July's top tagalog for national womens month slogan ideas. tagalog for national womens month phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2024

Slogan Generator

Tagalog For National Womens Month Slogan Ideas

The Importance of Tagalog National Women's Month Slogans

Tagalog National Women's Month Slogans are powerful messages intended to celebrate the achievements of women and promote gender equality. These slogans aim to raise awareness of women's issues including the abuse and exploitation of women, workplace discrimination, domestic violence, and gender pay gaps. The goal of these slogans is to empower women to speak out against inequality and inspire everyone to take action towards achieving gender parity. Examples of memorable and effective Tagalog National Women's Month Slogans include "Babae, ipaglaban ang pantay na karapatan" (Women, Fight for Equal Rights), "Kababaihan, gising na, kumilos na para sa tagumpay ng bayan" (Women, Wake Up and Take Action for the Success of the Nation), and "Ang babae sa tahanan ay kabaligtaran ng kahirapan" (Women at Home are Opposite of Poverty). These slogans are highly effective because they are concise, resonant, and clear in their message. They are easy to remember and share, which allows them to spread quickly and reach a broad audience.In conclusion, Tagalog National Women's Month Slogans play a significant role in raising awareness of women's issues and promoting gender equality. The slogans serve as an inspiration for women to fight against sexist attitudes, and encourage everyone to work together towards creating a more equitable society. With effective slogans like these, we can help create a world where all women have equal opportunities and respect.

1. Babae, tunay na lakas ng bayan.

2. Pagbabago ay simulan sa mga kababaihan.

3. Bigyan ng pagpapahalaga ang kababaihan sa lahat ng larangan.

4. Magsama-sama tayo upang palakasin ang pagkakaisa ng kababaihan.

5. Mistulang bituin na nagbibigay ng liwanag, kababaihan ang lunas sa dilim.

6. Ang bawat kababaihan ay may talentong taglay, lahat tayo ituring na bida.

7. Babae, kinang ng bayan, kabataan ka ng ating kinabukasan.

8. Sa panahon ngayon, usapin na babae, tungkulin natigil na walang patid.

9. Patungo sa tagumpay na magtatagal, kailangan natin ng pagkakaisa at pagkakapatiran.

10. Bumabalikwas ang kababaihan sa mundo, walang mundong bibihira't walang mundo na karapat dapat sa kababaihan.

11. Magkakapatid tayo sa sining at kultura, mga kababaihan ang bida sa larangan.

12. Sugatan ang lipunan ngunit hindi siya sang-ayon, ayaw niyang manatili sa bihirang at di makatarungang trato sa kababaihan.

13. Babae, mayroong kakaibang giting, hindi lang nakatuon sa trabaho, mayroong orihinal na finura sa katauhan.

14. Ang mga babae ang nagtutulak sa atin na gumawa ng mga pagbabago sa mundo, kailangan nating isigaw ito kahit saan.

15. Babae, sa pagkalinga nating lahat, tagumpay ng buhay, tagumpay ng bansa.

16. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, babae pa rin ang nagmamay-ari ng kapangyarihan sa puso ng mundo.

17. Babae, kayo ang nagpapakita ng lakas, kasipagan at talino sa lahat ng larangan.

18. Babae, wag mong kamuhian sarili mo, mahalin ka namin dahil sa iyo tayo nabubuhay.

19. Lagyan ng kulay at kabuluhan ang buhay sa pamamagitan ng mga kababaihan.

20. Mahalaga sa bayan ang mga kababaihan, hindi lamang sa panahon ngayon kundi sa lahat ng panahon.

21. Napakahalaga ng papel ng kababaihan sa pagtataguyod ng isang lipunan na may paggalang at pagtitiwala.

22. Higit sa lahat, ang kababaihan ay tunay na lehitimong reyna ng bawat tahanan at bawat puso.

23. Magpapatuloy na lumalaban, babae ang bida sa lahat ng teritoryo at segmento.

24. Ang kababaihan ay talagang magical, mga pangarap nating lahat ay kayang tuparin.

25. Babae, huwag susuko sa adhikain, kasama ko kayong mga bagong bayani.

26. Lakas at tatag, ito ang taglay ng bawat babae, magkakapatid na may basbas na higit pa sa plasma.

27. Minsan mahirap malaman ano ang tamang gawin, pero sa mga babaeng may taglay na talino, hindi mahirap mapahamak.

28. Ang natural na kagandahan ay nasa puso ng bawat babae na nakatatawag ng atensyon ng lahat ng mga lalaki.

29. Kababaihan, kayo ang tagapag-ingat ng ating kultura at tradisyon sa bawat realidad.

30. Pinapahalagahan ng lipunan ang mga babae, tulad ng pagpapahalaga nito sa isang makulay na parol.

31. Huwag mag-alala, babae, tayo ay magkasama para sa pagbabago ng lipunan na may taglay na katarungan.

32. Babae, nagpapakita ng ligaya at kasiyahan sa lahat ng pagkakataon.

33. Sa bawat araw, ang bawat babae ay may taglay na lakas ng puso at katawan.

34. Kababaihan, mas malakas kayo kesa sa inaakala ninyo, mga inspirasyon na nasa kasalukuyang lipunan.

35. Pagpupugay sa kababaihang hindi lamang isa kundi maraming uri ng bayani.

36. Magkahawak-kamay, babae at lalaki ay magtulungan upang palawakin ang espasyo ng kababaihan sa kasalukuyang lipunan.

37. Sa kabila ng lahat ng mga hamon, babae pa rin ang nagbibigay ng kabuluhan sa buhay ng mga lalaki.

38. Matatag na humahakhak ang kababaihan, walang maaaring pigilin kung ano ang lahat ng gusto nitong gawin.

39. Babae, wag kang mag-alaala dahil nagkakaisa tayo upang matugunan ang pag-inog ng sugal sa mundo.

40. Kababaihan, kayo ang tagapag-alaga ng maraming pangarap at ideya, kaya i-pursige natin hanggang sa dulo ng mundo.

41. Ang bawat babae ay mayroong taglay na galing at katapangan na kailangan upang sugpuin ang katarungan sa mundo.

42. Sa pagtugon sa pangangailangan ng kasalukuyang panahon, babae ang dapat maging bida sa matatag na pagpapakita ng paggalang at pagkalinga.

43. Bumabangon ang kababaihan upang ipaglaban ang kanilang karapatan at kalayaan sa isang lipunan na may tunay na katarungan.

44. Maguluhan ang mundo, pero hindi maguguluhan ang mga kababaihan na tutugon sa kanilang sariling mga daing.

45. Buhay kaming mga kababaihan, nagbibigay ng sigla para sa buhay sa mundong ito.

46. Ang bawat kababaihan ay mayroong puso para sa kapwa at pagkakaisa sa lipunan.

47. Sa bawat araw na lumipas, ang kababaihan ay lalo pang bumabangon para sa kanilang pagkilos sa mga pagbabago.

48. Babae, sa pamumuno mo, magkakaroon tayo ng tunay na tagumpay.

49. Nagbabalikwas ngayon ang mga babae laban sa kawalang-katarungan, isulong ang tagumpay nating lahat.

50. Anuman ang pangarap na gusto ninyong abutin, pangako kong sasamahan kayo sa araw-araw na pakikipaglaban.

51. Kababaihan, wag kayong mag-alala dahil kaming mga lalaki ay kasama ninyo sa laban na ito.

52. Ang mga kababaihan ay dumidiin sa pagkakataon upang humakbang palayo sa kuryete, tuntuna tungo sa tagumpay ang deklarasyon ng kababaihan.

53. Kababaihan, malapit na ang simula ng pagbabago, buong tapang nating ito na ibabalik.

54. Ang bawat kababaihan ay may taglay na talino na higit pa sa lahat ng lalaki na nagsisilbi sa kapangyarihan sa mundo.

55. Pinapahalagahan ang bawat babae sa buong mundo, tayong lahat ay kailangang mag-isip ng bagong paraan upang mabago ang kung ano man ang gusto natin.

56. Patuloy tayong lumalaban, kababaihan ang tagapagtaguyod ng tunay na katarungan.

57. Sa lahat ng mga tagumpay ng kababaihan, may mga matatag na mga kaibigan at kasamahan na nagbibigay ng suporta.

58. Babae, kayo ang tagapagtaguyod ng pagkakaisa at pagkakapatiran sa buong mundo.

59. Walang anumang magtutulak sa mga babae na magbitiw sa kanilang katawan at utak sa mga pangarap nila.

60. Pagtulungan nating lahat na ituloy ang pakikipaglaban sa kawalang katarungan ng mga kababaihan.

61. Babae, higit pa sa lahat na tutulungan ka namin upang mabago ang kasalukuyang kalagayan ng lipunan.

62. Ang bawat kababaihan ay mayroong kakayahang lubos na ibuhos ang kaniyang mga ideya at pangarap sa lahat ng mga larangan.

63. Babae, mayroong kulay at tagumpay na inyong handog sa lipunan, isulong ito para sa kabutihan ng lahat.

64. Mayroon kang taglay na talino, mayroon kang taglay na lakas, hinahamon namin kayong tikisin at marating ang tagumpay.

65. Sa bawat panahon, babae pa rin ang nagbibigay ng liwanag at kalinga sa mundo.

66. Sa mga pagbabago sa buhay, mas matibay ang mga kababaihan, isulong ang tagumpay para sa mga darating pang panahon.

67. Babae, kayong nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa mga anak at magulang ninyo.

68. Sa bawat larangan, babae pa rin ang nagbibigay ng mga ideya at solusyon sa mga pagsubok.

69. Sa lahat ng mga paghahangad ng kababaihan, ang katarungan at pagkakaisa ang lagi nilang yayamangin.

70. Ipagkakaisa ang mga kababaihan upang palakasin ang kalooban ng bawat isa.

71. Sagot sa mga pangarap, hikayat ng pagbabago, at tagapagligtas ng buhay, babae ang tunay na bida sa mundo.

72. Sa buong mundo ay may mga babaeng matapang, nagtataglay ng sigasig at diyos ng ganda.

73. Sa bawat pagsubok, babae pa rin ang nagbibigay ng mga solusyon upang magtagumpay.

74. Kababaihan, kayo ang nagbibigay ng positibong vibe sa lahat ng kaguluhan sa mundo.

75. Simulan natin ang pagbabago sa ating mga puso at isipan, magkakapatid na lumalaban ng tungo sa tunay na katarungan.

76. Anumang oras, lugar, at pangyayari, babae pa rin ang nagpapatibay ng lahat sa mundo.

77. Walang-awang labanan, darating ang panahong babae na ang hahawak ng susi sa lahat ng pangangailangan.

78. Ang bawat kababaihan ay may taglay na galing sa labanan para sa kasalukuyan at kinabukasan, at kayo ang tagapagligtas ng buhay nating lahat.

79. Nasa lahat ng mga babae ang taglay na talento at patuloy kaming susuporta sa kanila kung saan ka man.

80. Babae, hindi lamang kaakit-akit sa mga mata ng mga lalaki, kayo rin ang rainmaker sa buhay ng bawat tao.

81. Kababaihan, magpakita tayo ng sama-samang pagmamahal upang abutin ang tagumpay na nais nating maabot.

82. Sa mga kababaihan na nagdurusa, huwag kang mag-alala, ako burdado mo sa aming mga puso at damdamin.

83. Ang bawat kababaihan ay may taglay na kagalingan sa pakikipagtalastasan at magpolish ng birtud, i-pursige ito sa kung ano pang may layuning panghabang-buhay na kaalaman.

84. Mahalaga sa kasalukuyan ang papuri sa kababaihan, kailangan natin ng dapat i-purile pa.

85. Mahalin mo ang iyong pagkatao, dahil sa pamamaga ng pagmamahal mayroong mga magbabagong kasiglahan sa iyong buhay.

86. Babae, hindi nababago ang iyong layunin, kayo pa rin ang bisa ng mundo at inspirasiyon sa lahat.

87. Ginagawa ng mga babae ang lahat sa lahat ng bagay, at sa katunayan, kayo ang nagbibigay ng liwanag sa mga kabataan ngayon.

88. Sa mga kababaihan na nagtatrabaho, huwag tumigil sa pagpursige, dahil tangkilikin natin ang kababaihan.

89. Babae, kayo ang nawalan ng tiniklay sa kanilang mga pangarap dahil nasa kamay ninyo ang magpatuloy at magtagumpay.

90. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, babae pa rin ang patuloy na lumalaban upang makamit ang tunay na katarungan.

91. Babae, kayo ang mga bayaning patuloy na lumalaban upang makamit ang tagumpay sa panahon ngayon.

92. Sa puso ninyo, babae, ang taglay na talino at katapangan upang palaganapin ang kabutihan sa mundo.

93. Magkakapatid tayo, mga kababaihan, upang itaas ang bandila ng pagkakapantay-pantay.

94. Babae, kayo ang nagdadala ng kasiyahan sa mundo, tuwing mayroong langit kayong nawala kayong nag-iisa dahil nandoon ang bawat nananahanan ng tunay na pag-ibig.

95. Sa lahat ng mga larangan, babae pa rin ang nagbibigay ng mga ideya at solusyon upang magtagumpay.

96. Mahalaga ang papel ng babae sa isang lipunan, kayo ang nagbibigay ng pangmalakasang dibdib sa bawat tao.

97. Magkahawak-kamay, babae at lalaki ay magtulungan upang palawakin ang espasyo ng kababaihan sa kasalukuyang lipunan.

98. Ang bawat kababaihan ay may taglay na talento at magpapakilala sa buong mundo, hindi lamang sa disenyo kundi maging sa iba pang mga larangan.

99. Kahit saan man tayo mapunta, babae, kasama mo kami sa laban na ito upang makamt ang tagumpay na nais nating maabot.

100. Babae, magpatuloy na lumaban upang palaganapin ang kabutihan sa mundo, dahil kayo ang nagdadala ng kasiyahan at tagumpay sa lahat ng uri ng mga tao.


Creating memorable and effective Tagalog national women's month slogans can be a challenging task, but it is essential to spread awareness about the empowerment of women in the Philippines. One of the best ways to create an effective slogan is to use a catchy and straightforward language that resonates with the hearts of the masses. The slogan should deliver a clear message, and should be able to evoke emotions and inspire people towards the cause. Some useful tips for creating an effective slogan include keeping it short and memorable, using powerful words that resonate with the audience, highlighting the achievements of women, and focusing on positive and empowering messages. Some new ideas for slogans related to Tagalog national women's month include "Babae, Lakas ng Pamilya, Lakas ng Bayan," "Sama-sama Nating Iangat ang Karapatan ng Kababaihan", "Pagkilala sa Kababaihan ay Pagkilala sa Kinabukasan," and "Igting ang Karapatan ng Kababaihan, Ligtas ang Samahan, Maunlad ang Kinabukasan". These slogans emphasize the importance of empowering women, recognizing their contributions, and promoting gender equality. Overall, creating a memorable and effective slogan can go a long way in promoting awareness and supporting the empowerment of women in the Philippines.

Tagalog For National Womens Month Nouns

Gather ideas using tagalog for national womens month nouns to create a more catchy and original slogan.

Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine
National nouns: subject, somebody, individual, mortal, soul, someone, person
Month nouns: unit of time, period of time, time period, period, time unit, calendar month

Tagalog For National Womens Month Adjectives

List of tagalog for national womens month adjectives to help modify your slogan.

National adjectives: status, international (antonym), home, political entity, interior, domestic, public, federal, political unit, domestic, general, nationalistic, internal, local (antonym), position, nationalist, people

Tagalog For National Womens Month Rhymes

Slogans that rhyme with tagalog for national womens month are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug

Words that rhyme with National: binational, irrational, internacional, rotary international, multinational, rational, transnational, supranational, nationale, internatonal, passional, international
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯