December's top tagalog para sa education slogan ideas. tagalog para sa education phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Tagalog Para Sa Education Slogan Ideas

The Importance of Tagalog Para sa Education Slogans

Tagalog para sa education slogans are catchy and memorable statements that promote education in the Filipino language. These slogans are essential in promoting bilingualism and pride in the Filipino language, while also advocating for the importance of education.An effective slogan is one that is easily remembered and has a positive impact. For instance, the slogan "Pag-aaral ay puhunan sa kinabukasan" (Education is an investment for the future) conveys the importance of education in shaping a successful future. It also emphasizes the idea that education is an investment that can yield great results.Another effective slogan is "Edukasyon ang sandata para sa kinabukasan" (Education is the weapon for the future) which highlights the importance of education in achieving personal and societal goals.Tagalog para sa education slogans are an effective tool in promoting education and fostering a love for the Filipino language. By using Tagalog slogans, schools and institutions can encourage students to appreciate their heritage and promote the use of the Filipino language in everyday conversations.In summary, Tagalog para sa education slogans play a crucial role in promoting education and the importance of the Filipino language. They are effective in creating awareness and encouraging the use of Tagalog in schools and communities.

1. Ang edukasyon ay susi sa tagumpay.

2. Maging tanglaw ng iyong kinabukasan sa pamamagitan ng edukasyon.

3. Maghanap ng karunungan, magpakadalubhasa.

4. Edukasyon para sa lahat, kasiguruhan para sa kinabukasan.

5. Nakakakuha ng diploma, pero ang edukasyon ay walang hanggan.

6. Ang edukasyon ay isang kahoy na nagbibigay ng bunga na walang ranggo.

7. Walang limitasyon sa pag-aaral, basta malikhain ka.

8. Ang tagumpay ay hindi lahat tungkol sa mga grado.

9. Tagumpay ay tungkol sa kung ano ang magagawa mo upang mag-ambag.

10. Edad ay hindi hadlang sa pagtatagumpay, ang iba ay umaani hanggang sa ngayon.

11. Sumabak sa pag-aaral, hindi sa pakikipagsapalaran.

12. Edukasyon para sa lahat, malaya at hindi kinikilala.

13. Uplaod ng kaalaman, naglalayong maaga ang layunin.

14. Ang bawat pag-aaral ay isang magandang sandata.

15. Hindi kailanman magiging hindi sapat ang mga aralin na matutunan mo sa paaralan.

16. Mind may experience, with mind will come power.

17. Itaboy ang karagdagan ng kamangmangan sa buong mundo.

18. Halina’t mag-aral, kulang pa ang alam niyo!

19. Lumalawak ang iyong kaalaman, kapag higit ka!

20. Edukasyon ay hindi nabili, kaalaman at karunungan!

21. Edukasyon ay pagbabago sa mundo.

22. Magsimula sa isang libro, magtatapos sa mga biyaya ng buhay.

23. Tagalog: Kung hindi ka natututo, hindi ka nanalo.

24. Wise words from wise people.

25. Hindi hadlang ang kahirapan upang mag-aral ng maganda.

26. Isang seryosong usapan, hindi para sa mababaw, para sa pamilya.

27. Makinig, kaya mo ang kahit ano mang sangayon.

28. Walang katapusan ang pagtuturo, kahit sino ka pa.

29. Kailangan mo ng edukasyon, at hindi lang diploma.

30. Ang pilosopya ng buhay ay nananalig, nagtitiwala, nagmamahal at nag-aaral.

31. Palawak ay pang-amplify sa pagkatuto ng mga bagay-bagay.

32. Hindi hadlang ang kahirapan sa pagpapalawak ng kaalaman.

33. Hindi magkaroon ng excuse upang hindi mag-aral ng mga bagay na dapat mo malaman.

34. Parating matututo ng mas marami, kahit ano mang mangyari.

35. Ang buong mundo ay puno ng kaalaman, lahat ay dapat matutuhan.

36. Ang edukasyon ay isang hindi mapapasukang paaralan.

37. Walang katapusan ang paglibang sa kaalaman.

38. Ang pinaka mahalaga ay ang isang kaisipan na hindi nabibili sa pamamagitan ng pera.

39. Sa edukasyon, ikaw ay pinakahalaga.

40. Walang lugar ang kaalaman sa mundong hindi natin alam.

41. Mag-aral sa loob at labas ng paaralan.

42. Ang kaalaman ay kailangan magpakailanman.

43. Pagsapit ng panahon, ang kaalaman ang magpapawalang hanggan.

44. Kahit na sa gitna ng krisis, ang edukasyon ay nakapaglalabas ng tanawing may pag-asa.

45. Hindi sumuko sa pag-aaral, dahil ang kaalaman ay hindi nauubos.

46. Hindi nabubulok ang kaalaman, ito ay nagmamahal sa iyo.

47. Ang kaalaman ay mahalaga, ngunit ang pagsabog ng kaalaman ay mahalaga din.

48. Walang kamalayan, hindi magkakaroon ng kaalaman.

49. Ang kaalaman ay walang hanggan, hanggang sa paglipas ng panahon.

50. Itaguyod ang pag-aaral, mga kabataan.

51. Ang kaalaman ay walang kinikilingan.

52. Sa pagkakaroon ng kaalaman, aangat tayong lahat.

53. Upang maging isang pinakamahusay na opisyal, kailangan kang mag-aral.

54. Ang edukasyon ay kailangan ng programa at sistema.

55. Ang isang bagay na makakapagpaluwal ng mga kaalaman ay ang pag-usad at pag-unlad.

56. Dati miskolari o bilyonaryo, ngunit walang depekto kung sino ka at ano ka.

57. Hindi hadlang ang kahirapan para sa kaalaman, ngunit isang pagkakataon.

58. Walang iba pang kahalagahan sa buhay kundi ang walang kinikilingan na pagkonsumo sa kaalaman.

59. Ang kaalaman ay ang susi upang maabot ang tagumpay.

60. Ang kaalaman ay hindi maaaring bilhin, ngunit ito ay nagbibigay ng kawalan ng bahala sa buong mundo.

61. Ang bawat estudyante ay dapat na maging magaling at matapang.

62. Ang magtuturo ay ang nagbibigay ng kahalagahan sa edukasyon.

63. Ang kaalaman ay isang biyaya na hindi maaaring agawin sa iyo.

64. Ang edukasyon ay isang proseso ng pagkatuto at pagpapaunlad ng sariling kakayahan.

65. Mag-aral para sa tagumpay at ikaw ay mapapaunlad.

66. Sa gitna ng sigalot, ang edukasyon ay palaging dapat magkasya.

67. Paglalahad ng mas maraming kaalaman ang malaking tagumpay.

68. Ang edukasyon ay hindi mahalaga para sa konsepto ng oras ngunit para sa konsepto ng tonto.

69. Ang tungkol sa edukasyon ay pagiging magaling sa sarili at pagtitiwala sa iyong kakayahan.

70. Magbangon ng isang pangarap at pangunahing pangarap na pangunahin sa edukasyon.

71. Sa edukasyon, ang bawat klase ay isang pagkakataon na matututo.

72. Karunungan ay para sa lahat, ngunit paglalakbay aturi ng iba-iba.

73. Hindi lahat ng nagkakamali ay nagbabayad ng hindi nagkakamali.

74. Karunungan para sa lahat, upang umunlad ang lahat.

75. Ang edukasyon ay ang mahal na korona sa tagumpay.

76. Ang mga pangarap ay walang limitasyon, mag-aaral hanggang sa maabot.

77. Ang pag-aaral ay isang proseso na minsan, kailangan ng kaunting panahon upang maabot.

78. Ang kaalaman at pag-iisip sa problema ay matatamo mo may pagsisikap.

79. Ang edukasyon ay isang malaking barya na walang katumbas, ngunit may halaga sa buhay mo.

80. Huwag lumiko sa paaralan, kailangang mag-aral hanggang sa maabot.

81. Kahit anong mangyari, mag-aral upang hindi maging problema ng ating mundo.

82. Ang pag-aaral ay isang proseso ng pag-iisip, pagkatuto at kabuoan ng kaisipan.

83. Madaming mananatiling problema, ngunit ang edukasyon ay laging magbibigay ng solusyon upang maging malawak.

84. Mahalin ang edukasyon, dahil ito ay malaking bahagi ng iyong buhay.

85. Ang kaalaman ay hindi dapat manatiling nakadikit sa sarili, ngunit dapat unawain ng lahat.

86. Pag-aralan ang mundo, upang magawa natin ang tama sa lahat.

87. Kailangan natin ng edukasyon upang malutas ang mga problemang hindi pa naaayos.

88. Hindi basta basta sinisira ang edukasyon, kaalaman ang dapat walang taya.

89. Hindi matutustusan ng pera ang edukasyon, kundi ang pangarap at pangarap.

90. Ang isang bagay na babaguhin sa mundo ay pagdagdag ng mas kaalaman.

91. Edukasyon ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral, kundi tungkol sa buhay.

92. Ang edukasyon ay pag-aaral, at ang pagsapit ng bawat araw ay pagtaas ng iyong kaalaman.

93. May koneksyon ang ating tagumpay kung mayroon tayo ng edukasyon.

94. Mayaman o mahirap, ang edukasyon ay napakalaking parte ng ating mundo.

95. Ang edukasyon ay hindi pangalan, ngunit magbibigay ng tagumpay sa iyo hanggang sa huling pagkalabas ng siklo ng buhay.

96. Hindi makakapagtayo ng sariling tinatahak ang mundo ng walang edukasyon.

97. Ang edukasyon ay hindi maaaring bilihin ng pera, wala sa seguridad.

98. Ang kaalaman ay para sa lahat kahit sino ka.

99. Walang ihahalintulad sa kaalaman at hindi pinipili sa kahit anong kayamanan ng mundo.

100. Hindi kaagad magtatapos, ngunit sa pag-aaral, patuloy ka na matututo.

Creating effective and memorable education slogans in Tagalog requires creativity and a deep understanding of the language. A successful slogan should convey a clear message, be easy to remember, and inspire its audience to take action. One effective technique is to use rhyming words and catchy phrases that can be easily sung or chanted. Using humor and puns also help make your slogan more memorable. As Tagalog is a language rich in idioms and expressions, incorporating them in your slogan can help create emotional connections with your audience. Some examples of Tagalog education slogans are "Sa Edukasyon, Walang Humpay na Pagyamanin," which means education should be a continuous pursuit of knowledge, and "Edukasyon ang Sandata ng Kabataan," which means education is the weapon for the youth. With the right combination of creativity and language skills, creating effective Tagalog education slogans can inspire and motivate the youth to achieve more in life.

Tagalog Para Sa Education Nouns

Gather ideas using tagalog para sa education nouns to create a more catchy and original slogan.

Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine
Para nouns: port, Para, Belem, Para, soldier, Santa Maria de Belem, Para River, estuary, urban center, parity, pregnancy, Yugoslavian monetary unit, Feliz Lusitania, maternity, city, metropolis, St. Mary of Bethlehem, gestation, paratrooper
Education nouns: instruction, Education, didactics, teaching, training, Education Department, executive department, acquisition, breeding, upbringing, learning, Department of Education, profession, mental object, cognitive content, pedagogy, educational activity, content, activity

Tagalog Para Sa Education Rhymes

Slogans that rhyme with tagalog para sa education are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug

Words that rhyme with Para: aguilera, cabrera, frontera, cerra, teixeira, leora, sferra, gera, christian era, sahara, naira, nogueira, jerez de la frontera, clara, avera, hara, ribera, kundera, moreira, carrera, patera, para-, primavera, guerra, silveira, basara, mcnamara, farah, valera, canberra, vera, tera-, aloe vera, higuera, mascara, sarah, fera, caldera, olvera, guayabera, perera, paleozoic era, gerah, tara, sequeira, ferra, riviera, sara, ohara, silvera, common era, thera, erra, becerra, pereira, berra, zera, darragh, chimera, ranchera, najera, olivera, svizzera, vieira, tavera, cenozoic era, cara, rivera, serra, sierra, ceroplasty, matera, mwera, madera, french riviera, fichera, kuchera, altera, prohibition era, era, escalera, herrera, mesozoic era, barbera, cera, cervera, tenera, terra, terre, barrera, farrah, neira, severa, kera, sclera, figueira, provera, bera, terah, kara

Words that rhyme with Education: reconciliation, medication, abbreviation, nation, revelation, alliteration, conservation, communication, affirmation, quotation, conflagration, dissertation, consideration, representation, edification, correlation, articulation, approbation, translation, trepidation, innovation, avocation, designation, collaboration, salvation, connotation, determination, organization, integration, litigation, consternation, abomination, constellation, generation, reputation, discrimination, variation, orientation, association, vacation, presentation, situation, transformation, precipitation, transportation, observation, segregation, interpretation, deviation, pronunciation, collocation, meditation, civilization, population, gentrification, obfuscation, motivation, information, aberration, rehabilitation, remuneration, reservation, evaluation, corporation, configuration, ramification, expectation, adaptation, preparation, proliferation, accommodation, sensation, citation, location, relation, inspiration, operation, radiation, implication, inclination, altercation, manifestation, notation, station, mitigation, administration, remediation, aspiration, vocation, obligation, dedication, implementation, application, compensation, indignation, anticipation, appreciation, conversation, foundation, cooperation
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯