July's top tagalog tungkol sa kapayapaan slogan ideas. tagalog tungkol sa kapayapaan phrases, taglines & sayings with picture examples.
Reference
Feel free to use content on this page for your website or blog, we only ask that you reference content back to us. Use the following code to link this page:

Trending Tags

Popular Searches

Terms · Privacy · Contact
Best Slogans © 2024

Slogan Generator

Tagalog Tungkol Sa Kapayapaan Slogan Ideas

Tagalog Tungkol sa Kapayapaan Slogans: Inspiring Messages for Peace

Tagalog tungkol sa kapayapaan slogans are powerful messages of peace that inspire people to unite and work towards a harmonious society. These slogans are often displayed in public places or chanted during rallies and gatherings, advocating for understanding, tolerance, and mutual respect. They serve as a reminder that peace is not only possible, but necessary for the well-being and progress of individuals and communities. Effective Tagalog tungkol sa kapayapaan slogans are concise, catchy, and easy to understand. They play with words and use imagery to evoke emotion and create a lasting impact. Examples of such slogans are "Kapayapaan ay pagsama-sama" (Peace is togetherness) and "Ang kapayapaan ay nasa atin" (Peace is within us). These slogans are memorable, relatable, and effective in spreading the message of peace and unity. In a world where conflicts and tensions are often present, Tagalog tungkol sa kapayapaan slogans offer hope and inspiration for a better future for all.

1. Kapayapaan sa puso, tunay na inspirasyon

2. Pag-ibig, respeto, una sa kapayapaan

3. Walang hanggang luha, takot sa digmaan

4. Sa kapayapaang hinahanap-hanap, pagkakaisa ang susi

5. Magsama-sama, magkaisa para sa kapayapaan

6. Kapit-bisig para sa isang maunlad na bukas

7. Kapayapaan, pinaiigting ng dangal at pagkakapatiran

8. Bakekang's mission is peace

9. Kapayapaan, hiling ng lahat ng pusong nagdaramdam

10. Kabutihang-loob at pakikisama sa kapayapaan lumulukso

11. Kapayapaan sa lahat ng tahanan ang simula ng pagkakapatiran

12. Kapayapaan sa kamalayan, hangad ng pagbabago

13. Kapayapaang tunay, isulong natin sa pamamagitan ng pagkakaisa

14. Pagbibigay ng laya at respeto, sagot sa kapayapaan

15. Kapayapaan sa pag-iisip, puno ng kaalaman at unawa

16. Kapayapaan, sa bawat pinto ng kaisipan

17. Tunay na kapayapaang ipinangako, tahimik na buhay natin ay pahalagahan

18. Pag-ibig at pagkakaisa, nalilikha sa kapayapaan

19. Sama-sama, magbago para sa kapayapaang tunay

20. Kapayapaan, sa bawat dulo ng mundo

21. Kapayapaan, para sa isang panibagong simula

22. Ang kapayapaan ay para sa lahat ng tao

23. Wag hayaang maging talim ng karahasan ang ating wika

24. Kapayapaan, para sa mga susunod na henerasyon

25. Pag-ibig, pagkakaisa at pakikibahagi sa kapayapaang hinahangad

26. Magbigay ng pagmamahal, hindi karahasan para sa kapayapaan

27. Kapayapaan sa bawat tahanan, simula ng malayang buhay

28. Mga ngiti at kalinga, susi sa kapayapaan

29. Ang tanging layunin: Kapayapaang tunay

30. Bawat kasinungalingan, dapat magtatapos para sa kapayapaan

31. Pagsasama-sama, sagot sa ating kapayapaan

32. Kapayapaan, nasa mga kamay ng bawat tao

33. Ating pangalagaan ang kapayapaan ng bansa

34. Kapayapaan, bunga ng pag-unawa at pag-ibig

35. Liktas na daanan, simula ng mahabang kapayapaan

36. Ang kapayapaan, likas na kagustuhan ng bawat tao

37. Kapayapaan, bunga ng pagtitiwala sa bawat isa

38. Isang tayo, isang bansa, isang kapayapaan

39. Kapayapaan, dunong at pag-iisip ang susi

40. Sa kapayapaan, lahat ng tao ay magkakapantay

41. Buong bansang magkakaisa para sa kapayapaang hinahangad

42. Nagmamahalan, nagkakaintindihan, at nagkakapantay, para sa kapayapaang tunay

43. Mga salita ng pagmamahal at pagsasama, susi ng kapayapaan

44. Ang kapayapaan ay hindi sa hukuman lamang, kundi nasa atin ring lahat

45. Kapayapaang ito, sangkap ng tunay na kaligayahan

46. Tandaang ang kapayapaan ay hindi lamang tugma sa mga kawatan

47. Kapayapaang tunay, simula ng isang makabuluhang pagbabago

48. Kapayapaang napakaganda, hindi dapat ikahiya

49. Magtanim ng pagmamahal, kapayapaan ay ulirang hinahangad

50. Kapayapaan, bunga ng malalim at tunay na unawa

51. Isang puso, isang layunin, isang kapayapaan

52. Tubig ng ating buhay, ito ay kapayapaan

53. Pinilit na kapayapaan, walang talo, walang tagumpay

54. Kahit anong itak ng rimaw sa mundo, kapayapaan sa tahanan tumutugon

55. Kapayapaan, sa lahat ng tao'y magdadamayan

56. Kapayapaan, bunga ng pagkakaroon ng pag-asa at tiwala

57. Linya na maaaring pagyamanin sa kapayapaan: "Kumampay, magkulay"

58. Ang tunay na kahalagahan ng buhay: Kapayapaan

59. Magkaisa, magtulungan, at magmahal para sa kapayapaang inaasam

60. Ang inspirasyon ng bawat tao: Kapayapaan

61. Sapantaha ay hindi ibig sabihin ng kapayapaan

62. Kapayapaan - anumang edad, kulay, o relihiyon ay pantay-pantay

63. Kapayapaan, para sa isang bayang nais bumangon

64. Kaagapay, matibay sa paninindigan at pagkakapatiran para sa kapayapaan

65. Kapayapaan sa puso, ginhawa sa kaluluwa

66. Isang bansa, isang ginintuang pagkakataon, upang mapangarap ang kapayapaan

67. Ang kapayapaan sa lahat ng wika ang tumituka

68. Kapayapaan, pagsasama ng magkakaiba at magkapareho

69. Ating isulong ang kapayapaang sadya, sa buhay natin ng may bagong pagkakataon ng mag-isa man o mag-tiyak-tiyakan

70. Goma't lapis na may nagmamahalang titik, krusada para sa kapayapaan

71. Ang kapayapaan ay dapat patuloy na panaligan

72. Mula sa kilos ng bawat isa, tatamasa ang kapayapaan sa mga bayan

73. Kasintahan ng ating buhay, kapayapaang tunay

74. Kapayapaang ito, sa bawat tao'y umiiral

75. Hagikgik humor at tiwala, susi sa kapayapaang iniingatan

76. Kapayapaang sa lahat ay pantay na hinahangad

77. Mga taong nagpapakita ng pagmamahalan, magsama-sama, at magkaisa para sa kapayapaan

78. Kapayapaan, simbolo ng malakas na pagkakaisa at pag-unawa

79. Ang kapayapaang hinahangad, puros pagtitiis at bagong pag-asa

80. Kapayapaan sa mga puso, agos ng kalinga at pag-ibig

81. Isang nagdaragdag sa pagsulong ng kapayapaan, ang pagkakapatiran ng bawat isa

82. Kapayapaan na walang tunay na lagim, walang katawa-tawa

83. Magtulungan para sa kapayapaang nga'y tunay

84. Tingnan natin ang kapayapaang ating dahilan

85. Kapayapaan, sa bawat hakbang, sa layo ng bawat bukas

86. Kapayapaan sa puso, totoong halaga't kaligayahan

87. Ang pag-ibig, simula ng kapayapaan

88. Kapayapaan, nakasunod sa pagmamahal

89. Sa pagsasama-sama, mapagmahal at magkakaisa, magkakatotoo ang kapayapaan

90. Sa kapayapaan, sa lahat at iba pa, may katuwiran tayong aasam-asam

91. Ang kapayapaang ito, sa lahat ng oras natin hinahangad

92. Kapayapaang nag-uugnay sa lahat ng tao

93. Kapayapaan at pagkakapatiran, dalawang salita't adhikain

94. Ang kapayapaang tangan natin sa puso at isipan

95. Kapayapaan, sa lahat ng bagay, tayo'y liligaya

96. Maging bukas, magpakatao, at magmahalan para sa kapayapaang nais nating makamtan

97. Kapayapaan na magdadala sa atin sa isang bagong sigla

98. Pag-asa ang maibibigay ng kapayapaang tunay

99. Sa kapayapaang lahat nagsasabog ng bukal ng kalinga

100. Ang kapayapaang tinuturing nating inaasam-asam, tunay na tanging kayang mag-ibig sa mundo.

Creating memorable and effective Tagalog Tungkol sa Kapayapaan slogans can be a daunting task, but there are tips and tricks one can follow to make it count. A great slogan communicates a clear message that strikes a chord with its audience. One way to do this is to use powerful and emotional words that convey the significance of peace in society. Another tip is to keep the slogan short and catchy, so it is easy to remember and be shared. One can also draw inspiration from popular proverbs or quotes related to peace to create new slogans that resonate. Kapayapaan is a critical aspect of Filipino culture, and creating effective slogans that promote it is essential in inspiring individuals to contribute towards peacebuilding efforts.

Tagalog Tungkol Sa Kapayapaan Nouns

Gather ideas using tagalog tungkol sa kapayapaan nouns to create a more catchy and original slogan.

Tagalog nouns: Filipino, Filipino, Tagalog, Tagalog, Philippine

Tagalog Tungkol Sa Kapayapaan Rhymes

Slogans that rhyme with tagalog tungkol sa kapayapaan are easier to remember and grabs the attention of users. Challenge yourself to create your own rhyming slogan.

Words that rhyme with Tagalog: sea dog, guide dog, domestic dog, gundog, smog, blog, leapfrog, travelogue, eskimo dog, togue, scrog, krog, cricket frog, underdog, bog, dialogue, hotdog, hair of the dog, eggnog, watchdog, raccoon dog, analogue, fog, waterlog, lapdog, sausage dog, epilogue, prolog, slog, badger dog, acog, chili dog, hedgehog, glogg, zogg, plog, ogg, toy dog, sled dog, agog, yule log, peat bog, tree frog, gun dog, green frog, pog, goliath frog, clog, hound dog, jog, attack dog, backlog, frog, zaugg, monologue, rog, haag, groundhog, analog, tague, hunting dog, fogg, trogue, brogue, grog, synagogue, french bulldog, log, english bulldog, prairie dog, hog, grogg, waag, german police dog, splog, coach dog, dog, sheep dog, cog, water dog, flog, prague, guard dog, bird dog, german shepherd dog, pirog, road hog, wild dog, hogg, sprog, gulag, bulldog, catalogue, hertzog, demagogue, og, top dog, bullfrog, sandhog, haug
1    2     3     4     5     6    ...  25      Next ❯