July's top tagalog para sa kalikasan slogan ideas. tagalog para sa kalikasan phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2024

Slogan Generator

Tagalog Para Sa Kalikasan Slogan Ideas

Spread Awareness About Environmental Awareness with Tagalog Para sa Kalikasan Slogans

Tagalog para sa kalikasan slogans are a powerful tool to raise awareness and inspire action towards preserving the environment. These slogans are usually short and punchy phrases that convey a specific message or idea related to environmental awareness in Tagalog. They are a potent marketing tool that can help change people's behavior and create a culture of environmental conservation. Effective Tagalog para sa kalikasan slogans convey an inspiring and positive message, emphasize the importance of taking action, and appeal to the emotions of the audience. Some common examples of effective Tagalog para sa kalikasan slogans include "Luntian ay i-alaga, kalikasan ay pahalagahan" (Take care of the green, value nature), "Kapag wala nang puno, paano tayo maghahating-gin?" (When there are no more trees, how can we breathe?), and "Mga basura niyo, pahiram muna po" (Your trash, please lend it to us). These slogans are memorable because they are easy to remember, and they create a sense of urgency and action. In conclusion, Tagalog para sa kalikasan slogans are an essential tool to create awareness and inspire action towards environmental conservation.

1. Bawat araw ay dapat maging tagapag-alaga ng kalikasan.

2. Pangangalaga sa kalikasan, pangangalaga sa ating kinabukasan.

3. Ang kalikasan ay may halaga - 'wag natin itong isantabi.

4. Magtanim ay 'di biro, sa kalikasan ay magsasalba tayo.

5. Kalikasan ngayon, kinabukasan mo buhay.

6. Magtanim ng puno, kahit isa, para sa kinabukasan ng ating bansa.

7. Muling paglikha ng kalikasan, iyan ang tanging handog ng pagsisikap natin.

8. Sama-sama tayong magtanim ng puno, para sa mas malinis na kinabukasan.

9. Di mo alam kung anong kayamanan ang kinikimkim ng kalikasan, hindi mo ba ito nakikita?

10. Kalikasan ay ating sandigan, pangalagaan natin 'to ng may pagmamahal.

11. Sa kalikasan, may sapat na kaligayahan.

12. Magkahawak-kamay, sama-sama sa pangangalaga ng kalikasan.

13. Ipagmalaki natin ang ganda ng kalikasan, 'wag natin itong gawing taponan ng basura.

14. Lahat tayo, maaaring maging tagapagtaguyod ng kalikasan.

15. Kalikasan natin 'to, kaya magtulungan tayo.

16. Walang kapalit ang ganda ng kalikasan, kaya 'wag natin itong sisirain.

17. Kahit maliit na hakbang, malaki ang magagawa para sa kalikasan.

18. Tara na't magtanim, para sa mas maganda at mas lalong magandang kinabukasan.

19. Sa kalikasan tayo, magkaisa at magtulungan.

20. Pangalagaan natin ang kalikasan, upang mahalin sa ating mga susunod na henerasyon.

21. Kalikasan, may pangako ng pagbabago - basta't tayong lahat ay magtutulungan.

22. Sa kalikasan, mayroong mga nilikha na hindi kayang pantayan ng kahit anong kayamanan.

23. Magtanim tayo ng kamote, patatas, at mga gulay, para sa mas malinis na mundo na espesyal.

24. Sa kalikasan, tayo ay hindi lamang tagapakinig, kundi dapat din tulungan.

25. Kalikasan ay 'wag na nating pitasin, pagtulungan nating pangalagaan ito ng may pagmamahal.

26. Sa kalikasan, mayroong mga tanawin na hindi kayang sukatin ng salapi.

27. Tandaan, ang kalikasan ay 'wag nating ibitin, dahil kailangan din natin 'to sa paghinga.

28. Magtanim ng sari-saring puno, at siguradong maganda ang ating kinabukasan.

29. Kalikasan, gabay ng ating pag-asa.

30. Iwaksi ang pagiging tamad, at magtanim ng mga halaman para sa mas malinis na kalikasan.

31. May mga tanawin sa kalikasan na hindi kayang pantayan ng kahit anong yaman.

32. Magtanim ng puno, para sa isang mas malawak na lungga.

33. Ang kalikasan, may tinatagong yaman na di kayang sukatin ng iba.

34. Sa kalikasan, mayroong mga hayop na hindi kayang bilhin ng salapi o kapangyarihan.

35. Kalikasan, 'wag nating gawing basurahan ng ating mga basura.

36. Magtanim ng mga gulay para sa mas malusog na kinabukasan.

37. Kalikasan, simbolo ng buwis-buhay ng ating mga bayani at magigiting.

38. Magtanim ng puno, upang magkaroon tayo ng mas mga pumapayapang silid.

39. Sa kalikasan, mayroon mga larawan na hindi kayang suriin ng mga mapanuri.

40. Kalikasan ay ating paninindigan, upang mas maginhawa ang ating mga kinabukasan.

41. Iwasan ang pagkakalat ng basura, pangalagaan natin ang kalikasan dahil ito ay paraiso.

42. Kalikasan, atin itong alagaan, dahil ito ang tahanan ng ating mga bayani.

43. Sa kalikasan ay mayroong mga kulay na hindi kayang pantayan ng kahit anong pigura.

44. Simulation or imitation, the Tagalog way out in implementing nature care.

45. 'Wag nating pabayaan ang kalikasan, dahil ito ay mahalaga sa ating tunay na kaligayahan.

46. Ang kalikasan ay isang kayamanan na hindi masusukat ng pera.

47. Sa kalikasan, marami kang matututunan, higit sa lahat ay dapat magtaguyod ka.

48. Tagalog, sa pagtatanim, tayo'y lumalawak patungo sa kalikasan.

49. Pagpapahalaga sa kalikasan ay pagpapahalaga sa ating kinabukasan.

50. Kalikasan, mayroong halaga na 'di kayang sukatin ng sobra o kulang.

51. Sa kalikasan, mayroong mga tanong na 'di kayang masagot ng anuman.

52. Tagalog-based green taglines, making "care for nature" sound so easy.

53. Bigyang halaga ang kalikasan, upang ating kinabukasan ay mas maganda.

54. Kalikasan, ang lugar na kaligayahan ay hindi nabibili ng anumang dami ng pera.

55. Sa kalikasan, mayroong mag-andang bagay na 'di kayang i-clone ng anuman.

56. Tagalog slogans for people seeking life in the safest and healthy natural livings.

57. Kalikasan, 'wag nating gawing basurahan ng ating mga basura.

58. Magtanim ng mga kahoy, para sa mas panatag na kalikasan.

59. Tagalog ways to express the need of preserving life - through the path of nature.

60. Kalikasan, 'yong mga bagay na mas pinili nating isarang bangko.

61. Sa kalikasan, mayroong mga lugar na hindi kayang abutin ng sobrang yaman.

62. Apat na "m's" ng kalikasan: malinis, mapagmahal, maalaga, at magaling.

63. Kalikasan, saya at pag-asa ng nabubulok na buhay.

64. Sa kalikasan, mayroong mga lugar na hindi kayang tumbasan ng anumang kasaganaan ng tao.

65. Ang kalikasan ay mayroong bisa, kaya dapat nating itong pangalagaan.

66. Tagalog-inspired signs of greener and faster steps to saving nature.

67. Mapag-aalagaan natin ang kalikasan, dahil dito nakasalalay ang ating kinabukasan.

68. Sa kalikasan, mayroong mga espasyong hindi kayang mapuno ng anupaman.

69. Kalikasan, 'yong mga bagay na maaaring mas pinili nating paraan ng pagsasalba.

70. Ang kalikasan ay kailangang alagaan, upang ang ating kinabukasan ay hindi mawala.

71. Tagalog-based slogans creating the spirit for saving each "green" life.

72. Walang bubong ang kalikasan, pero sa loob nito ay mayroong kaligayahan.

73. Sa kalikasan, mayroong mga larawan na hindi buhay na ito ang makapagsasabi kung gaano ito kaganda.

74. Magtanim at tipirin ng kuryente, upang mas makatipid sa kuryente at maipahayag ang pagmamahal sa kalikasan.

75. Kalikasan, pinakamagandang regalo ng kalikasan.

76. Sa kalikasan, mayroong mga lugar na hindi kayang manipulahin ng anuman.

77. Ang pagtatanim ng mga puno ay pagpapatibay sa ating pananampalataya sa kalikasan.

78. Pinupuri natin ang kalikasan, sa mga pigurang 'di kayang pantayan.

79. Sa kalikasan, mayroon mga kagandahan na hindi maaari nating saluhin.

80. Pagpapahalaga sa kalikasan ay benteng makalikasan.

81. Higit sa lahat, 'wag nating iwanan ang kalikasan.

82. Maaring malayo, pero hindi mas malayo kaysa sa gawing malaya ang kalikasan.

83. Sa kalikasan, dapat nating maprotektahan ang mga nangangailangan ng proteksyon.

84. Kalikasan, atin itong pangalagaan sa mas mahal na panahon.

85. Sa kalikasan, mayroong mga lugar na hindi minamasdan ng anumang tao.

86. Tagalog green slogans letting the people know the way to save the planet.

87. Pagpapahalaga sa kalikasan ay pagpapahalaga sa ating kinabukasan.

88. Kalikasan, 'wag nating gawing taponan ng basura.

89. Sa kalikasan, mayroong pagkakamali na hindi kayang balikan kahit anumang kabayaran.

90. Bilang isang tao, dapat tayo ay mayroong mga posi-tag na hindi tayong mapapahiya sa kalikasan.

91. Kalikasan natin ito, kaya 'wag nating taponan ng anumang basura.

92. Magtanim ng mga puno, pangalagaan ang kalikasan at mga tao.

93. Sa kalikasan, mayroong mga tanawin na kakain sa kagandahan.

94. Ang kalikasan, kayamanan na dapat nating alagaan sa ating mga kamay.

95. Pagpunta sa kalikasan, walang 'di kayang makatikim ng mga walang hanggang kaligayahan.

96. Magtanim ng mga puno, para sa mas malawak na kapatiran.

97. Kalikasan, kayamanan ng aking puso.

98. Sa kalikasan, mayroong mga pagtatangi na walang katumbas.

99. Iwasan ang pagtago sa kalikasan, upang ito'y masakop ng pag-asa at pagmamahal.

100. Kalikasan, 'yong mga bagay na hindi natin kayang sakupin ng kahit anong pera.

To create memorable and effective Tagalog para sa kalikasan slogans, you must highlight the importance of preserving nature and the environment. Your slogan should reflect the collective responsibility of everyone to protect our planet from pollution and climate change. To achieve this, use powerful yet simple language that resonates with your audience, incorporates Tagalog terms to connect to the local population, and features an emotive appeal that calls people to action. This might involve referencing the impact of climate change on local ecosystems and communities, encouraging the use of renewable energy, and promoting sustainable agriculture and responsible waste management strategies. Some new ideas to consider when brainstorming catchy slogans include "Gawin natin ang tama para sa inang kalikasan", "Wastong pag aalaga para sa mas maayos na kinabukasan", and "Ipagtanggol ating kalikasan, protektahan ang ating buhay." Always remember that the effectiveness of your Tagalog para sa kalikasan slogans depends on how well you can inspire people to take action to preserve our planet for future generations.

Tagalog Para Sa Kalikasan Nouns

Gather ideas using tagalog para sa kalikasan nouns to create a more catchy and original slogan.

Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine
Para nouns: port, Para, Belem, Para, soldier, Santa Maria de Belem, Para River, estuary, urban center, parity, pregnancy, Yugoslavian monetary unit, Feliz Lusitania, maternity, city, metropolis, St. Mary of Bethlehem, gestation, paratrooper

Tagalog Para Sa Kalikasan Rhymes

Slogans that rhyme with tagalog para sa kalikasan are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug

Words that rhyme with Para: aguilera, cabrera, frontera, cerra, teixeira, leora, sferra, gera, christian era, sahara, naira, nogueira, jerez de la frontera, clara, avera, hara, ribera, kundera, moreira, carrera, patera, para-, primavera, guerra, silveira, basara, mcnamara, farah, valera, canberra, vera, tera-, aloe vera, higuera, mascara, sarah, fera, caldera, olvera, guayabera, perera, paleozoic era, gerah, tara, sequeira, ferra, riviera, sara, ohara, silvera, common era, thera, erra, becerra, pereira, berra, zera, darragh, chimera, ranchera, najera, olivera, svizzera, vieira, tavera, cenozoic era, cara, rivera, serra, sierra, ceroplasty, matera, mwera, madera, french riviera, fichera, kuchera, altera, prohibition era, era, escalera, herrera, mesozoic era, barbera, cera, cervera, tenera, terra, terre, barrera, farrah, neira, severa, kera, sclera, figueira, provera, bera, terah, kara
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯