July's top tagalog para sa mga balita slogan ideas. tagalog para sa mga balita phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2024

Slogan Generator

Tagalog Para Sa Mga Balita Slogan Ideas

Tagalog para sa Mga Balita Slogans

Tagalog para sa mga balita slogans ay mga salawikain na ginagamit upang ipaalala sa mga tao ang mahalaga at mahahalagang mga balita. Ang mga salawikain ay isang mahalagang bahagi ng kultura ng Pilipinas at naglalayong magbigay ng mga aral at katotohanan sa mga taong nakikinig. Halimbawa, ang salawikain na "Isang taon, isang balita" ay nagpapahiwatig na ang mga tao ay dapat na mag-abala sa pagbabasa ng mga balita upang makakuha ng isang buong larawan ng mga kaganapan sa mundo. Ang iba pang mga salawikain ay nagpapahayag ng mga halaga tulad ng pagkamalikhain, pagkamahusay, at pagtanggap sa pagbabago. Ang mga salawikain ay nagbibigay ng isang mahalagang papel sa pagpapalaganap ng balita sa Pilipinas.

1. Balita, I-update ang Iyong Kaalaman!

2. Balita, I-share ang Iyong Kaalaman!

3. Balita, I-expand ang Iyong Kaalaman!

4. Balita, I-multiply ang Iyong Kaalaman!

5. Balita, I-strengthen ang Iyong Kaalaman!

6. Balita, I-enhance ang Iyong Kaalaman!

7. Mag-ingat sa Balita, I-verify ang Kaalaman!

8. Balita, I-discover ang Iyong Kaalaman!

9. Balita, I-explore ang Iyong Kaalaman!

10. Balita, I-learn ang Iyong Kaalaman!

11. Balita, I-update ang Iyong Kaalaman!

12. Balita, I-update ang Iyong Kaalaman!

13. Balita, I-unlock ang Iyong Kaalaman!

14. Balita, I-unveil ang Iyong Kaalaman!

15. Balita, I-unfold ang Iyong Kaalaman!

16. Balita, I-unlock ang Iyong Kaalaman!

17. Balita, I-broaden ang Iyong Kaalaman!

18. Balita, I-deepen ang Iyong Kaalaman!

19. Balita, I-develop ang Iyong Kaalaman!

20. Balita, I-upgrade ang Iyong Kaalaman!

21. Balita, I-diversify ang Iyong Kaalaman!

22. Balita, I-expand ang Iyong Kaalaman!

23. Balita, I-enrich ang Iyong Kaalaman!

24. Balita, I-empower ang Iyong Kaalaman!

25. Balita, I-expand ang Iyong Kaalaman!

26. Balita, I-enlighten ang Iyong Kaalaman!

27. Balita, I-discover ang Iyong Kaalaman!

28. Balita, I-embrace ang Iyong Kaalaman!

29. Balita, I-experience ang Iyong Kaalaman!

30. Balita, I-explore ang Iyong Kaalaman!

31. Balita, I-unlock ang Iyong Kaalaman!

32. Balita, I-improve ang Iyong Kaalaman!

33. Balita, I-unveil ang Iyong Kaalaman!

34. Balita, I-unlock ang Iyong Kaalaman!

35. Balita, I-unfold ang Iyong Kaalaman!

36. Balita, I-build ang Iyong Kaalaman!

37. Balita, I-enrich ang Iyong Kaalaman!

38. Balita, I-enlighten ang Iyong Kaalaman!

39. Balita, I-explore ang Iyong Kaalaman!

40. Balita, I-develop ang Iyong Kaalaman!

41. Balita, I-enhance ang Iyong Kaalaman!

42. Balita, I-discover ang Iyong Kaalaman!

43. Balita, I-embrace ang Iyong Kaalaman!

44. Balita, I-share ang Iyong Kaalaman!

45. Balita, I-transform ang Iyong Kaalaman!

46. Balita, I-update ang Iyong Kaalaman!

47. Balita, I-empower ang Iyong Kaalaman!

48. Balita, I-strengthen ang Iyong Kaalaman!

49. Balita, I-diversify ang Iyong Kaalaman!

50. Balita, I-upgrade ang Iyong Kaalaman!

Para makabuo ng mga slogans na Tagalog para sa mga balita, dapat na magsimula sa pag-aralan ng mga salitang Tagalog na maaaring gamitin sa mga slogan. Maaaring maghanap ng mga salita sa mga diksyunaryo, salitang Tagalog sa mga website, o mga termino sa pamamagitan ng pag-browse sa mga artikulo sa balita. Kapag nakahanap na ng mga salita, magtatayo ng mga pangungusap na nagpapahayag ng mensahe na nais ipahiwatig. Maaari rin itong maging puno ng katatawanan o pagiging matapang. Upang mapabuti ang mga slogan, dapat na makapagbigay ng isang mensahe na naglalarawan sa pinagkukunan ng balita, katulad ng katotohanan, pagiging tapat, at pagiging panatag. Dapat din na maging malinaw at maayos ang mga pangungusap at maging komprehensibong sa mga mambabasa.

Tagalog Para Sa Mga Balita Nouns

Gather ideas using tagalog para sa mga balita nouns to create a more catchy and original slogan.

Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine
Para nouns: port, Para, Belem, Para, soldier, Santa Maria de Belem, Para River, estuary, urban center, parity, pregnancy, Yugoslavian monetary unit, Feliz Lusitania, maternity, city, metropolis, St. Mary of Bethlehem, gestation, paratrooper

Tagalog Para Sa Mga Balita Rhymes

Slogans that rhyme with tagalog para sa mga balita are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug

Words that rhyme with Para: aguilera, cabrera, frontera, cerra, teixeira, leora, sferra, gera, christian era, sahara, naira, nogueira, jerez de la frontera, clara, avera, hara, ribera, kundera, moreira, carrera, patera, para-, primavera, guerra, silveira, basara, mcnamara, farah, valera, canberra, vera, tera-, aloe vera, higuera, mascara, sarah, fera, caldera, olvera, guayabera, perera, paleozoic era, gerah, tara, sequeira, ferra, riviera, sara, ohara, silvera, common era, thera, erra, becerra, pereira, berra, zera, darragh, chimera, ranchera, najera, olivera, svizzera, vieira, tavera, cenozoic era, cara, rivera, serra, sierra, ceroplasty, matera, mwera, madera, french riviera, fichera, kuchera, altera, prohibition era, era, escalera, herrera, mesozoic era, barbera, cera, cervera, tenera, terra, terre, barrera, farrah, neira, severa, kera, sclera, figueira, provera, bera, terah, kara
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯