palayain dahil ito ay totoo na.

99. Maghanap ng mga impormasyon na tunay at totoo upang hindi maloko sa mga kasinungalingan.

100. Maingat sa paghanap ng impormasyon upang hindi ka maloko sa mga kasinungalingan dahil totoo ito.

When creating Tagalog slogans that aim to fight misinformation or "labanan ang maling impormasyon," it's crucial to come up with a catchy and memorable phrase. Using strong verbs and simple language can help create an easy-to-remember slogan that can resonate with the audience. It's also important to make sure the slogan is relatable and relevant to the current issues around misinformation in the Philippines. Using cultural references or incorporating timely events can be a useful way to create a connection with the audience. Lastly, incorporating a call to action in the slogan can motivate people to act against misinformation and spread the word. Some new Tagalog slogan ideas include "Sama-sama nating labanan ang fake news," "Pagsabong sa mali, kaligtasan ng bawat isa," or "Wag magpapalinlang, magmahal sa katotohanan." These slogans can inspire people to take action and become more critical of the information they consume.

Tagalog Labanan Ang Maling Impormasyon Nouns

Gather ideas using tagalog labanan ang maling impormasyon nouns to create a more catchy and original slogan.

Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine
Ang nouns: ANG, home reserve, National Guard, Air National Guard

Tagalog Labanan Ang Maling Impormasyon Rhymes

Slogans that rhyme with tagalog labanan ang maling impormasyon are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug

Words that rhyme with Ang: liang, li-kang, xiaogang, boomerang, xinjiang, chiang, rang, bang, mang, pang, chang, ylang-ylang, pyongyang, spang, yang, get the hang, strang, krang, ziyang, kang, crang, stang, section gang, harangue, jang, zhang, gang, tunkelang, road gang, sprang, tsang, nang, hwang, guilt pang, mustang, youth gang, zang, press gang, chuang, dang, wolfgang, sturm und drang, nanchang, whang, flang, slang, baoguang, hang, tsiang, tang, wang, klang, shang, sea tang, care a hang, sang, mangue, verdinsgang, shenyang, schlang, thang, trang, fang, gangue, langue, kuomintang, durang, clang, lange, hangsang, siang, overhang, tangue, drang, prang, cangue, chain gang, bhang, huang, lang, vang
1    2     3     4     5     6    ...  11      Next ❯