December's top tagalog para sa masrap na meryenda slogan ideas. tagalog para sa masrap na meryenda phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Tagalog Para Sa Masrap Na Meryenda Slogan Ideas

Important Tips for Creating Tagalog Para sa Masrap na Meryenda Slogans

Tagalog para sa masrap na meryenda slogans are catchy phrases or expressions in the Tagalog language that promote delicious snacks or food items that can be enjoyed as snacks. These slogans are important for several reasons, including attracting the attention of potential customers, providing a memorable and effective marketing message, and helping businesses stand out from their competitors. Effective Tagalog para sa masrap na meryenda slogans often play on humor, alliteration, and rhyming words, making them catchy and easy to remember.Some examples of effective Tagalog para sa masrap na meryenda slogans include "Ang mga snacks ay hindi dapat nakakatakot!," which translates to "Snacks should not be scary!," and "Sarap ng snack, masarap ka rin" or "The snack is delicious, and so are you." These slogans are memorable because they use humor and play on words while also appealing to the consumer's desire for delicious snacks.In summary, Tagalog para sa masrap na meryenda slogans are an essential marketing tool for businesses that want to attract customers and stand out from their competition. Effective slogans are memorable, catchy, and appeal to the consumer's emotions and desires. By using these tips, businesses can create effective Tagalog para sa masrap na meryenda slogans that will help them build brand recognition and attract loyal customers.

1. Tagligwasan ang gutom sa mga meryenda natin!

2. Sabay tayo sa merienda, Tagalog-style!

3. Sari-saring lasa, sikat na Tagalog meryenda!

4. Bilog na meryenda, pang-tagalog sa tadhana!

5. Ilunok ang sarap ng Tagalog meryenda!

6. Pwedeng ulamin, pwedeng kainin, basta't Tagalog meryenda!

7. Anong oras na? Meryenda na sa Tagalog style!

8. Tanggal-pagod sa mga meryenda natin!

9. Pinoy favorites, Tagalog-style!

10. Sa mga mahilig sa Tagalog, namnam na meryenda natin!

11. Isa pang meryenda para sa araw-araw!

12. Inuulam man o kinakain, Tagalog meryenda ang nand'yan!

13. Sa mga meryenda natin, wala nang tatalo sa Tagalog!

14. Dahil sa Tagalog meryenda, hari ka sa bawat higop!

15. Kain para masaya, Tagalog meryenda para masarap!

16. Nagutom ka na ba? Tagalog meryenda ang sagot niya!

17. Pwedeng pangbreakfast, pwedeng sa merienda, Tagalog ang sagot sa gutom natin!

18. Hindi na kelangan maghanap ng iba, Tagalog meryenda pa rin ang the best!

19. Pag-Tagalog na meryenda, laging may extra rice!

20. Dumuduling sa sarap ng Tagalog meryenda!

21. Meryenda natin, Tagalog ang saya!

22. Dahil sa Tagalog meryenda, buong araw nakangiti!

23. Patikim ng Tagalog, bawal kumain ng konti!

24. If you're happy and you know it, eat Tagalog meryenda!

25. Kasama sa pang-araw-araw, Tagalog meryenda for the win!

26. Kahit boring ang buhay, Tagalog meryenda ang palaging happy!

27. Sabay-sabay sa Tagalog meryenda, everything's gonna be tasty!

28. Salamat Tagalog meryenda, nag-aantay ang gutom namin sa iyo!

29. Pinoy pride, Tagalog meryenda!

30. Pwede nang mamatay, basta't nakakain ng Tagalog meryenda!

31. Sama-sama tayo, Tagalog meryenda ang kasama!

32. Walang hangganang ligaya sa Tagalog meryenda!

33. Taray ng Tagalog, bukod sa malupit, masarap pa!

34. Sa dami ng meryenda, Tagalog pa rin ang mahal ko!

35. Halika na, maging Tagalog ang merienda mo!

36. Tagalog meryenda na ubod ng sarap!

37. Inuulam man o hinahapunan, Tagalog meryenda pa rin ang hanap ko!

38. Dito sa Tagalog meryenda, bawal ang manhid sa panlasa!

39. Naka-rugby sa sarap ng Tagalog meryenda!

40. Para sa mga tagahanga ng meryenda, Tagalog ang sagot niya!

41. Masarap maging Pinoy, lalo na't may Tagalog meryenda!

42. Basta't Tagalog meryenda, 'di mo na kelangan ng lovers!

43. Sa ating mga meryenda, Tagalog style ang mahal ko!

44. Laging bago, laging masarap, Tagalog meryenda to the max!

45. Sa Tagalog meryenda, bentang-benta ang lasa!

46. Sa akin ay may Tatag at Lakas, Tagalog meryenda ang gamitin na puhunan!

47. Sa lalim ng gutom, Tagalog meryenda ang nand'yan!

48. Sabay-sabay, Tagalog meryenda ang kasalo!

49. Sabay-sabay sa sarap ng Tagalog meryenda!

50. Handa ka na bang matunaw sa sarap? Tagalog meryenda ang sagot!

51. Hindi porke't meryenda, ibig sabihin ay bawal ang Tagalog!

52. Libreng malamig o mainit, kung Tagalog meryenda ang inyong gagawin!

53. In the kingdom of meryenda, Tagalog reigns supreme!

54. Ang sarap makasabay ng Tagalog meryenda!

55. Bihirang bihira, Tagalog meryenda ka na ba?

56. Kapag Tagalog ang meryenda, wala pang umay!

57. Pwedeng laging everyday, ang Tagalog meryenda nating kailangan!

58. Ang sarap ng Tagalog meryenda ay hindi mo makakalimutan!

59. Sa Tagalog meryenda, nand'yan ang tibok ng puso!

60. Sa Tagalog meryenda, walang talo sa sarap-na-sarap!

61. Ilang higop lang, o kahit dalawang piraso, malaking tulong na ang Tagalog meryenda!

62. Lahat ng kulay meron, lahat ng lasa mayron, kahit sa meryenda lang, Tagalog pa rin ang sagot!

63. Sa Tagalog merienda, sige 'nung pa!

64. Good things come in small packages, lalo na kung Tagalog meryenda!

65. Kami ang katuwang mo sa Tagalog meryenda na biggest fan!

66. Dali na't kumain ng Tagalog meryenda, before pa magkalimutan!

67. Kung may Tiyanak sa kabila, masarap naman ang Tagalog meryenda sa kasamaan!

68. Iba't-iba ang klaseng tao, pero Tagalog meryenda ang pumapaligid sa puso ko!

69. Tulad ng mga bundok ng Kordilyera, Tagalog meryenda ang patunay sa ating tapang!

70. Sa meryendang may Tagalog, masaya ang lahat ng tao!

71. Kapag Tagalog meryenda, malaya ang isip na kaisip!

72. Sa pagiging Pinoy, hindi pwedeng wala ang Tagalog meryenda!

73. Buong bansa man o sa buong mundo, Tagalog meryenda ang masarap na kasalo mo!

74. Ang meryenda nating Tagalog, walang magpapalit!

75. Samu't saring produkto, Tagalog meryenda ang laging huling dumating sa puso ko!

76. Sa lahat ng pagkakataon, Tagalog meryenda ang tunay na kailangan natin!

77. Iba't-iba ang pagkakataon, pero sa Tagalog meryenda ay pang-hanap kiss ang ating siga!

78. Hindi mo kelangang mag-Netflix, basta't may Tagalog meryenda ka!

79. Sa Tagalog meryenda, walang sinuman ang mag-iisa!

80. Dalhin mo na sa presinto, tagapag-ligtas pa rin ang Tagalog meryenda!

81. Walang pagsisisi, walang kaparis, Tagalog meryenda ang bukod-tangi!

82. Sa aking paningin, may Tagalog meryenda na swerte sa love!

83. Kapag Tagalog meryenda, sarap mag-Salvation Army!

84. Sa lahat ng bagay, Tagalog meryenda lang ang talagang nagpapasaya!

85. Tagalog meryenda, laging bukod-tangi, laging bukod sa lahat!

86. Ang Tagalog meryenda, bukas sa lahat ng tao!

87. Masarap ka ba? Pwede mong sabihin pa kung sa Tagalog meryenda ka kakain!

88. Dumulog sa akin, sumigaw sa akin, dahil nand'yan na ang Tagalog meryenda!

89. Kapag Tagalog meryenda, walang umuuwing nauudlot!

90. Kung hanap mo ay sometime food, Tagalog meryenda ang sagot -- anytime, anywhere!

91. Ang Tagalog meryenda, laging nakangiti sa iyung pagbalik!

92. Sa Tagalog meryenda, hindi mo kelangan maghinayang sa pagkain!

93. Kahit walang pera, siempre lang may Tagalog meryenda!

94. Sa aking pangarap, Tagalog meryenda ang kasama ko!

95. Sa mga oras ng kasiyahan at tagumpay, Tagalog meryenda ang kasama!

96. Sa Tagalog meryenda, sige 'di mo pa alam kung sino ang nagmamahal!

97. Higop ka na, para ikaw ay masigla -- sa Tagalog meryenda ay nand'yan lahat!

98. Sabi nila, kailangan mo daw ng saging. Ako, Tagalog meryenda ang kailangan ko!

99. Kung gustong lumakas, magpakalamig muna daw. Pero pag-iin na, Tagalog meryenda na ang sagot!

100. Sa Tagalog meryenda, ang saraaaap, buhay ko'y tahimik.

Para sa masrap na meryenda, maraming mga tips at tricks ang pwedeng gawin upang makabuo ng malikhain at epektibong Tagalog slogans. Una, ang mga slogans ay dapat na maaaring madaling tandaan at maunawaan ng mga tao, dapat din itong sumasalamin sa kahalagahan ng meryenda sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Maaring isama ang mga pangmalakas na salita tulad ng "Sarap na, Siksik pa" o "Masama ang Umaga, Masarap ang Meryenda". Bukod dito, maaring gawan ng mga maikling jingle o kanta ang mga slogan para lalo itong maalala ng mga tao. Dagdag pa, huwag kalimutang isama ang mga salitang nag-eemphasize ng kakaibang lasa na mayroon ang meryenda, tulad ng "Lasang Pasko", "Masustansya", at "Deliciously Different". Sa ganitong paraan, siguradong magkakaroon ng lasting impact ang mga mga Tagalog para sa masrap na meryenda slogans.

Tagalog Para Sa Masrap Na Meryenda Nouns

Gather ideas using tagalog para sa masrap na meryenda nouns to create a more catchy and original slogan.

Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine
Para nouns: port, Para, Belem, Para, soldier, Santa Maria de Belem, Para River, estuary, urban center, parity, pregnancy, Yugoslavian monetary unit, Feliz Lusitania, maternity, city, metropolis, St. Mary of Bethlehem, gestation, paratrooper

Tagalog Para Sa Masrap Na Meryenda Rhymes

Slogans that rhyme with tagalog para sa masrap na meryenda are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug

Words that rhyme with Para: aguilera, cabrera, frontera, cerra, teixeira, leora, sferra, gera, christian era, sahara, naira, nogueira, jerez de la frontera, clara, avera, hara, ribera, kundera, moreira, carrera, patera, para-, primavera, guerra, silveira, basara, mcnamara, farah, valera, canberra, vera, tera-, aloe vera, higuera, mascara, sarah, fera, caldera, olvera, guayabera, perera, paleozoic era, gerah, tara, sequeira, ferra, riviera, sara, ohara, silvera, common era, thera, erra, becerra, pereira, berra, zera, darragh, chimera, ranchera, najera, olivera, svizzera, vieira, tavera, cenozoic era, cara, rivera, serra, sierra, ceroplasty, matera, mwera, madera, french riviera, fichera, kuchera, altera, prohibition era, era, escalera, herrera, mesozoic era, barbera, cera, cervera, tenera, terra, terre, barrera, farrah, neira, severa, kera, sclera, figueira, provera, bera, terah, kara
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯