September's top tagalog tungkol sa pang aabusong sekswal slogan ideas. tagalog tungkol sa pang aabusong sekswal phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Tagalog Tungkol Sa Pang Aabusong Sekswal Slogan Ideas

Protect Our Future: Tagalog Tungkol Sa Pang-aabusong Sekswal SlogansTagalog tungkol sa pang-aabusong sekswal slogans are powerful statements that aim to raise awareness and educate people about the dangers of sexual abuse. These slogans are essential as they serve as reminders to protect ourselves and others from being victimized. Examples of effective Tagalog tungkol sa pang-aabusong sekswal slogans include "Laging may inaam sa bintana, pagkalalaking tunay, dapat magpakalalaki", "Bawal mang-rape, dapat mang-respeto", and "Huwag magpakatino, iwasan ang pang-aabuso". These slogans catch people's attention and stick in their minds, making them more likely to remember and follow the message. Overall, Tagalog tungkol sa pang-aabusong sekswal slogans play a crucial role in promoting a safe and healthy society, free from sexual abuse.

1. Manong, 'wag mo akong hipuan!

2. Konsensya ang dapat mong alamin, hindi katawan ko!

3. Hindi ba't masarap ang maging respetado?

4. Pang-aabusong sekswal, hindi tumatanda!

5. Babae ako, hindi bagay!

6. Consent is a must, not an option!

7. 'Wag mong sobrahan ang pagsilip sa aking kwarto!

8. Sikmura ko ang pang-aabuso mo sa akin!

9. Nakatali sa kaluguran ng magulang, hindi dahil sa pagnanasa mo!

10. Karapatan mo ang kahit anong maliit na pagtingin ng karangalan ko!

11. Hindi ako laruan, hindi ka tanders at akin!

12. Matuto kang magtanong, hindi basta-basta humahalik!

13. Gawing sagrado ang katawan ko, hindi salot!

14. Magpaka-lalake ka, 'wag magpaka-hayop!

15. Respeto ang sagot sa pananaga mo!

16. Hindi ko kailangan ng abuso mo sa buhay ko!

17. Ang iyong pagkakamaling ito ay hindi makakalimutan!

18. Hindi ako laro na nilalaro mo lang kapag bored ka!

19. Ang hindi mo pagdadamayan ay patatahimikin ko ang iyong pagnanasa!

20. Hindi mo kailangan pahirapan sa pang-aabuso!

21. Hindi po makatarungan na nananakot ka lang, hindi ramdam sa kalooban!

22. Hindi sila biktima, kundi biktima rin sila!

23. Hindi pwedeng doon ka lang sa isang sulok, lakambini kita!

24. Hindi mo kailangan ng malilikhang katawan, ikaw ay anak ng diyos!

25. Hindi ka isang dyos na maaaring magpataw ng kaparusahan sa akin!

26. Hindi mo pwedeng gawing laruan ang katawan ko, hindi baboy!

27. Sinusubukan mong mapasakamay ako ng dahil sa pagnanasa mo, hindi ka magtatagumpay!

28. Ginawang parausan ang kalayaan ko na kilalanin!

29. Hindi porke't sinita, galit at takot ko, tama!

30. Kapag 'di natulungan, maging agresibo!

31. Hindi ko kailangan ng sakit na dulot ng katawan ko!

32. Maliit lang na hagikgik, malaki pa rin ang sakit nito!

33. Hindi ka makatakas sa pang-aabuso, kinakailangan kayong huliin!

34. Kasama kita sa mundo, hindi pera ko ikaw!

35. Karapatan ng bawat babae na magpakatotoo sa sarili nila!

36. Hindi ako laging mabait, sa pagnanasa ay tama pa rin ba?

37. Hindi dapat itago ang mga pang-aabusong seksuwal!

38. Artista man ako, tao pa rin ako!

39. Hindi tama na gawing laruang seksuwal ang mga bata!

40. Bawal ang hindi mabilis magpakalunod!

41. Bumoto ako para sa kaligtasan ko!

42. Pag aabuso sa akin ay hindi mahal!

43. Tingnan mabuti mga biktima, hindi mahina at walang silbi!

44. Respeto sa akin, sa inyo, sa lahat!

45. Kung bintang lamang ay hindi dapat kasuhan!

46. Pinagprayblema mo ang mga pangarap ko!

47. Hindi dapat mamatay ng hindi lapanalo at sumagip!

48. Seksyal o hindi, hindi ko patatalo ang aking pagkatao!

49. Bawat daan at tao ay dapat igalang!

50. Hindi kumpleto kaligayahan kapag hindi nananalo!

51. Hindi dapat makipaglaro sa mga bagay na wala sa lugar!

52. Hindi nila kayang bumuwag ng aking kadakilaan at pagkatao!

53. Maigi na magreklamo kaysa magdusa ng di nararapat!

54. Pasan ng taumbayan ito.

55. Ang lahat dapat bigyan respeto!

56. Ang hindi susuka, hindi mauutusan, hindi lalamon!

57. Iba-ibang bansa, iisang hangarin!

58. Hindi pwedeng magtapos sa isang suntukan!

59. Kapag napatulan man kita, hindi mo kayang lupigin ang katotohanan!

60. Hindi kaya ng mabilisan na panggagahasa!

61. Kailangan nating magbago upang maiwasan ang pang aabusong seksuwal

62. Hindi makapangyarihan ang pagiging lalaki kung nagiging dahilan ng ibang pagkakasala.

63. Babae ako, hindi sangkalan!

64. Iwasan natin ang Pang-Aabuso sa Sariling Bayan

65. Hindi tayo makakaangat kung patuloy tayong mababa!

66. Pang-Aabuso Sa Karapatan ng Babae, Patalsikin Isolation

67. Magsugod ang kaligtasan bago ang lahat ay huli na.

68. Isang malaking "STOP" sa Pang-aabuso ng Kapwa.

69. Tumindig, lumaban, labanan ang pang-aabusong sekswal!

70. Pang-Aabuso ay Kontra sa Kalayaan ng Tao!

71. Hindi dapat maging sanhi ang kasarian sa paghahari!

72. I respeto ang mga bagay na hindi ko nais!

73. Hindi kuntento sa isang ahonhan, kailangang tulungan pa rin!

74. Harapin ang kalaban na may ngiti!

75. Sa pang-aabuso maraming naghihirap!

76. Imbes na abusuhin ako, galangin mo na lamang ako!

77. Dapat respetuhin at protektahan ang mga batang babae!

78. Karahasan ay hindi sagot sa bawat problema!

79. Abo ang walang laman na utak ng manonood sa pang-aabuso ng medya!

80. Huwag maging mokong, disiplinado sa sarili!

81. Ang Babaeng nananahimik ay hindi solusyon sa Pang-aabuso!

82. Respetuhin ang lahat ng uri ng kasarian, maging lalaki o babae!

83. Hindi ko sadya na maging biktima!

84. Walang may gusto ng pang-aabuso!

85. Batang babae ay hindi laruan!

86. Huwag gawing pundasyon ang kasarian sa lahat ng aspeto!

87. Hindi dahil sa lumaban ay kailangang mawala!

88. Walang maling ginawa kung makakagawa ng paraan!

89. Bawat pang-aabuso sa karapatan ay hindi dapat kayang palampasin!

90. Hindi dapat nagiging biktima sa Pang-aabuso ang lahat ng tao!

91. Respetuhan, pagbutihin, protektahan.

92. Kailangan ng pagtitiwala at respeto para maunawaan ang lahat ng uri ng kasarian!

93. Ang Lafang ay hindi dapat magiging dahilan ng pang-aabusong seksuwal!

94. Litaw na ang katotohanan, Bahala na ang Panginoon!

95. Hindi tayo dapat magpakalunod sa pang-aabuso ng ibang tao!

96. Kapag irespeto mo ka, irespeto ka rin!

97. Hindi dapat pinapalala ng kahit sinong kasarian ang pang-aabuso!

98. Ang Babaeng Hindi Takot Tumindig, Ang Lalaking Kayang Pumrotektanya

99. Hindi pwedeng paglaruan ang karapatan ng bawat isa!

100. Isang Gulong at isang Bukal ng Pag-asa, Tungo sa Pagbabago ng Pang-Aabuso sa Sekswalidad!

Creating memorable and effective Tagalog tungkol sa pang aabusong sekswal slogans is not an easy feat, but it is crucial for raising awareness about the issue. To start, the message should be succinct yet impactful. Use strong and relatable words that resonate with the target audience. It's also important to touch on some specific aspects of the issue, like consent, power dynamics, and victim-blaming. A catchy and memorable phrase can go a long way in delivering the message, so try to play with rhyme, alliteration or puns. Lastly, the use of visuals can help amplify the message, making it more appealing and engaging. Some new slogan ideas could be "Wag ipakalimot ang boses nila, protektahan ang dignidad" or "Walang matibay na pera, sa konsensya ka kikita." Let us all work together in putting an end to sexual abuse and violence.

Tagalog Tungkol Sa Pang Aabusong Sekswal Nouns

Gather ideas using tagalog tungkol sa pang aabusong sekswal nouns to create a more catchy and original slogan.

Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine
Pang nouns: pain, hurting, twinge, pain, hurting, feeling, stab, sting

Tagalog Tungkol Sa Pang Aabusong Sekswal Rhymes

Slogans that rhyme with tagalog tungkol sa pang aabusong sekswal are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug

Words that rhyme with Pang: overhang, get the hang, zhang, section gang, liang, harangue, tsang, tangue, schlang, krang, chiang, road gang, chang, crang, care a hang, dang, hwang, vang, stang, chain gang, gangue, nang, boomerang, nanchang, whang, durang, siang, klang, sprang, fang, li-kang, drang, flang, sea tang, shang, clang, jang, xinjiang, verdinsgang, trang, tang, baoguang, chuang, hang, tsiang, shenyang, strang, bhang, huang, kuomintang, rang, press gang, gang, thang, cangue, kang, youth gang, wolfgang, xiaogang, tunkelang, spang, pyongyang, mang, mustang, lang, wang, hangsang, prang, slang, ziyang, mangue, sturm und drang, lange, yang, langue, ang, bang, zang, sang, ylang-ylang
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯