June's top tagalog para sa mga babae slogan ideas. tagalog para sa mga babae phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2023

Slogan Generator

Tagalog Para Sa Mga Babae Slogan Ideas

Tagalog Para Sa Mga Babae Slogans: Giving Voice to Women's Rights

Tagalog Para Sa Mga Babae slogans are phrases or statements that advocate for women's rights and gender equality in the Philippines. These slogans aim to raise awareness and inspire action among Filipinas to fight against discrimination, inequality, and violence towards women. Tagalog para sa mga babae slogans are important because they empower women to take a stand and fight for their rights. They also help break down societal barriers that limit women's movements and opportunities in life. An effective Tagalog para sa mga babae slogan is one that is catchy, concise, relatable, and powerful. For example, "Makibaka para sa karapatan ng kababaihan" (Fight for women's rights) has become a timeless Tagalog para sa mga babae slogan that encapsulates the struggles of women in the country. Another memorable Tagalog para sa mga babae slogan is "Babae, hindi ka nag-iisa" (Woman, you are not alone), which reminds women that they have a support system and a united voice that can demand change. Ultimately, Tagalog para sa mga babae slogans empower women to take charge of their lives and make a difference in the world.

1. Tagalog para sa mga babae, pinapakita ang tunay na galing at sigla!

2. Sumabay ka sa sigla ng Tagalog para sa mga babae.

3. Ang Tagalog para sa mga babae, puso't diwa ay buong ligaya.

4. Samahan ang kagandahan ng Tagalog para sa mga babae.

5. Hindi mahalaga kung sino ka, ang mahalaga ay Tagalog para sa mga babae ang nasa iyo!

6. Ano mang salitang Tagalog, sa 'yo'y magiging kaaya-aya.

7. Mula sa iyong mga labi, kay sarap magsalita ng Tagalog.

8. Bigyang buhay ang Tagalog para sa mga babae, mga kababaihan mag-ningning!

9. Mula sa pusong Pinay, ang Tagalog para sa mga babae!

10. Sa boses ng babae, Tagalog ang kinagigiliwan.

11. Kantahin mo sa Byuti mo, ang Tagalog para sa mga babae.

12. Parang ilaw ang Tagalog para sa mga babae, nakakapagpailaw ng damdamin!

13. Ipagmalaki ang Tagalog para sa mga babae, mayroong ganda at talino.

14. Maingay ka man o tahimik, may Tagalog para sa mga babae.

15. Buhayin ang Tagalog para sa mga babae, nasa iyo ang kailangan!

16. Galing sa puso, Tagalog para sa mga babae.

17. Sa mundo ng mga babae, Tagalog ang nakapagpapabunga.

18. Mapakla man o mapang-amoy, Tagalog pa rin para sa mga babae.

19. Ang nawawala'y ang sablay, Tagalog para sa mga babae ang dapat mong ipakita.

20. Kahit saang sulok ng mundo, Tagalog para sa mga babae ang nasa iyo.

21. Ang boses at ngiti ng babae, puno ng Tagalog sigla!

22. Mag-tagalog na tayo, mga babae sa Pinas!

23. Kung paano mo inilaan ang iyong puso, ganun rin ang Tagalog para sa mga babae.

24. Sa lipunan ng mga babaeng mayroong kulay, Tagalog ang dapat nating gawin seryoso!

25. Mula sa Bicol hanggang Tuguegarao, Tagalog para sa mga babae alam natin 'to!

26. Hindi lang ako basta babae, aking pagkatao ay Tagalog.

27. Sa mga tula, kantang Tagalog, masarap isigaw ang ating kasiyahan.

28. Upang magbigay ng pagpapahalaga sa kababaihan, Tagalog para sa mga babae ang ating kalasag.

29. Kung sino ma'y hindi sila, ang malalakas sa Tagalog para sa mga babae!

30. Buhay mo'y magiging masaya, kung thagalog para sa mga babae sa'yong sasabihin sa araw-araw!

31. Mapasama o hindi, Tagalog para sa mga babae ang lakas ng loob!

32. Para sa iyo at para sa akin, Tagalog para sa mga babae ito nang wari'y isang kahulugan pa rin!

33. Para sa mundo, Tagalog para sa mga babae ang dala mo sa buong mundo!

34. Sa Tagalog para sa mga babae, tayong lahat ay nagmamahal.

35. Buklod ng mga babae, Tagalog para sa lahat ng ating mga katuwang!

36. Mga babae, saludo kayo, dahil sa Tagalog kayong lahat ay naging bida.

37. Dahil sa Tagalog para sa mga babae, mga babaeng may lakas ng loob ang bumubuo sa mundong ito.

38. Samahan ka ng Tagalog para sa mga babae, alam mong mabuting tao.

39. Tagalog para sa mga babae, lahat ng kababaihan ay mayroong malakas na boses.

40. Matuto ng Tagalog para sa mga babae, upang lalo ka pang magkaroon ng tiwala sa iyong sarili.

41. Sumama kayo sa taas, at lumipad sa Tagalog para sa mga babae!

42. Mga kababaihan, ibulong ang Tagalog para sa mga babae at magbangon mula sa pagkadapa.

43. Ang magandang damdamin, Tagalog para sa mga babae.

44. Sana Tagalog para sa mga babae, palagi kang maging bukas para makipag-usap sa iba't-ibang lahi.

45. Ang Tagalog para sa mga babae ay isang paraan upang makipagpalitan ng kultura at tradisyon.

46. Nagaan ang aking damdamin kapag salita'y Tagalog para sa mga babae.

47. Maging kooperatibo sa pagtuturo ng Tagalog para sa mga babae upang mapanatili ang tagalog na mayroong tunay na pag-aalaga.

48. Sa lahat ng dako ng Pilipinas, nariyan ang Tagalog para sa mga babae.

49. Basta't sa gitna ng pangamba, Tagalog para sa mga babae ang kailangan.

50. Sa tingin niyo may dapat pang ipakita sa mundo, itaas ang isang kamay at isigaw ang Tagalog para sa mga babae.

51. Magpakumbaba at magpakatotoo, Tagalog para sa mga babae ay isang bagay na hindi dapat natin masamain.

52. Kapag Tagalog ang ginagamit mo, mas ikinagagalak ng lahat ng kababaihan.

53. Sa kahit anong sulok ng mundo, Tagalog para sa mga babae ang dapat itong naging dahilan ng tagumpay.

54. Ang iyong desperado, sa iyong paglingon biglang nag tagalog para sa mga babae.

55. Tulungan natin ang isa't isa at samahan sa paggamit ng Tagalog para sa mga babae.

56. Sumunod sa iyong pangarap, gamitin ang Tagalog para sa mga babae, at maging mapanghimakas

57. Walang mangyayari kung hindi mo ito susubukan, gamitin ang Tagalog para sa mga babae.

58. Kapag ang Tagalog para sa mga babae ay nasa iyo, siguradong matapang ka.

59. Dahil sa Tagalog para sa mga babae ay hindi ka na mabibigo pa, dahil tagumpay na para sa iyo.

60. Mga kababaihan, siguradong malayang mayroong kung anumang natutunan sa Tagalog para sa mga babae.

61. Para sa kabutihan ng sangkatauhan, gamitin ang Tagalog para sa mga babae.

62. Sa gitna ng tawanan at ligaya, ang Tagalog para sa mga babae ay parang isang himala.

63. Kapag dalawang magkakaibigan, nagsalita ng Tagalog para sa mga babae, sila'y laging magkakasama.

64. Kapag humakbang ka sa buong kasaysayan, siguradong makikita mo ang Tagalog para sa mga babae.

65. Mga kababaihan, hindi kayo nag-iisa, mayroong Tagalog para sa mga babae na kasama n'yo.

66. Sa mga pinangako, sa kagandahan ng bayan gamitin mo ang Tagalog para sa mga babae.

67. Kung gumagamit ka ng Tagalog para sa mga babae, ito ang nagiging dahilan mo sa pagiging matapang at mapagmahal.

68. Ipagmalaki ang Tagalog para sa mga babae!

69. Dahil sa iyong pagiging babae, masarap magsalita ng Tagalog para sa mga babae!

70. Ang inyong salita ay magtuturo ng palaisipan, ang Tagalog para sa mga babae.

71. Kapag hindi ka magaling sa Tagalog para sa mga babae, wala ka sa lugar.

72. Sa lahat ng kababaihan, magkaroon ng lakas ng loob sa paggamit ng Tagalog para sa mga babae.

73. Ang Tagalog para sa mga babae ay isang pamamaraan upang mag-ibang bilang kababaihan.

74. Mapatunayan mo sa mundo ang lakas ng isang babae, magsalita ng Tagalog para sa mga babae.

75. Tagalog para sa mga babae, patunayan na ang mga babae ay maisasama sa patakaran ng tatay.

76. Magkakapatid man o hindi, gamitin ang Tagalog para sa mga babae.

77. Kung sa tingin mo malakas ka sa lahat, gamitin ang Tagalog para sa mga babae.

78. Sa aking salaping Piso na may larawan ng bayani, naroon ang lakas ng Tagalog para sa mga babae.

79. Ang iyong lugar ay nasa Tagalog para sa mga babae!

80. Maging magaling man o hindi sa Tagalog para sa mga babae, buhay ka pa rin!

81. Kapag kaibigan mo ang Tagalog para sa mga babae, ikaw ay patas na rin.

82. Kapag ikaw ay nagagamit ng Tagalog para sa mga babae, masarap na pagkain na ikinakain.

83. Maging matapang sa paggamit ng Tagalog para sa mga babae, dahil sa'yong pagkalinga.

84. Sa lahat ng kababaihan, mas maganda kapag ginagamit ang Tagalog para sa mga babae.

85. Ang kinikilala ay Tagalog para sa mga babae, dahil sa 'yo, mga kababaihan!

86. Magpakaligaya sa Tagalog para sa mga babae!

87. Mga kababaihan, hindi tayo laya mula sa ating sarili, gamitin ang Tagalog para sa mga babae upang ipakilala sa mundo.

88. Gabayan natin ang mga kababaihan upang magkaroon ng lakas ng loob sa pagkababae sa pamamagitan ng Tagalog para sa mga babae.

89. Ipaglaban ang karapatan ng kababaihan gamit ang Tagalog para sa mga babae.

90. Mga kababaihan, ang tagumpay ay nasa Tagalog para sa mga babae.

91. Tagalog para sa mga babae, kailangan at mahalaga.

92. Mga kapatid na babae, ang TAGALOG para sa mga babae ay aking kasama.

93. Mga kababaihan, maghanda sa Tagalog para sa mga babae pagkat #GirlPowerKa!

94. Para sa mga tagumpay at tagumpay sa buhay, gamitin ang Tagalog para sa mga babae.

95. Para sa mga baon na pagkakataon gamitin ang Tagalog para sa mga babae!

96. Sumama sa lakas ng Tagalog para sa mga babae.

97. Makipaglaro sa Tagalog para sa mga babae, upang magsimula ng kasiyahan!

98. Bawa't hininga ay may lakas ng Tagalog para sa mga babae.

99. Isang solusyon sa mga problema ng mundo, ang Tagalog para sa mga babae.

100. Ang lakas ng kababaihan, nagsisimula sa Tagalog para sa mga babae.

Tagalog para sa mga babae slogans can be powerful tools if used correctly. To create a memorable and effective slogan, start by understanding your audience and what they care about. Use simple and straight-to-the-point language that resonates with them, while also incorporating humor, emotion, or rhyme to make the slogan more memorable. Another tip is to keep the slogan short and catchy, so it sticks in people's minds. Including Tagalog words and phrases can also help your slogan feel more relatable and relevant to your target audience. Finally, test your slogans on a small audience to see which ones resonate the most before launching them on a larger scale. Some possible new ideas for Tagalog para sa mga babae slogans could be: "Lakas ng Pinay, #1 kita!" (Strength of a Filipino woman, you're my #1), "Babae ngayon, bayani na bukas!" (Women today, heroes tomorrow!), and "Walang imposible sa babae, laban lang nang laban!" (Nothing is impossible for a woman, just keep fighting!).

Tagalog Para Sa Mga Babae Nouns

Gather ideas using tagalog para sa mga babae nouns to create a more catchy and original slogan.

Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine

Tagalog Para Sa Mga Babae Rhymes

Slogans that rhyme with tagalog para sa mga babae are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯